I czyt. Wj 3,1-8a.13-15; Ps 103; II czyt. 1 Kor 10,1-6.10-12; Ew. Łk 13,1-9

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bliskie jest królestwo Boże”
Na przygotowanie darów – „Pokładam w Panu ufność”
Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Matko Najświętsza”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy dzisiaj trzecią niedzielę Wielkiego Postu. W tym szczególnym czasie na różne sposoby dociera do nas wezwanie do „nawrócenia” i do „wiary w Ewangelię”. W antyfonie na wejście czytamy: „Oczy moje są zawsze zwrócone ku Panu, bo On uwalnia moje nogi z sidła”. Wypowiadając te słowa, dociera do nas prawda, że Jezus jest jedynym ratunkiem dla człowieka wierzącego. Wszak wyznajemy, że to Jezus jako Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia (por. Credo). Uczestnicząc w Eucharystii, pozwalamy, aby nas ogarnęła łaska zbawienia. Pan Jezus, ponawiając na sposób bezkrwawy swoją krzyżową Ofiarę, wyzwala nas z niewoli grzechu i śmierci wiecznej. Niech owoce tej Eucharystii napełnią nasze serca wolnością i radością. A adoracja eucharystyczna, którą zakończymy dzisiejszą modlitwę, niech będzie dla nas odnowieniem wiary w Jezusa, jedynego Zbawiciela, który pozostaje pośród nas, abyśmy na Nim, niczym na skale, budowali życie.

Modlitwa wiernych

Skierujmy ufne błagania do naszego Ojca, który jest w niebie:

  1. Za Kościół powszechny, aby głoszona przez niego Dobra Nowina o naszym zbawieniu dotarła do wszystkich.
  2. Za naszą ojczyznę, aby były w niej szanowane przykazania Boże, a rządzący państwem kierowali się dobrem wspólnym obywateli.
  3. Za wątpiących i błądzących na ścieżkach życia, aby powrócili do wiary i na Chrystusie budowali swoje nowe życie.
  4. Za tych, którzy przeżywają nagłą śmierć swoich bliskich, aby w wierze odnajdywali pocieszenie i nadzieję.
  5. Za wiernych zmarłych, zwłaszcza za ofiary wypadków
    i katastrof, aby osiągnęli radość zbawionych w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy zawsze słuchali słów Jezusa i wypełniali je.

Wszechmogący i wieczny Boże, Ty nas wybawiłeś od wszelkiego zła i grzechu, posyłając na świat swojego Syna, spraw, abyśmy cieszyli się owocami naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Zbliżam się w pokorze”

Każde nasze spotkanie z Tobą, Panie Jezu ukryty i obecny w Najświętszym Sakramencie Ciała i Krwi, umacnia naszą wiarę. Wiemy bowiem bardzo dobrze, że to właśnie Ty, Panie Jezu, jesteś zawsze z nami, że nas karmisz, umacniasz i pocieszasz, a także, że Ty nas zbawiasz i uświęcasz. Dlatego bądź uwielbiony, bądź wywyższony, Panie i Boże nasz.

Wiara i cześć oraz bojaźń Boża wypełniała serce Mojżesza, któremu objawiłeś się w „płonącym krzewie” (por. Wj 3,1-8a; 13-15). Powiedziałeś wtedy do niego: „Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą”. I dodałeś: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Wówczas „Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga” (Wj 3,6). Bojaźń Boża wypełniała jego serce. Polegała ona na głębokim szacunku, uwielbieniu i wielkiej czci dla majestatu i świętości Boga, który się objawił. W tym duchu chcemy i my wypowiedzieć nasze uwielbienie.

Będziemy powtarzać: BĄDŹ UWIELBIONY, PANIE JEZU, NASZ ZBAWCO!

