Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jezus w swoim nauczaniu podkreślił, że przykazanie miłości jest najważniejsze. Kościół często przypomina nam o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Dzisiaj, świętując 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, chcemy przypomnieć sobie o obowiązku miłości do naszej ojczyzny. Obejmijmy także jej sprawy modlitewną troską. W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich obywatelach naszego kraju, zarówno sprawujących władzę na szczeblu państwowym czy lokalnym, jak i tych, którzy na co dzień poprzez pracę i naukę wypełniają swoje obowiązki.

Modlitwa wiernych

Do miłosiernego Boga, naszego Ojca, który nas zaprasza do niebieskiej ojczyzny, skierujmy nasze prośby:

 1. Za Polskę, naszą ziemską ojczyznę, o jej pomyślny rozwój.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby w zdrowiu i bezpieczeństwie kierował łodzią Kościoła.
 3. Za pełniących różne funkcje w życiu publicznym, aby traktowali swoją pracę jako służbę ojczyźnie.
 4. Za naszych rodaków przebywających poza granicami kraju, aby nigdy nie wygasła w nich miłość do naszej ojczyzny.
 5. Za tych, którzy swoje życie złożyli w obronie ojczyzny, aby ich ofiara zaowocowała życiem wiecznym.
 6. Za nas samych, abyśmy byli zawsze dobrymi dziećmi naszej matki-ojczyzny.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty kierujesz naszym życiem i dajesz nam radość życia w wolnym kraju. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy godnie wypełniali nasze obowiązki względem naszej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Czwarte przykazanie Boże wzywa nas zarówno do miłości
rodziców, jak i do miłości względem naszej ojczyzny. Zaczerpnąwszy Bożej mocy, idźmy służyć ojczyźnie dla wspólnego dobra.

Proponowane pieśni:
Na wejście –„Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię –„Pójdź do Jezusa”
Na uwielbienie –„Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Boże, coś Polskę”

I czyt. Mi 5,1-4a; Ps 96; II czyt. Rz 8,28-30; Ew. Mt 1,1-16.18-23

 Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dniu dzisiejszym, przeżywając uroczystość Narodzenia Maryi, dziękujemy Bogu za dar Matki dla Jezusa i dla nas. Maryja, Gwiazda zaranna – Jutrzenka, zwiastuje ludzkości jutrzenkę lepszej przyszłości. Grzeszna ludzkość czekała tysiące lat na tę Jutrzenkę, która zrodziła Zbawiciela – Dawcę pokoju, łaski i nade wszystko miłości. Pragniemy dzisiaj, podczas tej Eucharystii, wraz z Maryją, Niewiastą Eucharystii, otworzyć się na dar Bożej łaski i Bożej miłości.

Modlitwa wiernych

Stojąc przed Bogiem, naszym Ojcem, z sercami przepełnionymi wdzięcznością za dar Maryi, która stała się Matką naszego Zbawiciela, zanośmy wspólne błagania:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby za przykładem Maryi trwał w nieustannym dążeniu do pełnego zjednoczenia wszystkich wierzących w miłości do Boga i do ludzi.
 2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby poprzez zawierzenie swej posługi Matce Bożej, z miłością i gorliwością głosili całemu światu Dobrą Nowinę o zbawieniu.
 3. Módlmy się za małżonków i rodziców, aby swoje powołanie i wynikające z niego powinności podejmowali w duchu czystej, pięknej i wiernej miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.
 4. Módlmy się za chorych, ubogich i samotnych, aby w przeżywaniu swojego doświadczenia krzyża, potrafili zawierzyć całkowicie Bożemu miłosierdziu.
 5. Módlmy się za rolników, aby posiane przez nich ziarna mogły przynieść obfity plon.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest darem miłującego Boga, i wsparci orędownictwem Maryi, Matki Pięknej Miłości, byli świadkami Ewangelii życia i miłości.

