Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

I czyt. Ml 3,1-4; II czyt. Hbr 2,14-18;  Ps 24; Ew. Łk 2,22-40 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Światło na oświecenie pogan”
Na przygotowanie darów – „Tron twój, Syjonie”
Na komunię – „Przystrój ołtarz twój, Syjonie”
Na uwielbienie – „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Na zakończenie – „Z nieba wysokiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Obchodzimy dzisiaj święto Ofiarowania Pańskiego. Wspominamy ten dzień, kiedy Maryja z Józefem przynieśli Jezusa do świątyni, aby Go ofiarować Bogu. Pewnie nawet nie wiedzieli, że była to zapowiedź innego dnia, kiedy Jezus już sam złoży siebie w ofierze Bogu Ojcu na krzyżu za nasze grzechy. Oba te wydarzenia uobecniają się dzisiaj. Jezus jest tutaj z nami i podczas Eucharystii dla nas składa najświętszą ofiarę miłości – miłości, którą darzy każdego z nas. On chce się nam dawać. Chce być dla nas darem. Niech więc z naszych serc płyną słowa: „Panie, pragnę Cię przyjąć i jak Ty stawać się darem dla innych”.

Duch Święty przemienia nasze życie w dar – ofiarę dla Ojca 

Orędzie: Chrystus pomaga rozpoznać życie jako dar od Ojca i – dzięki mocy Ducha Świętego – odpowiedzieć na ten dar poprzez całkowite powierzenie się Dawcy: „Niech On nas uczyni wieczystym darem dla Ciebie” (III modlitwa eucharystyczna).
Cel: Zrobić coś bezinteresownie dla drugiego człowieka.

Modlitwa wiernych

Szczególnym darem, jaki zawsze możemy ofiarować innym ludziom, jest modlitwa. Dlatego zanośmy ufne prośby do dobrego Boga:

  1. Za Kościół św., aby pomagał wszystkim ludziom odkryć, że Jezus jest największym darem Boga Ojca dla każdego człowieka.
  2. Za kapłanów i osoby konsekrowane, aby naśladując Chrystusa, poświęcali całe swoje życie dla ludzi, do których są posłani.
  3. Za rządzących państwami, aby pełnili swoje obowiązki jako służbę dla dobra wszystkich obywateli.
  4. Za chorych i cierpiących, aby potrafili łączyć ofiarę swojego życia z ofiarą Chrystusa, a przez to przynosili zbawienne owoce dla całego świata.
  5. Za zmarłych, aby dzięki ofierze Chrystusa, którą teraz celebrujemy, mogli otrzymać wieczne mieszkanie w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy potrafili zapominać o sobie i żyć dla innych.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa i niech płynąca z niego łaska uzdolni nas do bycia darem dla innych.

ks. Sławomir Zaranek 

­