I czyt. Dn 12,1-3; Ps 42; II czyt. Rz 6,3-9; Ew. J 11,32-45

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bądź mi litościw, Boże nieskończony”
Na przygotowanie darów – „U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Witaj, Boże utajony”
Na zakończenie – „Panie, daj zmarłym wieczne spoczywanie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Uwielbiwszy Pana, którego chwała jaśnieje we wszystkich świętych, pragniemy pomagać tym wszystkim zmarłym, którzy pokutują jeszcze za grzechy. Doświadczając czyśćca, dojrzewają oni w miłości, aby móc radować się Bogiem na wieki, a także mieć udział w chwale zmartwychwstałego Chrystusa. Dzięki Bożej miłości duchowa wymiana dóbr możliwa jest nawet po śmierci, dlatego niesiemy naszym zmarłym pomoc przez modlitwę, odpusty ofiarowane ze skarbca Kościoła, a przede wszystkim przez ofiarowanie za nich Eucharystii, będącej sakramentalnym uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Niech miłość płynąca z ołtarza Pańskiego połączy mieszkańców nieba, nas, będących na ziemi, oraz siostry i braci w czyśćcu, aby w ten sposób objawiła się pełnia i jedność Kościoła. Ze szczerą skruchą prośmy Boga, aby oczyścił nas ze wszystkiego, co sprzeciwia się Jego miłości.

Zmartwychwstanie odnowieniem życia

Orędzie: Po śmierci człowieka, będącej oddzieleniem duszy od ciała, jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z naszymi duszami mocą zmartwychwstania Jezusa (zob. KKK 992-1005).
Cel: Wezwać wiernych do stałej gotowości na spotkanie z Panem w godzinie śmierci i zachęcić do pomocy zmarłym, aby mieli udział w zwycięstwie Chrystusa, który obdarza nowym życiem.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, Zwycięzcę śmierci, wołajmy do Boga, Ojca Wszechmogącego:

  1. Módlmy się za Kościół, aby przez miłość ukazywał światu Chrystusa, który żyje pośród swego ludu.
  2. Za pasterzy Kościoła, aby ludzie odnajdywali w nich Jezusa, który pociesza i umacnia.
  3. Za członków rodzin przeżywających żałobę, aby Chrystus, który zwyciężył śmierć, wypełnił ich pustkę swoją obecnością.
  4. Za zmarłych papieży, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby Chrystus, którego sakramentalnie uobecniali na ziemi, stał się ich nagrodą w wieczności.
  5. Za wszystkich zmarłych, aby obmyci w wodach chrztu krwią Bożego Baranka, mieli pełny udział w Bożym życiu.
  6. Za nas, celebrujących paschę Chrystusa, abyśmy trwając przy naszym Panu, byli gotowi na spotkanie z Nim w godzinie naszej śmierci.

Miłosierny Boże, Ty zesłałeś swojego Syna, aby przywrócił ludziom utracone życie. Wejrzyj na prośby swojego ludu, który sakramentalnie uobecnia paschalne dzieło Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Przyjąwszy Ciało i Krew zmartwychwstałego Pana, już tutaj, na ziemi, żyjemy życiem wiecznym. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas, abyśmy przez grzech nie pogrążyli się w śmierci.

Ks. Kazimierz Fąfara

­