I czyt. Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103; II czyt. 1 Kor 3,16-23; 
Ew. Mt 5,38-48

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę odda Panu swemu”
Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję wam”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Bądź uwielbiony”
Na zakończenie – „Idźcie na cały świat” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Pan Jezus, który zaprosił nas na ucztę eucharystyczną, daje nam bez ograniczeń samego siebie i chce obdarzyć hojnie swoją łaską. Ale też oczekuje, że również my będziemy hojni i wielkoduszni we wzajemnej miłości. Największym wyrazem takiej wielkodusznej miłości jest miłość nieprzyjaciół. Usłyszymy dzisiaj wezwanie do jej praktykowania. A ponieważ jest to niełatwe zadanie, prośmy Boga, by mocą swej łaski do takiej miłości nas uzdalniał.

Prosić o nowe serce

Orędzie: W Eucharystii Chrystus daje nam swoje serce, które jest „cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”. Poprzez nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jednoczymy się z Jego sercem, wzrastając przez to w cierpliwości i miłości.

Cel: Pokazanie wiernym praktyki częstej adoracji jako szkoły kochania naszych braci trudną miłością. 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który leczy wszystkie nasze niemoce, który życie nasze wybawia od zguby, który wieńczy nas łaską i zmiłowaniem, skierujmy naszą modlitwę:

 1. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). Módlmy się za Kościół, by prowadził wszystkie swoje dzieci do świętości.
 2. „Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata” (Kpł 19,17a). Módlmy się za całą ludzkość, by ustały konflikty, przemoc, niesprawiedliwość, nienawiść, a zapanowały pokój i zgoda.
 3. „Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu” (Kpł 19,17b). Módlmy się za wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia, by z pełną miłości odwagą potrafili mądrze formować swoich wychowanków.
 4. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44). Módlmy się ludzi, którzy są wrogo do nas nastawieni, którzy nas skrzywdzili, aby świadectwo miłości przebaczającej odmieniło ich serca.
 5. „Daj temu, kto cię prosi” (Mt 5,42). Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i wszystkich, którzy w czyśćcu czekają na naszą modlitwę, aby zostali włączeni do grona zbawionych w niebie.
 6. „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili w naszej codzienności sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami Ewangelia.

Boże miłosierny i łaskawy, który litujesz się nad nami i przychodzisz nam z pomocą, ilekroć do Ciebie się zwracamy, zlituj się nad nami i wysłuchaj naszej modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach” (Ps 103,2). Niech te wezwanie z dzisiejszego psalmu towarzyszy naszej codzienności, niech otwiera nasze oczy na Boże dary i skłania nas do wdzięczności. A Boża miłość niech uzdalnia nas do ciągle większej miłości, ogarniającej również naszych nieprzyjaciół.

 Ks. Stanisław Cyran

I czyt. Syr 15,15-20; Ps 119; II czyt. 1 Kor 2,6-10; 
Ew. Mt 5,17-37

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Do Ciebie wznoszę serce me”
Na przygotowanie darów – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na komunię – „O święta Uczto”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących się”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W czasie każdej Mszy Świętej Jezus ofiaruje się za nas, wstawia się za nami do Ojca, daje nam duchowy pokarm, którym jest Jego Ciało i Krew. Ale Msza Święta to również spotkanie z Jezusem, który naucza. Jego słowa są światłem i drogowskazem na drogach naszego życia. Przystępujemy zatem do sprawowania Najświętszej Ofiary z sercem otwartym i uważnym na każde Jego słowo. Prośmy dziś szczególnie o umiejętność uważnego słuchania tego, co Bóg chce nam powiedzieć. Wołajmy za psalmistą: „Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw […]. Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał” (Ps 119,33ab.34).

Słuchać słowa życia

Orędzie: Bóg obdarzył człowieka wolnością i pozwolił mu decydować o sobie. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu pomaga nam usłyszeć głos Boga, podjąć właściwe decyzje i wcielić je w życie.

Cel: Zachęta do słuchania Boga w czasie adoracji, bo wiara rodzi się ze słuchania. 

Modlitwa wiernych

Do Boga, który kieruje do nas swoje słowa i daje nam swoje przykazania, zwróćmy się z naszymi modlitwami:

 1. Wspieraj swój Kościół z jego pasterzami, by karmił się obficie Twoim słowem i wiernie zachowywał Twoją naukę.
 2. Wspieraj swoją łaską rodziców i wszystkich odpowiedzialnych za wychowanie, by światłem i drogowskazem dla nich w formowaniu młodego pokolenia było Twoje słowo.
 3. Oświecaj swoim światłem teologów, biblistów i duszpasterzy, by sami żyli słowem Bożym i potrafili innych prowadzić do umiłowanie Biblii.
 4. Rozpal w naszej parafii miłość i pragnienie częstego nawiedzania i słuchania Ciebie obecnego w Najświętszej Eucharystii.
 5. Przyjmij do nieba zmarłych z naszych rodzin, a szczególnie tych, którzy uczyli nas słuchać i zachowywać Twoje słowa.
 6. Przemieniaj nasze serca, abyśmy z ufnością przyjmowali Twoją naukę i kierowali się nią w życiu.

