I czyt. Jr 33,14-16; Ps 25; II czyt. 1 Tes 3,12-4,2;
Ew. Łk 21,25-28.34-36

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Pierwsza niedziela Adwentu gromadzi nas przy ołtarzu Chrystusowym z poczuciem nowej szansy, czasu, który otrzymujemy od Boga. Przed nami, w pewnym jeszcze oddaleniu, święta Bożego Narodzenia. Będzie to więc czas przygotowania, oczekiwania. Rozpoczynający się dziś nowy rok liturgiczny powinien nas także skłonić do zastanowienia się nad tym, jak przeżyliśmy poprzedni i jak przeżyć mamy ten kolejny rok.
Rozpoczynając tę Eucharystię, wzbudźmy w sobie intencję, byśmy przeżyli ją świadomie, dziękując Bogu za kolejną szansę, jaką nam daje, aby przygotować się na Jego przyjście.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który z miłości do nas posłał na świat swojego Jednorodzonego Syna, z zaufaniem i miłością powierzmy nasze życie, naszych bliskich, cały Kościół, który tworzymy, i cały świat, który nieustannie potrzebuje Bożej miłości:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby nie zabrakło mu sił, mądrości i wrażliwości serca w przewodzeniu Kościołowi i byciu dla świata świadkiem Twojej, Boże, miłości.
 2. Za podejmujących adwentowe postanowienia, by stały się one dla nich drogą do przygotowania się na czas spotkania z Tobą miłosierny, Boże.
 3. Za ludzi samotnych i tracących nadzieję, by w modlitwie znaleźli Twą, Boże, obecność, a w drugim człowieku wsparcie i dowód Twej miłości.
 4. Za tych, którzy trwają w sidłach grzechów i nałogów, aby czas Adwentu stał się dla nich początkiem drogi ku wyzwoleniu.
 5. Za ludzi niewierzących, aby znaleźli na swej życiowej drodze świadków zdolnych ich przekonać do wyboru Ciebie, Boże, na swego Pana.
 6. Za nas samych, abyśmy poprzez modlitwę odkrywali, Boże, Twą obecność i stawali się dla naszych bliźnich świadkami Twojej miłości.

Boże, który ofiarowałeś nam swego Syna, aby zbawić każdego człowieka, przyjmij nasze modlitwy i wspieraj nas swą łaską, abyśmy w pokoju i dobrym życiu oczekiwali na powtórne spotkanie się z Nim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Oto dobiegła końca nasza pierwsza w nowym roku liturgicznym Eucharystia. Za chwilę przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Jest ono dla nas znakiem obecności Chrystusa w naszej codzienności, do której razem z Nim wracamy. Pamiętajmy o adwentowych postanowieniach pracy nad sobą. Zadbajmy o to, by stawać się dla innych świadkami Chrystusowej miłości.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Archanioł Boży Gabryjel”
Na przygotowanie darów – „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”
Na komunię – „Pójdź do Jezusa”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Oto Pan Bóg przyjdzie”


Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie
I czyt. Ba 5,1-9; Ps 126; II czyt. Flp 1,4-6.8-11; Ew. Łk 3,1-6

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Łk 3,4). Tymi słowami wzywa nas dziś do nawrócenia Jan Chrzciciel. Taka postawa winna nam towarzyszyć w oczekiwaniu na Boga, który jest Miłością i pragnie spotkać się z każdym z nas. Przygotujmy więc drogę dla Boga, zabiegając przede wszystkim o czystość naszych serc, uwalniając je od przywiązania do grzechów i słabości.
Przeżywając dzisiaj – w drugą niedzielę Adwentu –kolejny Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie pamiętajmy o naszych bliźnich. Wspierajmy ich modlitwą i ofiarą, pomagając im w ten sposób otwierać się na Bożą miłość. O to wszystko prośmy w tej Eucharystii i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
Za wszystkie nasze grzechy i zatwardziałość serc przeprośmy teraz Boga.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie ujrzeli Jego zbawienie zanieśmy nasze błagania:

 1. Za Kościół święty na Wschodzie, aby odnawiając się nieustannie w Chrystusie, niósł współczesnemu światu orędzie Ewangelii.
 2. Za sprawujących władzę, aby podejmowali inicjatywy wspierające najbardziej potrzebujących.
 3. Za ludzi obojętnych religijnie i zatwardziałych grzeszników, aby powrócili do źródła zbawienia.
 4. Za Polaków mieszkających na Wschodzie, aby ich świadectwo życia religijnego pociągało innych do wiary, nadziei i miłości.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, aby za okazywane podczas ziemskiego życia czyny miłości otrzymali wieczną nagrodę w niebie.
 6. Za nas samych, abyśmy z uczestnictwa w Eucharystii czerpali wrażliwość na potrzeby materialne i duchowe wspólnot kościelnych na Wschodzie.

