I czyt. Dz 15,1-2.22-29; Ps 67; II czyt. Ap 21,10-14.22-23; Ew. J 14,23-29

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus zmartwychwstan jest”
Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję wam”
Na komunię – „Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”
Na uwielbienie – „O Boże, dzięki Ci składamy”
Na zakończenie – „Głoś imię Pana”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Każda niedziela jest dla nas radosnym świętowaniem zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. A sprawowana Eucharystia jest zaproszeniem do dziękczynienia Bogu za wielkie misteria zbawienia, które dokonały się w Chrystusie. Ponadto, jako pamiątka Paschy Pana, otwiera nasze serca na działanie Ducha Świętego. Zechciejmy dzisiaj zwrócić naszą szczególną uwagę na Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej, którą jest właśnie Duch Święty. On bowiem pomaga nam w spotkaniu i przyjęciu Chrystusa. Usłyszymy w dzisiejszej ewangelii słowa Jezusa skierowane do uczniów: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moi imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26). Odnosząc te słowa do siebie, prośmy na początku tej Eucharystii o dar Ducha Świętego, abyśmy w Jego świetle i mądrości przyjmowali słowa i czyny Jezusa.

Modlitwa wiernych

Wrażliwi na słowa Jezusa: „Jeśli kto Mnie miłuje, będzie zachowywał Moją naukę” – skierujmy do Boga Ojca prośby, aby nic nie zaniedbać i nie utracić z Jego nauczania.

  1. Módlmy się za Kościół święty i Jego pasterzy, aby zawsze w mocy Ducha Świętego umacniali braci w wierze.
  2. Za naszą ojczyznę, aby w niej było zachowywane przykazanie „nie zabijaj” w odniesieniu do najsłabszych i bezbronnych.
  3. Za niewierzących i zagubionych w wierze, aby spotkali na swej drodze prawdziwych świadków Chrystusa Zmartwychwstałego i weszli na drogę żywej wiary.
  4. Za dzieci pierwszokomunijne, aby spotkanie z Jezusem w Komunii św., napełniało je radością i jeszcze większą miłością do Boga i ludzi.
  5. Za wiernych zmarłych, (zwłaszcza polecanych w tej Mszy Świętej…), aby osiągnęli radość zbawionych w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy nigdy nie wstydzili się Jezusa Chrystusa i z odwagą, słowem i czynem wyznawali wiarę w Niego.

Wszechmogący i wieczny Boże, poślij nam swojego Ducha Świętego, abyśmy przyjmując prawdę Ewangelii, zawsze byli świadkami Twojej dobroci i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Zbliżam się w pokorze”

„Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości”. Klęcząc przed Tobą, Panie, przyzywamy Ducha Świętego, gdyż zdajemy sobie sprawę, że nikt bez Jego pomocy nie jest w stanie wyznać: „Panem jest Jezus!” (por. 1 Kor 12,3). A właśnie to wyznanie jest na naszych ustach i w sercu, gdy trwamy przy Tobie. Duch Święty, którego trzeba nam nieustannie przyzywać, kształtuje nasz żywy związek z Tobą, Chryste, który jesteś Słowem i Obrazem Boga Ojca. To w mocy tegoż Ducha wyznajemy naszą wiarę. On daje nam łaskę wiary, umacnia ją i sprawia, że możemy w niej wzrastać we wspólnocie Kościoła. Adorując Cię dzisiaj, Jezu Chryste, chcemy, aby Duch Święty przypomniał nam wszystko, co uczyniłeś dla naszego zbawienia. Aby w ten sposób ożywiona nasza pamięć, wzbudziła również dziękczynienie i uwielbienie (por. KKK, 1101-1103).