Boże, który jesteś samą Miłością, przyjmij prośby, które zanosimy do Ciebie w uroczystość Narodzin Matki Twojego Syna, i daj nam moc do pójścia drogą Twojej odwiecznej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Ubogaceni w tej Eucharystii darami odkupienia, idźmy do naszych codziennych zadań i obowiązków w poczuciu, że jesteśmy powołani do miłości, którą mamy świadczyć na wzór Maryi, Matki Pięknej Miłości.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Cześć Maryi”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie”
„Uwielbiaj, duszo moja, Pana”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

I czyt. Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; II czyt. 1 J 3,1-3;Ew. Mt 5,1-12a

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dzisiejszą uroczystość wraz z całym Kościołem oddajemy cześć tym, którzy są już w niebie. Wszyscy Święci przebywają z Panem Bogiem na zawsze, ponieważ szli zawsze po Jego śladach. I my musimy pamiętać, że nasza ojczyzna jest w niebie, a tutaj, na ziemi, jesteśmy tylko pielgrzymami. Wykorzystajmy tę naszą dzisiejszą obecność przy Chrystusie i prośmy Go o święte życie.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który przychodzi, aby nam dać niebo, czyli obdarzyć szczęściem wiecznym, zanieśmy pełni nadziei nasze prośby:

 1. Za Kościół Chrystusowy, aby zawsze dawał świadectwo, że istnieje niebo, będące celem życia każdego człowieka.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby z mocą łaski Bożej umacniał na ziemi królestwo Boże.
 3. Za naszą ojczyznę, Polskę, aby mogła cieszyć się nowymi Świętymi i Błogosławionymi.
 4. Za osoby, które nie znajdują się w stanie łaski uświęcającej, aby nie zwlekały z sakramentalną spowiedzią świętą.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki Bożemu miłosierdziu mogli radować się oglądaniem Boga twarzą w twarz.
 6. Za nas samych, abyśmy poprzez swoje święte życie zawsze byli przygotowani na spotkanie z Tobą, Boże.

Wszechmogący Boże, który widzisz serca drgnienie i najskrytsze myśli znasz, przyjmij nasze ufne prośby, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo na czas ziemskiego pielgrzymowania, na czas nadziei na życie wieczne. Niech ono pozwoli nam zawsze trwać przy naszym Panu. Ufajmy Mu zawsze, by kiedyś móc przebywać z Nim na wieki w niebie.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chwalcie Pana wszyscy”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Pod Twą obronę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej     
Człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz ze swej duchowej istoty ciąży ku Stwórcy i Zbawicielowi, który jest jego początkiem i celem. Tylko w Nim człowiek może osiągnąć pełnię szczęścia, gdyż On jest źródłem wszelkiego dobra. Niestety, temu wrodzonemu ciążeniu ku Bogu nie zawsze odpowiada dążenie do Niego. Wielu ludzi lekceważy grzech, a tym samym zbacza ze swojej drogi do świętości. Umierając w takim stanie, człowiek sam naraża się na niebezpieczeństwo wiecznego potępienia. Po śmierci czas zasługi kończy się. Pozostaje tylko możliwość duchowej pomocy ze strony tych, którzy kontynuują ziemską pielgrzymkę. Prośmy więc z wiarą dobrego Boga, aby jak najrychlej okazał swoje miłosierdzie tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Modlitwa wiernych

Oczekując na wypełnienie się naszych dni i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, zanieśmy za Jego pośrednictwem wspólnie modlitwy i prośby do naszego Ojca w niebie. Będziemy powtarzać: Panie, prosimy Ciebie!

 1. Za Kościół święty, aby z niezachwianą wiarą przyjmował wszystkie cierpienia i prześladowania, jakie na niego spadają.
 2. Za wszystkich zmarłych pasterzy Kościoła, aby Jezus Chrystus – życie i zmartwychwstanie nasze – przyjął ich ofiarę i wprowadził do królestwa wiecznego szczęścia.
 3. Za męczenników, którzy poświęcili swoje życie dla Ewangelii, aby ich krew stała się posiewem żywej wiary i zaowocowała licznymi świętymi powołaniami do służby w winnicy Pańskiej.
 4. Za tych, którzy zakończyli ziemską pielgrzymkę: zmarłych kapłanów, naszych rodziców, rodzeństwo, małżonków, krewnych i znajomych, aby mogli oglądać Ciebie, Boże, twarzą w twarz.
 5. Za tych, którzy żyją w grzechach ciężkich, aby umocnieni naszym świadectwem weszli na drogę zbawienia.
 6. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy nie ustawali w dążeniu do świętości, do której Ty, Boże, nas powołujesz.

