I czyt. Mdr 11,22-12,2; Ps 145; II czyt. 2 Tes 1,11-2,2; Ew. Łk 19,1-10

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, w dobroci”
Na przygotowanie darów – „Cóż ci, Jezu, damy”
Na komunię – „Pójdź do Jezusa”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Bóg ukochał swoje stworzenie i wszystkich pragnie doprowadzić do zbawienia w swoim Kościele. Dzisiaj to zbawienie może stać się naszym udziałem, jeżeli przyjmiemy Chrystusa i zaprosimy Go do swojego domu, jak przyjął Go Zacheusz. Syn Człowieczy przez tę Eucharystię nieustannie szuka zagubionych i obdarza swymi dobrami. Chrystus przychodzi w gościnę do grzeszników, przyjmijmy Go przez pokorne wyznanie swych win.

Modlitwa wiernych

Módlmy się do Boga, bo tylko On może nas uczynić godnymi swego wezwania i udoskonalić nas do wszelkiego dobra wypływającego z wiary:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby objawiał światu miłość Boga do grzeszników i całego stworzenia.
  2. Módlmy się za grzeszników, aby jak Zacheusz szukali Chrystusa i przyjęli dar nawrócenia.
  3. Módlmy się za spowiedników, aby byli roztropni i bogaci w dobroć oraz miłosierdzie dla słabych.
  4. Módlmy się za ludzi obojętnych, aby jak Zacheusz spotkali Chrystusa i w Nim odnaleźli pokój i radość.
  5. Módlmy się za zmarłych (NN), aby Bóg przyjął ich do społeczności zbawionych.
  6. Módlmy się za nas, abyśmy każdego dnia mogli doświadczać miłości Chrystusa i by ta miłość przemieniała nasze życie.

Udziel nam, Boże, Twego miłosierdzia i wysłuchaj nasze modlitwy, byśmy umocnieni przez przebaczenie i wiarę zawsze głosili Twe cudowne dzieła. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Zróbcie Mu miejsce”

„Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto” (Łk 19,1) – takimi słowami zaczyna się fragment dzisiejszej Ewangelii według św. Łukasza. Panie Jezu Chryste, wielu współczesnych nam ludzi mówi, że w tamtych czasach łatwiej było wierzyć w Boga, bo wtedy Ty chodziłeś po ziemskich drogach. Można było wówczas Ciebie dotknąć i oglądać twarzą w twarz. Dzięki Tobie można było doświadczyć bliskości Boga. A dzisiaj? Dzisiaj wielu mówi, że już nie przechodzisz przez nasze miasta i wioski, że nie nawiedzasz naszych kościołów, a w naszej codzienności zwykle trudno odnaleźć Twoje ślady. Dla wielu jest to wystarczający powód, by odwrócić się od Kościoła, porzucić wiarę i mówić: „Kościół nic mi nie daje”.

Panie Jezu, jesteśmy u stóp Twojego ołtarza, klęczymy przed Tobą, bo wierzymy, że jesteś pośród nas tak samo obecny, jak kiedyś w Jerychu. Wierzymy w Twoją rzeczywistą obecność pośród nas pod postacią białego kawałka chleba, wierzymy, że w tabernakulach naszych świątyń jesteś obecny – jako nasz prawdziwy Bóg i Zbawca.

Przyjmij, Panie, nasze uwielbienie i dziękczynienie za dar Twojej obecności.

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Dzięki, o Panie”

Czasy, w których żyjemy, wydają się nie potrzebować Boga. Jednakże tęsknota za tym, co Ty, Panie, pragniesz nam dać w swoim Kościele w naszych czasach, wcale nie wygasa. dzisiejsza Ewangelia ma z pewnością wiele do powiedzenia każdemu, kto chce sensownie i świadomie przeżyć swoje życie. To, że nie odtrącasz, Panie Jezu, Zacheusza i otwierasz przed nim perspektywę nowego życia, robi również i na nas wielkie wrażenie. My także marzymy o prawdziwym, uszczęśliwiającym życiu, o wspólnocie ludzi, która nas przyjmie takich, jakimi jesteśmy, i o uwolnieniu nas od tego wszystkiego, co nas obciąża i ogranicza, poniża, odziera z godności. Również i my szukamy nadziei, która pozwala prawdziwie, w pełni żyć. To, co powiedziałeś w domu Zacheusza, mówisz dzisiaj także i w naszym kościele, do każdego z nas: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu (…). Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,9-10).