Boże, który jesteś w nas początkiem wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.

Proponowane pieśni:

– na Mszę Świętą
Na wejście – „Niebiosa rosę”
Na przygotowanie darów – „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na zakończenie – „Oto Pan przybywa”  

– na adorację Najświętszego Sakramentu
„O zbawcza Hostio”
„Serce wielkie nam daj”
„Czego chcesz od nas, Panie”
„Panie, przebacz nam”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Każdy dzień Adwentu przybliża nas do przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus z miłości do nas stał się człowiekiem, aby nas zbawić. Boży Syn pragnie przyjść do każdego z nas. Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, usłyszymy wezwanie do przygotowania naszych serc na spotkanie z przychodzącym do nas Zbawicielem. Święty Jan Chrzciciel nawołuje: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego” (Łk 3,4). Święty Paweł zaś prosi, abyśmy „byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa” (Flp 1,10). Niech te słowa przenikają dziś nasze serca, byśmy mogli przeżyć prawdziwą radość podczas spotkania z Bogiem, który jest Miłością.
Druga niedziela Adwentu obchodzona jest w Polsce jako Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Niech więc naszemu przygotowywaniu się na spotkanie z Panem i Zbawicielem towarzyszy także modlitwa za naszych bliźnich, którzy tak jak my pragną napełnić swoje serca radością spotkania z Jezusem. Do tych modlitw dołączmy nasz trud nawrócenia i ofiarujmy go w intencjach Kościoła na Wschodzie, by mógł rozwijać się w wolności i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu.
Zanim wysłuchamy słowa Bożego i przystąpimy do stołu eucharystycznego, przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości i grzechy, zwłaszcza za te, które uniemożliwiały nam przyjmowanie Go do naszych serc.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który chce, abyśmy żyli w przyjaźni z Nim i który nieustannie obdarza nas swoją miłością, skierujmy teraz nasze pokorne błagania:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego nauka wzbudzała we wszystkich ochrzczonych pragnienie trwania
  w bliskości z przychodzącym Emmanuelem.
 2. Za Kościół na Wschodzie, aby mógł w wolności głosić naukę o Twoim, Boże, miłosierdziu i przebaczeniu.
 3. Za dzieci i młodzież, aby wzorem Błogosławionej Karoliny zachowywali czystość swoich serc.
 4. Za naszych rodaków przebywających poza granicami kraju, aby okres Adwentu był dla nich znakiem nadziei
  na przeżywanie świąt Bożego Narodzenia w gronie
  rodzinnym.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, aby mogli otrzymać nagrodę życia wiecznego i spotkać się z Tobą, Panie, w Twoim królestwie.
 6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy dobrze przygotowali się na spotkanie z Twoim Synem i naszym Zbawicielem.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty darzysz nas swoją miłością i chcesz, abyśmy prostowali kręte ścieżki naszych słabości i trwali w czystości serca, zapewniając sobie w ten sposób wiekuistą nagrodę. Wspomagaj nas swoją łaską, abyśmy wypełnili Twoje oczekiwania, i wysłuchaj nasze prośby, które zanieśliśmy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Adwent to oczekiwanie na Boga, który jest Miłością. Oczekiwanie to ma być nie biernym trwaniem, lecz przygotowaniem drogi Panu i prostowaniem dla Niego ścieżek, czyli nawróceniem. Aby było ono trwałe, trzeba nam bronić czystości serca. Wtedy też będziemy mogli przeżyć godnie spotkanie z Bożą miłością w tajemnicy Bożego Narodzenia i zasłużyć na wieczne szczęście w królestwie niebieskim. Niech w tych postanowieniach wspomaga nas Boże błogosławieństwo.

