I czyt. Mdr 6,12-16; Ps 63; II czyt. 1 Tes 4,13-18; Ew. Mt 25,1-13

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się w naszej wspólnocie parafialnej na niedzielnej Eucharystii. Stajemy obok siebie, aby wspólnie wielbić naszego Boga, od którego pochodzi wszelkie dobro i wszelka łaska. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę listopada, chcemy szczególnie dziękować Chrystusowi za to, że możemy Go spotykać w Kościele. Kościół bowiem to nie tylko miejsce, w którym gromadzimy się na modlitwie, ale przede wszystkim wspólnota uczniów, połączona wewnętrznie łaską chrztu z Chrystusem.

Podczas każdej Eucharystii sprawowanej we wspólnocie Kościoła przychodzi do nas Chrystus. Otwórzmy zatem nasze serca na spotkanie z Nim i prośmy miłosiernego Boga o wybaczenie naszych grzechów i win.

Modlitwa wiernych

Przedstawmy teraz dobremu i miłosiernemu Bogu nasze prośby i błagania:

1. Za papieża Benedykta XVI oraz pasterzy Kościoła, aby pełni Bożego ducha z odwagą głosili wszystkim prawdę Ewangelii.

2. Za rządzących naszą Ojczyzną, aby zawsze kierowali się prawem Bożym i bronili ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

3. Za wszystkich przebywających poza granicami naszego kra¬ju, aby poprzez codzienną modlitwę i niedzielne uczest¬ni¬cze¬nie we Mszy Świętej stawali się apostołami Jezusa Chrystusa w kraju, w którym przebywają.

4. Za pogrążonych w żałobie po stracie swoich bliskich, aby we wspólnocie Kościoła odnaleźli pociechę i umocnienie do dalszego życia.

5. Za zmarłych (…), aby osiągnęli pełnię zbawionych w niebie.

6. Za naszą wspólnotę i nas samych, abyśmy trwali zawsze w łasce uświęcającej i zawsze byli gotowi na spotkanie z Panem.

Panie Boże, Ty nam dałeś swojego Syna jako pokarm i napój duchowy na życie wieczne. Spraw, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Kościoła, świadczącymi wobec wszystkich, że tylko Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Każda Msza Święta jest spotkaniem z przychodzącym w słowie i Eucharystii Panem. Msza Święta niedzielna jest szczególnie uroczystym spotkaniem całej wspólnoty parafialnej z Bogiem. W każdym z tych spotkań przywołujemy wyraźnie na pamięć ostateczne spotkanie, szczególnie w aklamacjach po przeistoczeniu: „oczekujemy Twego przyjścia w chwale”, „oczekując Twego przyjścia” czy „Chrystus powróci”. Wołanie to dociera do naszej świadomości szczególnie wyraziście w niedziele listopada, po wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych,

w atmosferze czasu bardziej wytężonej modlitwy za naszych zmarłych. Niech ta Eucharystia będzie czuwaniem z zapaloną lampą, bo Pan przychodzi.

Modlitwa wiernych

Módlmy się do Ojca, który jest źródłem wszelkiej mądrości, i niech ta nasza modlitwa będzie znakiem oczekiwania na przyjście Chrystusa Pana:

1. Za cały Kościół, aby uczył mądrości i wzywał do ocze¬ki¬wa¬nia na przyjście Pana.

2. Za naszą ojczyznę, aby była matką dla wszystkich swoich dzieci i aby mogła się rozwijać w pokoju.

3. Za dziewczęta, aby były roztropne, pełne wiary i miłości.

4. Za rodziny, aby stawały się prawdziwą szkołą mądrości

i wzorem służby drugiemu człowiekowi.

5. Za zmarłych, którzy odeszli od nas ze znakiem chrze¬ś¬ci¬jań¬s¬kiej wiary, aby Bóg wyprowadził ich ze śmierci i dał im udział w zwycięstwie zmartwychwstałego Pana.

6. Za nas samych, abyśmy z wiarą oczekiwali na przyjście Chrystusa i aby Duch Święty rozpalał nasze serca miłością.

Oto stoimy przed Tobą, Boże, Ojcze wszechmogący, i błagamy Ciebie, abyś nas wysłuchał, abyś nas umocnił, byś dał nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dobiega końca nasze niedzielne spotkanie z Chrystusem. Umo¬cnie¬ni słowem i chlebem życia rozpaliliśmy – niczym mądre panny – nasze lampy. Błogosławieństwo Boga niech nam pomoże zachować na zawsze postawę gotowości na przejście z życia doczesnego do życia wiecznego.

- Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg kiedyś stał się”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”

Na komunię – „O Panie, Ty nam dajesz”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Kto się w opiekę”

- Na Adorację Najświętszego Sakramentu

„Kłaniam się Tobie”

„Ty sycisz głody ludzkich serc”

„Dzięki, o Panie, składamy dzięki”

„Panie, przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam”

„Przed tak wielkim sakramentem”

 

 

­