I czyt. Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103; II czyt. 1 Kor 3,16-23; 
Ew. Mt 5,38-48

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę odda Panu swemu”
Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję wam”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Bądź uwielbiony”
Na zakończenie – „Idźcie na cały świat” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Pan Jezus, który zaprosił nas na ucztę eucharystyczną, daje nam bez ograniczeń samego siebie i chce obdarzyć hojnie swoją łaską. Ale też oczekuje, że również my będziemy hojni i wielkoduszni we wzajemnej miłości. Największym wyrazem takiej wielkodusznej miłości jest miłość nieprzyjaciół. Usłyszymy dzisiaj wezwanie do jej praktykowania. A ponieważ jest to niełatwe zadanie, prośmy Boga, by mocą swej łaski do takiej miłości nas uzdalniał.

Prosić o nowe serce

Orędzie: W Eucharystii Chrystus daje nam swoje serce, które jest „cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”. Poprzez nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jednoczymy się z Jego sercem, wzrastając przez to w cierpliwości i miłości.

Cel: Pokazanie wiernym praktyki częstej adoracji jako szkoły kochania naszych braci trudną miłością. 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który leczy wszystkie nasze niemoce, który życie nasze wybawia od zguby, który wieńczy nas łaską i zmiłowaniem, skierujmy naszą modlitwę:

  1. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). Módlmy się za Kościół, by prowadził wszystkie swoje dzieci do świętości.
  2. „Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata” (Kpł 19,17a). Módlmy się za całą ludzkość, by ustały konflikty, przemoc, niesprawiedliwość, nienawiść, a zapanowały pokój i zgoda.
  3. „Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu” (Kpł 19,17b). Módlmy się za wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia, by z pełną miłości odwagą potrafili mądrze formować swoich wychowanków.
  4. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44). Módlmy się ludzi, którzy są wrogo do nas nastawieni, którzy nas skrzywdzili, aby świadectwo miłości przebaczającej odmieniło ich serca.
  5. „Daj temu, kto cię prosi” (Mt 5,42). Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i wszystkich, którzy w czyśćcu czekają na naszą modlitwę, aby zostali włączeni do grona zbawionych w niebie.
  6. „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili w naszej codzienności sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami Ewangelia.

Boże miłosierny i łaskawy, który litujesz się nad nami i przychodzisz nam z pomocą, ilekroć do Ciebie się zwracamy, zlituj się nad nami i wysłuchaj naszej modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach” (Ps 103,2). Niech te wezwanie z dzisiejszego psalmu towarzyszy naszej codzienności, niech otwiera nasze oczy na Boże dary i skłania nas do wdzięczności. A Boża miłość niech uzdalnia nas do ciągle większej miłości, ogarniającej również naszych nieprzyjaciół.

 Ks. Stanisław Cyran

­