Wysłuchaj, Panie, naszych modlitw, które zanosimy za dusze oczyszczające się w czyśćcu, a nas pielgrzymujących do królestwa niebieskiego miej w swojej łaskawej opiece. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem
Wierzymy, że zmarli żyją nadal, choć innym życiem, w którym nie mogą już niczego dla siebie uczynić. Miłość, jaka nas z nimi łączyła, nie wygasła i dlatego nasze modlitwy zdolne są rzeczywiście im pomóc. Modląc się za naszych drogich zmarłych, nie zapominajmy również o naszym własnym losie. Niech Boże błogosławieństwo umocni nas do dobrego i świętego życia, które zagwarantuje nam spotkanie się z naszymi zmarłymi w niebie.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź mi litościw”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „U Ciebie Boże”

 

I czyt. Mdr 9,13-18b; Ps 90; II czyt. Flm 9b-10.12-17; Ew. Łk 14,25-33

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Wdzięczni za wakacyjny czas wypoczynku przychodzimy do Jezusa, bo On jest naszym nauczycielem, On nas uczy, jak mądrze żyć. Rozpoczynając nowy rok szkolny i katechetyczny, zwracamy się do Niego, gotowi przyjąć słowa Jego mądrości i budować na nich swoje życie. Niech pełne wiary i zaangażowania uczestnictwo w Najświętszej Ofierze stanie się źródłem siły w mozolnym trudzie dążenia do świętego życia. O dobre wykorzystanie daru czasu, jaki otrzymaliśmy, będziemy się również modlić w czasie adoracji po Mszy Świętej.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który jest naszym Pośrednikiem u Ojca, módlmy się z ufnością:

 • Za Kościół święty, aby strzegąc Tradycji, prowadził ludzi do zrozumienia i wypełniania, Twoich, Boże, przykazań.
 • Za naszą ojczyznę, byś zapewnił jej możliwość rozwoju zgodnie z ponadtysiącletnią tożsamością, w obronie której nasi przodkowie cierpieli i płacili najwyższą cenę.
 • Za uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny, aby przez wytrwałą pracę pomnażali talenty otrzymane od Ciebie.
 • Za nauczycieli i katechetów, aby w modlitwie i rozważaniu Twojego, Boże, słowa, znajdowali oparcie w trudnej pracy pedagogicznej i wychowawczej.
 • Za zmarłych, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce wiary do Twojego domu, abyś wejrzał na ich wiarę i obdarzył wiecznym pokojem.
 • Za nas samych, abyś przemieniał nasze życie oraz prowadził nas drogami mądrości i prawdy.

Panie i Boże nasz, przyjmij prośby naszej wspólnoty eucharystycznej. Ufamy, że je wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W tę pierwszą powakacyjną niedzielę pragniemy wypowiedzieć wobec Pana Boga dwa słowa: „dziękuję” i „proszę”. Dziękujemy za czas odpoczynku, urlopu, wakacji; czas regeneracji sił i wytchnienia. Słowo „dziękuję” wypowiadamy ubogaceni tym wszystkim, czego doświadczyliśmy. Równocześnie prosimy naszego Boga o błogosławieństwo na czas, który przed nami, na miesiące pracy, nauki, wysiłku. Czynimy to w poczuciu pełni zawierzenia.

Modlitwa wiernych

Z wiarą, nadzieją i miłością zanieśmy do wszechmogącego Boga nasze pokorne modlitwy:

 • Za Kościół święty, aby coraz bardziej stawał się wspólnotą ludzi świadomie dążących do zbawienia.
 • Za rodziców, aby kochając swoje dzieci, potrafili też stawiać im mądre wymagania.
 • Za nauczycieli i wychowawców, aby dzieląc się z dziećmi i młodzieżą swoją wiedzą, stawali się dla nich wzorem człowieczeństwa.
 • Za dzieci i młodzież, aby w nowym roku szkolnym i katechetycznym potrafili wykorzystać wszystkie okazje do zdobywania wiedzy.
 • Za wszystkich zmarłych, zwłaszcza podczas minionych wakacji, aby mogli cieszyć się radością życia wiecznego w królestwie niebieskim.
 • Za nas wszystkich, abyśmy będąc wdzięcznymi za czas odpoczynku, z całą odpowiedzialnością potrafili podejmować nasze codzienne obowiązki.

