I czyt. Pwt 26,4-10; Ps 91; II czyt. Rz 10,8-13; Ew. Łk 4,1-13

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Boże w dobroci”
Na komunię – „Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”
Na uwielbienie – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na zakończenie – „Króla wznoszą się znamiona”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jezus był kuszony przez diabła – i zwyciężył… Pierwszy człowiek kuszony w raju został pokonany przebiegłością Złego. Odkąd człowiek spostrzegł, że „drzewo ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy” (Rdz 3,6), otworzył niejako trzy kanały dostępu do swego serca, poprzez które szatan może skraść Bożą sprawiedliwość, Boży porządek, Boże życie w harmonii z duszy człowieka. Są to: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. Poprzez te same „ścieżki dostępu” chciał też dotrzeć szatan do serca Jezusa, kusząc Go na pustyni. Jezus nie dał się jednak zwieść… Dzięki Jezusowi znów możliwe jest zachowanie Bożego planu wobec każdego człowieka. Tylko w Jezusie możemy zostać usprawiedliwieni. Dziękujmy Mu za to podczas tej Eucharystii i prośmy, abyśmy – tak jak On – zawsze zdołali zdemaskować zakusy Złego i im się przeciwstawić.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który jest jedyny sprawiedliwy, zanośmy do Boga wspólne błagania.

  1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby złączeni we wspólnej wierze w Boga: sprawiedliwego Sędziego, zaprowadzali na świecie i w sobie ład moralny odwołujący się do Ewangelii.
  2. Módlmy się za papieża, za biskupów i kapłanów, aby głosząc światu słowo Boże, budzili w sercach słuchających żywą wiarę i nadzieję życia wiecznego.
  3. Módlmy się za wszystkich uwikłanych w nałogi oraz ulegających pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy żywota, aby w Chrystusie odnaleźli wzór i moc do zwyciężania wszelkich pokus.
  4. Módlmy się za młodych, aby w rodzinie, szkole i w najbliższym otoczeniu spotykali się z respektem dla porządku moralnego, będącego wyrazem miłości Bożej.
  5. Módlmy się za nasze święte zgromadzenie, aby słuchanie słowa Bożego pogłębiło w nas wiarę i poczucie sprawiedliwości oraz stało się podstawą naszych czynów.

Sprawiedliwy i miłosierny Boże, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby głosząc światu Twoje słowo, będące wyrazem Twojej sprawiedliwości, mógł doprowadzić wszystkich ludzi do doskonałej miłości i radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (Rz 10,10) – niech te słowa z dzisiejszego drugiego czytania skłonią nas do respektowania Bożej sprawiedliwości, aby nasze czyny mogły owocować poczuciem, że Bóg nas zbawił. Niech błogosławieństwo Boga otwiera nas na Jego obecność.

Ks. Artur Ważny

­