Boże, który dałeś nam swoje przykazania i pouczyłeś nas, jak mamy iść za Tobą, bądź z nami na ścieżkach naszego życia i wspieraj nas swoją pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Jeszcze raz na koniec przywołajmy słowa psalmisty Pańskiego: „Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia” (Ps 119,1-2a). Niech te słowa staną się programem naszego życia. A w ich realizacji niech nam pomaga błogosławieństwo płynące z tej Eucharystii.

 Ks. Stanisław Cyran

I czyt. Iz 58,7-10; Ps 112; II czyt. 1 Kor 2,1-5; Ew. Mt 5,13-16

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na ofiarowanie – „Przyjmij od nas, Panie, te ofiary”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Stając przed ołtarzem, uświadamiamy sobie żywą obecność Jezusa pośród nas. On nas zaprosił na spotkanie i chce być dla nas światłem oświetlającym naszą życiową drogę i solą, która nadaje smak naszemu życiu. Przebywając w obecności Jezusa, mamy się do Niego upodabniać, stając się dla świata czytelnym znakiem Jego obecności i działania w świecie. Niech przyjęcie Jego łaski uzdalnia nas, byśmy sami stawali się światłem i solą dla świata.

Trwać w blasku świętości

Orędzie: Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest światłem, które oświeca każdego człowieka, i solą, która nadaje smak życiu. Przebywając w Jego obecności, upodabniamy się do Niego przez to, że sami stajemy się światłem i solą dla świata.

Cel: Ukazanie wiernym, że w adoracji Najświętszego Sakramentu najważniejsza jest sama obecność. 

Modlitwa wiernych

Zwróćmy się do Boga, naszego Ojca, którego słowa mają moc przemiany naszego życia, z ufną modlitwą:

 1. Wejrzyj, Boże, na Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła i wspieraj ich, by wiernie trwali przy Tobie, a ich życie było czytelnym znakiem Twojego działania.
 2. Rozpalaj w naszych rodzinach i parafiach pragnienie częstego nawiedzania Najświętszego Sakramentu i cichego trwania przy Tobie.
 3. Umacniaj wszystkich nawiedzających i adorujących Najświętszy Sakrament i przez chwile spędzone z Tobą przemieniaj ich na swoje podobieństwo.
 4. Wspieraj osamotnionych, zagubionych, zniechęconych i przez Najświętszą Eucharystię daj im odczuć, że jesteś blisko każdego człowieka.
 5. Obdarz łaską życia wiecznego naszych zmarłych (zwłaszcza N.) oraz wszystkich, którzy w ziemskim życiu w Tobie pokładali nadzieję.
 6. Przemieniaj każdego z nas swoim słowem i umacniaj pokarmem Eucharystycznym, byśmy stawali się świadkami Twojej miłości – solą ziemi i światłem dla świata.

Boże Ojcze, wysłuchaj naszego wołania i udziel nam łaski, aby inni, widząc nasze czytelne świadectwo i dobre uczynki, chwalili Ciebie, który jesteś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

W słowach błogosławieństwa kończącego Najświętszą Ofiarę zawarta jest obietnica, że wszechmogący Bóg będzie z nami i w każdej chwili będzie nam towarzyszył, a Jego łaska ma moc przemiany naszego życia, byśmy stawali się solą ziemi i światłem dla świata. Przyjmijmy tę obietnicę otwartym sercem.

Ks. Stanisław Cyran

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

I czyt. Ml 3,1-4; Ps 24; II czyt. Hbr 2,14-18;
Ew. Łk 2,22-40

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdy się Chrystus rodzi”
Na przygotowanie darów – „Rozkwitnęła się lilija”
Na komunię – „Narodził się Jezus Chrystus”
Na uwielbienie – „Jezusa narodzonego wszyscy”
Na zakończenie – „Z narodzenia Pana”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj, w święto Ofiarowania Pańskiego, patrzymy na Maryję, która w świątyni trzyma na rękach Dziecię Jezus. Patrzymy na Nią jako na pierwsze tabernakulum.

Całe życie Maryi było zwrócone ku Jezusowi – i taki kierunek pragnie Ona nadać naszemu życiu. W tej Mszy Świętej Maryja prowadzi nas na spotkanie ze swoim Synem, a naszym Panem Jezusem Chrystusem. Prosząc o Boże miłosierdzie nad nami, przygotujmy nasze serca na to spotkanie.

