Niedziela w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

I czyt. Iz 62,1-5; Ps 96; II czyt. 1 Kor 12,4-11; Ew. J 2,1-12

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół swój"
Na ofiarowanie – „Wszystko Tobie oddać pragnę"
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze"
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa"
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

We wspólnocie Kościoła przystępujemy do sprawowania Najświętszej Ofiary, kierując błaganie do Ducha Świętego, by uzdolnił nas do godnego sprawowania świętych tajemnic. To Duch Święty jest dawcą charyzmatów i darów dla dobra wspólnoty wiernych. Dziś dziękujmy szczególnie za sakrament bierzmowania, przez który Duch Święty uczynił nas dojrzałymi dziećmi Kościoła. Niech łaska i tchnienie Ducha Świętego odżyją w nas, niech rozpalą w nas większą miłość, uczynią nas odważnymi, konsekwentnymi w wierze oraz uzdolnią do troski o jedność w Kościele.

Do troski i modlitwy o jedność wzywa nas w tych dniach Kościół, przeżywając Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który nieustannie posyła nam swojego Ducha Świętego, by prowadził nas do jedności i dojrzałości w wierze, skierujmy naszą ufną modlitwę:

1.    Boże, ześlij na Kościół święty wraz z papieżem Benedyktem XVI, wszystkimi biskupami i kapłanami Ducha Ożywiciela. Spraw, by wzrastali w jednej wierze i miłości, aż do Twojego ponownego przyjścia na ziemię.
2.    Boże, ześlij na całą ludzkość Ducha Świętego, który jest pokojem i radością. Spraw, by wszyscy ludzie, mając jednego Stwórcę i Ojca, traktowali się jak bracia, bez różnicy rasy i narodu, oraz szczerze szukali królestwa Bożego.
3.    Boże, oddajemy Ci wszystkich bierzmowanych, którzy zostali obdarowani mocą Ducha Świętego. Spraw, aby umocnieni w wierze i miłości, poprzez świadectwo życia, przyczyniali się do budowania jedności pośród uczniów Jezusa.
4.    Boże, oddajemy Ci wszystkich prześladowanych za wiarę. Spraw, aby Duch Święty dał im męstwo i wytrwanie
w trudnych doświadczeniach.
5.    Boże, oddajemy Ci zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące. Spraw, by Duch Święty, Pan i Ożywiciel, wskrzesił ich do życia w Domu Ojca.
6.    Boże, oddajemy Ci nas samych, uczestniczących w tej ofierze Mszy Świętej. Umacniaj naszą wiarę i pomagaj nam być zaczynem jedności w naszych środowiskach.

Boże, Ty nieustannie przychodzisz do nas i przez swoją łaskę okazujesz nam swoją wszechmoc i miłość, umacniaj naszą wiarę i wspieraj Kościół dążący do jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Usłyszymy za chwilę wezwanie: „Idźcie w pokoju Chrystusa". Sam Jezus posyła nas do świata, w którym żyjemy, i zobowiązuje nas, by ten świat przemieniać, by aktywnie na niego wpływać, by budować jedność, by kształtować go według woli Boga. Potrzebujemy do tego umocnienia, które płynie z ofiary Jezusa.

Ks. Stanisław Cyran

­