I czyt. Prz 8,22-31; Ps 8; II czyt. Rz 5,1-5; Ew. J 16,12-15

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zgromadzeni na sprawowaniu Najświętszej Ofiary obchodzimy dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jedyny Bóg w Trójcy osób Bożych to głęboko tajemnicza rzeczywistość, z której wypływa wszystko, co nas otacza. W Trójcy Świętej ma swe źródło miłość, która stwarza, i miłość, która zbawia.
Wsłuchajmy się z wiarą w słowo Boże, które przybliża nam tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Trójjedyny Bóg jest początkiem i celem wszystkiego. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. On jest miłością, która powołała nas do istnienia, i która jest naszym ostatecznym przeznaczeniem. Niech Eucharystia umocni nas do bycia na co dzień świadkami tej właśnie miłości.

Modlitwa wiernych

Boże, Ty jesteś pełen miłości i miłosierdzia Ojcem każdego człowieka, z ufnością więc przedstawiamy Ci nasze prośby:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby wspierany modlitwą wszystkich wiernych, z pokorą i odwagą prowadził cały Kościół do odnowy w Chrystusie Panu.
 2. Za rządzących państwami, aby w swoich działaniach mieli na względzie prawdziwe dobro każdego człowieka.
 3. Za kapłanów, aby dzięki modlitwie osobistej i całej wspól­noty wierzących stali się autentycznymi świadkami miłości Serca Jezusowego.
 4. Za wszystkich ludzi, aby stali się uczestnikami darów jedności i pokoju, jakich udzielasz wszystkim narodom.
 5. Za rodziny z naszej parafii, aby wspólna modlitwa stała się w nich źródłem wzajemnej miłości i skłaniała ich do troski o potrzebujących.
 6. Za nas samych, aby nasza wiara w Ciebie, Trójjedynego Boga dawała nam siłę do życia zgodnego z Ewangelią.

Wysłuchaj Boże, nasz Ojcze, wszystkich naszych próśb i bądź zawsze blisko nas ze swoją miłością i łaską. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego nosimy w sobie najgłębsze podobieństwo do naszego Stwórcy. Ponieważ w Bogu jest źródło naszego istnienia, dlatego miłość jest ostatecznym sensem naszego życia. Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Pańskim idźmy do naszych codziennych spraw i zajęć, by w nich stawać się niestrudzonymi świadkami miłości Boga do każdego człowieka.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Witam Cię, witam”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Być bliżej Ciebie chcę”

I czyt. Rdz 14,18-20; Ps 110; II czyt. 1 Kor 11,23-26;
Ew. Łk 9,11b-17

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesjonalne i adoracyjne przejście z Chrystusem eucharystycznym ulicami miast i wsi jest manifestacją i świadectwem największej tajemnicy naszej wiary. Wierzymy bowiem, że Chrystus jest pośród nas obecny pod postaciami chleba i wina.
Każda Msza Święta jest Najświętszą Ofiarą Chrystusa, który z miłości do nas oddaje siebie Ojcu w Duchu Świętym, abyśmy mogli się cieszyć życiem wiecznym. Przyjmując Go w Komunii Świętej, posilamy się Jego Ciałem i Krwią, a przechowując pod postaciami eucharystycznymi, możemy z wiarą Go adorować i szukać u Niego umocnienia w wierze. Jak napisał Benedykt XVI: „Eucharystia jest w całym tego słowa znaczeniu «tajemnicą wiary», «streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary»” (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 6). Niech dzisiejsza uroczysta Eucharystia ożywi w nas tę prawdę wiary o Chrystusie eucharystycznym, obecnym pośród nas, i niech rozpali nasze serca miłością, abyśmy z odwagą świadczyli o tym wielkim sakramencie miłości.

