I czyt. Am 8,4-7; Ps 113; II czyt. 1 Tm 2,1-8; Ew. Łk 16,1-13 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Chrystus Pan, karmi nas”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Pokładam w Panu ufność swą”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Ubogie dary: chleb i wino, mocą Ducha Świętego staną się za chwilę dla nas największym bogactwem – zbawczym Ciałem i Krwią Chrystusa. Tylko On sprawia, że każdy, nawet najmniejszy gest, słowo, ofiara, mogą stać się najcenniejszym darem poprzez miłość ofiarującego. Niech nasze niedzielne spotkanie z Bogiem, w czasie którego jesteśmy hojnie obdarowywani łaskami przez Ojca Niebieskiego, stanie się także dla nas okazją do podzielenia się między sobą wiarą i dobrem materialnym.

Dobra materialne parafii

Orędzie: Wszelkie środki materialne są darem od Boga, którym powinniśmy właściwie zarządzać, troszcząc się m.in. o potrzeby wspólnoty parafialnej.
Cel: Wskazanie na potrzebę dzielenia się dobrami duchowymi i materialnymi, by budować wspólnotę Kościoła parafialnego. 

Modlitwa wiernych

Dobremu Ojcu, który troszczy się o wszystkie nasze potrzeby, z ufnością przedstawmy nasze sprawy:

  1. Aby Kościół na wzór Chrystusa ubogiego obdarzał swoim bogactwem duchowym wszystkich ludzi.
  2. Aby rządzący narodami ustanawiali sprawiedliwe prawa, a posiadający wielkie dobra materialne potrafili w duchu miłości bliźniego dzielić się nimi ze wszystkimi.
  3. Aby dotknięci ubóstwem i różnorakimi klęskami materialnymi otrzymali wsparcie od ludzi dobrej woli.
  4. Aby zmarli, a zwłaszcza czyniący na ziemi dzieła miłosierdzia i podejmujący trud pracy charytatywnej, otrzymali nagrodę życia wiecznego.
  5. Aby nasza wspólnota parafialna posiadająca dobra duchowe i materialne dzieliła się nimi wzajemnie.

Boże, który znasz nasze serca i wiesz, czego nam potrzeba, umacniaj w nas ducha braterstwa i miłości, abyśmy doświadczając Twojej obfitej łaski umieli się nią dzielić z bliźnimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Kochajcie, ale uważajcie, co kochacie. Miłość Boga i miłość bliźniego – oto prawdziwa miłość; natomiast miłość tego świata nazywa się chciwością. Zahamujcie chciwość, pobudźcie miłość”. Niech Boże błogosławieństwo, w myśl tych słów św. Augustyna, pomoże nam w codzienności kierować się bardziej miłością do Boga i bliźniego niż do rzeczy stworzonych. Niech uczyni nasze serca otwarte na budowanie wspólnoty Kościoła parafialnego, bogatego w dobra duchowe i materialne, a także dzielącego się nimi z każdym człowiekiem.

Ks. Roman Hopej

­