I czyt. Ne 8,1-4a.5-6.8-10; Ps 19; II czyt. 1 Kor 12,12-30; Ew. Łk 1,1-4; 4,14-21

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bądź pochwalon na wieki"
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie"
Na komunię – „O Panie, Ty nam dajesz"
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz"
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu" (Ne 8,5). Słowa z Księgi proroka Nehemiasza, które dziś usłyszymy, wprowadzają nas w samo sedno świętowania niedzieli, która jest przede wszystkim dniem poświęconym Bogu, dniem, by usłyszeć Jego słowa, by głosić chwałę Pana. Ale nie możemy zapomnieć, że to, co my robimy dla Boga, jest niczym wobec tego, co On czyni dla nas. Święta liturgia Eucharystii, którą rozpoczynamy, jest przede wszystkim miejscem i czasem, działania Jezusa. Powinniśmy utkwić oczy w Jezusa, patrzeć na Niego. To On jest pierwszym, który działa, to On nas gromadzi, to On do nas mówi, ofiaruje się za nas, modli się za nas. Prośmy o żywą wiarę, byśmy potrafili dostrzec Jego obecność i działanie w świętej liturgii.

Modlitwa wiernych

Z wiarą i ufnością włączmy naszą modlitwę uwielbienia, przebłagania i prośby w modlitwę Jezusa, który pierwszy za nami oręduje się i wstawia się przed swoim Ojcem.

1.    „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza". Módlmy się za wspólnotę ludzi ochrzczonych na całym świecie, by swoją wiarą w Boga w Trójcy Jedynego, nadzieją rozświetlającą mroki życia i miłością do całego stworzenia dawali świadectwo tym, którzy jeszcze nie zaufali żyjącemu i działającemu Jezusowi.
2.    „Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha". Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, by swoją postawą pełnego oddania Bogu, szacunku dla drugiego człowieka, wypływającego z każdego uczestnictwa w Eucharystii, krzepili serca wiernych i prowadzili ich do Chrystusa.
3.    „Świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka". Módlmy się za wszystkich rodziców w naszej parafii, by z godnością dzieci Bożych przyjmowali dar życia w swoich rodzinach i czerpali siły do wychowywania swoich dzieci z uczestnictwa w Eucharystii.
4.    „Nakazy Pana słuszne – radują serce". Módlmy się za polską młodzież, aby w przeżywaniu młodości pozwoliła ogarnąć się ogniem miłości Serca Jezusowego i poddała się Jego działaniu w liturgii, zwłaszcza w Eucharystii.
5.    „Sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem słuszne". Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół i dusze niemające znikąd pomocy, by sprawiedliwy i miłosierny Bóg otwarł dla nich drzwi swojego królestwa.
6.    „Bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki". Módlmy się za nas samych, którzy z Twojej łaski, Panie, przyszliśmy na ofiarę Mszy Świętej, aby silna wiara w obecność i działanie Twoje w Najświętszej Eucharystii prawdziwie przemieniała nasze życie i umacniała na drodze do świętości.

Boże, który wysłuchujesz wołania swojego ludu i nieustannie na nie odpowiadasz, przyjmij nasze błaganie i kształtuj nas wedle swojej woli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

W świętej liturgii Jezus ofiaruje się za nas i powierza nas Ojcu. Nasze błaganie włącza w swoje uwielbienie składane Bogu. To sprawia, że możemy głęboko wierzyć, że nasza modlitwa trafia do Boga i że owoce naszego uczestnictwa w liturgii będą hojne. Z tym przekonaniem przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Stanisław Cyran

­