I czyt. Rdz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51; II czyt. Rz 5,12-19 lub
Rz 5,12.17-19; Ew. Mt 4,1-11

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bliskie jest królestwo Boże”
Na przygotowanie darów – „Wstanę i pójdę”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Oto święte Ciało Pana”
Na zakończenie – „Pokładam w Panu”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Na początku czterdziestodniowego okresu postu przypatrujemy się Jezusowi, który własnym przykładem uświęca czas pokuty i umartwienia, podejmując walkę z szatanem. Przystępując do sprawowania Eucharystii, powinniśmy uznać przed Panem, że niejeden raz ulegamy słabościom ludzkiego życia i podszeptom złego ducha. Pragniemy dzisiaj pogłębić swoją wiarę, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Świętowanie niedzieli jest jednym z tych momentów w naszym życiu, w którym tę prawdę sobie uświadamiamy.
Zatem uznajmy przed Panem nasze grzechy, prosząc Go pokornie o miłosierdzie nad nami.

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
23.04.2017
I czyt. Dz 2,42-47; Ps 118; II czyt. 1 P 1,3-9; Ew. J 20,19-31

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O miłosierdzia”
Na przygotowanie darów – „Chrystus zmartwychwstan jest”
Na komunię – „Alleluja! Jezus żyje”
Na uwielbienie – „Bądź uwielbiony, miłosierny Panie”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jako uczniowie Chrystusa, zgromadzeni w naszym parafialnym wieczerniku na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam, często żyjącym w lęku i doświadczającym różnorakich utrapień. Dziś, rozpoczynając Tydzień Miłosierdzia, pragniemy w sposób szczególny poprzez udział w Eucharystii dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – uobecnianych we Mszy św., a zwłaszcza poprzez sakrament pokuty i pojednania.
Za nasze grzechy, niewierności i zaniedbania w czynieniu dobra przeprośmy teraz Boga, wzywając nad nami Jego miłosierdzia. 

Materiały zostaną przesłane przez Caritas Polska

I czyt. Rdz 12,1-4a; Ps 33; II czyt. 2 Tm 1,8b-10;  Ew. Mt 17,1-9 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O miłosierdzia”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o najświętszy Panie”
Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”
Na uwielbienie – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na zakończenie – „Przepuść, Panie”

 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W tym szczególnym czasie naszego przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego chcemy poprzez pokutę i umartwienie przybliżyć się do Boga. Liczymy na Boże miłosierdziei działanie Jego przemieniającej łaski. Patrząc dzisiaj na Chrystusa Przemienionego, uznajemy naszą grzeszność oraz prawdę, że to w sakramencie pokuty i pojednania Pan odpuszcza nam grzechy, obdarza łaską uświęcającą i przywraca godność dzieci Bożych.
Uczestnicząc w Eucharystii, przybliżmy się do samego źródła – męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.

I czyt. Dz 2,14.22-28; Ps 16; II czyt. 1 P 1,17-21; Ew. Łk 24,13-35

Na wejście – „Alleluja. Biją dzwony”
Na przygotowanie darów – „Wstał Pan Chrystus”
Na komunię – „Nie zna śmierci Pan żywota”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża nasze pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie” (Ps 98,9), buduje się i umacnia szczególnie, kiedy karmiona jest słowem Bożym.
Stańmy zatem z radością przed dwoma ołtarzami naszej świątyni: ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoją świętą Krwią i Ciałem, i ołtarzem słowa Bożego, z którego otrzymamy dobrą nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne.
Abyśmy z czystym sercem mogli słuchać słowa Bożegoi złożyć tę Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania.

Materiały zostaną przesłane przez Dzieło Biblijne

­