Art. 1.

W każdej Parafii Proboszcz powołuje do pomocy w administrowaniu majątkiem kościelnym Parafialną Radę Ekonomiczną.

Art. 2.

Członków Rady dobiera sobie sam Proboszcz. Czyni to według własnego rozeznania i rozsądnej konsultacji społecznej w ten sposób, aby skład Rady stanowili parafianie:
a) najbardziej godni i cieszący się powszechnym zaufaniem;
b) głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współ pracować z proboszczem;
c) aktywni, a przy tym znający się na sprawach, które trzeba będzie załatwiać;
d) dysponujący na tyle wolnym czasem, ażeby mogli wziąć na siebie określone zadania.

Zgodnie z przepisami kan. 537 KPK w każdej parafii powinna być Rada ds. Ekonomicznych.
Należy zatem od 1 stycznia 2002 roku w każdej parafii wyłonić z Rady Duszpasterskiej 3. osobową Radę ds. Ekonomicznych, która będzie świadczyła proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafii. Kadencja Rady trwa 3 lata i może być przedłużona na następne 3 lata. Skład Rady zatwierdza Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Rada działa według regulaminu, który określi jej zadania i kompetencje.

† Wiktor Skworc - BISKUP TARNOWSKI
Ks. dr Zbigniew Dusza - KANCLERZ

Tarnów, 07.11.2001
L. dz.: OP-5/18/01

­