Troszczyc_sie_o_zycie.jpgWydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie przygotował materiały pomocne w dziele formacji doktrynalnej katolików świeckich. Przeznaczone są one dla osób dążących do pogłębienia powołania chrześcijańskiego oraz pragnących udzielać odpowiedzi na powołanie, które skierował do nich Bóg. Mogą one stanowić również pomoc dla duszpasterzy w przygotowywaniu spotkań w ramach katechezy dorosłych, czy też spotkań formacyjnych grup modlitewnych, ruchów kościelnych lub stowarzyszeń katolickich.
 
Obecne materiały z cyklu „Katecheza dorosłych” noszą tytuł: Otoczyć troską życie. Tytuł ten odnosi się bezpośrednio do hasła, jakie Konferencja Episkopatu Polski wybrała na rok duszpasterski 2008/2009. Pobudza ono wszystkich do refleksji i zastanowienia się nad darem życia, który każdy otrzymał od Boga. Materiały zawierają cztery części: Bóg źródłem życia, Troska o życie naturalne, Troska o życie nadprzyrodzone i Rodzina jako szczególne miejsce troski o życie. Każda z nich podzielona jest na trzy „katechezy”. Zostały one przygotowane przez profesorów Wydziału Teologicznego w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Z pewnością przyczynią się one do jeszcze większej troski o życie własne każdego czytelnika, a także jego bliźnich.
 

symbol swietej tajemnicyW roku duszpasterskim 2012/2013 Kościołowi w Polsce w sposób szczególny towarzyszyć będą dwa, wzajemnie przenikające się, wiodące tematy. Jednym z nich będzie rozważanie i wprowadzanie w życie hasła: „Być solą ziemi", wieńczącego trzyletni cykl duszpasterski pod tytułem: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii". Drugim istotnym wydarzeniem będzie rozpoczynający się 11 października Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI w 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II oraz w 20. rocznicę ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego.

we_wspolnocie_z_bogiem.jpgW cyklu „Katecheza dorosłych” ukazała się kolejna pozycja nawiązująca treścią do hasła roku duszpasterskiego 2010/2011 „W komunii z Bogiem”. Obecny zbiór katechez jest zatytułowany: „ We wspólnocie z Bogiem”. Zawiera dwanaście jednostek o charakterze katechetycznym, podzielonych na cztery części. Pierwsza część ujawnia trynitarno-eklezjologiczny wymiar komunii, który jest niezastąpionym źródłem osobowych relacji miedzy Bogiem a człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Druga część podkreśla, iż wiara, nadzieja i miłość są elementami konstytutywnymi każdej formy dążenia do wspólnoty z Bogiem. Trzecia część ukazuje, iż komunia człowieka z Bogiem jest osiągalna już na obecnym etapie historii zbawienia w celebracji sakramentów świętych, które stają się przestrzenią budowania komunii z Bogiem, gdzie człowiek w sposób uprzywilejowany może przyjąć życie Trójcy Świętej. Ostatnia część otwiera nas na pełnię komunii z Bogiem na wzór Maryi oraz wzywa do doskonałej komunii zbawionych z Bogiem w rzeczywistości eschatologicznej, która będzie całkowitym spełnieniem się człowieka w trynitarnym życiu Boga. Proponowana pozycja książkowa stanowi doskonałą pomoc do pracy w różnych grupach parafialnych skupiających ludzi dorosłych.

Byc_swiadkiem_Milosci.jpgNiniejsza książka, ukazująca się w cyklu „Katecheza dorosłych”, zawiera dwanaście „katechez” odnoszących się do hasła roku duszpasterskiego i przeznaczonych dla niezbędnej formacji, która jest wymogiem stawianym wszystkim chrześcijanom. Przy opracowywaniu „katechez” wzięto pod uwagę zarówno cele roku duszpasterskiego, jak i fakt, że jest on podsumowaniem poprzednich czterech lat. Zakres tematyczny jest więc dość obszerny, co jedynie potwierdza istnienie rozległego obszaru, w którym należy dawać świadectwo Miłości. To właśnie dawanie świadectwa Bogu, który jest Miłością, winno być podstawowym doświadczeniem chrześcijanina, potwierdzającym jego dojrzałą wiarę.

­