I czyt. Iz 49,3.5-6; Ps 40; II czyt. 1 Kor 1,1-3; Ew. J 1,29-34 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg nad swym ludem zmiłował się”
Na ofiarowanie – „Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Choć rozpoczął się już okres zwykły w roku liturgicznym, upamiętniający różne wydarzenia i tajemnice z życia Chrystusa, dzisiaj wracamy znów nad Jordan, gdzie spotykamy Jana Chrzciciela, który w Jezusie rozpoznaje Mesjasza i wskazuje na Niego, jako na Baranka Bożego. Uczestnicząc w Eucharystii, dajemy świadectwo naszej wiary w Jego mesjańskie posłannictwo i uświadamiamy sobie naszą odpowiedzialność za głoszenie tej prawdy współczesnemu światu. Prośmy zatem Boga o łaskę mocnej wiary, która znajduje potwierdzenie w świadectwie życia.

Modlitwa wiernych

Do Ojca, który posłał swojego Syna, aby świat odkupił, zanieśmy pokorne modlitwy.

  1. Za Kościół święty, aby niestrudzenie ukazywał światu Chrystusa, który przynosi ludziom zbawienie.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby ich apostolska posługa owocowała wzrostem wiary w sercach wiernych.
  3. Za wszystkich ochrzczonych, aby świadomi odpowiedzialności za przekaz prawdy Bożej współczesnemu światu, gorliwie wypełniali swoje apostolskie powołanie.
  4. Za naszą Ojczyznę, aby dochowała wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi, budując swoją przyszłość na fundamencie Bożego prawa.
  5. Za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili udziału w chwale zbawionych w niebie.
  6. Za nas tutaj zebranych, abyśmy starali się głębiej poznać Chrystusa przez systematyczną lekturę Pisma Świętego i częste przyjmowanie sakramentów.

Boże, spraw, abyśmy naszym chrześcijańskim życiem dawali świadectwo o naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.               
Przed rozesłaniem
Ufni w pomoc Bożej łaski, przyjmijmy błogosławieństwo, abyśmy wierni zobowiązaniom chrztu świętego byli dla współczesnego świata czytelnym znakiem Chrystusa.

Ks. Jan Siedlarz

­