Obowiązek należnej czci

Orędzie: Zapowiedziany Mesjasz przychodzi do nas w Najświętszym Sakramencie. Nie można tego pojąć zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, która opiera się na autorytecie Bożym.

Cel: Uświadomić wiernym, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest przejawem głębokiej wiary i miłości do Jezusa. 

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, za wstawiennictwem Maryi, Matki Chrystusa i naszej Matki, zanieśmy nasze pokorne prośby:

 1. Za Kościół święty, aby ukazywał światu moc miłości płynącej z przebitego boku Jezusa Chrystusa.
 2. O nowe i dobre powołania do zakonnych wspólnot kontemplacyjnych, aby ich modlitwa i ofiara ratowały świat przed zagładą.
 3. Za tych, którzy towarzyszą chorym i nimi się opiekują, aby spotkanie z cierpieniem bliźniego poszerzało ich serca.
 4. Za tych, którzy zmagają się z problemami duchowymi, psychicznymi czy chorobami ciała, aby w Bogu odnaleźli źródło mocy.
 5. Za umierających, aby prawda o nieskończenie miłosiernym i miłującym Ojcu pozwoliła im zobaczyć Jego otwarte ramiona.
 6. Za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się wieczną komunią z Bogiem i ze świętymi.
 7. Za nas samych, abyśmy w najtrudniejszych chwilach życia pamiętali, że Chrystus czeka na nas w Najświętszym Sakramencie, aby nas umocnić.

Boże nieskończenie dobry, wyznajemy naszą wiarę w żywą obecność Twojego Syna w Najświętszym Sakramencie. Bądź uwielbiony za ten dar teraz i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Za chwilę wyjdziemy z tej świątyni, nakarmieni Ciałem i Krwią Jednorodzonego Syna Bożego. Mocą tego pokarmu realizujmy z największą gorliwością nasze życiowe powołanie, stając się świadkami Bożej miłości. Nie zapominajmy też o częstym nawiedzaniu Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, do którego drogę wskazuje nam Maryja.

Obowiązek należnej czci

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Pieśń – „O zbawcza Hostio”

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk 2,29-32).

Panie Jezu Chryste, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, tymi słowami Symeona pragniemy wyznać naszą wiarę w to, że jesteś tutaj – Bóg prawdziwy, nasz Zbawiciel. Narodziłeś się na ołtarzu w tej Mszy Świętej, aby stać się naszym pokarmem i wypełnić sobą nasze serca. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, za Twoją mękę, za Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie, które uobecniają się podczas Eucharystii. Wypełniając wolę kochającego nas Ojca, przyszedłeś na świat, przyjąłeś naszą ludzką naturę z wszystkimi jej ułomnościami, oddałeś swoje życie za nas, aby z nami pozostać na zawsze. Chcemy w tej adoracji uwielbić Ciebie i z głębi naszych serc wyznać naszą wiarę w Twoją sakramentalną obecność wśród nas.

Będziemy powtarzać: WYZNAJEMY Z CAŁEGO SERCA!

 • Że patrząc na Ciebie w tej białej hostii, widzimy w Tobie – jak Symeon – naszego Zbawiciela…
 • Że Ty, Boży Syn, stałeś się człowiekiem, aby nasze człowieczeństwo ubóstwić…
 • Że Twoja śmierć na krzyżu była wyrazem Twojej nieogarnionej i dla nas niepojętej miłości…
 • Że na słowa kapłana Ty sam przemieniasz chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew…
 • Że w Komunii Świętej przenikasz nas do głębi i stajesz się naszą mocą…
 • Że Twoje słowo, czytane i głoszone we Mszy Świętej, jest dla nas „światłem na oświecenie” nasze i przewodnikiem w naszym życiu…
 • Że obdarzasz nas swoim pokojem w naszej trudnej codzienności… 

To wyznanie chcemy Ci teraz, Panie Jezu Chryste, złożyć w ciszy naszych serc. 

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Jezusa ukrytego” 

Panie Jezu Chryste, w dzisiejszej Ewangelii Twoja Matka trzyma Ciebie na swoich rękach i staje się przez to pierwszym tabernakulum. A Symeon wypowiada słowa: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,34-35). Sędziwy Symeon wiedział, Jezu, że tak wielu nie otworzy serca na Twoje zbawienie, dlatego też duszę Twojej i naszej Matki także i dziś przeszywa miecz boleści. Pragniemy więc teraz podziękować Ci za naszą Matkę – Maryję.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, O JEZU!