I czyt. Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; II czyt. Ef 1,3-6.15-18;
Ew. J 1,1-5.9-14

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przeżywamy dziś pierwszą niedzielę w nowym 2010 roku.
W tym dniu gromadzimy się w naszej świątyni, by podczas Eucharystii spotkać się z Chrystusem. Jak On stał się ciałem i zamieszkał między nami, tak i my przychodzimy do Niego, by na progu tego roku na nowo zaprosić Go do naszego życia. Otwórzmy się więc na słuchanie słowa Bożego i przygotujmy nasze serca na przyjęcie Jezusa w Komunii Świętej.
Aby godnie przeżyć tę Mszę Świętą, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, i prośmy Go o miłosierdzie dla nas.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni na modlitwie, przedstawmy naszemu Ojcu nasze wspólne prośby o to, aby udzielił nam darów uwiarygodniających nasze świadectwo o Miłości, która zamieszkała pośród nas w osobie Syna Bożego:

 1. Prosimy Cię, Ojcze, za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił światu orędzie Twojej miłości do człowieka.
 2. Prosimy Cię, Ojcze, za papieża Benedykta XVI, biskupów, kapłanów i osoby konsekrowane, aby były wierne powołaniu, którym ich obdarzyłeś.
 3. Prosimy Cię, Ojcze, za rodziny oraz za osoby samotne, aby umocnione Twoją obecnością i łaską, świadczyły wobec całego świata, że Ty jesteś źródłem prawdziwej miłości.
 4. Prosimy Cię, Ojcze, za osoby przebywające na emigracji, aby doświadczały Twojej miłości poprzez dobro otrzymywane od innych.
 5. Prosimy Cię, Ojcze, o pokój na świecie oraz za wszystkich prześladowanych, zwłaszcza z powodu wyznawanej wiary, aby dar Twojej jedności i pokoju opromieniał ludzkie serca i przemieniał świat.
 6. Prosimy Cię, Ojcze, za nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili przyjąć Miłość, która zamieszkała wśród nas, i dzielić się Nią z bliźnimi.

Najlepszy Ojcze, Ty z miłości wybrałeś nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Twoim obliczem, prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i udziel nam potrzebnych darów, byśmy byli wierni Twojej miłości. Prosimy Cię o to przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą
Na wejście – „Wśród nocnej ciszy”
Na przygotowanie darów – „Anioł pasterzom mówił”
Na komunię – „Witaj, Jezu ukochany”
„Przybieżeli do Betlejem”
Na uwielbienie – „Z nieba wysokiego”
Na zakończenie – „Mizerna cicha”

– na adorację Najświętszego Sakramentu
„Bóg się rodzi”
„Pasterze mili”
„Nie było miejsca dla Ciebie”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

II wersja  

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Od kilku dni trwamy w radości świąt Narodzenia Pańskiego. Otwieramy nasze ludzkie serca na miłość Bożą, która zstępuje na ziemię, aby zamieszkać pośród nas. Chrystus Pan, rodząc się jako małe, bezbronne dziecko w betlejemskiej grocie, stał się jednym spośród nas – dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. Odpowiedzmy na Jego Bożą miłość naszą miłością, wiarą i troską o zbawienie własne i ludzi wokół nas żyjących.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który jest Miłością, zanieśmy teraz wspólnie, pełni wiary, nadziei i miłości, nasze pokorne i ufne prośby:

 1. Módlmy się za cały Kościół święty, aby z mocą i wytrwałością głosił Radosną Nowinę współczesnemu światu.
 2. O prawdziwy pokój i pojednanie pomiędzy zwaśnionymi narodami, aby wzajemne zrozumienie i przebaczenie przełamywało nienawiść.
 3. Za rodziny chrześcijańskie, aby troszczyły się o wzajemną miłość i przekaz wiary młodemu pokoleniu.
 4. Za ludzi chorych i cierpiących, aby nigdy nie zabrakło im naszej modlitwy, ofiarnej pomocy i codziennego zainteresowania.
 5. Za tych, którzy odeszli do wieczności, aby Chrystus otworzył przed nimi bramy zbawienia.
 6. Za nas samych, abyśmy zawsze otaczali prawdziwą troską, miłością i opieką każde ludzkie życie.

