I czyt. Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138; II czyt. 1 Kor 15,1-11; Ew. Łk 5,1-11

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z tej biednej ziemi"
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze"
Na komunię – „U drzwi Twoich stoję, Panie"
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę"
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W Eucharystii spotykamy się z Najświętszym Bogiem. Kiedy to sobie uświadamiamy, to pierwszym uczuciem, jakie rodzi się w sercu, jest doświadczenie niegodności. Ja – słaby, grzeszny, niegodny człowiek – mam stanąć wobec po trzykroć świętego Pana Zastępów i rozmawiać z Nim. Wówczas jesteśmy skłonni wołać jak Piotr w dzisiejszej Ewangelii: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny" (Łk 5,9). Powinniśmy jednak wołać zgoła przeciwnie: „Nie odchodź od nas, Panie, bo jesteśmy grzeszni". Niech to wołanie wypowie każdy z nas na początku tej Mszy Świętej, niech prośba o miłosierdzie, o uzdrowienie naszych serc, o oczyszczenie naszych myśli, pragnień wprowadza nas w sprawowanie Najświętszej Ofiary.

Modlitwa wiernych

Bóg po trzykroć święty, oczyszczając nasze serca z grzechu, powołuje każdego z nas do świętości. Ufni w Jego moc przemiany i uzdrowienia skierujmy do Niego pokorne błagania:

1.    „Otwórzcie się na większy dar Boga, na Jego miłość, która przez Krzyż Chrystusa objawia się światu jako miłość miłosierna". Módlmy się za wszystkich mieszkańców ziemi, by otwierali się na dar Bożej miłości i mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia.
2.    „Chrystus potrzebuje ciągle narzędzi, którymi chce się posłużyć w swoim zbawczym dziele". Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, by głoszone przez nich słowo Boże i sprawowanie sakramentu pokuty przemieniało nawet najbardziej zatwardziałe ludzkie serca.
3.    „Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich". Módlmy się za naszą Ojczyznę, o ducha zgody narodowej i solidarności z tymi, którzy cierpią z powodu poczucia odrzucenia, braku szacunku, nieporozumień, niedostatku, chorób i przeciwności losu.
4.     „Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia". Módlmy się za tych, którzy odeszli od Kościoła i od wielu lat nie przyjmowali sakramentów świętych, by otworzyli swoje serca na działanie Zbawiciela.
5.    „Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest modlitwa za tych, którzy odeszli do Pana". Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące, by Pan Jezus zmartwychwstały okazał im swoje miłosierdzie i obdarzył zbawieniem.
6.    „Miłość nie przemija. Ona jest miarą życia wiecznego – to znaczy życia człowieka w Bogu samym". Módlmy się za nas samych, byśmy w zdrojach sakramentu pokuty i pojednania szukali odnowy serc i sumień oraz umocnienia w miłości większej i do Boga, i do ludzi.

Boże, który swoją wszechmoc najpełniej ukazujesz w łasce przebaczenia, racz wysłuchać naszych modlitw i uzdrów głębię naszych serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Na Twoje słowo zarzucę sieć" (Łk 5,4). Niech te słowa wypowiedziane przez Piotra Apostoła będą dla nas zaproszeniem do jeszcze większego posłuszeństwa Jezusowi w naszej codzienności. Niech Jego błogosławieństwo towarzyszy wszelkim naszym działaniom i pracom.

Ks. Stanisław Cyran

­