OKRES BOŻEGO NARODZENIA

Eucharystia misterium wcielenia

W Eucharystii Zbawiciel nieustannie przychodzi nam z pomocą, ponieważ jako prawdziwy Bóg, a zarazem prawdziwy człowiek jest trwale obecny pośród swojego ludu, w największym uniżeniu i świętości.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msza w nocy (Pasterka) – Zbawiciel

Orędzie: W Eucharystii Bóg przychodzi na ziemię „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia” (por. Credo). Jest więc ona nie tylko przestrzenią obecności Boga, ale także Jego zbawczego działania. (KKK 517, 1085, 1364)

Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msza w dzień – Prawdziwy Bóg

Orędzie: W Eucharystii sam „Bóg z Boga, Światłość ze światłości […] zstąpił z nieba” (por. Credo). Za każdym razem jest ona uobecnieniem misterium wcielenia, dzięki któremu możemy patrzeć na Boga, dotykać Boga, a nawet Go spożywać. (KKK 1374, 2628)

Niedziela. Święto Najświętszej Rodziny – List Episkopatu Polski

Zakończenie starego roku – Eucharystia to dziękczynienie

Orędzie: W mijającym roku Bóg obdarzył nas swoim błogosławieństwem, za które pragniemy Mu teraz dziękować i Go uwielbiać. Tej postawy dziękczynienia i uwielbienia uczymy się podczas każdej Eucharystii. (KKK 1328)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Prawdziwy człowiek

Orędzie: W Eucharystii Bóg przyjmuje ciało, tak jak kiedyś przyjął ciało z Maryi, aby w ten sposób stać się jednym z nas. (KKK 1333, 1147-1148)

II niedziela po Narodzeniu Pańskim – Trwale obecny

Orędzie: W każdej cząstce Eucharystii Bóg jest ciągle i nieodwołalnie obecny pośród swojego ludu. (KKK 1377)

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Pokorny

Orędzie: W Eucharystii wszechmocny Bóg uniża się i pokornie wydaje w ręce człowieka. (KKK 1378)

Niedziela. Święto Chrztu Pańskiego – Święty

Orędzie: W Eucharystii najświętszy Bóg staje z łagodnością między grzesznikami, aby zjednoczyć się z nimi i ich uświęcić. (KKK 1391)UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO  - 25.12.2019

Msza Święta o północy

I czyt. Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; II czyt. Tt 2,11-14;
Ew. Łk 2,1-14

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wśród nocnej ciszy”
Na przygotowanie darów – „Z narodzenia Pana”
Na komunię – „Cicha noc”
„Do szopy hej, pasterze”
„Gdy śliczna Panna”
Na uwielbienie – „Lulajże, Jezuniu”
Na zakończenie – „Bóg się rodzi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Józef z poślubioną sobie Maryją udał się «do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem» (Łk 2,4). Tej nocy i my udajemy się do Betlejem, aby tam odkryć tajemnicę Bożego Narodzenia” (Papież Franciszek, Homilia Wigilii Narodzenia Pańskiego, 24.12.2018). Aby spotkać się z Chrystusem, który przychodzi na ziemię, przychodzi do nas, dla naszego zbawienia. Otwórzmy nasze serca, aby ta szczególna obecność Chrystusa w Eucharystii rozpraszała wszelkie „ciemności” i dokonywała przemiany naszego życia. Przeżyjmy Mszę Świętą, to spotkanie z Jezusem, z wielką radością i pokojem.

Zbawiciel

Orędzie: W Eucharystii Bóg przychodzi na ziemię „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia” (por. Credo). Jest więc ona nie tylko przestrzenią obecności Boga, ale także Jego zbawczego działania.

Cel: Ukazać, że Chrystus przychodzący w każdej Eucharystii przemienia nasze życie i wyzwala nas z „ciemności”.

Modlitwa wiernych

W tę świętą noc Bożego Narodzenia, opromienioną blaskiem przychodzącego Zbawiciela, prośmy naszego Ojca.

