I czyt. Dz 10,34a.37-43; Ps 118; II czyt. Kol 3,1-4; Ew. J 20,1-9

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Zwycięzca śmierci”
Na przygotowanie darów – „Nie zna śmierci Pan żywota”
Na komunię – „Alleluja! Jezus żyje!”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie, składamy dzięki”
Na zakończenie – „Wesoły nam dzień dziś nastał”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Św. Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian, pisze: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa winna być bowiem dla każdego z nas fundamentem wszelkiej działalności. „Chrystus […] zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. […] I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15,20.22). Niech dzisiejsza uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego będzie czasem szczególnego uwielbienia Trójjedynego Boga za tę nadzieję. Nadzieję, że warto się trudzić, warto miłować Boga i bliźniego. Wciąż bowiem trwa czas naszego zasługiwania na nasze zmartwychwstanie do życia na wieki.

Modlitwa wiernych

Oświeceni Bożym słowem, módlmy się w intencji wszystkich ludzi, aby chcieli spotykać się ze zmartwychwstałym Chrystusem, który nas wysłuchuje i posila własnym Ciałem:

  1. Wiara jest darem; prośmy za pasterzy Kościoła, aby głosząc Ewangelię i sprawując Eucharystię, prowadzili ludzi do miłowania niewidzialnego Boga.
  2. Wiara musi wzrastać; prośmy za nowo ochrzczonymi, aby przez wychowanie w chrześcijańskich rodzinach wzrastała i umacniała się ich więź ze zmartwychwstałym Panem.
  3. Wiarę trzeba wyznawać; prośmy, aby chrześcijanie przez udział w niedzielnej Eucharystii wyznawali publicznie, że wierzą w Chrystusa, który zmartwychwstał, żyje w Kościele i pragnie obdarzać świat pokojem.
  4. Wiara jest ofiarą; prośmy, aby prześladowani za wiarę byli świadkami zmartwychwstałego Pana i z nadzieją oczekiwali nagrody wiecznej.
  5. Wiara daje życie wieczne; prośmy, aby nasi bliscy zmarli, którzy na ziemi wierzyli w zmartwychwstałego Chrystusa, cieszyli się w niebie radością niewymowną i pełnią chwały.
  6. Wiara to nasza najwyższa wartość; prośmy, abyśmy sami, chociaż nie widzimy Boga, wierzyli w Niego, i abyśmy chcieli spotykać się ze Zmartwychwstałym w tajemnicy Eucharystii i Jego słowa.

Boże Ojcze, w zmartwychwstałym Chrystusie przynosisz ludziom pokój i przebaczenie; umocnij naszą wiarę, wysłuchaj Twego ludu, który sprawując Eucharystię, zanosi do Ciebie błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Medytacja nad obrazem pustego grobu, nad obrazem złożonych w nim chust, ale też medytacja nad słowami Pisma, wzbudziła w uczniach wiarę w tajemnicę zmartwychwstania. Aby ten czas radości wielkanocnej mógł stać się udziałem każdego i każdej z nas, chciejmy i my znaleźć czas na modlitwę nad słowami Pisma. Niech ta modlitwa wzbudza naszą wiarę i daje nam radość, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

Ks. Piotr Łabuda

­