Modlitwa wiernych

Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem i Krwią oraz upodabnia nas do siebie. Przez Jego pośrednictwo prośmy Boga Ojca w intencjach Kościoła, świata i nas samych:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby swoją żywotną siłę do głoszenia Ewangelii czerpał z Eucharystii, która jest źródłem i szczytem całego Jego życia.
 2. Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, aby z największą czcią i szacunkiem szafowali sakramentem Eucharystii.
 3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby było w niej respektowane prawo do odpoczynku niedzielnego dla pracowników, a Msza Święta stała w centrum przeżywania każdej niedzieli i uroczystości nakazanej.
 4. Módlmy się za wszystkich, którzy dopuścili się profanacji Ciała i Krwi naszego Zbawiciela, przez Komunię świętokradzką i inne grzechy, aby ze skruchą serca i żalem oczyścili się w sakramencie miłosierdzia.
 5. Módlmy się za naszych zmarłych, którzy za życia karmili się Ciałem i Krwią Zbawiciela, aby cieszyli się szczęściem wiecznym w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w postawie adoracji przeżywali każdą Mszę Świętą, a poza nią w pokorze serca zbliżali się do Chrystusa eucharystycznego.

Boże, nasz Ojcze, przyjmij łaskawie nasze modlitwy wraz
z Ofiarą Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech przyczynią się one ku Twojej większej chwale i miłości wszystkich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Spożyliśmy Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa i dzięki temu trwamy w Nim, a On w nas. Niech przyjęcie błogosławieństwa umocni nas w odważnym wyznawaniu naszej wiary w Chrystusa eucharystycznego i pozwoli z radością przyznawać się do Niego wobec wszystkich.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O mój Jezu, w Hostii skryty”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Jezu, miłości Twej”
Na zakończenie – „O, Panie, Ty nam dajesz”

 

 

I czyt. Ez 34,11-16; Ps 23; II czyt. Rz 5,5-11; Ew. Łk 15,3-7

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to święto Bożego Serca; święto Bożej miłości. Udzielanie się tej miłości jest wolnym i darmowym darem. Dlatego prośmy w tej Mszy Świętej o to, aby Bóg wypełnił nasze serca swoją miłością; by ukształtował je na podobieństwo Serca swego Jednorodzonego Syna.
Dzisiaj również dobiega końca – ustanowiony przez Ojca Świętego Benedykta XVI – Rok Kapłański. Był to czas szczególnej refleksji, modlitwy i ofiar podejmowanych dla uproszenia świętości kapłanów. Kończy się dzisiaj obchodzony w Kościele Rok Kapłański, ale niech nie skończy się nasza wdzięczność Bogu za dar kapłanów i nasza modlitwa o ich świętość.

Modlitwa wiernych

Do Boga, którego miłość ku człowiekowi objawia Najświętsze Serce Pana Jezusa, zanieśmy nasze pokorne prośby:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI i wszystkich pasterzy Kościoła, aby nie brakowało im sił do głoszenia prawdy o Bożej miłości.
 2. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby trwały w nich owoce Roku Kapłańskiego.
 3. Módlmy się, aby ci, którzy nie poznali jeszcze Twojej, Boże, miłości i miłosierdzia, u Ciebie znaleźli pociechę
  i radość.
 4. Módlmy się za strapionych i pogrążonych w smutku, aby otwarte na krzyżu Serce Twojego Syna stało się dla nich prawdziwą nadzieją.
 5. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby nie zapominali o umocnieniu duchowym, jakim jest Eucharystia.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w szkole Jezusa uczyli się miłości, cichości i pokory.

