Msza Święta w dzień

I czyt. Iz 52,7-10; Ps 98; II czyt. Hbr 1,1-6; Ew. J 1,1-18

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Dzisiaj w Betlejem”
Na przygotowanie darów - „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”
Na komunię:
„Lulajże, Jezuniu”
Na uwielbienie – „W żłobie leży”
Na zakończenie – „Bóg się rodzi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„(…) gdy Kościół czyta Stary Testament, zgłębia w nim to, co Duch Święty, który mówił przez proroków, chce nam powiedzieć o Chrystusie” (KKK 702). Te słowa Katechizmu Kościoła katolickiego uświadamiają nam ścisły związek Ducha Świętego z Chrystusem. Duch Święty już w Starym Testamencie przygotowywał nas na przyjście Jezusa, a po Jego odejściu do nieba, zstąpił na Kościół jako dar Ojca i Syna.

W roku, którego hasło brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, dziś, w Boże Narodzenie, dziękujemy za Jezusa nie tylko Ojcu, ale i Duchowi Świętemu.

Chrystus czyni nas dziećmi Bożymi

Orędzie: Syn Boży stał się człowiekiem, aby człowiek dzięki mocy Ducha Świętego stał się synem Bożym.
Cel: Wzbudzić w słuchaczach poczucie własnej godności i własnej wartości płynącej z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi, módlmy się z ufnością i pokorą.

  1. O światło Ducha Świętego dla papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, diakonów.
  2. Za ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, aby nie popadali w kompleksy i nie tracili ufności.
  3. Za dzieci, aby były chciane, kochane, dobrze traktowane i dobrze wychowywane.
  4. Za młodzież, aby nie marnowała daru młodości.
  5. Za osoby konsekrowane, aby były żywymi ikonami Chrystusa ubogiego.
  6. Za nas samych, aby święta Bożego Narodzenia umocniły nas na drodze przeżywania godności dzieci Bożych.

Boże, Ojcze Jezusa i Ojcze nasz, uświęć nas w prawdzie, ubóstwie, pokorze i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Pasterka oraz Msza w dzień, która się kończy, to etapy, na których Kościół spotyka się z Chrystusem narodzonym. Przedłużeniem naszego świętowania niech będą spotkania w rodzinach, przeżywane w atmosferze godnej dzieci Bożych. Na to świętowanie przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

ks. Tadeusz Bańkowski COr 

­