Najłaskawszy Boże, który z miłości do nas, ludzi, posłałeś nam swojego Syna, prosimy, abyś raczył wysłuchać nasze wołanie, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Za chwilę przyjmiemy Boże błogosławieństwo i powrócimy do naszych domów. Niech to błogosławieństwo, otrzymane dzięki Bożej miłości do nas, towarzyszy nam każdego dnia i umacnia na drogach codziennego życia. Niech dodaje każdej i każdemu z nas potrzebnej mocy i wytrwałości w naśladowaniu największej Miłości – Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

I czyt. Iz 62,1-5; Ps 96; II czyt. 1 Kor 12,4-11; Ew. J 2,1-12

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Chrześcijanie od samego początku otaczali szczególną czcią dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Niedziela, dzień Pański, jest pamiątką tych zbawczych wydarzeń. Dlatego nieodłącznym sposobem przeżywania niedzieli jest udział w liturgii Mszy Świętej. Trwanie na modlitwie to charakterystyczny rys już pierwszej wspólnoty jerozolimskiej (zob. Dz 1,14). Uczniowie Jezusa gromadzili się na Eucharystii, mając świadomość, że jest ona liturgiczną celebracją tajemnicy paschalnej Chrystusa, a więc sakramentalnym uobecnianiem Jego śmierci i zmartwychwstania.
Także i dla nas, którzy przed chwilą od znaku krzyża rozpoczęliśmy udział w Eucharystii, jest ona sercem niedzieli. Sprawowanie i udział we Mszy Świętej w dniu Pańskim jest najdoskonalszą i najpełniejszą formą świętowania zmartwychwstania Chrystusa. To, że możemy w niej uczestniczyć, jest wielkim darem, za który powinniśmy zawsze Bogu dziękować.
Aby nasz dzisiejszy udział w Eucharystii był wyrazem naszej wdzięczności i całkowitego zawierzenia Bogu, uznajmy wobec Niego, że jesteśmy grzeszni i prośmy o dar miłosierdzia.

Modlitwa wiernych

W duchu posłuszeństwa słowu Bożemu, które w pełni objawił nam Jezus Chrystus, zanieśmy teraz do Boga Ojca w Duchu Świętym nasze wspólne błagania:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby zachowując doskonałą wierność prawdzie objawionej, głosili współczesnemu światu radosne orędzie Dobrej Nowiny o miłości jako drodze do wiecznego zbawienia.
 2. Za rodziców, którzy mają szczególny wpływ na rozwój wiary swoich dzieci, aby byli autentycznymi świadkami posłuszeństwa Twojej, Boże, nauce we wszystkich sprawach codziennego życia.
 3. Za wszystkich katechetów, aby z miłości do Ciebie, Panie, potrafili przezwyciężać wszelkie trudności w przekazywaniu Dobrej Nowiny dzieciom i młodzieży.
 4. Za sprawujących władzę, aby oczekując od obywateli posłuszeństwa wobec ustanawianych przez siebie praw
  i obowiązków, mieli odwagę i duchową moc do podporządkowania ich Twoim, Boże, przykazaniom.
 5. Za tych, którzy odeszli już do wieczności, aby otwarło się dla nich wieczne królestwo, w którym panuje pełnia miłości doskonale posłusznej Tobie, Boże.
 6. Za nas wszystkich, którzy uczestniczymy w Eucharystii
  i uczymy się posłuszeństwa słowu Bożemu głoszonemu przez Kościół, abyśmy w naszym życiu przybliżali innymi to, w co sami głęboko wierzymy.
Boże Ojcze, który z miłości do nas przyjąłeś swojego Syna jako dar odkupienia dla całego świata, wspieraj nas swoją mocą i wysłuchaj próśb, które z pokorą serca przedstawiliśmy we wspólnej modlitwie. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Za chwilę otrzymamy dar Bożego błogosławieństwa. Jest ono znakiem niezmierzonego miłosierdzia, jakim nieustannie otacza nas Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Obyśmy umocnieni darem tego błogosławieństwa, dziękując Bogu za udział w Eucharystii, potrafili w życiu codziennym wprowadzać słowo w czyn, zgodnie ze słowami Maryi, Matki Jezusa, z dzisiejszej Ewangelii: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie” (J 2,5).