 • Za to, że z wysokości krzyża dałeś nam Ją za matkę…
 • Za to, że przychodzi Ona do nas w różnych miejscach świata i przypomina nam o potrzebie przemiany życia…
 • Za to, że nie zatrzymuje nas na sobie, lecz mówi nam, abyśmy czynili to, czego Ty pragniesz…
 • Za to, że adoruje razem z nami Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie…
 • Za to, że podaje nam różaniec jako ratunek dla świata…
 • Za to, że jest z nami, z polskim narodem, w jasnogórskim obrazie…

(Chwila ciszy)

Panie Jezu Chryste, Twój Ojciec wybrał dla Ciebie krzyż jako drogę zbawienia człowieka. Twój Ojciec wybrał Maryję jako Twoją Matkę i postawił Ją obok Ciebie na drodze krzyżowej, dlatego Jej duszę „miecz przeniknął”. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam za matkę swoją Matkę, Maryję, która jest razem z nami na naszej drodze życia – tak często krzyżowej drodze; jest z nami tak, jak była z Tobą, gdy kroczyłeś na Golgotę. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste!

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Roman Stafin

I czyt. Iz 8,23b – 9,3; Ps 27; II czyt. 1 Kor 1,10-13.17; 
Ew. Mt 4,12-23 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chwalcie Pana wszyscy”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Przygotuję Ci serce, o Chryste”
Na uwielbienie – „Przykazanie nowe daję wam”
Na zakończenie – „Boże, zmiłuj się nad nami”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Pozdrowienie liturgiczne, którym rozpoczynamy sprawowanie Mszy Świętej, uświadamia nam żywą obecność Boga między nami. Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie, osobiście, ale przychodzi też do całej naszej wspólnoty eucharystycznej. Przychodzi, aby budować, odnawiać i umacniać naszą jedność. Jezus z miłości pozostał dla nas w Najświętszym Sakramencie, zamieszkał w tabernakulum, aby być dla nas dostępnym w każdym czasie. Módlmy się, abyśmy jak najczęściej korzystali z tej obecności Boga dla nas poprzez praktykę nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. (W ostatnią niedzielę miesiąca tradycyjnie już obejmijmy także modlitwą dzieło V Synodu Diecezji Tarnowskiej.)

Na początku tej Najświętszej Ofiary prośmy Boga o Jego miłosierdzie.

Poręka naszej miłości

Orędzie: Chrystus wchodzi w najgłębsze ciemności ludzkiego życia, aby w nich zamieszkać i je przemieniać swoją zbawczą obecnością, czego widzialnym świadectwem jest tabernakulum. Jednym z głównych grzechów, jakie chce w ten sposób pokonać, są nasze wzajemne podziały.

Cel: Zachęcić wiernych do częstego nawiedzania Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwa wiernych

Boże Ojcze, Ty w swojej opatrzności czuwasz nad nami. Pełni ufności przedstawiamy Tobie nasze prośby:

 1. Za Kościół święty – obdarzaj go, Ojcze, swym błogosławieństwem, aby z miłością i niestrudzenie głosił całemu światu Twoje słowo.
 2. W intencji naszej Ojczyzny – o łaskę mądrości i miłości dla Polaków, abyśmy się wzajemnie szanowali i jednoczyli wokół prawdziwych wartości.
 3. (Za naszego biskupa Andrzeja i wszystkich duchownych i świeckich, którzy angażują się w dzieło V Synodu Diecezji Tarnowskiej, aby ich ofiarna praca prowadziła do duchowej odnowy parafialnych wspólnot.)
 4. O powołania kapłańskie i zakonne, aby Dobra Nowina docierała do ludzkich serc.
 5. Za naszych zmarłych, aby cieszyli się wieczną komunią z Tobą, Boże, i świętymi w niebie.
 6. Za nas samych, abyśmy adorując Najświętszy Sakrament, wyrażali naszą miłość do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nas tak umiłowałeś, że posłałeś swego Syna, aby nas odkupił. Wysłuchaj naszych błagań i daj nam życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Za chwilę otrzymamy błogosławieństwo. Otwórzmy nasze serca na łaskę, którą ono zawiera, i idźmy z radością na spotkanie naszych bliźnich, oczekujących na naszą miłość.

Ks. Roman Stafin

OKRES ZWYKŁY W CIĄGU ROKU

Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu

„Ponieważ w Sakramencie Ołtarza obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, poręką miłości i obowiązkiem należnej czci względem Chrystusa Pana” (KKK 1418).