Boże Ojcze, Ty pozwalasz nam czcić dzisiaj Najświętsze Serce Twego wcielonego Syna, prosimy Cię, udziel nam tego, o co Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Pośród naszej codzienności przychodźmy do Jezusa, którego Serce jest otwarte dla każdego z nas. Uczmy się od Niego miłości i prośmy, aby wypełniał nią nasze serca. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Twemu Sercu cześć składamy”
Na przygotowanie darów – „Kochajmy Pana”
Na komunię – „O niewysłowione szczęście”
Na uwielbienie – „Każda żyjąca dusza”
Na zakończenie – „Najświętsze Serce Boże”

I czyt. Dz 12,1-11; Ps 34; II czyt. 2 Tm 4,6-9.17-18;
Ew. Mt 16,13-19

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą uroczystość zanosimy swoje modlitwy do Boga, przyzywając wstawiennictwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Wybrani przez Jezusa stali się Jego uczniami i zakładali pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Z miłości do Niego ofiarowali swoje życie służbie Ewangelii i Kościołowi.
Naszą modlitwą i ofiarami wspieramy dziś posługę Ojca Świętego Benedykta XVI, szczególnego spadkobiercy i kontynuatora posługi Apostołów Piotra i Pawła. Dla całego Kościoła, w tym dla każdego z nas, prosimy o łaskę wierności Chrystusowi i Kościołowi na drogach, którymi Bóg prowadzi nas przez życie i na których powinniśmy być świadkami Jego miłości.

Modlitwa wiernych

Zanieśmy swoje modlitwy do Boga, naszego Ojca, przyzywając wstawiennictwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła:

 1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby swoim życiem wiernie świadczyli o przynależności do Chrystusowego Kościoła.
 2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI i za wszystkich biskupów, aby jako następcy Apostołów, ofiarnie głosząc orędzie o zbawieniu, uczyli ludzi wierności Ewangelii we wszystkich sytuacjach życia.
 3. Módlmy się o powołania do służby w Kościele, aby nigdy nie zabrakło naśladowców świętych kapłanów oraz pewnych przewodników na drodze do świętości.
 4. W intencji naszej parafii, aby była wspólnotą wierzących odpowiedzialnych za jej teraźniejszość oraz zaangażowanych w tworzenie jeszcze lepszej przyszłości.
 5. Za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej, za polecanych podczas tej Eucharystii NN, aby dobro ich życia pozostało we wdzięcznej pamięci i w modlitwie Kościoła.
 6. Za nas samych, abyśmy naśladowali wierność Apostołów wobec Chrystusa i postępowali odważnie i jednoznacznie po drogach otrzymanego powołania.

Bądź uwielbiony, Boże, który przez przykład i wstawiennictwo Świętych Apostołów prowadzisz swój Kościół przez doczesność ku wiecznej szczęśliwości nieba. Tobie chwała na wieki, przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Bóg jest zawsze wierny w spełnianiu swoich obietnic. Nieprzerwanie miłuje i wspiera ludzi, których wybrał i posłał do spełnienia określonych zadań. Boża miłość i wierność trwa nawet wtedy, gdy człowiek czasem zawodzi, ustaje w drodze. Mocni taką wierną miłością Boga Święci Piotr i Paweł stali się filarami Kościoła. Wpatrujmy się w nich i podążajmy drogami wierności Kościołowi, realizując swoje powołanie. W tym staraniu niech nam towarzyszy wstawiennictwo Świętych Apostołów oraz moc Bożego błogosławieństwa.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Weź w swą opiekę”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „O milcząca Hostio biała”
Na zakończenie – „Pod Twą obronę”

 

I czyt. Ap 11,19; 12,1.3-6.10; Ps 45; II czyt. 1 Kor 15,20-26;
Ew. Łk 1,39-56 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

 W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wyznajemy wiarę w tę prawdę, że Matka Boża została wzięta do nieba z ciałem i duszą oraz wprowadzona do chwały Chrystusa. Kontemplacja tej prawdy rzuca światło na nasze życie, cierpienie, na nasz los. Patrząc na Maryję wyniesioną do nieba, lepiej i głębiej rozumiemy sens naszego życia na ziemi oraz odpowiedzialność za czas dany nam przez Boga. Także i my zostaliśmy powołani przez Niego do chwały nieba. Chwałę tę możemy osiągnąć przez współpracę z Bożą łaską i przez miłość Boga i człowieka.
Ponieważ jednak nie zawsze współpracowaliśmy z Bożą łaską i uchybialiśmy miłości, przeprośmy teraz Boga za wszystkie grzechy i zaniedbania.

