I czyt. Mi 5,1-4a; Ps 80; II czyt. Hbr 10,5-10;
Ew. Łk 1,39-45
 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Archanioł Boży Gabryjel”
Na przygotowanie darów – „Czekam na Ciebie”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „Bądź uwielbiony, miłosierny Boże”
Na zakończenie – „Matko Odkupiciela” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Już niewiele godzin dzieli nas od świąt Narodzenia Pańskiego. Im bliżej świąt, tym mocniejsze staje się nasze wołanie do Pana: „Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie” (por. Ps 80,4). Wołamy tak, wiedząc, że Ten, na którego przyjście czekamy, jest obecny w liturgii Mszy Świętej i działa mocą Ducha Świętego. Zaprośmy do przeżycia tych ostatnich dni Adwentu Maryję, która dziś niesie z radością wiadomość o Jezusie swojej krewnej Elżbiecie. W ten sposób staje się Ona pierwszym ewangelizatorem w Kościele. Niech Maryja uczy nas, jak mamy ewangelizować.

Ewangelizacyjna misja rodziny

Orędzie: Rodzina przemieniona obecnością i działaniem Chrystusa niesie Go innym ludziom poprzez służebną i ofiarną miłość oraz świadectwo wiary.
Cel: Przypomnienie, że to rodzice stają się pierwszymi katechetami i ewangelizatorami swoich dzieci.

Modlitwa wiernych
Wpatrzeni w Maryję, która śpieszy do Elżbiety, niosą jej Jezusa, zwróćmy się do dobrego Boga z modlitwą. Niech Jego łaska uzdolni nas do tego, byśmy potrafili nieść Jezusa innym:

  1. Módlmy się za Kościół, by podejmowane wysiłki nowej ewangelizacji pomagały ludziom odnajdywać Boga.
  2. Módlmy się za naszą parafię, a szczególnie za tych, którzy są daleko od Boga, by doświadczyli radości z powodu Jego bliskości.
  3. Módlmy się za nasze rodziny, by przemienione obecnością i działaniem Chrystusa niosły Go innym ludziom.
  4. Módlmy się za tych, którzy stali się obojętni w wierze, by dzięki łasce Bożej i przez czytelne świadectwo miłości chrześcijan odnowili swoją więź z Bogiem.
  5. Módlmy się za zmarłych rodziców i bliskich, za zmarłych parafian, za tych, którzy przekazali nam skarb wiary, by szczęście wieczne było ich udziałem.
  6. Módlmy się za nas samych, byśmy potrafili przez gesty, słowa i czyny miłości prowadzić innych do Boga.

Boże, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, którego posłałeś, aby nas zbawił. Wysłuchaj modlitwy, w której wyrażamy naszą ufność w Twoją dobroć i opatrzność nad nami. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Usłyszymy za chwilę słowa posłania: „Idźcie!”. Jezus nas potrzebuje i posyła jako świadków i ewangelizatorów. Przez nas chce iść do tych, którzy są daleko od Boga. Podejmijmy to zadanie, wsparci Jego błogosławieństwem.

Ks. Stanisław Cyran

­