II niedziela zwykła – Dowód naszej wdzięczności

Orędzie: W Eucharystii Bóg dobrowolnie ofiarowuje siebie w ofierze za nas. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest przejawem naszej wdzięczności za ten największy dar oraz za wszelkie inne dary, jakie otrzymujemy od Boga. (KKK 1380)

III niedziela zwykła. Niedziela w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan – Poręka naszej miłości

Orędzie: Chrystus wchodzi w najgłębsze ciemności ludzkiego życia, aby w nich zamieszkać i je przemieniać swoją zbawczą obecnością, czego widzialnym świadectwem jest tabernakulum. Jednym z głównych grzechów, który chce w ten sposób pokonać, są nasze wzajemne podziały. (KKK 1379)

IV niedziela zwykła. Święto Ofiarowania Pańskiego. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – Obowiązek należnej czci

Orędzie: Zapowiedziany Mesjasz przychodzi do nas w Najświętszym Sakramencie. Nie można tego pojąć zmysłami, lecz jedynie przez wiarę, która opiera się na autorytecie Bożym. (KKK 1381)

V niedziela zwykła – Trwać w blasku świętości

Orędzie: Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest światłem, które oświeca każdego człowieka, i solą, która nadaje smak. Przebywając w Jego obecności, upodabniamy się do Niego, sami stając się światłem i solą dla świata.

VI niedziela zwykła – Słuchać słowa życia

Orędzie: Bóg obdarzył człowieka wolnością i pozwolił mu decydować o sobie. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu pomaga nam usłyszeć głos Boga, podjąć właściwe decyzje i wcielić je w życie.

VII niedziela zwykła. Niedziela synodalna – Prosić o nowe serce

Orędzie: W Eucharystii Chrystus daje nam swoje serce, które jest „cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”. Poprzez nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jednoczymy się z Jego sercem, wzrastając przez to w cierpliwości i miłości.


II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.01.2020

I czyt. Iz 49,3.5-6; Ps 40; II czyt. 1 Kor 1,1-3;
Ew. J 1,29-34

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na ofiarowanie – „Boże, obdarz Kościół Twój”
Na komunię – „Jezu drogi, Tyś miłością”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Eucharystia jest uwielbieniem Boga Ojca za dzieło zbawienia dokonane przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Uczestnicząc w tej Mszy Świętej, chcemy uwielbić Boga i wyrazić naszą wdzięczność za to, że Syn Boży rodzi się na ołtarzu i zostaje z nami i dla nas w Najświętszym Sakramencie – na zawsze. Aby to nasze dziękczynienie popłynęło z serc czystych, przeprośmy miłosiernego Boga za każdy nasz grzech.

Dowód naszej wdzięczności

Orędzie: W Eucharystii Bóg dobrowolnie składa siebie samego w ofierze za nas. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest przejawem naszej wdzięczności za ten największy dar oraz za wszelkie inne dary, jakie otrzymujemy od Boga.

Cel: Przekonać wiernych, że uwielbienie Boga i dziękczynienie nadaje życiu styl i głębszy sens.

Modlitwa wiernych

Boże Ojcze, z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna, aby został z nami na zawsze. Sercami pełnymi wdzięczności za dar Eucharystii zanosimy do Ciebie nasze prośby:

 1. Za biskupów i kapłanów, aby odnawiając własne życie duchowe, wspierali papieża Franciszka w dziele ewangelicznej odnowy Kościoła.
 2. Za partie i ugrupowania polityczne, aby nadrzędnym celem ich działalności było dobro Ojczyzny.
 3. Za ludzi cierpiących, aby przez wytrwałą modlitwę doświadczyli w swoim krzyżu obecności Chrystusa cierpiącego i zbawiającego.
 4. Za dzieci i młodzież polską, aby nie utracili bogactwa wiary swoich przodków, lecz według niej kształtowali swoje życie.
 5. Za małżeństwa, aby dzięki silnej wierze i łasce płynącej z zawartego sakramentu potrafiły przezwyciężać problemy zagrażające ich trwałości.
 6. Za naszych bliskich zmarłych, szczególnie tych, którym zawdzięczamy naszą wiarę, aby cieszyli się radością nieba.
 7. Za nas samych, aby nasze serca były wypełnione wdzięcznością za dar Najświętszego Sakramentu.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty obdarzasz nas obfitością Twoich łask. Z głębi naszych serc wołamy: Bądź uwielbiony teraz i na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

W sakramencie chrztu świętego otrzymaliśmy nie tylko dary i obowiązki, ale również i przywileje. Między innymi jednym z przywilejów jest możliwość uwielbiania Boga i dziękowania Mu za ogrom łask, jakimi nas obdarza. Niech Boże błogosławieństwo uzdalnia nas do wdzięczności i uwielbienia.