Modlitwa wiernych

W dniu, w którym Kościół raduje się chwałą wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, za Jej wstawiennictwem skierujmy nasze prośby do Boga, Ojca wszechmogącego:

 1. Módlmy się za wszystkie dzieci Kościoła, aby ożywiała je nadzieja spotkania z Matką Najświętszą w królestwie Chrystusowym.
 2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów
  i kapłanów, aby Maryja, Matka Kościoła, uprosiła dla nich obfitość darów nieba.
 3. Módlmy się za dzieci, młodzież, rodziców i wszystkich chrześcijan, aby pamiętali o swoim powołaniu do szczęścia w niebie.
 4. Módlmy się za rolników, aby udało się im szczęśliwie zebrać plony.
 5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli osiągnąć szczęście bez końca w królestwie niebieskim.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z radością podążali za Chrystusem, który jest naszym Panem i Zbawicielem.

Wszechmogący, wieczny Boże, który Najświętszą Dziewicę,
z ciałem i duszą przeniosłeś do niebieskiej chwały, przyjmij nasze modlitwy i udziel nam Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Od Boga otrzymaliśmy wiele łask i darów. Nasze wniebowzięcie, podobnie jak wniebowzięcie Matki Bożej, będzie owocem naszej więzi z Nim oraz wiernej służby Jemu i człowiekowi. Prośmy Boga, aby niebo, które dzięki miłości rozpoczyna się już tu, na ziemi, stało się naszym udziałem wiecznym. Na tę codzienną walkę o chwałę nieba przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O Maryjo, w niebo uniesiona”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na dziękczynienie – „O milcząca Hostio biała”
„Uwielbiaj, duszo”
Na zakończenie – „Zdrowaś, Maryjo”

 

I czyt. 1 Krl 17,17-24; Ps 30; II czyt. Ga 1,11-19;
Ew. Łk 7,11-17

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zależnie od wewnętrznych dyspozycji czy potrzeb chwili możemy stanąć przy Jezusie, który się modli, który uzdrawia, który umiera na krzyżu i zmartwychwstaje. Wszystko to jest możliwe dzięki Najświętszej Ofierze, która jest sakramentalnym uobecnieniem dzieła zbawienia dokonanego w Wieczerniku
i na Golgocie.
Stając wobec żywego Boga jako grzesznicy, z pokorą przepraszajmy Go, że tyle razy, pomimo naszych obietnic, gardziliśmy Jego miłością.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, tworząc wielką wspólnotę ludzi wierzących, z całą ufnością zanieśmy nasze modlitwy do Boga:

 1. Za Kościół Chrystusowy, aby z miłością i mocą głosił światu Ewangelię i dawał wyraźne świadectwo życia chrześcijańskiego.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby pomimo ataków na jego osobę i jego nauczanie, wiernie i z odwagą kontynuował swoją misję kierowania Kościołem.
 3. Za ludzi dotkniętych wojnami, różnymi cierpieniami i prześladowaniami za wiarę, aby znaleźli pomoc ze strony ludzi, którzy wierzą w Chrystusa.
 4. Za misjonarzy i misjonarki, aby zgodnie z zamysłem Chrystusa nieśli światu Ewangelię o Jego miłości.
 5. Za zmarłych z naszych rodzin, zmarłych kapłanów,
  i wszyst­kich tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, aby cieszyli się chwałą zbawionych w niebie.
 6. Za nas wszystkich tworzących wspólnotę eucharystyczną, abyśmy bezinteresowną miłością przemieniali nasze rodziny, środowisko pracy, i tym sposobem przyczyniali się do umocnienia królestwa Bożego na ziemi.