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Upadnij na kolana”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

I czyt. So 3,14-18a; Ps Iz 12,2-3.4bcd.5-6; II czyt. Flp 4,4-7; Ew. Łk 3,10-18

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywając trzecią niedzielę Adwentu, otwórzmy się na obecność Boga, który jest Miłością i zawsze pragnie szczęścia każdego z nas. Z miłości do nas Bóg Ojciec posłał swego Syna, który pozostał wśród nas w Eucharystii. Otwórzmy więc nasze serca na przychodzącego do nas Jezusa, abyśmy umocnieni Jego miłością podejmowali dobre uczynki wobec naszych bliźnich i zmierzali do osiągnięcia prawdziwego szczęścia.
„Pan jest blisko”(Flp 4,5). Niech te słowa Świętego Pawła, które usłyszymy w drugim czytaniu, napełniają nas prawdziwą radością i wyzwolą jeszcze większe pragnienie spotkania się z naszym Panem i Zbawcą.
Byśmy mogli doświadczyć szczęścia bycia z Chrystusem i w Chrystusie, przeprośmy teraz za wszystkie grzechy, które niszczą w nas miłość i wewnętrzny pokój serca.

Modlitwa wiernych

Bogu, który w Chrystusie umiłował nas do końca, przedstawmy z ufnością nasze prośby:

 1. Za Kościół święty, aby wszystkim ludziom głosił przychodzącego Chrystusa i odkrywał Jego obecność w świecie.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego przepowiadanie i świadectwo życia zachęcały nas wszystkich do większej gorliwości i lepszego postępowania.
 3. Za tych wszystkich, którzy dziś służą Chrystusowi i pragną, by Jego przykazanie miłości drugiego człowieka zostało wprowadzone w nasze chrześcijańskie życie.
 4. Za wszystkie chrześcijańskie rodziny, aby poprzez zgodę i miłość stawały się silne Bogiem.
 5. Za zmarłych z naszych rodzin, a także tych, którzy polegli w obronie wolności podczas stanu wojennego, aby zostali obdarzeni szczęściem przebywania z Bogiem w wieczności.
 6. Za nas uczestniczących w świętej liturgii, aby każde spotkanie z Chrystusem przemieniało nasze życie i napełniało nas radością.

Wszechmogący wieczny Boże, źródło naszej radości i miłości, wysłuchaj naszych próśb i udziel nam łaski, byśmy w codziennym życiu podejmowali czyny miłości. Przez Chrystusa, naszego Pana.

Przed rozesłaniem
Otwórzmy nasze serca dla przychodzącego do nas Chrystusa. Tylko On może ukazać nam drogę do pełni radości i szczęścia. Niech przyjęte błogosławieństwo umocni nas, abyśmy w tych najbliższych dniach byli otwarci na czyny miłości.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Mądrości, która”
Na przygotowanie darów – „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Błogosławiona jesteś, Maryjo”

Niedziela w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
I czyt. Ne 8,1-4a.5-6.8-10; Ps 19; II czyt. 1 Kor 12,12-30
lub 1 Kor 12,12-14.27; Ew. Łk 1,1-4; 4,14-21 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na Eucharystii w niedzielę, w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Każdy z nas uświadamia sobie, jak ważne jest świadectwo naszego chrześcijańskiego życia dla jedności chrześcijan. Msza Święta jest centrum życia Kościoła założonego przez Jezusa, który modlił się o jedność swoich wyznawców. Niech Pan, przychodzący do nas w swym słowie i Komunii Świętej, pozwoli wcielać ją w nasze codzienne życie.
Abyśmy mogli teraz godnie uczestniczyć w tej Mszy Świętej, przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i słabości, zwłaszcza za brak jedności między nami i w naszych rodzinach.

Modlitwa wiernych

Jezus Chrystus modlił się do swojego Ojca o jedność dla całego Kościoła. My również, na wzór modlitwy naszego Pana i Mistrza, złóżmy teraz z pokorą serca wszystkie nasze prośby przed naszym Ojcem, który jest w niebie, i prośmy Go w intencjach upragnionego zjednoczenia wszystkich chrześcijan:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta VI, wielkiego orędownika i nauczyciela jedności, aby w zdrowiu i bezpieczeństwie mógł prowadzić owczarnię Jezusa do bram królestwa Bożego.
 2. Za Kościół w Polsce, aby poprzez rozpoznawane „znaki czasu”, do których należy troska o jedność chrześcijan, jak najlepiej mógł przyczynić się do zjednoczenia uczniów Chrystusa.
 3. Za osoby zaangażowane w jednoczenie się chrześcijan, aby świadectwem swojego dojrzałego przykładu upraszali dla wszystkich stron dialogu ekumenicznego łaskę Bożego miłosierdzia.
 4. Za chorych, cierpiących i starszych, którzy w modlitwie o jedność są bezcennym skarbem całego Kościoła, aby sam Duch Święty był dla nich umocnieniem na każdy dzień.
 5. Za wszystkich, którzy na co dzień doświadczają przykrości, których źródłem jest niezgoda między chrześcijanami, aby nie ustawali w wysiłku poszukiwania nowych dróg do życia w jedności z Bogiem i ludźmi.
 6. Za nas tutaj zgromadzonych, aby dzisiejsza refleksja o braku jedności między wyznawcami Chrystusa – przyczyniła się do wzięcia przez nas osobistej odpowiedzialności za zgodę i jedność między ludźmi.

