Art. 1.

 1. Rada Duszpasterska służy pomocą Biskupowi diecezjalnemu w spełnianiu powierzonej mu misji pasterskiej w Kościele lokalnym.
 2. Działalność Rady włącza w służbę ogólnodiecezjalnego duszpa­sterstwa do­świad­czenie i wiedzę całego duchowieństwa oraz świec­kich, a także pogłębia odpo­wiedzial­ność wszystkich wiernych za rozwój życia religij­nego wspólnoty diece­zjalnej.
Art. 2. Do szczególnych zadań Rady Duszpasterskiej należy:
 1. projektowanie ogólnego kierunku pracy duszpasterskiej w Die­cezji;
 2. wskazywanie metod pracy i środków zaradczych na miarę aktualnych potrzeb dusz­pasterskich;
 3. inspirowanie pracy Wydziałów Duszpasterskich Kurii Diecezjalnej. 
Art. 3.
 1. Radę Duszpasterską zwołuje i jej obradom przewodniczy Biskup diecezjalny.
 2. Zwyczajne zebrania Rady odbywają się dwa razy w roku; zebranie nadzwy­czajne może być zwołane, gdy zaistnieje poważna racja.
 3. Rada Duszpasterska wybiera Sekretarza Rady.
Art. 4. Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy.
 
Art. 5. W skład Rady wchodzą delegaci kapłanów diecezjalnych i zakonnych, delegatki instytutów życia konsekrowanego oraz przedstawiciele katolików świeckich.
 
Art. 6.   
 1. Członkowie Rady pochodzą z: urzędu, wyboru i nominacji.
 2. Z urzędu w skład Rady wchodzą Wikariusze Generalni, Dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich Kurii oraz Prezesi Stowarzyszeń Katolickich działających na terenie Diecezji.
 3. Kapłani diecezjalni oraz zatrudnieni w duszpasterstwie w Diecezji kapłani zakonni, wybierają spośród siebie po jednym członku z siedmiu okręgów wyborczych (Bochnia, Brzesko, Dębica, Mielec, Nowy Sącz, Stary Sącz, Tarnów); członkinie instytutów życia konsekrowanego pracujące na terenie Diecezji Tarnowskiej wybierają spośród siebie dwie przedstawicielki; świeccy są reprezentowani w Radzie przez dwóch przedstawicieli z okręgów wybor­czych Nowy Sącz i Tarnów oraz po jednym przedstawicielu z okręgów: Bochnia, Brzesko, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Krynica, Lima­nowa, Mielec i Stary Sącz. Przedstawiciele ci wybierani są spośród osób należących do Parafialnych Rad Duszpaster­skich.
 4. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Biskupa diece­zjalnego.
 5. Nominacji członków Rady dokonuje Biskup diecezjalny.
 
Art. 7. Kadencja członków Rady Duszpaster­skiej trwa pięć lat. Dla ważnych przy­czyn Biskup diecezjalny może przedłużyć kadencję na czas określony.
 
Art. 8. Podczas wakansu stolicy biskupiej działalność Rady Duszpasterskiej ustaje.

 

­