Boże, który jesteś Miłością, spraw, abyśmy mogli przyczynić się do tego, by Twoja miłość została przyjęta przez wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsze czytania ukazują nam, jak Bóg posługuje się znakami i różnymi sytuacjami, aby objawić swoją moc, zwyciężającą ludzkie bariery myślenia. W ten sposób zachęca nas do wiary, iż wszystko zależy od Niego: nasze codzienne życie, pomyślność,  choroba czy śmierć. Ten fakt winien nas z jednej strony pobudzić do wdzięczności za każdy dzień naszego życia, a z drugiej – napełnić zaufaniem w potęgę Bożej mocy. On może wszystko uczynić; może umocnić nas duchowo i radykalnie zmienić nasze życie, wlewając w nasze serca nadzieję. Otwórzmy się więc na Boże słowo zawarte w Piśmie Świętym i na działanie Boga w nas. Najpierw jednak przeprośmy Go za nasze grzechy, a zwłaszcza za brak ufności w Jego działanie wobec nas.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Miłością, skierujmy teraz nasze prośby i pokorne modlitwy:

 1. Za Kościół święty, aby jednocząc ludzi we wspólnotę wierzących, ukazywał światu komunię miłości pomiędzy Tobą, Boże, a ludźmi.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby z zapałem wypełniali zbawczą misję Chrystusa.
 3. Za rodziny przeżywające kryzys, aby w ufnej modlitwie powierzały swe trudności Tobie, miłosiernemu Bogu,
  z wiarą, że od chwili zawarcia sakramentu małżeństwa towarzyszy im szczególna łaska Twojej obecności.
 4. Za młodych małżonków, aby pamiętali, że prawdziwa miłość nie stawia warunków, nie oblicza podarowanego czasu, nie wypomina błędów, ale dochowuje wierności.
 5. Módlmy się za zmarłych, (szczególnie za N), aby mogli całą wieczność cieszyć się przebywaniem we wspólnocie z Tobą, Boże.
 6. Za nas samych, abyśmy otwarci na działanie Ducha Świętego zakorzeniali swoje rodzinne życie w Chrystusie, przyjmując Go jako Pana i Zbawiciela.

Rozbudzaj w nas, Boże, nadzieję i zapał, byśmy czerpiąc siłę
z przebywania z Tobą, tworzyli w naszych rodzinach prawdziwą wspólnotę, w której każdy będzie starał się zrozumieć, wybaczać i pomagać domownikom. Wzajemna miłość, która nie dopuszcza się bezwstydu, niech będzie jedynym prawem wiążącym nas i czyniącym z nas Twoich uczniów.  Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Święty Paweł mówił o miłości, która nie unosi się pychą, wszystko przetrzyma. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o wszystkich małżonkach, by ich miłość nigdy nie dopuszczała się bezwstydu. Prośmy Pana, abyśmy zawsze umieli otwierać nasze serca na Jego słowo, byśmy przyjęli je, Nim żyli, i w Nim umieli złożyć naszą nadzieję. Niech w tym towarzyszy nam Jego Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą:

Na wejście – „Z tej biednej ziemi”

Na przygotowanie darów – „Panie, umocnij wiarę naszą”
Na komunię – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu:
„Kłaniam się Tobie”
„Każda żyjąca dusza”
„Dzięki, o Panie”
„Panie, przebacz nam”
„Gdzie miłość wzajemna”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

 

I czyt. 2 Sm 12,1.7-10.13; Ps 32; II czyt. Ga 2,16.19-21;
Ew. Łk 7,36-8,3 lub Łk 7,36-50

