I czyt. Iz 55,6-9; Ps 145; II czyt. Flp 1,20c-24.27a; Ew. Mt 20,1-16a

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jezus Chrystus gromadzi nas dziś w świątyni, w XXV niedzielę zwykłą. Podczas tej liturgicznej modlitwy uświadamiamy sobie, że jest On miłością. Miłość zawsze wyraża się w sprawiedliwym traktowaniu siebie nawzajem oraz w odpowiedzialności za siebie i innych.

Liturgia słowa Bożego akcentuje Bożą sprawiedliwość. Przypowieść o robotnikach w winnicy przypomina nam, że sprawiedliwość Boga wykracza poza ludzkie wyobrażenia. On w ocenie zasług człowieka kieruje się miłością.

Dzisiejsza niedziela jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ustanowił papież Paweł VI w 1967 roku w odpowiedzi na wielokrotnie zgłaszane przez ojców Soboru Watykańskiego II życzenie poświęcenia jednego dnia w roku mediom i ukazaniu ich roli z katolickiego punktu widzenia.

Prośmy Pana podczas tej Eucharystii o ducha mądrości, abyśmy roztropnie i odpowiedzialnie korzystali z wielkich darów Bożych, jakimi są media, zarówno dla naszego dobra, jak i dobra tych, których Bóg powierzył naszej trosce. Módlmy się za ludzi pracujących w mediach, aby swoją pracę traktowali jako służbę. Obejmijmy naszą modlitwą także ludzi tworzących media katolickie, aby docierali zbawczą Ewangelią do jak najszerszego kręgu odbiorców.

Modlitwa wiernych

Do Boga, sprawiedliwego Ojca, który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna otworzył nam bramy życia wiecznego, skierujmy naszą modlitwę:

1. Módlmy się za Kościół święty, aby w sposób nieskrępowany mógł głosić światu Ewangelię.

2. Módlmy się za tych, którzy pracują na rzecz pokoju w świecie, aby Pan Bóg błogosławił im w ich trudach.

3. Módlmy się za dziennikarzy, redaktorów, twórców stron internetowych, by służyli prawdzie i szanowali wartości chrześcijańskie.

4. Módlmy się za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby mieli odwagę i siłę do tego, by bronić dzieci i młodzież przed medialną deprawacją sumień.

5. Módlmy się za zmarłych (NN), aby oglądali Boga, którego całym sercem miłowali.

6. Módlmy się za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy mądrze i roztropnie korzystali ze środków społecznego przekazu.

Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy właściwie korzystając ze środków społecznego przekazu, pogłębiali kulturę chrześcijańską i dobrym życiem świadczyli o prawdzie Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Idźcie i wy do mojej winnicy” (Mt 20,4). Słowa te słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii. Winnica Pana to nasze serce, życie i świat. Media to dar Boży, to także narzędzie ewangelizacyjne, ale to także część winnicy Pańskiej. Na roztropne korzystanie z tych dóbr w każdym dniu naszego życia, przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Głoś imię Pana”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”

Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy”

Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

 

 

­