I czyt. Syr 27,4-7; Ps 92; II czyt. 1 Kor 15,54b-58;
Ew. Łk 6,39-45

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Złącz, Panie, miłujących się”
Na przygotowanie darów – „Przygotuje Ci serce, o Chryste”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Codziennie przedzieramy się przez potoki wiadomości, dziesiątki komunikatów, chodzimy w strumieniach słów. Słów często płytkich, banalnych, nieustannie coś lub kogoś oceniających lub osądzających. Chciejmy uwolnić na chwilę nasze głowy i serca od tego bagażu. Otwórzmy się na działanie słowa żywego, którym jest Jezus Chrystus. Niech On, Jego obecność i Jego nauka wypełnia nas i prowadzi.

Uczeń-misjonarz Chrystusa wyrzeka się osądzania i potępiania

Orędzie: Bóg, który jest sprawiedliwy i nie ma w Nim nieprawości, nie sądzi z pozorów, lecz wydaje sprawiedliwe wyroki. On to uzdalnia wierzących, aby wyrzekli się osądzania i potępiania innych.
Cel: Przypomnieć naukę Katechizmu Kościoła Katolickiego o poszanowaniu dobrego imienia innych ludzi. 

Modlitwa wiernych
Bogu Ojcu, który sprawiedliwie i miłosiernie przyjmuje prośby swoich dzieci zanieśmy nasze wspólne błagania.

 • Módlmy się za Kościół święty, aby wiernie służył prawdzie, sprawiedliwości i przyczyniał się do zachowywania pokoju na świecie.
 • Módlmy się o zapał apostolski dla wszystkich wspólnot i ruchów katolickich, aby swoim przykładem pociągały każdego do Boga i Kościoła.
 • Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby zasłuchane w Ewangelię stawały się szkołą miłości i szacunku do drugiego człowieka.
 • (Módlmy się w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej, aby podejmowany trud przyniósł błogosławione owoce).
 • Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby w miłosierdziu Bożym otrzymali radość nieba.
 • Módlmy się za nas samych, aby nasze relacje z bliźnimi wolne były od wszelkiej obmowy, oszczerstwa, kłamstwa i pochopnego osądzania.

Boże, Najlepszy Ojcze, wysłuchaj naszych pokornych próśb, które zanosimy do Ciebie w imię Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. 

Przed rozesłaniem
Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa. Idźmy w drogę świadcząc o naszym Mistrzu przez miłosierne oczy, słowa i czyny, aby nikogo nie krzywdzić niesprawiedliwym osądem czy obmową. Niech wspiera nas w tym Boże błogosławieństwo.

Uczeń-misjonarz Chrystusa wyrzeka się osądzania i potępiania
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O, zbawcza Hostio”

Panie Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, klękamy przed Twoim obliczem, wyznając tym samym naszą wiarę w Twoją obecność pośród nas. Wierzymy, że jesteś tutaj teraz dla każdego z nas i patrzysz w nasze serca, słuchasz naszych myśli. Przychodzimy do Ciebie, Jezu, jako Twoi uczniowie, aby słuchać Twojej zbawiennej nauki. Za Twoją nieustanną obecność, za nieustannie ofiarowane nam łaski, za słowa, które uczą nas mądrości życia – chcemy na początku naszej modlitwy podziękować.

Będziemy powtarzać: TOBIE, JEZU, SKŁADAMY DZIĘKI!

 • Za dar kolejnych dni życia…
 • Za dar wspólnoty rodzinnej i parafialnej…
 • Za Twoją nieustanną miłość do każdego z nas…
 • Za Twoją Ewangelię, która wskazuje nam właściwe drogi…
 • Za dzisiejszą naukę, która wzywa nas do poszanowania dobrego imienia bliźnich…

(Chwila ciszy)
Pieśń – „Dzięki, o Panie”

Panie Jezu, każdy z nas tworzy jakąś wspólnotę – wspólnotę rodzinną, sąsiedzką, parafialną, pracowniczą. Bardzo często wspólnoty te naznaczone są naszymi słabościami, rozbijane grzechami języka. Obmowa, pochopne osądzanie, a nierzadko oszczerstwa sprawiają, że zamiast miłości – do której nas wzywasz – panuje wzajemna wrogość, złość, wzburzenie, gniew. A z tych uczuć i emocji szybko rodzą się krzywdzące i obraźliwe słowa, niesprawiedliwe posądzenia, oskarżenia. Jakże wiele zła sprawia czasem jedna na pozór niewinna plotka. Ty wzywasz nas, Jezu, do szanowania dobrego imienia każdego człowieka. Wzywasz nas dzisiaj: „Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata” (Łk 6,42). Wielu z nas ma skłonność do czynienia uwag wszystkim naokoło. Wielu z nas ma przyzwyczajenie do bezkrytycznego oceniania i osądzania wszystkich wokół, tylko nie siebie. Siebie uważamy zawsze za usprawiedliwionych, za tych, co mają rację. Jezu, Ty wzywasz nas do zaglądnięcia we własne serce. W chwili ciszy pomyślmy, jakie uczucia nosimy w swoim sercu, wobec członków rodziny, sąsiadów, współpracowników… Czy nie ma w moim sercu belki gniewu czy złości… Czy sumienia nie obciąża obmowa, czy oszczerstwo…
Jezu, Ty powiedziałeś, że z obfitości serca mówią usta, prosimy Cię, tak kształtuj nas swoją łaską, kształtuj nasze serce, aby wypływały z niego tylko dobre słowa, myśli i uczynki.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, JEZU!

 • O dar mądrości w ocenianiu postępowania innych…
 • O umiejętność sprawiedliwego patrzenia na ludzi i wydarzenia…
 • O miłosierne oczy, gdy widzę prawdziwe wady drugiego człowieka…
 • O wystrzeganie się obmowy i oczerniania, które zawsze krzywdzą innych…
 • O odwagę, abyśmy umieli przeprosić tych, których skrzywdziliśmy słowami…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Wszystko Tobie oddać pragnę”

Jezu Chryste, wiemy, że grzechy języka ranią i krzywdzą, że wprowadzają niepokój. Chcemy Cię wspólnie przeprosić za te, które najczęściej zdarzają się w naszych wspólnotach: za obmowy, pochopne osądzanie, raniące słowa wypowiedziane w złości, kłamstwa. Przepraszamy Cię, Jezu, za to, że niejednokrotnie nie potrafiliśmy dobrze korzystać z daru mowy, za to, że nie byliśmy w tej dziedzinie Twoimi świadkami. Przepraszamy Cię pieśnią…

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Panie Jezu, Twoja nauka jest wymagająca. Wymagająca od nas refleksji i pracy nad sobą. Wymagająca współpracy z Twoją łaską. Wiemy, że ten wysiłek jest zbawienny, bo Ty masz słowa życia wiecznego, Ty jesteś naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Błogosław nam, byśmy byli Twoimi prawdziwymi świadkami i apostołami. Błogosław nam, Jezu, na dzisiaj i na każdy kolejny dzień naszego życia.

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Ks. Krzysztof Kamieński

­