Roman Stafin

I czyt. Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; II czyt. Dz 10,34-38; 
Ew. Mt 3,13-17

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Przez chrztu świętego”
Na przygotowanie darów – „Com przyrzekł Bogu”
Na komunię – „Z nieba wysokiego”
Na uwielbienie – „O Gwiazdo Betlejemska”
Na zakończenie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przyjmując z rąk Jana chrzest w wodach Jordanu, Jezus Chrystus rozpoczął swoją ziemską misję. Właśnie w niedzielę po Objawieniu Pańskim Kościół celebruje to wydarzenie. Chrzest Pana Jezusa stał się zapowiedzią chrztu każdego i każdej z nas. Jest to chrzest z wody i z Ducha Świętego na odpuszczenie wszystkich grzechów i przywrócenie nam godności dzieci Bożych. Z wdzięcznością za dar chrztu świętego przystąpmy do sprawowania Najświętszej Ofiary.

Święty

Orędzie: W Eucharystii najświętszy Bóg staje z łagodnością między grzesznikami, aby zjednoczyć się z nimi i ich uświęcić.

Cel: Przyjęcie postawy wdzięczności za przyjęty sakrament chrztu świętego, który prowadzi do Eucharystii – momentu zjednoczenia Boga z ludźmi. 

Modlitwa wiernych

Do Ojca Niebieskiego, który w swoim Synu objawia nam swoją miłość, czyniąc swoimi przybranymi dziećmi, skierujmy ufne prośby i błagania:

 1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby zawsze był wierny słowu Bożemu.
 2. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby w życiu kierowali się wiarą w Syna Bożego, jedynego Zbawiciela człowieka.
 3. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby w swoim życiu pozostali wierni przyrzeczeniom chrztu świętego.
 4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby otrzymali obiecane życie wieczne w niebie.
 5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie zapominali, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, który podczas każdej Eucharystii pragnie zjednoczenia z nami.

Boże, przyjmij nasze ufne prośby i błagania, udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić i obdarz nasze czasy swoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Podczas dzisiejszej liturgii usłyszeliśmy słowa, jakie Bóg Ojciec wypowiedział nad Jordanem, potwierdzając Boże synostwo Jezusa: „Ten jest mój Syn umiłowany”. Również i do nas Bóg kieruje takie słowa, kiedy przychodzi w Komunii Świętej, aby zjednoczyć się z nami i nas uświęcić. Wychodząc z tej świątyni, nieśmy innym przesłanie o Bożej miłości. Niech Pan nam błogosławi.

Ks. Bartosz Bąk 

I czyt. Iz 60,1-6; Ps 72; II czyt. Ef 3,2-3a.5-6; 
Ew. Mt 2,1-12 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Mędrcy świata”
Na przygotowanie darów – „O gwiazdo betlejemska”
Na komunię – „Jezusa narodzonego”
Na uwielbienie – „Ach ubogi żłobie”
Na zakończenie – „Mizerna cicha” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą uroczystość gromadzimy się w naszej parafialnej świątyni, aby świętować objawienie się Syna Bożego w ludzkim ciele mędrcom ze Wschodu. W osobach owych mędrców Kościół widzi przedstawicieli wszystkich ludów i narodów. W ten sposób dokonuje się zaproszenie mieszkańców ziemi do wspólnoty ludzi wierzących i równocześnie do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Wraz z mędrcami oddajmy pokłon Dzieciątku, w którym widzimy Zbawiciela świata. 

Pokorny

Orędzie: W Eucharystii wszechmocny Bóg uniża się i pokornie wydaje w ręce człowieka.

Cel: Pobudzenie wiernych do świadomego uczestniczenia w liturgii Mszy Świętej poprzez starannie wykonywane gesty i oznaki szacunku dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, któremu mędrcy ze Wschodu oddali pokłon, skierujmy do Ojca Niebieskiego nasze ufne prośby:

 1. Módlmy się za wszystkie narody świata, aby cała ziemia radowała się z narodzin Zbawiciela.
 2. Módlmy się o liczne powołania kapłańskie i zakonne, aby wzrastała liczba tych, którzy będą głosić radość Ewangelii.
 3. Módlmy się za wszystkich poszukujących prawdy, aby znaleźli ją w Chrystusie – jedynym Zbawicielu człowieka.
 4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Bóg dopuścił ich do swojej światłości.
 5. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze z największym szacunkiem uczestniczyli we Mszy Świętej i poprzez piękno gestów liturgicznych oddawali chwałę Bogu.

Panie Boże, wysłuchaj próśb swojego ludu, obdarz nasze czasy swoim pokojem, abyśmy wytrwale dążyli do królestwa niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Uroczystość Objawienia Pańskiego przypomniała nam prawdę, że wszyscy ludzie zostali przeznaczeni do zbawienia i każdemu objawia się Bóg. To od nas zależy, czy zechcemy przyjąć ten dar i jak na niego odpowiemy. Dobrą okazją do pokazania naszej miłości i wiary w Bożą obecność pośród nas jest udział w każdej Mszy Świętej oraz nasze oznaki szacunku dla Najświętszego Sakramentu. Mędrcy ze Wschodu, którzy przyszli oddać Panu pokłon i ofiarować swoje dary, niech będą wzorem godnym naśladowania. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. 

