I czyt. 1 Krl 8,22-23.27-30; Ps 84; II czyt. 1 Kor 3,9b-11.16-17; Ew. J 4,19-24

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości otaczamy ołtarz naszej parafialnej świątyni. Do modlitw, które płyną z głębi naszych serc, chcemy dzisiaj dołączyć wdzięczność Bogu za to, że mamy świątynię, miejsce szczególnego przebywania Boga pośród nas. Wdzięcznością chcemy objąć także wszystkich fundatorów, ofiarodawców i osoby troszczące się o dom Boga, w którym możemy się gromadzić. Pragniemy także prosić o potrzebne nam łaski, abyśmy zawsze godnie i owocnie mogli przeżywać każde spotkanie z Bogiem w świątyni, oraz o postawę wielkoduszności w trosce o utrzymanie naszego parafialnego kościoła.

Za wszystkie nasze zaniedbania, także za brak należytej troski o naszą parafialną świątynię, przeprośmy dobrego Boga, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który mieszka pośród nas w tej świątyni, zanieśmy pokorne prośby:

1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby swoim posługiwaniem pomagali wierzącym zachować świadomość Twojej, Boże, bliskości w życiu.

2. Za stanowiących prawo, aby sprzyjali wspólnotom starają¬cym się zarówno o wybudowanie nowej świątyni, jak i o utrzy¬manie już istniejącej.

3. Za fundatorów i budowniczych tego kościoła oraz tych, którzy troszczą się o niego obecnie, aby hojność Twojego miłosierdzia, Boże, była im nagrodą za podejmowane poświęcenia i ofiary.

4. Za tych, którzy swoim postępowaniem profanują świętość miejsca poświęconego Tobie, Panie, aby dzięki Twojej łasce potrafili dostrzec swój błąd i starli się go naprawić.

5. Za wszystkich modlących się w tej świątyni, abyś wysłuchał ich prośby i obdarzał potrzebnymi łaskami.

6. Za nas samych, abyśmy umieli uszanować świętość świątyni i przez to byli świadkami wiary w Ciebie, Boże, we współczesnym świecie.

Boże nieskończenie dobry, Ty raczyłeś zamieszkać pośród nas w domu uczynionym naszymi rękami, wysłuchaj nasze prośby, okaż miłosierdzie i prowadź drogą świętych uczynków na spotkanie z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Wdzięczni Bogu za dar naszej świątyni oraz za ludzi, którzy ją wznieśli i przez minione lata troszczyli się o jej stan, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, abyśmy potrafili z otwartym sercem stawać w domu Bożym i abyśmy nie ustawali w zabieganiu o jego piękno.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół Twój”

Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”

Na komunię – „Zróbcie Mu miejsce”

Na uwielbienie – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”

Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

 

 

­