I czyt. I czyt. Rdz 3,9-15; Ps 98; II czyt. Ef 1,3-6.11-12; Ew. Łk 1,26-38

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Błogosławiona jesteś, Maryjo”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunie – „O Święta Uczto”
Na uwielbienie – „Magnificat”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź, Maryja”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Liturgia uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zachęca do uwielbienia i dziękczynienia Bogu za wielkie rzeczy, które nieustannie czyni On dla człowieka. Za autorem Listu do Efezjan pragniemy wołać: „niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 1,3). On bowiem napełnia nas nieustannie swoim błogosławieństwem. A wszystko to czyni z miłości do nas.
Z miłości do nas wybrał także Maryję, by Jej i przez Nią czynić nam wielkie rzeczy. Dzisiejsza uroczystość skłania nas do naśladowania Maryi, która wiernie trwała przy Bogu, która rozważała Jego słowa w swoim sercu, zachowując je wiernie. Prośmy Niepokalaną Maryję, byśmy mieli w sercach pragnienie trwania blisko Boga – blisko Jego słów. Za nasze niedoskonałości, za braki naszej wiary, przepraszajmy dobrego Ojca.

 

Modlitwa wiernych
Za wstawiennictwem Niepokalanej Maryi Panny, Bożej Matki, zanieśmy do Boga sprawy Kościoła, świata, naszej ojczyzny i nas samych. Wołajmy: Przez wstawiennictwo Maryi wysłuchaj nas, Panie.

  1. Prośmy za pasterzy Kościoła, Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów świata, kapłanów, diakonów, by chcieli służyć Bogu i ludziom na wzór Niepokalanej.
  2. Prośmy za nasz naród, za Polaków w kraju i na emigracji, by wpatrzeni we wzór Maryi, pokornie pełnili wolę Bożą i służyli sprawie królestwa Chrystusa na ziemi.
  3. Prośmy za wszystkie kobiety, by z wiarą i ufnością umiały przyjmować każde poczęte życie. Prośmy też za wszystkie matki, by Boże błogosławieństwo i ludzkie wsparcie pomogły im w wychowaniu dzieci.
  4. Prośmy za wspólnoty życia konsekrowanego – siostry i braci zakonnych, by wzorem Maryi z kontemplacji Boga czerpali siły do pokornej służby Bogu i drugiemu człowiekowi.
  5. Prośmy za umierających, niech jak Nazaretańska Pani zachowują ufność w Boże miłosierdzie.
  6. Prośmy za nas samych, naszą wspólnotę parafialną, byśmy jak Niepokalana chcieli przyjmować wolę Boga.

Boże, nasz Ojcze, okaż nam swoje miłosierdzie, wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy i umacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość; przez Chrystusa Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech Niepokalana Pani, którą czcimy jako Matkę na niebie i ziemi, prowadzi nas do swojego Syna. Bądźmy ludźmi czystego serca, a słowo Boże niech sprawia w nas gotowość do służenia Bogu i drugiemu człowiekowi. Na taką służbę niech nam Pan błogosławi.

Ks. Piotr Łabuda

­