Panie Jezu, Ty przygotowałeś swoich uczniów na czas po Twoim wniebowstąpieniu. Mówiłeś im, że pożyteczne jest dla nich Twoje odejście, gdyż dzięki temu poślesz im Ducha Świętego Pocieszyciela, który przypomni im i nauczy ich całej prawdy (por. J 14,26). I rzeczywiście, w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił na apostołów i na cały Twój Kościół Duch Święty. On swoją mocą uzdolnił ich do głoszenia Ewangelii, aż po krańce ziemi. W mocy tegoż Ducha żyje i działa Kościół święty, w Jego mocy sprawowane są sakramenty i dokonuje się nasze uświęcenie. Również i my czujemy się obdarowani Duchem Świętym, gdyż należymy do Twego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół i w Nim pozostajemy wciąż pod działaniem tegoż Ducha. Świadomi daru Ducha Świętego pragniemy wyrazić naszą wdzięczność.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMYCI BOŻE!

– Za dar chrztu świętego, przez który staliśmy się świątynią Ducha Świętego…
– Za dar sakramentu bierzmowania, w którym otrzymaliśmy Twojego Ducha do dawania świadectwa wierze…
– Za Kościół święty i Jego pasterzy: papieża, biskupów i kapłanów, którzy w mocy Ducha Świętego głoszą nam Ewangelię i sprawują sakramenty…
– Za dar Eucharystii, podczas której kapłan mocą Ducha Świętego przemienia chleb i wino w Twoje Najświętsze Ciało i Krew…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Twoja cześć, chwała”

Panie Jezu, przez św. Pawła upominasz nas, abyśmy nigdy nie zasmucali Bożego Ducha Świętego, którym zostaliśmy opieczętowani na dzień odkupienia (por. Ef 4,30). Dlatego – jak pisze dalej Apostoł Narodów – „niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością”. Oraz zachęca: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,31-32). Uświadamiają nam te słowa, jak często złość, spory i podziały, odmowa przebaczenia ranią Twoje Najświętsze Serce. Świadomi naszych grzechów pragniemy Cię teraz, Chryste, przepraszać.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE JEZU!

– Za istniejące pomiędzy nami spory i podziały…
– Za gniew i nienawiść, którym ulegamy…
– Za złość skierowaną względem naszych bliskich, których winniśmy kochać…
– Za brak miłosierdzia i przebaczenia względem tych, którzy wyrządzili nam krzywdę…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Każda żyjąca dusza”

Jezu, Twoja eucharystyczna obecność pośród nas ożywia i umacnia naszą wiarę. To w mocy Ducha Świętego kapłan konsekruje chleb i wino, które zostają przemienione w Twoje Ciało i Krew. Pod tymi postaciami jesteś prawdziwie i rzeczywiście obecny. To wielka tajemnica naszej wiary. Nie możemy jej przeniknąć bez światła Ducha Świętego. Dlatego pragniemy Cię prosić o ożywienie w nas darów Ducha Świętego.

Będziemy powtarzać: ZEŚLIJ SWEGO DUCHA, PANIE!

– Prosimy o dar mądrości i rozumu, abyśmy przyjmowali Twoją naukę i według niej żyli…
– Prosimy o dar rady i męstwa, abyśmy z odwagą podejmowali dobre decyzje nawet za cenę utraty popularności wśród ludzi…
– Prosimy o dar umiejętności i pobożności, abyśmy wszystkie nasze prace i obowiązki łączyli z modlitwą i w niej odnajdywali umocnienie…
– Prosimy o dar bojaźni Bożej, abyśmy zawsze z szacunkiem i wiarą mówili o sprawach Bożych i o Kościele, a także abyśmy nigdy nie popadli w grzech świętokradztwa oraz lekceważenia przykazań Bożych…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Przybądź, Duchu Święty”

Panie Jezu Chryste, na zakończenie naszej adoracji pragniemy prosić o Twoje błogosławieństwo. Czynimy to słowami Psalmu 67: „Niech Bóg się zmiłuje nad nami i niech nam błogosławi; niech rozpromieni nad nami swoje oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów” (Ps 67,2-3). Prosimy, pobłogosław nam, abyśmy zanieśli światło Twojego Ducha Świętego do naszych domów i miejsc pracy. Abyśmy zawsze odważnie wyznawali naszą wiarę i byli radosnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Grzegorz Lechowicz

­