Dobry Boże, zechciej przyjąć nasze modlitwy, jakie zanosimy do Ciebie, naszego Ojca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Wracamy do naszych domów umocnieni spotkaniem z naszym Bogiem i Panem. Niech to spotkanie ośmieli nas do wzięcia odpowiedzialności za nasze obowiązki, za nasze życie.

Proponowane pieśni:

– na Mszę Świętą
Na wejście – „Boże w dobroci”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu
„Kłaniam się Tobie”
„O Dobry Jezu, do Serca Twego”
„O mój Jezu w Hostii skryty”
„Panie, przebacz nam”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

I czyt. Wj 32,7-11,13-14; Ps 51; II czyt. 1 Tm 1,12-17;Ew. Łk 15,1-32

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W świątecznej atmosferze, towarzyszącej zgromadzeniu naszej wspólnoty przy ołtarzu w dniu Pańskim, napełnieni Duchem Świętym zwracamy się do Ojca, jednocząc się z Chrystusem. Wspólna modlitwa jest dla nas sposobnością, aby ogarnąć wdzięczną pamięcią wydarzenia ostatnich dni, odczytać je w Bożym świetle, dziękować Stwórcy za niezliczone dary, wielbiąc Go przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Podczas wspólnej modlitwy uświadamiamy sobie, że Bóg jest Miłością. Dlatego wszyscy razem – i każdy z nas z osobna – mamy być odważnymi i pokornymi świadkami tej prawdy w codziennym życiu.
Aby otrzymać od Boga duchową moc dla wypełnienia tego zadania, włączmy się całym sercem w sakramentalne uobecnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jakie dokona się podczas Mszy Świętej. Starajmy się usłyszeć głos Boży, który w dzisiejszej liturgii słowa chce skłonić nas, abyśmy porzucili drogę grzechu i żyli w łasce, prawdzie i miłości. Prośmy o ten dar już teraz, na początku Najświętszej Ofiary. Świadomi zaś naszych słabości i grzechów, z głęboką nadzieją powierzmy się nieskończonemu Bożemu miłosierdziu.

Modlitwa wiernych

Być świadkiem Miłości to zadanie, które stawia przed nami Kościół w obliczu wielu zagrożeń i moralnych niebezpieczeństw współczesnego świata. Skierujmy teraz do Boga prośby będące znakiem naszej pokornej wobec Niego miłości:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby jak przed wiekami Mojżesz na pustyni, mogli głosić światu prawdę o Twoich, Boże, przykazaniach, ufając Twemu nieskończonemu miłosierdziu.
 2. Za wyznawców innych religii, aby na drodze poszukiwania prawdziwego Boga, uznali w Jezusie Chrystusie Jedynego Pośrednika zbawienia.
 3. Za dzieci i młodzież, aby prowadzeni przez rodziców, katechetów, wychowawców i nauczycieli, czynili postępy
  w pogłębianiu wiedzy i chrześcijańskiej dojrzałości.
 4. Za wszystkich trwających w grzesznym oddaleniu od Ciebie, Boże, aby na wzór syna marnotrawnego, jak najszybciej odnaleźli przez sakrament pokuty i pojednania drogę powrotu w ramiona miłosiernego Ojca.
 5. Za tych, którzy w czyśćcu oczekują na przejście do pełni szczęścia w niebie, aby mogła do nich dotrzeć pomoc, płynąca z naszego udziału w nadprzyrodzonych owocach obecnej Mszy Świętej.
 6. Za nas wszystkich, łączących się z Ofiarą Jezusa Chrystusa, abyśmy pomimo słabości i grzeszności nie ustawali
  w dążeniu do świętości na fundamencie szczerego nawrócenia i pokornej miłości.

