I czyt. Iz 58,7-10; Ps 112; II czyt. 1 Kor 2,1-5; Ew. Mt 5,13-16

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Jezu, miłości Twej”
Na uwielbienie – „Chwała i dziękczynienie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Każdy człowiek, również niewierzący, również nieochrzczony, jest zdolny do czynienia w życiu jakiegoś dobra – w rodzinie, w pracy, w bliższym i dalszym otoczeniu. Dobre uczynki człowieka ochrzczonego i żyjącego zgodnie z zasadami wiary mają jednak wartość szczególną, zasługują na życie wieczne. Człowiek ochrzczony przez włączenie w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa uczestniczy bowiem w kapłaństwie Chrystusa, realizując powszechne kapłaństwo wiernych, jeden z ważnych owoców chrztu. Przynosimy dziś na ołtarz nasze dobre uczynki, ufając, że one pójdą za nami do wieczności, gdy w swoim czasie Chrystus powoła nas przed swój sąd.

Modlitwa wiernych
Prośmy Boga, który jest miłością, aby uczynił z nas swoich heroldów w miejscu, w którym przyszło nam żyć.

 • Za Ojca Świętego Franciszka, aby jego opcja na rzecz ubogich znalazła zrozumienie w Kościele i świecie.
 • Za bezdomnych, bezrobotnych, osamotnionych, aby doczekali się pomocy, której potrzebują.
 • Za sieroty, aby znalazły rodziny zastępcze, a w nich prawdziwą miłość.
 • Za zaangażowanych we wszelkie formy wolontariatu, aby spotkali się z wdzięcznością tych, którym służą.
 • Za zmarłych, aby mogli cieszyć się szczęściem nieba.
 • Za nas samych, abyśmy mieli oczy i serca otwarte na potrzeby bliźnich.

Boże, uczyń nas nosicielami miłości i pokoju w świecie pełnym nienawiści i konfliktów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca. Po Mszy Świętej, w czasie której wysłuchaliśmy krótkiej homilii, będziemy mieli możliwość zatrzymać się na adoracji przed Chrystusem wystawionym w monstrancji. Zakończy się ona błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, po którym pójdziemy dzielić się z naszym bliźnim miłością otrzymaną od Chrystusa w sakramencie miłości.

Każdy dobry uczynek miłą Bogu ofiarą składanąna ołtarzu świata(Powszechne kapłaństwo wiernych)
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

Panie Jezu, ukryty pod postacią chleba. Przed chwilą, w pierwszym czytaniu mszalnym, usłyszeliśmy zachętę: „Dziel swój chleb z głodnym” (por. Iz 58,7a). Klęcząc przed Tobą, chcemy sobie uświadomić, że Eucharystia jest chlebem, którym można się dzielić bez końca. W puszce do przechowywania Najświętszego Sakramentu, zależnie od jej wielkości, mieści się od kilkuset do kilku tysięcy komunikantów – małych Hostii, pod których postacią ukrywasz się ze swoim bóstwem i człowieczeństwem. W tabernakulum jest często kilka takich puszek, w których czekasz na tych, co zechcą Cię przyjąć w Komunii Świętej, w niedzielę, pierwszy piątek miesiąca czy w dzień powszedni. Duże parafie rozdają w ciągu roku kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy komunikantów. A przecież prawie się nie zdarza, aby zabrakło w jakimś kościele Chleba eucharystycznego. Wciąż raczej za mało jest tych, którzy przystępują do stołu Pańskiego. Przyjmij więc nasze dziękczynienie za tę hojność, z jaką rozdajesz nam siebie, również za tę Hostię, którą przyjęliśmy przed chwilą w czasie Mszy Świętej.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE!

 • Za tegoroczne plony zbóż, zwłaszcza pszenicy, z których część posłużyła jako chleb – materia Eucharystii…
 • Za kapłanów, bez posługi których nie byłoby Mszy Świętej, Komunii Świętej i Twojej obecności w tej monstrancji…
 • Za ludzi świeckich, którzy codziennie uczestniczą w Ofierze Mszy Świętej i przyjmują Komunię Świętą…
 • Za wszystkich, którzy umocnieni Chlebem eucharystycznym dzielą się zwykłym chlebem nie tylko ze swoją rodziną, ale też z biednymi…
 • Za młodych ludzi, którzy po ostatnich Światowych Dniach Młodzieży wstąpili do seminariów duchownych…
 • Za wszystkie wspólnoty uczestniczące w całodobowej czy całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie dobry jak chleb”

Panie Jezu, ostrzegłeś nas przed chwilą w ewangelii, że nie należy być zwietrzałą solą i światłem ukrytym pod korcem. Powiedziałeś nam również, że mamy być niezwietrzałą solą i światłem świecącym w ciemności. Takie jest powołanie ludzi świeckich, którzy przez chrzest zostali włączeni w Twoje powszechne kapłaństwo. Chcemy Cię przepraszać za naszych braci i siostry, którzy zapominają o swoim powołaniu.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • Za Polaków pracujących za granicą, którzy zapierają się wiary, a nawet decydują się na formalne wystąpienie z Kościoła…
 • Za tych, którzy zaniedbują spowiedź i Komunię wielkanocną…
 • Za tych, którzy przez życie w formalnych lub nieformalnych konkubinatach – zamykają sobie drogę do Komunii Świętej…
 • Za tych, co uczestniczą w Eucharystii, ale w życiu codziennym gorszą bliźnich brakiem miłości …
 • Za tych, którzy zapominają o Twojej w obecności w tabernakulum...

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Panie Jezu, w psalmie responsoryjnym rysujesz portret człowieka sprawiedliwego, który między innymi „rozdaje i obdarza ubogich” (por. Ps 112,9). Natomiast w przypowieści o bogaczu i Łazarzu ostrzegasz przed wiecznymi konsekwencjami braku miłości. Na progu nowego tygodnia, na początku nowego miesiąca przyjmij nasze pokorne prośby.

Będziemy powtarzać:
PANIE, USŁYSZ NAS, PANIE, WYSŁUCHAJ NAS!

 • Za członków wszystkich grup, wspólnot i ruchów istniejących w naszej parafii, aby się powiększały i wzrastały w świętości…
 • Za Parafialny Oddział Caritas, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Caritas Polską i Caritas Internationalis – aby objęły swoim działaniem wszystkich potrzebujących…
 • Za ludzi cierpiących biedę, aby byli również ubodzy duchem zgodnie z Twoimi słowami…
 • Za dotkniętych nałogami, aby chcieli korzystać z pomocy grup wsparcia…

Pieśń – „Przed tak Wielkim Sakramentem”

Ks. Tadeusz Bańkowski COr

­