I czyt. Ez 33,7-9; Ps 95; II czyt. Rz 13,8-10; Ew. Mt 18,15-20

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Ewangelia dzisiejsza wprowadza nas w głębsze zrozumienie natury i struktury Kościoła. „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,18-20). Słowa Chrystusa winny przyświecać każdemu naszemu spotkaniu z Nim.

Dlatego gromadząc się na tej Eucharystii w Jego imię, będziemy szczególnie prosić podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, aby był On obecny w naszych spotkaniach, w naszych rozmowach, w całym naszym życiu.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni na modlitwie wokół ołtarza Chrystusowego przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby:

1. Za Kościół, aby wzrastała nie tylko liczba jego członków, ale także ich wiara i świętość.

2. Za zagubionych w wierze, aby w Jezusie znaleźli drogę, prawdę i życie oraz cel swoich dążeń.

3. Za dzieci i młodzież, aby po wakacyjnym odpoczynku z zaangażowaniem i sumiennością przystąpili do swoich obowiązków.

4. Za ludzi uwikłanych w nałogi, aby w modlitwie prosili o łaskę cierpliwości w wychodzeniu ze zniewolenia.

5. Za zmarłych, aby dostąpili udziału w chwale zbawionych w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy bezgranicznie ufając Panu, mieli odwagę mierzyć się z przeciwnościami i trudami życia.

Wszechmogący Boże, który nie odrzucasz próśb swojego ludu i nie oddalasz od nas swojej łaski, wejrzyj na nasze błagania i spełnij je zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy XXIII Niedzielę Zwykłą w ciągu roku. Niedziela jest dniem Pańskim, jest to dzień zmartwychwstania Chrystusa i daru Ducha Świętego, ale także jest to dzień, w którym gromadzi się Kościół jako komunia, jedna wspólnota. Niedzielna Eucharystia ukazuje nam Kościół jako wspólnotę, która gromadzi się na wspólnej modlitwie, jako wspólnotę, która zacieśnia więzy między poszczególnymi wiernymi. Dzisiejsza ewangelia ukazuje nam Jezusa jako Nauczyciela i Mistrza jedności, który zachęca nas do tego, abyśmy doceniali praktykę wspólnej modlitwy. Złączmy się we wspólnym uwielbieniu Boga w Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który zwołuje swój lud na modlitwę Kościoła, jaką jest Eucharystia, módlmy się:

1. Módlmy się za Kościół święty, który na Eucharystii zbiera się w imię Pana, aby czuwając nad ludzkim postępowaniem, dawał ludziom poczucie pewności prawdy.

2. Módlmy się za tych, którzy zaniedbują modlitwę wspólnotową – niedzielną Eucharystię, aby rozpalili w sobie ducha modlitwy.

3. Módlmy się również za rodziców i wychowawców, aby karcąc i upominając dzieci, czynili to z miłością.

4. Módlmy się za pracowników zakładów wychowawczych i więzień, aby nie nadużywali swej władzy, ale pomagali ludziom przezwyciężyć zło.

5. Módlmy się za ludzi, którzy żyją w zakłamaniu, aby chętnie przyjmowali upomnienia, które prowadzą do sprostowania błędnego mniemania o sobie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli w pokorze przyjąć upomnienia braterskie i budowali wspólnotę miłości w swoim otoczeniu.

Boże, który przez proroków upominałeś Naród Wybrany, a nam przez Kościół objawisz swą wolę i prostujesz to, co jest błędne, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy w poczuciu odpowiedzialności budowali wspólnotę między ludźmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Na chrześcijanach spoczywa obowiązek budowania wspólnoty między sobą i wszystkimi ludźmi. Niech błogosławieństwo Jezusa umacnia nas w tym zadaniu.

- Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”

Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”

Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

- Na Adorację Najświętszego Sakramentu

„Kłaniam się Tobie”

„Kto się w opiekę”

„Panie, przebacz nam”

„Przed tak wielkim Sakramentem”

 

 

­