Boże Ojcze, Ty przez swojego Syna wezwałeś nas do modlitwy o jedność Kościoła. Wysłuchaj naszych próśb, które do Ciebie zanosimy i wspomagaj nas w dążeniu do jedności z naszymi braćmi i siostrami z innych wspólnot chrześcijańskich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
„Ojcze, aby byli jedno!” – Niechaj ta szczególnie osobista modlitwa Jezusa do swojego Ojca o jedność całego Kościoła nieustannie rozbrzmiewa w naszych sercach. Niech ona wciąż pobudza nas do modlitwy w intencji tej jedności, zwłaszcza gdy jesteśmy przy eucharystycznym stole.
Bóg, który jest źródłem wszelkiej prawdziwej jedności, umocni nas teraz przez swoje błogosławieństwo dla pracy na rzecz jedności między nami, jako zaczątku pełnej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół Twój”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Panie, dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Idźcie na cały świat”

I czyt. Mi 5,1-4a; Ps 80; II czyt. Hbr 10,5-10;
Ew. Łk 1,39-45

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Płonąca na adwentowym wieńcu czwarta świeca świadczy, że przeżywamy dziś ostatnią już niedzielę Adwentu – czasu oczekiwania na radosne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, podczas których będziemy w liturgiczny sposób obchodzić pamiątkę wcielenia Słowa Bożego. Przyjście na świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, uświadamia nam podstawową prawdę naszej wiary, że Bóg nie jest „Bogiem zaświatów”; Bogiem, który nie interesuje się stworzoną przez siebie ludzkością, lecz jest Bogiem ciągle obecnym pośród ludzi i bliskim każdemu człowiekowi.
Działanie i bliskość Boga, które realizuje się poprzez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, uwidacznia się szczególnie w liturgii Kościoła, której centrum stanowi Najświętsza Eucharystia. Uczestnicząc w niej, doświadczamy bliskości Boga, który przychodzi do nas w swoim słowie oraz w osobie Jezusa Chrystusa, dającego się człowiekowi jako pokarm w Komunii Świętej.
Niech nasz udział w dzisiejszej liturgii Mszy Świętej będzie wyrazem wdzięczności Bogu za Jego nieustanną obecność pośród swego ludu.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego najlepszego Ojca, który jest ciągle obecny pośród swego ludu, zanieśmy nasze prośby i błagania:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby wspierany Twoją, Boże, łaską świadczył nieustannie o Twej obecności we wspólnocie Kościoła.
 2. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby sprawowane przez nich z głęboką wiarą czynności liturgiczne przyczyniały się do wzrostu pobożności wiernych.
 3. Módlmy się za spowiedników, którzy w czasie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia intensywnie posługują w konfesjonale, aby z prawdziwą miłością wypełniali posługę jednania ludzi z Tobą – miłosiernym Ojcem.
 4. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby jak najlepiej przygotowali się do liturgicznych obchodów pamiątki wcielenia Twojego umiłowanego Syna, w którym objawiłeś pełnię swojej miłości do człowieka.
 5. Módlmy się za zmarłych, którzy w ziemskim życiu uczestniczyli w liturgii Twojego Kościoła, aby w wieczności mieli udział w liturgii niebieskiej.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z żywą wiarą uczestniczyli w sprawowanej przez Kościół liturgii i przez to umacniali swoją jedność z Tobą – miłującym Ojcem, który ciągle jesteś obecny pośród swoich dzieci.