Ks. Bartosz Bąk

I czyt. Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; II czyt. Ef 1,3-6.15-18; 
Ew. J 1,1-5.9-14

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg się rodzi”
Na przygotowanie darów – „Anioł pasterzom mówił”
Na komunię – „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”
Na uwielbienie – „Narodził się Jezus Chrystus”
Na zakończenie – „Przybieżeli do Betlejem”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj chcemy wielbić Boga, wołając razem ze św. Pawłem: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 1,3) za to, że zechciał dać nam swojego jedynego Syna jako Emmanuela – Boga z nami. W dzisiejszej kolekcie będziemy modlić się, aby Bóg ukazał wszystkim narodom blask zbawczej prawdy. Prawdy, że Pan jest stale obecny w chlebie i winie, które w każdej najmniejszej cząstce są tym samym Ciałem i Krwią Chrystusa.

Trwale obecny

Orędzie: W każdej cząstce Eucharystii Bóg jest ciągle i nieodwołalnie obecny pośród swojego ludu.

Cel: Pobudzenie wiernych do bardziej świadomej adoracji Najświętszego Sakramentu i wiary w obecność Pana w każdej, choćby najmniejszej cząstce Komunii Świętej.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, z ufnością skierujmy nasze modlitwy:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby owocnie głosił światu Dobrą Nowinę o zbawieniu.
 2. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby żyli święcie i nieskalanie przed Bożym Obliczem.
 3. Módlmy się za ludzi młodych, aby w swoim życiu rozwijali blask prawdy przyniesionej przez Chrystusa.
 4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się pełnią życia w królestwie niebieskim.
 5. Módlmy się za nas samych, abyśmy wierzyli w prawdziwą obecność Pana pod postaciami chleba i wina i oddawali Mu należną cześć.

Boże, Ojcze wszechmogący, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy. Obdarz nas swoim błogosławieństwem i pokojem, który głosili światu aniołowie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Przyszliśmy na dzisiejsze spotkanie z Panem, aby doświadczyć Bożej miłości. Otrzymaliśmy tego dowód, słuchając Bożego słowa i przede wszystkim przyjmując Komunię Świętą. Nie zapomnijmy o prawdzie naszej wiary, która mówi, że Pan jest ciągle z nami, adorowany i uwielbiany w swoim Kościele. Niech i nam nie zabraknie świętego zapału, aby oddawać należną cześć Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie ołtarza. 

Trwale obecny

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Bądź uwielbiony Panie, Jezu Chryste, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Klękamy przed Tobą wraz z aniołami i pasterzami, którzy jako pierwszy ogłosili światu radosną nowinę o Twoim narodzeniu. Przesłanie dzisiejszej niedzieli każe nam zastanowić się nad Twoją prawdziwą obecnością pod konsekrowanymi postaciami. Wpatrując się w świętą Hostię, jakże trudno nam wyobrazić sobie prawdę, że jesteś obecny tu i teraz jako prawdziwy Bóg. A przecież w każdej cząstce Eucharystii jesteś ciągle obecny pośród swojego ludu. Dlatego wspólnie wołamy: Bądź błogosławiony, Boże, za tak wielki i niepojęty dar Twojej miłości.

Będziemy powtarzać: BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY, BOŻE!

 • za Twoją wielką i niepojętą miłość do każdego człowieka…
 • za to, że przyjąłeś nasze śmiertelne ciało, aby nas zbawić…
 • za dar chleba i wina, które stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Twoją…
 • za Twoje uniżenie się i pozostanie Sługą dla swoich dzieci…
 • za to, że ciągle chcesz być z nami i nam błogosławisz…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Bóg kiedyś stał się jednym z nas”

Panie Jezu, nie zawsze jednak pamiętamy o Twojej miłości i o tym, że jesteś pośród nas obecny. Zapominamy o tym, co napisał św. Jan w swojej Ewangelii: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Z tego właśnie zapominania rodzi się niejednokrotnie brak szacunku dla Eucharystii. Dlatego, uznając naszą słabość i grzeszność, wołamy do Ciebie:

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • za naszą małą wiarę w to, że jesteś pośród swojego ludu…
 • za wszystkie sytuacje, w których lekceważymy Twoją eucharystyczną obecność…
 • za naszą obojętność i bierne uczestnictwo we Mszy Świętej…
 • za przyjmowanie Komunii Świętej w stanie grzechu śmiertelnego…
 • za każdy grzech, który rani Twoją miłość ukrytą w Eucharystii…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Boże w dobroci”

