I czyt. Am 6,1a.4-7; Ps 146; II czyt. 1 Tm 6,11-16; Ew. Łk 16,19-31

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Przykazanie nowe daję wam”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jak co tydzień wiara kazała nam przyjść do kościoła, aby uczestniczyć w Eucharystii, która jest pamiątką Paschy Chrystusa. Dzięki pobożnemu uczestnictwu we Mszy Świętej pogłębia się nasza więź z Bogiem i otwierają się przed nami zdroje łask. To spotkanie z Bogiem przy ołtarzu Chrystusa powinno otwierać nasze serca na bliźnich. Autentyczna pobożność winna owocować większą wrażliwością na ludzką biedę. A dzieląc się dobrami z bliźnimi, gromadzimy skarby na niebo.

Modlitwa wiernych

Zanieśmy pełne ufności modlitwy do Boga, Ojca wszechmogącego:

  1. Za pasterzy Kościoła, aby ich życie było czytelnym świadectwem wiary i umiłowania ubogich.
  2. Za rządzących, aby w szczególny sposób troszczyli się o ludzi doświadczających różnorakiej nędzy.
  3. Za ludzi zamożnych, aby nie pokładali ufności w bogactwie, lecz w Bogu, który pragnie zbawienia każdego człowieka.
  4. Za wszystkich, którzy jałmużną i innymi uczynkami miłosierdzia wspierają potrzebujących, aby na co dzień doświadczali Bożej opieki.
  5. Za zmarłych z naszych rodzin, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym, którego zadatek otrzymali na chrzcie świętym.
  6. Za nas tutaj zebranych, abyśmy umieli mądrze używać rzeczy przemijających i w ten sposób zasłużyli na szczęście wieczne.

Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych próśb i przyjdź nam z pomocą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Za chwilę usłyszymy słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Ubogaceni na Eucharystii Bożym słowem i Ciałem Pańskim, zostajemy posłani do naszych rodzin i miejsc pracy, aby budować lepszy i bardziej ludzki świat.

Ks. Jan Gębarowski

­