I czyt. Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68; 
II czyt. Hbr 12,18-19.22-24a; Ew. Łk 14,1.7-14 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół Twój”
Na przygotowanie darów – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na komunię – „Panie, pragnienie ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „My chcemy Boga” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie” – te słowa usłyszymy przed Ewangelią. By stać się uczniem Jezusa Chrystusa, potrzeba dwóch cech: cichości i pokory. Kolejna Msza św. niedzielna w naszym życiu jest wezwaniem do tego, by chociaż na chwilę wyciszyć się i z pokorą uświadomić sobie, iż na ołtarzu dokonuje się męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, który uczynił to dla mnie! Wejdźmy zatem w to niepojęte misterium z wiarą, która otworzy nas na łaskę Eucharystii oraz na słowa Boga, który zapewne i dziś będzie chciał do nas przemówić w mocy Ducha Świętego.

Każdy ma konkretne miejsce i zadanie w parafii

Orędzie: Chrystus gromadząc nas we wspólnotę zaprasza do odnalezienia w niej swojego miejsca i zadania.
Cel: Aby każdy poczuł się odpowiedzialny za Kościół poprzez podjęcie odpowiedzialności za swoją parafię.

Modlitwa wiernych

Wszechmogącemu Bogu, który wzywa nas do pokory, z oddaniem i ufnością przedstawmy pokorne wołania:

  1. Za Kościół święty, aby dla całego świata był wezwaniem do nawrócenia.
  2. Za rządzących narodami, aby odkryli wartość pokory i uniżenia przed Stwórcą wszystkich narodów.
  3. Za nauczycieli i uczniów, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny, aby wiedza przyczyniała się do wzrostu mądrości w ich życiu.
  4. Za wiernych zmarłych cierpiących w czyśćcu, aby przez pokorną modlitwę żyjących dostąpili otuchy i skrócenia męki.
  5. Za nas, abyśmy z radością i odpowiedzialnością tworzyli parafialną rodzinę zjednoczoną w mocy Ducha Świętego.

Wszechmogący Boże, Ty wiesz, czego nam potrzeba, wysłuchaj zatem naszych próśb tak, abyśmy mogli jak najlepiej pełnić Twoją świętą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Każdą wspólnotę parafialną tworzą ludzie ochrzczeni. Żywotność tej wspólnoty zależy od zaangażowania osób do niej należących. Niech Boże błogosławieństwo wspomoże nasze dobre intencje, abyśmy z wiarą, nadzieją i miłością odnaleźli swoje miejsce w tej wspólnocie i włączyli się w jej budowanie.

Każdy ma konkretne miejsce i zadanie w parafii
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O zbawcza hostio”

O Tajemnico naszego zbawienia, która zostałaś zawarta w cząstce chleba. Chleb złączony z wielu ziaren w jedną Hostię to obraz wspólnoty, która zawiązała się w piecu Twojej miłości. To najlepsze świadectwo chrześcijańskiego życia. Za każdym razem, gdy przyjmujemy Komunię Świętą, możemy uświadomić sobie, iż Ty, Chryste, przychodzisz do każdego osobno, ale w każdym pozostając czynisz nas sobie bliskimi. Dlatego chcemy się w Ciebie wpatrywać, Jezu – drogo naszej Jedności – wraz z Maryją, Matką Eucharystii, którą prosimy o wstawiennictwo.

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Jeden chleb”

Dziś chcemy zapytać się Ciebie, Boski Zbawicielu, u progu nowego roku pracy i nauki, jakie wyznaczysz nam zadania w naszej parafialnej wspólnocie, by była ona jako ten chleb eucharystyczny – z wielu ziaren połączona w jedno. Wiemy, że, aby osiągnąć takie zjednoczenie, potrzeba pójść Twoją drogą, a jest to droga cichego i pokornego serca. Panie Jezu, pozwól nam w chwili ciszy zrozumieć, jak błędnym jest ciągłe zabieganie tylko o własne sprawy, ciągłe szukanie najlepszego miejsca dla siebie, a jakże wspaniałym jest zapomnieć na chwilę o sobie, by stać się choć trochę podobnym do Twojej ofiary. Czyż nie lepiej dawać jak tylko brać?

Panie Jezu, jesteśmy słabi i jakże trudno zrozumieć nam słowa dzisiejszej Ewangelii, gdy wzywasz nas, byśmy tworzyli wspólnotę nie tylko z tymi, których kochamy, lubimy, z którymi się rozumiemy. Parafia to wezwanie do czynienia miłości bezinteresownej, która nie czeka na pochwałę i słowo „dziękuję”, ale która jest prawdziwą służbą na Twój wzór. Ty służysz nam, którzy ranimy Cię grzechami. Błagamy Cię, naucz nas służyć w naszej parafii wszystkim bez wyjątku, a może szczególnie tym najbardziej zagubionym i chorym moralnie.

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Przykazanie nowe daję wam”

Maryja zawsze jest obecna tam, gdzie Ty, Jezu. Świadomi Jej szczególnego pośrednictwa, przez ręce Oblubienicy Ducha Świętego, której serce najbliższej jest sercu Twojemu, chcemy wspólnie wołać:

Będziemy powtarzać:

NAUCZ NAS ŻYĆ MIŁOŚCIĄ CICHĄ I POKORNĄ!

  • Aby nasza parafia jaśniała jako ziarna zjednoczone w chlebie Boskiej miłości…
  • Aby w naszej parafii każdy odkrył swoje powołanie i z łagodną stanowczością je przyjął i wypełnił…
  • Aby nasi duszpasterze umiejętnie zachęcali do tworzenia prawdziwej wspólnoty Chrystusowego Ciała…
  • Aby ci, którzy porzucili parafialną wspólnotę, na nowo odkryli wartość duchowego życia w kościelnej rodzinie…
  • Aby każdy z nas porzucił pragnienie własnej wielkości w oczach świata i odkrył słodycz bezinteresownego poświęcenia…

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Jezu miłości Twej”

Ks. Piotr Świerczek

­