Wszechmogący, wieczny Boże, który jesteś Miłością, wysłuchaj nasze pokorne prośby i błagania, jakie zanosimy do Ciebie, wierząc, że jesteś nieustannie z nami, Twoimi umiłowanymi dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Uczestnicząc dziś w liturgii Mszy Świętej, uświadomiliśmy sobie na nowo, że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – Ojciec, Syn i Duch Święty, jest ciągle obecny pośród nas. W sposób szczególny jest obecny w sprawowanej przez Kościół liturgii, czyli w sakramentach świętych, dzięki którym możemy doświadczać Jego bliskości i otwierać się na Jego obecność.
Niech nasz dzisiejszy udział w liturgii pobudzi nas do powzięcia postanowień, abyśmy całe nasze ziemskie życie uczynili wspaniałą liturgią nieustannego „bycia z Bogiem”, a przez to zasłużyli na udział w niebieskiej liturgii przebywania z Bogiem na wieki. Na powzięcie i wypełnienie tych postanowień przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Niebiosa, rosę”
Na przygotowanie darów – „Głos wdzięczny”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Jezusa ukrytego”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź, Maryjo”

I czyt. Jr 1,4-5.17-19; Ps 71; II czyt. 1 Kor 12,31-13,13
lub 1 Kor 13,4-13; Ew. Łk 4,21-30 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadząc się na uczcie eucharystycznej, uświadamiamy sobie, że Jezus chce obdarować nas swoją miłością. Jego miłość nie wyklucza nikogo. Przyjmując zaproszenie naszego Zbawiciela na dzisiejsze spotkanie z Nim, przeprośmy Go za wszystkie grzechy, które obrażają Boga, ranią naszych bliźnich i zamykają nas w naszym egoizmie. Otwórzmy nasz umysł i serce, aby Boża miłość mogła uczynić z nas prawdziwą wspólnotę uczniów Chrystusa.

Modlitwa wiernych

Bóg, który jest Miłością, pragnie umacniać nas w budowaniu jedności i zgody. Skierujmy więc do Niego nasze prośby w intencjach Kościoła, naszych bliskich i nas samych:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, naszego biskupa N i wszystkich pasterzy Kościoła, aby przez swoją posługę prowadzili wiernych ku odkrywaniu Twojej, Boże, miłości i budowaniu cywilizacji miłości.
 2. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby była wobec całego świata świadkiem Twojej, Boże, miłości.
 3. Módlmy się za wszystkich zaangażowanych w dzieła miłosierdzia, aby dzięki ich posłudze ludzie potrzebujący doświadczyli Twojej, Boże, miłości.
 4. Módlmy się za małżonków rozdzielonych z powodów wyjazdów zagranicznych za pracą, aby nie zapominali
  o wiernej miłości, do której się zobowiązali podczas zawierania sakramentu małżeństwa.
 5. Módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się szczęściem, którego źródłem jest przebywanie z Tobą, Boże, który jesteś źródłem miłości i dobra.
 6. Módlmy się za nas samych, aby nasze życie było wypełnianiem przykazania miłości Boga i bliźniego.

Boże, źródło miłości i jedności wszystkich ludzi, wysłuchaj nasze błagania i pomóż nam w budowaniu kochającej się wspólnoty uczniów Twojego umiłowanego Syna. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Pouczeni przez słowo Boże i umocnieni przez Chrystusa, który przyszedł do nas w Komunii Świętej, starajmy się każdego dnia budować w zgodzie jedność, dzieląc się ze wszystkimi ludźmi darem miłości Bożej. Aby wypełnić nasze chrześcijańskie powołanie, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus, Chrystus to nadzieja”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

 

I czyt. Syr 3,2-6.12-14; Ps 128; II czyt. Kol 3,12-21;
Ew. Łk 2,41-52

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą niedzielę wpatrujemy się we wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu. To w niej Jezus otoczony miłością „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). Podczas tej Eucharystii pragniemy modlić się za nasze rodziny. Prośmy, aby stawały się one miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament umacnia małżonków na drodze ich życia, pomaga w zachowaniu wierności i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Polecajmy dziś także rodziny przeżywające trudności, niech łaska Boża pozwoli pokonać w nich wszelkie przeszkody. Oby wszystkie rodziny stawały się miejscem ofiarowania i przyjmowania miłości, która jest darem samego Boga.
Za wszystkie słabości i grzechy, zwłaszcza te raniące nasze rodziny, przepraszajmy teraz, byśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Miłością i który obdarza nas miłością oraz gromadzi nas wszystkich w jedną rodzinę, zanośmy nasze ufne prośby:

 1. Za Kościół święty, aby z mocą ukazywał wszystkim Ciebie, Boże, który jesteś Miłością.
 2. Za instytucje społeczne i polityczne, aby chroniły i wspierały rodziny w wypełnianiu ich powołania.
 3. Za rodziny przeżywające trudności, aby dzięki Twojej, Panie, łasce odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości.
 4. Za rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne oraz rodziny oczekujące potomstwa, aby otwarcie na dar życia przynosiło błogosławione owoce w ich sercach.
 5. Za młodych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby potrafili w swojej miłości odkrywać odblask Twojej, Boże, miłości.
 6. Za nas samych, abyśmy otoczeni Twoją, Panie, miłością stawali się jej świadkami w naszych rodzinach i w naszym środowisku.

Wysłuchaj, Boże, modlitw, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Broń nasze rodziny od wszelkich niebezpieczeństw i spraw, aby żyły w miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Rodzina ma stawać się głęboką wspólnotą życia i miłości. Na odkrywanie i przeżywanie tej prawdy w naszych rodzinach, na to by stawały się ona miejscem wzrostu w mądrości i w łasce u Boga oraz u ludzi przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bóg się rodzi”
Na przygotowanie darów – „Dzisiaj w Betlejem”
Na komunię – „Gdy śliczna Panna”
Na uwielbienie – „Ach, witajże pożądana”
„Pasterze mili”
„Lulajże, Jezuniu”
Na zakończenie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”

I czyt. Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; II czyt. Dz 10,34-38;
Ew.
Łk 3,15-16.21-22  

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego wspominamy wydarzenia, które miały miejsce nad Jordanem, gdy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, by przyjąć chrzest. Wtedy też objawił się Bóg Ojciec, a także Duch Święty, który był widoczny pod postacią gołębicy. Podczas naszego chrztu świętego doświadczyliśmy także obecności Boga w Trójcy jedynego oraz Jego miłości do nas. Staliśmy się wówczas dziećmi Bożymi. Dziś od naszej współpracy z łaską Bożą zależy rozwój życia Bożego w nas oraz realizowanie wypływających z chrztu zobowiązań. W życiu codziennym polega to na trosce o rozwój życia duchowego poprzez nawrócenie, zachowanie przykazań Bożych, modlitwę i jednoczenie się z Chrystusem, zwłaszcza w Eucharystii.
Niech dzisiejsze spotkanie z Chrystusem, Źródłem życia i miłości, napełnia nasze serca mocą do dawania całym życiem świadectwa o Nim i o naszej godności dzieci Bożych.

Modlitwa wiernych

Przez chrzest święty staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Zanieśmy więc wspólnie z ufnością modlitwy do naszego Ojca w niebie:

 1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby uobecniał dzieło zbawienia i prowadził ludzi do spotkania z Tobą, Boże, w Twoim królestwie.
 2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby ich służebna postawa nakłaniała chrześcijan do życia w prawdzie i miłości.
 3. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby doceniali dar łaski i wielką godność dziecięctwa Bożego.
 4. Módlmy się za rodziców dzieci ochrzczonych, aby byli świadomi odpowiedzialności za duchowy ich rozwój i z Twoją pomocą, Boże, oraz rodziców chrzestnych pomagali im wzrastać w wierze, nadziei i miłości.
 5. Módlmy się za zmarłych, aby osiągnęli szczęście bez końca w niebieskiej ojczyźnie.
 6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy wierni łasce chrztu świętego wytrwale zdążali do świętości.

Panie, któryś w czasie chrztu w Jordanie objawił światu Syna swego, Jezusa Chrystusa, wysłuchaj nasze prośby i spraw, by wszyscy, których obmyły wody chrztu świętego, dostąpili łaski wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Na ciągłe odkrywanie wielkości daru chrztu świętego, na nieustanną wdzięczność Bogu, że powołał nas do życia wiecznego, oraz na realizację przyjętych zobowiązań chrzcielnych przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Przez chrztu świętego”
Na przygotowanie darów – „Com przyrzekł Bogu”
Na komunię – „O niewysłowione szczęście”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Nie było miejsca dla Ciebie”

­