I czyt. Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; II czyt. Dz 10,34-38; Ew. Łk 3,15-16.21-22

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Przez chrztu świętego wielki dar"
Na przygotowanie darów – „Idźcie na cały świat"
Na komunię – „O mój Jezu, w Hostii skryty"
Na uwielbienie – „Niechaj z nami będzie, Pan"
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsza liturgia ukazuje nam Jezusa, który rozpoczyna publiczną działalność – idzie do swojego ludu. Bez rozgłosu przychodzi nad Jordan i staje w szeregu pokutników, aby jak oni przyjąć od Jana chrzest. Namaszczony Duchem Świętym i mocą, z pieczęcią Ojca, który potwierdza Jego misję, pójdzie do niewidomych, do jeńców, do mieszkających w ciemności grzechu, aby im ogłosić swoje Prawo – Ewangelię miłości.

Do nas przychodzi w każdej Mszy Świętej. Uczestnicząc dzisiaj w Eucharystii, dziękujmy Bogu, że objawił nam się w swoim Synu i przez sakrament chrztu świętego otworzył przed nami „podwoje wiary" oraz przyjął nas do wspólnoty ustanowionego przez Chrystusa Kościoła.

Aby nasz udział w tych misteriach był miły Bogu i dla nas owocny, prośmy najpierw Boga o przebaczenie naszych grzechów i dopełnienie łaską zaniedbanego przez nas dobra.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który swą mocą i Duchem Świętym namaścił Jezusa, a nas przez łaskę chrztu świętego uczynił swoimi dziećmi, zanieśmy nasze pokorne prośby:

1.  Boże, który posłałeś swojego Syna, aby był światłością dla narodów, spraw, by wszystkie ludy doszły do światła Ewangelii.
2.  Boże, który powołałeś i wybrałeś Benedykta XVI, aby był „sługą sług Bożych", spraw, aby jego apostolska służba Kościołowi i światu owocowała coraz to nowymi zastępami uczniów Chrystusa.
3.  Boże, Twój Syn przeszedł, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich. Rozpalaj ewangeliczną miłością serca chrześcijan, aby wszędzie słowem i czynem dawali świadectwo, że są ludźmi wiary.
4.  Boże, Twój Sługa, nie podnosząc głosu, ogłosił narodom prawo. Spraw, aby ci, którzy otrzymali mandat społeczny do stanowienia prawa, kierowali się prawem Bożym i prawdziwym dobrem tych, którymi kierują.
5.  Boże, Twój Syn przez odkupienie wysłużył nam życie wieczne. Spraw, aby nasi zmarli, którzy w życiu ziemskim wyznawali wiarę słowem i przykładem, dostąpili udziału we wspólnocie zbawionych.
6.  Boże, Twój Syn przyjął chrzest pokuty, choć sam nie znał grzechu. Obdarz nas, uczestniczących w Najświętszej Ofierze, duchem pokuty i nawrócenia oraz wspieraj swą łaską w prowadzeniu życia godnego chrześcijanina.

Wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Nasz udział we Mszy Świętej kończymy obrzędem rozesłania, który ma nam uświadomić, że przeżyte misterium winno znaleźć swoje przedłużenie w naszym codziennym życiu i zaowocować apostolską gorliwością w dawaniu świadectwa naszej wierze. Niech Boże błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy, umacnia nas w wierności Bogu i Ewangelii, i Kościołowi, aby o każdym z nas można było powiedzieć: „Przeszedł on, dobrze czyniąc" (Dz 10,38).

Ks. Jan Siedlarz

­