I czyt. Iz 11,1-10; Ps 72; II czyt. Rz 15,4-9; Ew. Mt 3,1-12

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Niebiosa rosę”
Na przygotowanie darów – „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy”
Na komunie – „O Święta Uczto”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Głos wdzięczny z nieba wychodzi” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W życiu każdego człowieka wierzącego czas Eucharystii winien być ze wszech miar czasem szczególnym. W niej bowiem spotykamy się z samym Chrystusem, obecnym w swoim Ciele i Krwi, a także w słowie, którym pragnie nas karmić.
W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Barwa fioletowa powstaje ze zmieszania błękitu i czerwieni. Kolory te symbolicznie wyrażają to, co duchowe, i to, co cielesne. Walkę między duchem i ciałem. Adwent dla uczniów Chrystusa jest szczególnym czasem patrzenia na swoje życie, które jest nieustannym zdążaniem ku wieczności. Eucharystia jest dla nas wsparciem w przezwyciężaniu w nas człowieka ziemskiego, a kierowaniem naszych myśli ku Ojcu, który jest w niebie. Łaska płynąca z ofiary Mszy Świętej jest dla nas umocnieniem w czynieniu uczynków miłości, które otwierają nam drogę do nieba. Jest dla nas umocnieniem w dobrych adwentowych postanowieniach.
U początku tej Świętej Ofiary pomyślmy, jakie dobre postanowienia towarzyszą nam w tym adwentowym czasie. Przeprośmy też dobrego Boga za to wszystko, co nas od Niego oddala.

 

Modlitwa wiernych
Przez Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana, który stał się dla nas chlebem życia, zanieśmy do Boga Ojca pokorne prośby:

 • Za Kościół święty, aby świadectwem życia wierzących przyciągał do Chrystusa tych, którzy wahają się przyjąć Ewangelię.
 • Za papieża Franciszka, aby Bóg dał mu moc i siłę do głoszenia Chrystusa aż po krańce ziemi.
 • Za rodziny naszej parafii, aby panowała w nich jedność i miłość oparta na Chrystusie Panu.
 • Za wszystkich uwikłanych w uzależnienia i grzech, by Adwent stał się dla nich sposobnym czasem otwarcia na moc Boga, który potrafi wydobywać nas z niewoli zła.
 • Za zmarłych z naszych rodzin i tych, którzy modlili się w tej świątyni, aby Pan obdarzył ich szczęściem życia wiecznego.
 • Za nas otaczających ołtarz Chrystusa, niech adwentowy czas modlitwy i spotkania z Chrystusem umacnia nas do świadczenia o prawdzie Ewangelii.

Wysłuchaj nas, Ojcze, którzy wytrwale przyzywamy Ciebie i spraw, niech nasze modlitwy będą zgodne z Twoją wolą, aby wszędzie było błogosławione Twoje imię. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Posłany, aby głosić wszystkim potrzebę nawrócenia
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty

Starotestamentalny lud spieszył nad rzekę Jordan, by tam u Jana Chrzciciela znaleźć pokrzepienie i mądrość, by przez jego posługę otrzymać chrzest i móc z nowymi siłami przygotować się na Twoje nadejście, Panie. My, lud Nowego Przymierza, spieszymy ku Tobie, miłosierny Jezu, by na kolanach wielbić Ciebie, obecnego w tajemnicy sakramentu Eucharystii. Pragniemy z Ciebie czerpać moc do przemiany naszego życia. W ten adwentowy czas pragniemy wsłuchiwać się w wołanie Jana Chrzciciela wzywające do przemiany, nawrócenia i przygotowania się na Twoje przyjście. Ty, Panie, przychodzisz do nas nieustannie w sakramentach świętych lub gdy się modlimy. W sposób szczególny przyjdziesz do nas na końcu czasów, dla nas zaś tym końcem czasów, końcem świata, czasem swoistego spotkania z Tobą będzie czas naszej śmierci. W tajemnicy naszej śmierci zobaczymy Cię twarzą w twarz. Czy jesteśmy na to spotkanie przygotowani?
Panie Jezu, podczas tej adoracji pragniemy, by wszystkie nasze myśli i pragnienia były ku Tobie skierowane. Niech to, co w nas obudzisz w czasie tej modlitwy, czym dotkniesz naszych serc i umysłów, owocuje w naszym codziennym życiu. Spraw, Panie, w nas wzrost wiary, nadziei i miłości.

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Wierzę w Ciebie, Boże żywy”

Wierzymy w Ciebie, Zbawicielu, obecny w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy, choć nasza wiara, Panie, jest słaba. Dlatego często upadamy. Ty, Panie, jesteś jednak blisko nas. Ty, którego przyjście zapowiadał Jan Chrzciciel. On, wołając, iż „bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2), zapowiadał, iż nadejdziesz, by nas umocnić. Wielbimy Cię, Panie Jezu, że jesteś blisko nas, że jesteś gotów nieustannie nas wspierać. Wielbimy Cię za dar Twoich przykazań, które są naszymi drogowskazami prowadzącymi do zbawienia. Dziękując za Ciebie i Twoje dary wołamy:

Będziemy powtarzać:
BĄDŹ UWIELBIONY, BOŻE NASZ I PANIE!

