Obchody Roku Jubileuszowego diecezji tarnowskiej i formy zaangażowania osób świeckich w Kościele – to tematy, które zostały podjęte podczas kolejnych obrad Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w Tarnowie. Odbyły się one 9 października 2010 roku w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Biskup Tarnowski Wiktor Skworc powitał wszystkich zebranych i zaznaczył, że rok 2011 będzie miał w diecezji charakter jubileuszowy. Podkreślił, że Rok Jubileuszowy ma być wołaniem o prymat Boga, pokój i pojednanie. Poinformował też Radę, że w przyszłym roku odbędzie się spotkanie kapłanów pochodzących z diecezji, a pracujących na całym świecie. Będzie także możliwość zyskiwania dodatkowych odpustów.

Sprawozdanie z szóstego spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej III kadencji

W dniu 26 marca 2011 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie obradowała Diecezjalna Rada Duszpasterska. Spotkanie było poświęcone budowaniu communio w parafii.

Obrady rozpoczął biskup tarnowski Wiktor Skworc. Przypomniał, że hasło „W komunii z Bogiem” jest tematem pierwszego roku programu duszpasterskiego na lata 2010-2013, a zatytułowanego „Kościół domem i szkołą komunii”. Biskup podkreślił, że communio, czyli wspólnota, wskazuje na źródła rzeczywistości, którą jest Kościół i na wspólnotę stworzenia z Bogiem. Biskup mówił, że Kościół powszechny to nie federacja diecezji. „Kościół staje się, urzeczywistnia się w diecezji. Każda diecezja jest szkołą communio. Co robić, aby parafie stawały się wspólnotami, gdzie urzeczywistnia się communio z Bogiem i człowiekiem?” – pytał bp Wiktor Skworc.

W dniu 14 listopada 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyło się posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Tematyka spotkania związana była z realizacją programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok duszpasterski 2009/2010.

Biskup Tarnowski Wiktor Skworc dokonał podsumowania roku duszpasterskiego obchodzonego pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Podziękował za wiele inicjatyw podjętych w poszczególnych parafiach w celu wzbogacenia życia duchowego i oznajmił, że nowy rok duszpasterski rozpoczynający się od pierwszej niedzieli Adwentu będzie obchodzony pod hasłem „Bądźmy świadkami Miłości”. Dawanie świadectwa Bogu, który jest miłością, winno być podstawowym doświadczeniem chrześcijanina, potwierdzającym jego dojrzałą wiarę. Obecny rok duszpasterski nie tyle wzywa do jednorazowego działania, co zwraca szczególną uwagę na potrzebę otwierania się na Miłość, pogłębiania więzi z Bogiem i umacniania relacji z bliźnimi.

W dniu 4 kwietnia 2009 roku w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się kolejne posiedzenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Tematyka spotkania związana była z ogłoszonym w Kościele przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rokiem Świętego Pawła Apostoła.

Biskup Tarnowski Wiktor Skworc wskazał na owoce duchowe, jakie przyniósł Rok Świętego Pawła Apostoła zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym. Stwierdził między innymi, że wielkim osiągnięciem było powołanie radiowo-internetowego Studium Biblijnego, które wzbudziło duże zainteresowanie wśród wiernych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom wiernych Pasterz diecezji zaproponował kontynuację tego dzieła poprzez powołanie Studium Rodziny, Etyki lub Historii Kościoła.  

Wprowadzeniem do dyskusji był wykład ks. dr. hab. Michała Bednarza na temat: „Święty Paweł wzywa nas do pogłębienia wiary w Jezusa Chrystusa”. Referujący ukazał Apostoła Narodów jako nauczyciela również i naszych czasów oraz wzór całkowitego oddania się Bogu. Prelegent podkreślił w nauczaniu Świętego Pawła egzystencjonalny wymiar wiary. Wskazał na próbę odsłonięcia przez Apostoła Pawła trzech tajemnic: Boga, człowieka i świata.

Pierwsze spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej III kadencji odbyło się 19 kwietnia 2008 roku w kurii diecezjalnej w Tarnowie. W jej skład wchodzi 38 osób. W tym gronie są biskupi, kapłani, siostry zakonne oraz osoby świeckie. Wszyscy odebrali nominacje z rąk ordynariusza diecezji biskupa Wiktora Skworca.

Na temat zadań i roli Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej mówił ks. dr hab. Tomasz Rozkrut. W wykładzie przypomniał, że Rada ma charakter doradczy dla biskupa diecezjalnego. – Rady kościelne, tak diecezjalne jak i parafialne można rozumieć jako uprzywilejowane środowiska kanoniczne dla wyrażenia zaangażowania w sprawy Kościoła i uświadamiania sobie troski za jego rozwój. Najlepszym sposobem budzenia współodpowiedzialności świeckich za ewangelizację jest zaproszenie ich do współuczestnictwa. Członkowie Rady, nie są jednak reprezentantami typu parlamentarnego, ale są wybrani, aby świadczyć o swojej wierze, aby doradzać według posiadanej wiedzy i kompetencji – mówił ks. Rozkrut.

W dniu 8 listopada 2008 roku w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odbyło się drugie spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej III kadencji. Tematem obrad – w nawiązaniu do hasła nowego roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie” – była troska o życie duchowe w parafii. Temat ten dotyczy różnych aspektów życia m.in. duchowego, psychicznego oraz ekologii. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc przypomniał, że życie trzeba chronić od poczęcia i uświadamiać, iż eksperymenty na embrionach to „zabawa w Pana Boga”. „Dlatego – jak dodał – potrzeba budzić świadomość o wartości i świętości życia”.

­