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Eucharystia stale uobecnia Chrystusa zmartwychwstałego, który wciąż się ofiaruje, wzywając nas do uczestnictwa w uczcie Jego Ciała i Krwi. Poprzez żywą wiarę i gorącą miłość pragniemy doświadczyć komunii z Chrystusem, który odpuszcza nam grzechy i udziela nam daru uczestnictwa w życiu Boga samego. A za to wszystko, co niszczy to życie Boże w nas, teraz szczerze Boga przepraszajmy.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który posyła nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby obdarzyć nas prawdziwym życiem i zapewnić nam zbawienie, zanieśmy pokorne prośby:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc Chrystusową Ewangelię życia, pomagał wszystkim ludziom odnajdywać sens życia poprzez bezgraniczne zawierzenie wszystkich spraw Twojemu miłosierdziu.
 2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby z zapałem umacniali wiarę na ziemi
  i w ludzkich sercach.
 3. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim i cierpiącym.
 4. Módlmy się za przeżywających trudności w wierze, aby zdołali bezgranicznie zaufać Tobie, Boże, i aby znaleźli oparcie we wspólnocie wierzących.
 5. Módlmy się za zmarłych, aby oczyszczeni mocą męki
  i śmierci Zbawiciela mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania.
 6. Módlmy się za nas samych, byśmy nieustannie starali się święcie żyć i stawali się głosicielami i świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa w swoim środowisku.

Wszechmogący Boże, który posłałeś na świat Syna swego nie po to, aby świat sądził, ale aby świat został przez Niego zbawiony, spraw, aby wszyscy ludzie skorzystali z Jego zbawczej śmierci i osiągnęli wiekuiste szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Uczestnicząc w Eucharystii z żywą i głęboką wiarą, doświadczyliśmy miłującej obecności Boga. Każdy z nas może powiedzieć za Świętym Pawłem: „Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).Niech nasze codzienne życie będzie potwierdzeniem tych słów. Poprzez przyjęcie Bożego błogosławieństwa jesteśmy posłani, aby wierzyć i miłować!

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Złącz, Panie, miłujących Cię”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Upadnij na kolana”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

 

Diecezjalne Święto Rodziny
I czyt. Za 12,10-11; Ps 63; II czyt. Ga 3,26-29;
Ew. Łk 9,18-24

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielną Eucharystię. Słuchając Bożego słowa oraz karmiąc się eucharystycznym Chlebem, pragniemy umacniać naszą wiarę, by codziennym życiem odpowiadać na zadane w dzisiejszej Ewangelii pytanie: Kim dla nas jest Jezus?
Ta niedziela jest w kościele tarnowskim przeżywana jako Diecezjalne Święto Rodziny. W Starym Sączu przy ołtarzu papieskim gromadzą się przedstawiciele rodzin z całej diecezji. Łącząc się z nimi w modlitwie, prośmy Boga o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II. Polecajmy Bogu także nasze rodziny, modląc się, by stawały się wspólnotami naśladowania Chrystusa.
Przeprośmy Pana Boga za wszelkie grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który przychodzi z pomocą naszej słabości i obdarza nas mocą w codziennej służbie, zanieśmy ufne prośby:

 1. Za pasterzy Kościoła, aby z wiarą głosili Jezusa Chrystusa, Zbawiciela całego świata.
 2. Za dzieci i młodzież przygotowujących się do wakacji, by poprzez sakramentalną spowiedź z czystymi sercami rozpoczynali czas wypoczynku.
 3. Za rodziny, aby jako wspólnoty naśladowania Chrystusa stawały się miejscem wzrostu i umocnienia wiary.
 4. Za rodziny zastępcze, adopcyjne oraz oczekujące potomstwa, aby otwarcie na dar życia przynosiło błogosławione owoce w ich sercach.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili chwały zbawionych.
 6. Za nas samych, abyśmy życiem potrafili świadczyć o naszej wierze.

