I czyt. Wj 12,1-8.11-14; Ps 116B; II czyt. 1 Kor 11,23-26; Ew. J 13,1-15

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Przykazanie nowe daję wam”, „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie, składamy dzięki”
Na procesję przeniesienia Najświętszego Sakramentu – „Sław, języku, tajemnicę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zgromadzeni w Roku Wiary w wielkoczwartkowy wieczór na Mszy Wieczerzy Pańskiej, przywołujemy i wspominamy ostatnie przed męką spotkanie Jezusa z apostołami. Było to spotkanie wyjątkowe, gdyż z jednej strony wpisywało się w tradycję żydowskich świąt Paschy, nawiązując do wyjścia z niewoli egipskiej i do cudownego ocalenia pierworodnych synów Izraela, z drugiej natomiast strony ostatnia wieczerza Mistrza
z Nazaretu i apostołów otwierała nowy rozdział historii człowieka. Oto nazajutrz Chrystus miał stać się Barankiem ofiarnym, który dokona prawdziwego i pełnego wyzwolenia człowieka z niewoli grzechu i śmierci. Wszystko to zostaje związane z tajemnicą chleba i wina, których istota zostaje całkowicie odmieniona mocą Chrystusowych słów: „Bierzcie i jedzcie” – „Bierzcie i pijcie”. Oto bowiem Chrystus pozostaje wśród swoich uczniów pod postaciami chleba i wina oraz nakazuje wybranym przez siebie apostołom czynić to na Jego pamiątkę. Mają to czynić aż do skończenia świata. Niech zatem dzisiejsza uroczysta Eucharystia będzie naszym wspólnym dziękczynieniem za chleb Pana i krew Jego przelaną za nas. Dziękujmy również za dar Chrystusowego kapłaństwa. Za to, że Pan wciąż posyła swoich uczniów, by nieustannie na ołtarzach całego świata uobecniali Jego zbawczą za nas ofiarę, by prowadzili nas do tajemnicy wiecznego zbawienia.

Modlitwa wiernych

Trwając na wspólnej modlitwie, gdy nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, podczas ostatniej wieczerzy polecił swoim uczniom sprawować Eucharystię, módlmy się do Boga i prośmy w potrzebach wspólnoty Kościoła i całego świata:

  1. Za Papieża, za wszystkich biskupów i kapłanów. Niech wsparci łaską Bożą będą wytrwali w pasterskim posługiwaniu. Niech z troską gromadzą w jedno powierzony im Lud Boży.
  2. Za kapłanów posługujących w naszej wspólnocie parafialnej, za tych wszystkich kapłanów, których Pan postawił na drogach naszego życia, za kapłanów pochodzących z naszej wspólnoty parafialnej, aby ich pasterski trud owocował łaską teraz i w wieczności.
  3. Za rządzących, aby szanowali miejsce religii w życiu naszej ojczyzny i nie obawiali się postępować zgodnie z sumieniem.
  4. Za cierpiących z powodu zdrady, nielojalności, aby umocnieni pokorą Chrystusa ukrzyżowanego odnaleźli pocieszenie i drogę do miłości każdego człowieka.
  5. Za zmarłych, szczególnie tych, którzy odeszli od nas
    w ciągu ostatniego roku, aby oczyszczeni krwią Zbawiciela cieszyli się życiem wiecznym.
  6. Za nas zgromadzonych przy stole eucharystycznej Ofiary
    i za wszystkich członków naszej parafii, abyśmy z wiarą uczestniczyli we Mszy Świętej i z ufnością powierzali Bogu w ofierze swoje życie.

Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują, Ty przez śmierć swojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co wierzymy. Pomnóż w nas dary łaski, abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu

Za chwilę przeniesiemy Najświętszy Sakrament do tzw. Ciemnicy. Pojmany w Getsemani Jezus został osadzony w więzieniu Kajfasza. Został opuszczony przez wszystkich. Rozpoczyna się czas ciszy – czas naszej adoracji. Niech ten czas spotkania z obecnym tu Chrystusem zaowocuje w naszym codziennym posługiwaniu bliźnim. Ten bowiem, który nas „do końca umiłował” (J 13,1), pragnie, abyśmy z Niego brali przykład.

Ks. Piotr Łabuda

­