Jako pierwsi do betlejemskiej stajni przyszli pasterze, których prowadził cudowny śpiew aniołów, a noc rozświetlał blask bijący od żłobu, w którym spocząłeś Ty – nowo narodzony Mesjasz. Pierwszym darem, jakim obdarzyłeś prostych pasterzy, była Boża radość i chęć niesienia jej światu. Oni wrócili do swoich codziennych spraw i obowiązków, ale ten powrót nie był już taki sam, ponieważ w ich sercach byłeś obecny Ty – Emmanuel. My również pragniemy nieść innym radość i przesłanie Dobrej Nowiny. Dlatego z pokorą zwracamy się do Ciebie słowami:

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE!

 • o życie na co dzień radością wypływającą z tajemnicy Twojego narodzenia…
 • o odwagę świadczenia o Tobie wobec innych ludzi…
 • o coraz większą miłość do Ciebie, ukrytego w Najświętszym Sakramencie…
 • o serca pełne dobroci i oddania dla naszych bliskich i ludzi potrzebujących pomocy…
 • o pragnienie życia w stanie łaski uświęcającej, dzięki której możemy karmić się Twoim Najświętszym Ciałem…

Dobiega końca czas naszego spotkania z Tobą, Panie, podczas tej Mszy Świętej. Wierzymy jednak, iż jesteś stale pośród nas obecny, że towarzyszysz nam na drogach naszej codzienności i obdarzasz potrzebnymi łaskami. Pragnąc jeszcze bardziej doświadczać Twojej przemieniającej obecności, prosimy pokornie o Twoje błogosławieństwo. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Bartosz Bąk

I czyt. Lb 6,22-27; Ps 67; II czyt. Ga 4,4-7; 
Ew. Łk 2,16-21

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdy się Chrystus rodzi”
Na przygotowanie darów – „Anioł pasterzom mówił”
Na komunię – „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”
Na uwielbienie – „Narodził się Jezus Chrystus”
Na zakończenie – „Nowy rok bieży”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Trwając w radości Bożego Narodzenia i rozpoczynając Nowy Rok, gromadzimy się na sprawowaniu świętej Liturgii. Przewodzi nam Maryja, jako Święta Boża Rodzicielka, która podarowała światu bezcenny skarb – swojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Razem z pasterzami z dzisiejszej Ewangelii chcemy oddać pokłon Nowonarodzonemu i odczuć radość, płynącą od betlejemskiego żłobu. Uczestnicząc we Mszy Świętej chcemy szczególnie okazać wdzięczność za to, że Bóg pozostał z nami pod postaciami chleba i wina.

Prawdziwy człowiek 

Orędzie: W Eucharystii Bóg przyjmuje ciało, tak jak kiedyś przyjął ciało z Maryi, aby w ten sposób stać się jednym z nas.

Cel: Pobudzenie wiernych do świadomego uczestniczenia we Mszy Świętej i pogłębienie wiary w prawdziwą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, skierujmy ufne prośby:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i całe duchowieństwo, aby głosząc światu tajemnicę o narodzeniu Syna Bożego, sami wzrastali w świętości i żyli radością płynącą betlejemskiego żłóbka.
 2. Módlmy się za kraje rozwijające się, aby doświadczyły pomocy ze strony wspólnoty międzynarodowej i zapewniły swoim obywatelom życie godne, stabilne i bezpieczne.
 3. Módlmy się za wszystkie rodziny naszej parafii, niech prawda o narodzeniu Pana Jezusa dodaje sił do pokonywania codziennych trudności i będzie źródłem prawdziwej radości.
 4. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, niech radość betlejemskiej nocy ukoi ból i cierpienie oraz pobudzi serca ludzi dobrej woli do konkretnej pomocy.
 5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki modlitwie Kościoła dostąpili chwały nieba.
 6. Módlmy się za nas samych, uczestniczących we Mszy Świętej, abyśmy rozpoczynając Nowy Rok nieśli z sobą orędzie miłości Boga, który żyje pośród nas jako Emmanuel – Bóg z nami.

Dobry Boże, zechciej przyjąć i wysłuchać naszych modlitw, które zanosimy do Ciebie, obchodząc uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Tobie cześć i chwała teraz i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Pasterze wracali ze spotkania z Nowonarodzonym, wielbiąc i wysławiając Boga. Również my mogliśmy doświadczyć realnej obecności Pana pośród nas uczestnicząc we Mszy Świętej. Prosząc Maryję o orędownictwo za nami na każdy dzień nowego roku, nieśmy innym radosną nowinę, że Bóg jest z nami.

Ks. Bartosz Bąk

­