  1. Boże, przez przyjście Twojego Syna ujrzały zbawienie wszystkie krańce ziemi. Spraw, aby Kościół był w świecie zwiastunem tej Dobrej Nowiny.
  2. Boże, prorocy zapowiadali nowe światło dla ludów żyjących w mroku. Spraw, aby wszyscy ludzie mogli dojść do prawdziwej wiary i rozpoznać w Jezusie jedynego Zbawiciela.
  3. Boże, Twój Syn przyniósł światu pokój. Udziel go mieszkańcom Ziemi Świętej, aby w miejscach uświęconych narodzeniem i życiem Jezusa zapanowała zgoda i pokój.
  4. Boże, Twoja łaska uświęciła życie Maryi i Józefa. Napełniaj jednością wszystkie rodziny naszej parafii, aby ich miłość pomagała w budowaniu tej wielkiej rodziny parafialnej.
  5. Boże, Twoje odwieczne Słowo zamieszkało między nami. Niech przychodzący w tej Eucharystii Chrystus umocni nas w oczekiwaniu na Jego ostateczne przyjście.

Ojcze, niech narodzenie Jezusa rozproszy ciemności grzechu i udzieli nam światła Twojej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Wróćmy do naszych domów z najlepszymi życzeniami i błogosławieństwem Boga, aby narodzony tej nocy Zbawiciel świata, obecny w naszym życiu, zawsze napełniał nas radością i nadzieją, a Jego światłość zwyciężała w nas to, co od Boga oddala.

Ks. Jacek Olszak

Msza Święta w dzień

I czyt. Iz 52,7-10; Ps 98; II czyt. Hbr 1,1-6; Ew. J 1,1-18

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Dzisiaj w Betlejem”
Na przygotowanie darów –„Pójdźmy wszyscy”
Na komunię –„Jezusa narodzonego”
Na uwielbienie –„Ach, ubogi żłobie”
Na zakończenie – „Bóg się rodzi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy dzień wielkiej, szczególnej i niepowtarzalnej radości, bo Bóg objawił się i przemówił przez Syna. Przychodzimy dzisiaj na Mszę Świętą, by słuchać Jego głosu, by przyjąć Go w Komunii Świętej do swego serca, bo to małe dziecię to Słowo Przedwieczne, to nasz jedyny Bóg i Król całego świata. Niech więc świąteczna radość wypełni nasze serca. Niech ta ofiara będzie znakiem, że On przychodzi do swoich, a swoi Go przyjmują jako prawdziwego Boga.

Prawdziwy Bóg

Orędzie: W Eucharystii sam „Bóg z Boga, Światłość ze światłości […] zstąpił z nieba” (por. Credo). Za każdym razem jest ona uobecnieniem misterium wcielenia, dzięki któremu możemy patrzeć na Boga, dotykać Boga, a nawet Go spożywać.

Cel: Zwrócić uwagę, że każda Eucharystia jest uobecnieniem misterium wcielenia, w którym sam Bóg zstępuje na ziemię. Konsekrowana hostia i konsekrowane wino to sam Bóg, który zstąpił z nieba i przyjął ciało.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca zwróćmy się w naszej modlitwie z prośbami o dary, które Słowo Wcielone przyniosło ludziom.

  1. Aby światłość, która jaśnieje w Kościele, oświecała każdego człowieka przychodzącego na świat.
  2. Aby papież Franciszek był mocny Duchem Świętym jako zwiastun dobrej nowiny, który ogłasza pokój Chrystusa.
  3. Aby świat poznał Słowo Wcielone, a wszyscy, którzy kierują państwami, nie odrzucali orędzia zbawienia.
  4. Aby życie przyniesione przez Odwieczne Słowo odrodziło i umocniło tych, którzy cierpią, chorują i żyją w rozpaczy.
  1. Abyśmy sami stali się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą i z Boga się narodzili.

Ojcze wszelkiego życia. Ty z miłości do ludzi i dla naszego zbawienia podarowałeś nam Słowo przedwieczne, które stało się ciałem; wysłuchaj tego błagania, abyśmy nieśli wszystkim krańcom ziemi radosną nowinę i byli zwiastunami pokoju dla udręczonego świata. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Składając sobie życzenia z okazji tego wielkiego święta, przyjmijmy Boże błogosławieństwo i prośmy, by Pan błogosławił naszą Ojczyznę miłą i wszystkie wioski z miastami, gdzie ludzie żyją w radości świątecznej, bo Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

Ks. Jacek Olszak

­