Kościół to nie tylko budynek – to także wspólnota, którą Ty, Panie, założyłeś, którą my jesteśmy. Kościół, „wyznajemy w Symbolu wiary jako jeden, święty, powszechny i apostolski” (KKK, 811). Od początku ten jeden Kościół ukazuje się w wielkiej różnorodności, która pochodzi zarówno z rozmaitości darów Bożych, jak i z wielości otrzymujących je osób. W jedności Ludu Bożego gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jedności Kościoła. To grzech i jego konsekwencje zagrażają nieustannie darowi jedności (por. KKK, 814). Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizma, tam herezja, tam niezgoda (por. KKK, 817).

Panie Jezu, Kościół zjednoczony z Tobą jest uświęcany przez Ciebie. Obejmuje w swoim wnętrzu także grzeszników; święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie. Wszyscy, jako członkowie Kościoła, musimy uznawać się za grzeszników. We wszystkich aż do końca wieków kąkol grzechu jest jeszcze zmieszany z dobrym ziarnem ewangelicznym (por. KKK, 827).

Panie Jezu, mamy tego świadomość, dlatego pragniemy Cię przepraszać za grzechy, które ranią jedność i świętość Twojego Kościoła.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

– Za brak jedności w Kościele i brak poczucia współodpowiedzialności za niego…
– Za brak miłości bliźniego w rodzinach, wspólnotach, w sąsiedztwie, w zakładach pracy, szkołach i szpitalach…
– Za brak należytego traktowania religii, wiary świętej i moralności chrześcijańskiej…
– Za nieliczenie się z Tobą, gdy dobrze się nam wiedzie…
– Za wszystkie grzechy i wady nas, Polaków, którymi tak boleśnie Cię zasmucamy…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Boże, zmiłuj się nad nami”

Panie Jezu, Twój Kościół jest powszechny, ponieważ posłałeś go do całego rodzaju ludzkiego (por. KKK, 831). Wszyscy do niego należymy (por. KKK, 836). Podobnie jak Zacheusz spotykamy Ciebie w Kościele. Każde nasze spotkanie z Tobą powinno zmieniać nasze życie. Dlatego chcemy budować wspólnotę Kościoła, pragniemy rozwijać w sobie cnoty miłości i prosić o ten dar. Tylko tam, gdzie jest Miłość, może powstać prawdziwa wspólnota. Klęcząc przed Tobą, Panie Jezu, prosimy Cię więc o dar prawdziwej wspólnoty dla nas, wierzących.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE!

– Aby Kościół, wsparty darami Ducha Świętego nie lękał się wrogości współczesnego świata, ale z wiarą wyznawał, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem ludzi. Prowadź go ku pełnej jedności w posłuszeństwie Ojcu Świętemu Franciszkowi…
– Aby rozwijała się prawdziwa miłość wśród wszystkich członków Kościoła…
– Aby wszyscy wątpiący, tracący wiarę w obliczu trudności, znaleźli na swojej drodze Twoich autentycznych Świadków…
– Aby rodziny w naszej parafii życiem świadczyły o wierności i umiłowaniu Ciebie i Kościoła…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Kto się w opiekę”

Panie Jezu, dziękujemy za dar spotkania z Tobą, dziękujemy za Twój jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, w którym prowadzisz nas do zbawienia. Polecamy Twemu miłosierdziu naszych bliskich zmarłych, których w tych dniach szczególnie wspominamy. Bądź ich nagrodą. Prosimy, błogosław nam, naszej parafii, naszym rodzinom, błogosław swojemu Kościołowi.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Jerzy Jurkiewicz

­