Wszechmogący Boże, umocnij nasze serca swoją łaską, abyśmy życiem wyrażali wiarę w Twojego Syna, a naszego Zbawiciela. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Na świadome i ustawiczne odpowiadanie codziennym życiem, iż Jezus jest dla nas Zbawicielem namaszczonym i posłanym przez Boga – przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

 

I czyt. 1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16; II czyt. Ga 5,1.13-18;
Ew. Łk 9,51-62

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jezus Chrystus gromadzi nas na swej Uczcie eucharystycznej, abyśmy mogli wyruszyć z Nim w drogę ku nowemu życiu i naszemu zbawieniu. Rozpoczynając więc naszą wspólną celebrację Ofiary Chrystusa, odrzućmy to, co niedoskonałe, i poczujmy się tu, wokół ołtarza, powołani do lepszego, doskonalszego życia. Niech łaska Chrystusa będzie nam wsparciem i pomocą.

Modlitwa wiernych

Bóg hojnie udziela swej łaski tym, którzy wybierają trudną drogę, krocząc za Chrystusem, który z krzyża wybacza swym prześladowcom. Powierzmy Mu więc z zaufaniem siebie, zwłaszcza na czas zdawania egzaminu z trudnej miłości:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby nie zabrakło mu sił i wrażliwości serca w przewodzeniu Kościołowi oraz byciu dla świata świadkiem Twojej, Boże, miłości.
 2. Za Kościół Chrystusowy, aby poprzez cierpliwe wybaczanie swym prześladowcom był dla nich i dla wszystkich ludzi wyraźnym znakiem bezgranicznej miłości, którą nas obdarzasz.
 3. Za ludzi, którym trudno wybaczyć, aby szukali w Tobie, Boże, pocieszenia oraz pokoju i aby dzięki Twej łasce zdobyli się na wysiłek przebaczenia.
 4. Za tych, którzy nie wierzą w możliwość przebaczenia własnych win i żyją w rozpaczy, aby już tu, na ziemi, doświadczyli kojącej świadomości przebaczenia ze strony ofiar swych złych czynów i z zaufaniem powierzyli się Twemu miłosierdziu.
 5. Za tych, którzy nie poczuwają się do odpowiedzialności za krzywdy, które wyrządzili, aby uświadomiwszy sobie własną grzeszność, z pokorą prosili o wybaczenie Boga i ludzi.
 6. Za nas samych, abyśmy poprzez uczestnictwo w tej Eucharystii stali się zdolni do odpowiedzi dobrem za zło.

Boże, któryś własnego Syna nie oszczędził, aleś Go za nas wydał na śmierć krzyżową. Poprzez ten znak Twej miłości pozwól nam doświadczyć Twej siły w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Za chwilę rozejdziemy się do naszych codziennych spraw
i obowiązków. Z pewnością ten tydzień, który rozpoczynamy, dostarczy nam wielu okazji, by okazać cierpliwość, miłosierdzie i wybaczenie nie tylko naszym bliskim, ale i naszym nieprzyjaciołom. Pamiętajmy o trudnym Bożym wezwaniu do miłości nieprzyjaciół i o tym, że w tych trudnych, ale szlachetnych decyzjach nie jesteśmy sami, ale jest z nami nasz Pan, Jezus Chrystus.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Czekam na Ciebie, dobry Boże”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię”

 

Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego
I czyt. Iz 66,10-14c; Ps 66; II czyt. Ga 6,14-18;
Ew. Łk 10,1-12.17-20 lub Łk 10,1-9

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przeżywamy dziś pierwszą niedzielę lipca. Niedawno dzieci i młodzież rozpoczęli wakacje. Wielu z nas wybiera się na urlopy i zasłużony wypoczynek. Wszystko to jest powodem radości i nadziei. Jednak najgłębszym powodem radości dla nas chrześcijan jest fakt, że Pan Bóg jest z nami nieustannie na naszych drogach życiowych i towarzyszy nam swoją miłością jak najlepszy przyjaciel. Jego obecność jest szczególnie bliska podczas każdej Eucharystii. On sam mówi do nas, kiedy czytamy Pismo Święte, On sam ofiaruje się na ołtarzu za nasze grzechy, On sam karmi nas swoim Najświętszym Ciałem i Krwią.
Aby nasz udział we Mszy Świętej był owocny, wzbudźmy teraz intencję, w jakiej chcemy ofiarować Panu Bogu nasze modlitwy. Do intencji prywatnej dołączmy także intencję obecnej Mszy Świętej, która jest ofiarowana za N, oraz dzisiejszej pierwszej niedzieli lipca, podczas której modlimy się o świętość życia dla kapłanów. W tej intencji będziemy w sposób szczególny modlić się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
Za brak miłości do Boga i ludzi, szczególnie w ostatnim tygodniu, przeprośmy teraz Pana Boga szczerym sercem.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca, zanieśmy przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa nasze wspólne modlitwy:

 1. Za kapłanów, aby wierzyli w moc sakramentu kapłaństwa i nieustannie dążyli do świętości życia i posługi.
 2. Za chrześcijan, aby wszędzie, zwłaszcza w wielkich aglo­me­ra­cjach, wnosili istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidarności i pokoju.
 3. Aby we wszystkich krajach wybory władz na różnych szcze­blach odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwości, jawności i uczciwości.
 4. Za dzieci i młodzież, którzy rozpoczęli czas wakacji, aby dobrze go wykorzystali i nie zapominali o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii.
 5. W naszych osobistych intencjach, a także intencji obecnej Mszy Świętej, aby zostały wysłuchane, jeśli są zgodne
  z Twoją, Boże, świętą wolą.
 6. Za nas samych, abyśmy na wzór Świętego Pawła chlubili się krzyżem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, krzyża bronili i krzyż szanowali.

Boże Ojcze, usłysz nasze wspólne modlitwy, które z wiarą i ufnością do Ciebie zanosimy. Tobie pragniemy ufać w każdym dniu naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii są wciąż aktualne, ponieważ żniwem jest nasze życie, czasem zbiorów – jego kres, a plonem – wieczność. Przeżywając kolejny Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego, prośmy za kapłanów, by wspierali nas w pielgrzymowaniu przez życie. Prośmy, aby otwarci na Chrystusa pomagali nam rozpoznawać wolę Bożą, byśmy mogli odważnie ją przyjmować i szukać najlepszych sposobów jej realizowania.
Za brak wrażliwości na działanie łaski Bożej z serca przepraszajmy.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie rozpoznali w Chrystusie Zbawiciela świata, zanieśmy nasze błagania:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby w ich posłudze świat zawsze mógł rozpoznać Chrystusa pochylającego się nad człowiekiem.
 2. Za sprawujących władzę, aby w swych decyzjach kierowali się dobrem ludzi powierzonych ich trosce.
 3. Za ludzi obojętnych religijnie i zatwardziałych grzeszników, aby dzięki świadectwu gorliwych kapłanów w zjednoczeniu z Chrystusem odnaleźli sens życia.
 4. Za przebywających z dala od ojczyzny, aby nie zapomnieli o więzach łączących ich z rodziną pozostającą w kraju.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za zmarłych kapłanów, aby za miłość do Ciebie, Boże, i do bliźniego otrzymali wieczną nagrodę.
 6. Za nas samych, abyśmy w jedności z kapłanami przyczyniali się do duchowego wzrostu naszych rodzin, parafii, ojczyzny i Kościoła.

Boże, który jesteś w nas początkiem wszelkiego dobra, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Pan Jezus, w ręce ludzi, w tym każdego z nas, złożył odpowiedzialność za wielki dar kapłaństwa. Starajmy się więc, na miarę Bożego powołania, jakie rozpoznaliśmy w sobie, i naszych możliwości umacniać posługę kapłanów i pamiętać o modlitwie za nich. Niech wspiera nas w tym Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą:
Na wejście – „Pasterzem moim jest Pan”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Panie, dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu:
„Kłaniam się Tobie”
„Dzięki, o Panie”
„U drzwi Twoich”
„Panie, umocnij wiarę naszą”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

 

­