Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

I czyt. Ml 3,1-4; Ps 24; II czyt. Hbr 2,14-18;
Ew. Łk 2,22-40

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdy się Chrystus rodzi”
Na przygotowanie darów – „Rozkwitnęła się lilija”
Na komunię – „Narodził się Jezus Chrystus”
Na uwielbienie – „Jezusa narodzonego wszyscy”
Na zakończenie – „Z narodzenia Pana”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj, w święto Ofiarowania Pańskiego, patrzymy na Maryję, która w świątyni trzyma na rękach Dziecię Jezus. Patrzymy na Nią jako na pierwsze tabernakulum.

Całe życie Maryi było zwrócone ku Jezusowi – i taki kierunek pragnie Ona nadać naszemu życiu. W tej Mszy Świętej Maryja prowadzi nas na spotkanie ze swoim Synem, a naszym Panem Jezusem Chrystusem. Prosząc o Boże miłosierdzie nad nami, przygotujmy nasze serca na to spotkanie.

Obowiązek należnej czci

Orędzie: Zapowiedziany Mesjasz przychodzi do nas w Najświętszym Sakramencie. Nie można tego pojąć zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, która opiera się na autorytecie Bożym.

Cel: Uświadomić wiernym, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest przejawem głębokiej wiary i miłości do Jezusa. 

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, za wstawiennictwem Maryi, Matki Chrystusa i naszej Matki, zanieśmy nasze pokorne prośby:

 1. Za Kościół święty, aby ukazywał światu moc miłości płynącej z przebitego boku Jezusa Chrystusa.
 2. O nowe i dobre powołania do zakonnych wspólnot kontemplacyjnych, aby ich modlitwa i ofiara ratowały świat przed zagładą.
 3. Za tych, którzy towarzyszą chorym i nimi się opiekują, aby spotkanie z cierpieniem bliźniego poszerzało ich serca.
 4. Za tych, którzy zmagają się z problemami duchowymi, psychicznymi czy chorobami ciała, aby w Bogu odnaleźli źródło mocy.
 5. Za umierających, aby prawda o nieskończenie miłosiernym i miłującym Ojcu pozwoliła im zobaczyć Jego otwarte ramiona.
 6. Za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się wieczną komunią z Bogiem i ze świętymi.
 7. Za nas samych, abyśmy w najtrudniejszych chwilach życia pamiętali, że Chrystus czeka na nas w Najświętszym Sakramencie, aby nas umocnić.

Boże nieskończenie dobry, wyznajemy naszą wiarę w żywą obecność Twojego Syna w Najświętszym Sakramencie. Bądź uwielbiony za ten dar teraz i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Za chwilę wyjdziemy z tej świątyni, nakarmieni Ciałem i Krwią Jednorodzonego Syna Bożego. Mocą tego pokarmu realizujmy z największą gorliwością nasze życiowe powołanie, stając się świadkami Bożej miłości. Nie zapominajmy też o częstym nawiedzaniu Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, do którego drogę wskazuje nam Maryja.

Obowiązek należnej czci

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Pieśń – „O zbawcza Hostio”

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,29-32).

Panie Jezu Chryste, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, tymi słowami Symeona pragniemy wyznać naszą wiarę w to, że jesteś tutaj – Bóg prawdziwy, nasz Zbawiciel. Narodziłeś się na ołtarzu w tej Mszy Świętej, aby stać się naszym pokarmem i wypełnić sobą nasze serca. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, za Twoją mękę, za Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie, które uobecniają się podczas Eucharystii. Wypełniając wolę kochającego nas Ojca, przyszedłeś na świat, przyjąłeś naszą ludzką naturę z wszystkimi jej ułomnościami, oddałeś swoje życie za nas, aby z nami pozostać na zawsze. Chcemy w tej adoracji uwielbić Ciebie i z głębi naszych serc wyznać naszą wiarę w Twoją sakramentalną obecność wśród nas.

Będziemy powtarzać: WYZNAJEMY Z CAŁEGO SERCA!

 • Że patrząc na Ciebie w tej białej hostii, widzimy w Tobie – jak Symeon – naszego Zbawiciela…
 • Że Ty, Boży Syn, stałeś się człowiekiem, aby nasze człowieczeństwo ubóstwić…
 • Że Twoja śmierć na krzyżu była wyrazem Twojej nieogarnionej i dla nas niepojętej miłości…
 • Że na słowa kapłana Ty sam przemieniasz chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew…
 • Że w Komunii Świętej przenikasz nas do głębi i stajesz się naszą mocą…
 • Że Twoje słowo, czytane i głoszone we Mszy Świętej, jest dla nas „światłem na oświecenie” nasze i przewodnikiem w naszym życiu…
 • Że obdarzasz nas swoim pokojem w naszej trudnej codzienności… 

To wyznanie chcemy Ci teraz, Panie Jezu Chryste, złożyć w ciszy naszych serc. 

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Jezusa ukrytego” 

Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej Ewangelii Twoja Matka trzyma Ciebie na swoich rękach i staje się przez to pierwszym tabernakulum. A Symeon wypowiada słowa: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,34-35). Sędziwy Symeon wiedział, Jezu, że tak wielu nie otworzy serca na Twoje zbawienie, dlatego też duszę Twojej i naszej Matki także i dziś przeszywa miecz boleści. Pragniemy więc teraz podziękować Ci za naszą Matkę – Maryję.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, O JEZU!

 • Za to, że z wysokości krzyża dałeś nam Ją za matkę…
 • Za to, że przychodzi Ona do nas w różnych miejscach świata i przypomina nam o potrzebie przemiany życia…
 • Za to, że nie zatrzymuje nas na sobie, lecz mówi nam, abyśmy czynili to, czego Ty pragniesz…
 • Za to, że adoruje razem z nami Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie…
 • Za to, że podaje nam różaniec jako ratunek dla świata…
 • Za to, że jest z nami, z polskim narodem, w jasnogórskim obrazie…

(Chwila ciszy)

Panie Jezu Chryste, Twój Ojciec wybrał dla Ciebie krzyż jako drogę zbawienia człowieka. Twój Ojciec wybrał Maryję jako Twoją Matkę i postawił Ją obok Ciebie na drodze krzyżowej, dlatego Jej duszę „miecz przeniknął”. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam za matkę swoją Matkę, Maryję, która jest razem z nami na naszej drodze życia – tak często krzyżowej drodze; jest z nami tak, jak była z Tobą, gdy kroczyłeś na Golgotę. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste!

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Roman Stafin

­