Boże, miłosierny Ojcze, o Tobie Psalmista mówił, że masz upodobanie w ukrytej prawdzie; prosimy Cię – stwórz w nas serce czyste, odnów w nas moc ducha, nie oddalaj nas od swego oblicza i nie odbieraj nam świętego ducha swego, ale przywróć nam radość z Twojego zbawienia i wzmocnij nas duchem ofiarnym. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Starszy brat – z przypowieści Pana Jezusa – nie chciał wziąć udziału w uczcie, przygotowanej przez ojca, radującego się
z powrotu syna marnotrawnego. Eucharystia jest ucztą radości, na której przyjmujemy Chrystusa i otrzymujemy zadatek radości przyszłej chwały. Obyśmy zawsze pragnęli uczestniczyć w uczcie miłosiernego ojca. A wtedy duchowe owoce, które płyną ze Świętej Uczty, będziemy mogli dzielić z innymi, kierując się pokorną miłością do Boga, do bliźnich i do nas samych. Na tę drogę codziennego świadectwa przyjmijmy przez posługę Kościoła dar Bożego błogosławieństwa.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

 

 

I czyt. Wj 17,8-13; Ps 121; II czyt. 2 Tm 3,14-4,2;Ew. Łk 18,1-8

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dzień Pański, w niedzielę, gromadzimy się w naszym kościele, na świętej wieczerzy, kiedy Jezus Chrystus „podobnie jak uczniom w Emaus wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb” (V modlitwa eucharystyczna). On gromadzi nas, swoje przybrane dzieci, w jedną rodzinę. Do Niego zwracamy się słowami: „Abba, Ojcze”, dziękując Mu za Jego nieskończoną miłość i zanosząc modlitewne prośby we wszystkich intencjach, z którymi przyszliśmy dzisiaj do naszej świątyni.
Składamy na ołtarzu chleb i wino – owoc pracy rąk ludzkich – i prosimy, aby Duch Święty uświęcił te dary, i aby stały się Ciałem i Krwią Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza” (IV modlitwa eucharystyczna).

Modlitwa wiernych

Bogu, który jest Miłością i który pragnie zbawienia każdego człowieka, przedstawmy w ufnej modlitwie nasze pokorne prośby:

 1. Za Kościół święty, aby dla współczesnego człowieka i świata był znakiem Twojej, Boże, nieskończonej miłości.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby został napełniony Twoją, Panie, siłą wiary i nieskończonym bogactwem miłości.
 3. Za zakony kontemplacyjne, w których trwa nieustanna modlitwa za świat, aby odczuwały na co dzień naszą bliskość i doświadczały prostej ludzkiej solidarności.
 4. Za wątpiących w wierze, aby odnaleźli Światłość, która jest w Chrystusie – źródle miłości, nadziei i sensu życia.
 5. Za zmarłych polecanych naszym modlitwom i wszystkich zmarłych, by bramy raju otworzyły się dla nich i mogli na wieki wpatrywać się w Twoje Oblicze, Boże, który jesteś Miłością.
 6. Za nas uczestniczących w Eucharystii, abyśmy napełnieni Twoją, Boże, łaską stawali się na co dzień świadkami Ewangelii, która jest Dobrą Nowiną o zbawieniu człowieka.

Najłaskawszy Boże, wejrzyj na nasze prośby, które Ci przedstawiamy i spełnij je łaskawie, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Bóg jest Miłością! Żyjmy więc miłością, głośmy ją – aby w ten sposób Boże światło dotarło do świata. Bądźmy świadkami miłości – wiecznej, łaskawej, pokornej; takiej, która wszystko przetrzyma.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze”
Na komunię – „Gdzie miłość wzajemna”
Na uwielbienie – „O milcząca Hostio biała”
Na zakończenie – „Kto się w opiekę”

I czyt. Am 8,4-7; Ps 113; II czyt. 1 Tm 2,1-8; Ew. Łk 16,1-13

 Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się dziś wokół Chrystusowego stołu jako wspólnota miłości. Miłość zawsze wyraża się w sprawiedliwym traktowaniu siebie nawzajem. Nasz Mistrz, Jezus Chrystus, każdemu z nas daje całego siebie, nikogo nie wyklucza i nie pomija. Pamiętajmy o tym właśnie teraz, kiedy razem rozpoczynamy sprawowanie Jego eucharystycznej Ofiary. Spójrzmy z miłością na siebie nawzajem, zanim sięgniemy po Miłość zamkniętą w kawałku chleba. Dziś obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu
– pamiętajmy więc w naszej modlitwie o tych, którzy tworzą media, zarządzają nimi, i o nas, którzy z nich korzystamy. Przeprośmy też naszego Mistrza i Pana za nasze winy, zwłaszcza związane z nadużywaniem mass mediów.

