I czyt. Mdr 18,6-9; Ps 33; II czyt. Hbr 11,1-2.8-19; Ew. Łk 12,32-48

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gotowość na przyjście Chrystusa, o czym przypomina nam dzisiejsza Ewangelia, wyraża się w życiu wiarą i wiernością Jego nauce. Zarówno trwanie w wierze, jak i wierność, wymagają od człowieka podjęcia wysiłku i niejednokrotnie – zwłaszcza w naszych czasach – łączą się z wielką duchową walką. W tej walce nie jesteśmy osamotnieni. Pan Bóg wspiera nas swoją łaską – umacnia nas swoim słowem, karmi „pokarmem z nieba” w Eucharystii oraz pobudza do działania godnymi naśladowania wzorami. Przyjmijmy te Boże pomoce z wdzięcznością.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca, zanieśmy nasze pokorne prośby w intencjach Kościoła i świata.

  1. Módlmy się za Kościół i jego pasterzy, aby w głębokiej więzi ze swym Panem wypełniał coraz lepiej swoją misję.
  2. Módlmy się za całą ludzkość, aby, opierając się na duchowych wartościach, żyła w pokoju.
  3. Módlmy się za chorych i cierpiących z jakiejkolwiek przyczyny, aby w ufnej modlitwie znajdowali pociechę i siły.
  4. Módlmy się za młodzież i dzieci, aby z pomocą łaski Bożej pielęgnowały i rozwijały swoje życie modlitwy.
  5. Módlmy się o łaskę wiary dla nas, zgromadzonych na Eucharystii, aby nasza wiara była zawsze mocną podstawą dla modlitwy – zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy trudności.

Boże Ojcze, Ty zawsze z miłością troszczysz się o swoje dzieci, uwielbiamy Cię i dziękujemy za wszelkie dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Świadomi naszej zależności od Stwórcy, prośmy Boga, Ojca Wszechmogącego, Jego Jednorodzonego Syna i Ducha Świętego o błogosławieństwo na życie wiarą, nadzieją i miłością w rozpoczynającym się tygodniu.

Ks. Andrzej Michalik

­