 • Za dar przykazań; za to, że jesteś naszym Panem i Bogiem…
 • Za to, że dałeś poznać nam swoje imię i że możemy je czcić; za to, że w Twoim imieniu jest nasze zbawienie…
 • Za dar modlitwy, za dar każdego dnia świętego, za to, że możemy spotykać się z Tobą w czasie niedzielnej Eucharystii…
 • Za dar naszych rodziców i naszych rodzin, w których Ty, Panie, mieszkasz…
 • Za dar życia, którym nas obdarzyłeś; o który, Panie, z miłości do nas każesz nam dbać…
 • Za dar naszego ciała, które jest Twoją świątynią; które to ciało Ty, Panie, przyjąłeś i odkupiłeś…
 • Za dar własności; za to, że każdemu dajesz dobra tej ziemi…
 • Za dar każdego człowieka, którego mam, Panie, szanować, któremu mam wyświadczać dobro…
 • Za dar mądrości, którym darzysz mnie, Panie, bym umiał opanowywać swoje pożądania, bym umiał z szacunkiem odnosić się do każdego człowieka…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Bądź uwielbiony”

Spraw, Panie Jezu, byśmy przestrzegali Twoich przykazań. Widząc zaś nasze grzechy i niedoskonałości wołamy:

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • Za to, że tak trudno nam czasem przyznać się do wiary w Ciebie…
 • Za brak szacunku dla świętego imienia Twojego, za przyzywanie go w żartach, niewłaściwych słowach…
 • Za zaniedbywanie modlitwy i łamanie świętości dnia Pańskiego; za niekonieczne prace i zakupy w dni świąteczne i w niedziele…
 • Za brak troski i szacunku wobec naszych rodziców; za zaniedbywanie naszych bliskich…
 • Za nałogi, które niszczą nam zdrowie i są przyczyną konfliktów w naszej rodzinie…
 • Za grzechy przeciwko czystości uczynione myślą, mową i czynem; za zgorszenia dawane innym…
 • Za przywłaszczanie cudzych rzeczy; za rzeczy ukradzione, których jeszcze nie oddaliśmy ich właścicielom…
 • Za słowa kłamliwe, za niepotrzebne słowa krytyki, za to wszystko, co uczyniliśmy, a co szkodzi dobremu imieniu innych ludzi…
 • Za nieuporządkowane pragnienie posiadania, za zazdrość i chciwość…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

W ten adwentowy czas pragniemy prosić Cię, Panie Jezu, byś umocnił naszą wiarę, byś dał nam siłę do przemiany naszego życia, abyśmy byli gotowi na Twoje przyjście. Prosimy Cię, pobudzaj nas do miłości, byśmy „zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 15,6). Z trudem potrafimy zachowywać Twoje przykazania. Widząc naszą słabość wołamy.

Będziemy powtarzać: PANIE, UMOCNIJ WIARĘ NASZĄ!

 • Kiedy brak nam sił, by wierzyć, że tylko Ty jesteś prawdziwym i jedynym Bogiem, prosimy…
 • Kiedy podszepty złego ducha sprawiają, iż z lekceważeniem przyzywamy Twoje święte imię…
 • Kiedy zapominamy o modlitwie, o należytym świętowaniu dnia Pańskiego, kiedy nasza gorliwość religijna słabnie…
 • Kiedy tak trudno okazywać szacunek ludziom starszym, kiedy tak trudno kochać ojca i matkę…
 • Kiedy nie dbamy należycie o swoje zdrowie, kiedy przychodzi pokusa nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, prosimy…
 • Kiedy zapominamy, iż nasze ciała są Twoim domem, prosimy…
 • Kiedy zły duch kusi nas, by przywłaszczyć sobie cudzą własność, prosimy…
 • Kiedy tak trudno mówić prawdę, prosimy…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, umocnij wiarę naszą”

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, Ty, który nieustannie zapraszasz nas na spotkanie z Tobą. Nasze życie, nasz doczesny adwent skończy się i nadejdzie czas pełnego spotkania z Tobą. Śmierć bowiem jest spotkaniem z Tobą. Prosimy Cię zatem, miłosierny Panie, spraw, abyśmy zawsze kroczyli drogą Twoich przykazań. Daj, byśmy posłuszni wołaniu Jana Chrzciciela nieustanie odwracali się od naszych grzechów, byśmy przygotowywali nasze życie na spotkanie z Tobą.

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Ks. Piotr Łabuda

­