Modlitwa wiernych

Bogu, który powołuje człowieka do życia w sprawiedliwości, zanieśmy nasze wołanie o Jego królestwo:

 1. Za cały Kościół święty, aby uczył swe dzieci wykorzystywać dostępne tu, na ziemi, środki w drodze ku zbawieniu wiecznemu.
 2. Za rządzących naszym państwem, aby razem z obywatelami budowali ład społeczny i dbali o sprawiedliwe ich traktowanie.
 3. Za twórców mediów i pracowników środków społecznego przekazu, aby w swej pracy kierowali się sumieniem i wartościami ewangelicznymi.
 4. Za wszystkich słuchaczy i widzów, aby w sposób odpowiedzialny korzystali ze środków społecznego przekazu.
 5. Za dziennikarzy, aby służyli prawdzie, sprawiedliwości i aby odważnie przeciwstawiali się wszelkim naciskom możnych tego świata.
 6. Za nas samych, abyśmy dzięki łasce Bożej i wolnej woli budowali w naszych rodzinach i sąsiedztwach ład, sprawiedliwość i pokój.

Dobry Boże, który pamiętasz o wszystkich skrzywdzonych, przyjmij nasze szczere błagania i naucz nas żyć w prawdzie
i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Nadszedł czas, aby przyjąć Boże błogosławieństwo. Ono jest pieczęcią złożoną na naszych napełnionych łaską Bożą sercach. Pamiętajmy o tym, kiedy opuścimy mury naszej świątyni. Czeka nas kolejny tydzień życia w świecie, w którym jest wiele do zrobienia. Nie możemy zamykać się w nas samych, ale mamy go uświęcać. Mocą łaski, którą nosimy w sercach, poprzez konkretne uczynki budujmy ład w sobie i wokół nas. Szukajmy w świecie prawdy i przekazujmy ją bliźnim. Na tę właśnie służbę przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na uwielbienie – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

I czyt. Am 6,1a.4-7; Ps 146; II czyt. 1 Tm 6,11-16;Ew. Łk 16,19-31

 Wprowadzenie do Mszy Świętej
We współczesnym świecie niektórzy wartość człowieka mierzą stanem majątkowym, pozycją społeczną. Tymczasem w dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje nam, że miarą człowieka jest miłość. To miłość albo jej brak zdecyduje o naszym wiecznym losie. Przystępując do uczty miłości, przyjmując dary Boże otwórzmy się na bliźnich, którzy potrzebują naszego serca.
Za wszelką obojętność wobec Boga i bliźniego na początku tej Najświętszej Ofiary przepraszajmy.

 Modlitwa wiernych

Wyznając wiarę, że Bóg jest Miłością i że zaprasza nas do życia w duchu miłości, zwróćmy się do Niego z naszymi prośbami:

 1. Za Kościół święty, aby ukazywał wszystkim ludziom prawdziwy sens życia.
 2. Za naszą ojczyznę, aby jej obywatele mogli godnie żyć i aby stać ich było na zaspokojenie najważniejszych potrzeb duchowych i materialnych.
 3. Za wszystkich, którzy dla bogactwa i wygody są w stanie zrobić wszystko, aby dostrzegli w swoim życiu potrzeby innych ludzi i pośpieszyli im z pomocą.
 4. Za młodzież, aby zawsze w swoim życiu dążyła do szlachetnych ideałów.
 5. Za zmarłych, aby ich dobre czyny zostały wynagrodzone w królestwie niebieskim.
 6. Za nas samych, abyśmy z miłością wypełniali zadania wynikające z naszego powołania, a przez to zasłużyli na nagrodę w niebie.

Boże, który w Chrystusie jesteś jedynym Nauczycielem, a jako Sędzia nagradzasz lub karzesz w wieczności, wysłuchaj nasze modlitwy i pomóż mam tak żyć, byśmy mogli cieszyć się Tobą w Twoim wiecznym królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Na czas przeżywania dnia Pańskiego, w trakcie którego wsłuchujemy się w głos Pana dla podjęcia właściwych decyzji, niech nas Bóg błogosławi. Niechaj każdy dzień wypełniony miłością wobec bliźnich prowadzi nas do nieba. 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Każda żyjąca dusza”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

Materiały zostaną przesłane przez Caritas Polska
 
Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie”
Na zakończenie – „Być bliżej Ciebie chcę”

­