–      Za Twoją eucharystyczną obecność…
–      Za łaskę wiary, dzięki której możemy rozpoznawać Twoją świętość…
–      Za łaskę chrztu świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi…
–      Za łaskę skruchy i żalu z powodu naszych grzechów, co otwiera nas na Twoje miłosierdzie…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Jezusowi cześć i chwała”

Wierzymy, Panie Jezu, że Ty, będąc Synem Bożym, „stałeś się człowiekiem i umarłeś na krzyżu dla naszego zbawienia” (Credo). W ten sposób uświadamiamy sobie, że do końca nas umiłowałeś i wyzwoliłeś z niewoli grzechu. Już Mojżeszowi objawiłeś swoją zbawczą wolę uwolnienia Izraela z niewoli egipskiej. Rzekłeś do niego: „Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód” (Wj 3,7-8). Jak ulitowałeś się wtedy nad swoim ludem Izraelem i posłałeś im na ratunek Mojżesza, tak ulitowałeś się nad nami, Twoim nowym Ludem Bożym, i posłałeś nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, który nas wybawił z niewoli naszych grzechów. Dlatego pragniemy dziękować Ci za wszystkich, których wyzwoliłeś z niewoli grzechów.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY, PANIE JEZU!

–      Za wyzwolonych z niewoli pijaństwa i narkomanii …
–      Za wyzwolonych z niewoli własnej zmysłowości i nieczystości…
–      Za wyzwolonych z niewoli chciwości…
–      Za wyzwolonych z niewoli złości, zazdrości, nienawiści i przemocy…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Bądź mi, litościw”

„Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie.  A Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie” (Hymn: Abba, Ojcze). Panie Boże, objawiłeś słudze Mojżeszowi swoje imię: „Ja jestem, który jestem” (Wj 3,14). Poznając Twoje imię, został napełniony odwagą i stanął przed swymi rodakami, wzywając ich do opuszczenia Egiptu – „domu niewoli”. Ty nam objawiłeś swoje imię Boże w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. On ukazał nam Ciebie jako kochającego nas Ojca. Co więcej, dzięki Jego zbawczej Ofierze krzyżowej, uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Dlatego codziennie, z synowską śmiałością, przyzywamy Ciebie, wołając: „Ojcze nasz, […] zbaw nas ode złego”. Wierzymy, że taka modlitwa nie pozostaje bez odpowiedzi. Dlatego chcemy błagać za siebie i wszystkich naszych braci w wierze.

Będziemy powtarzać: WYBAW NAS, PANIE JEZU!

–      Od zatwardziałości w grzechach…
–      Od lekceważenia sakramentów…
–      Od grzechów świętokradztwa…
–      Od szukania dróg zbawienia poza Tobą…
–      Od wszelkiego zła, które prowadzi nas do zniewolenia…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Oto Jezus umiera”

Panie Jezu, w Twoim imieniu jest nasze zbawienie! Ty, będąc Synem Bożym, stałeś się człowiekiem dla powszechnego i ostatecznego odkupienia grzeszników. Dlatego Twe imię mogą wzywać wszyscy, gdyż „nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12) (por. KKK, 432). Co więcej, mamy świadomość, że kto słucha Twoich słów i wypełnia je, ten buduje dom na skale (por. Mt 7,24). Panie Jezu, który jesteś naszą skałą i zbawieniem, czuwaj nad nami, abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i nie zaczęli budować swego życia na „piasku” tj. sobie i własnych tylko możliwościach. Wołamy więc z ufnością i nadzieją wysłuchania.

Będziemy powtarzać: PANIE JEZU, UMOCNIJ NAS!

–      Abyśmy z odwagą wyznawali Twoje imię…
–      Abyśmy, gdy upadniemy, od razu wzywali imienia Bożego…
–      Abyśmy wszystkich, których spotkamy na naszej drodze, prowadzili do Ciebie…
–      Abyśmy zawsze szukali wyjścia z trudnych sytuacji życiowych przez przyzywanie Ciebie, Jezu…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, Ty widzisz”

Panie Jezu, przez apostoła Pawła kierujesz do nas przestrogę: „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10,12). Dlatego, chociaż trwamy przy Tobie, wciąż zachowujemy czujność, aby zły duch nas nie zwiódł i abyśmy nie ulegli grzechowi. Nieustannie potrzebujemy Twojej umacniającej łaski i błogosławieństwa. Prosimy Cię, pobłogosław naszą pracę, nasze rodziny, zwłaszcza chorych i cierpiących, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi wiary, nadziei i miłości.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Grzegorz Lechowicz

­