I czyt. Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128; II czyt. 1 Tes 5,1-6; Ew. Mt 25,14-30

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Ostatnie dni roku liturgicznego, w tym dzisiejsza niedziela, przypominają nam, że perspektywa życia człowieka wykracza poza ten świat i rozciąga się daleko poza granicę śmierci – ku wieczności. Wśród wielu spraw, którymi zajmujemy się na co dzień, sprawy związane z naszą wiecznością powinny znaleźć się na miejscu pierwszym. Módlmy się dziś o zwrócenie się każdego człowieka ku sprawom duchowym.

Modlitwa wiernych

Boga, który czyni nas współodpowiedzialnymi za świat i ludzi, prośmy o potrzebną nam pomoc:

1. Aby chrześcijanie byli świadkami, że życie ludzkie nie kończy się na sprawach ziemskich, ale przechodzi w wiecz¬ność.

2. Aby osoby duchowne dawały przykład, że można pozostać wolnym od przywiązania do spraw materialnych.

3. Aby ludzie, którzy obdarzeni zostali wieloma talentami, mieli świadomość, że nie otrzymali ich tylko dla siebie, ale dla służby innym.

4. Aby osoby, którym powierzona jest szczególna odpowiedzialność za różne wspólnoty ludzkie, wypełniali swe obowiązki z gorliwością i miłością.

5. Aby zmarli z naszej wspólnoty otrzymali nagrodę za gorliwą służbę innym.

6. Aby każdy z nas umiał rozpoznawać swoje talenty i chciał rozwijać je na chwałę Bożą oraz dla dobra innych ludzi.

Wszechmogący Boże, wspieraj nas w trudzie przemiany świata zgodnie z Twoją wolą i w służbie drugiemu człowiekowi w miłości na wzór Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Pan błogosławi nasze dobre zamiary i wspiera nas swoją łaską w ich wypełnianiu. Wyjdźmy z tej Mszy Świętej z większą świadomością, jak wielką odpowiedzialność Pan nam powierzył – za życie nasze i za innych ludzi.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Daj nam, o Panie, nowe serce”

Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”

Na komunię – „Przykazanie nowe daję wam”

Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”

Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

 

 

­