I czyt. Mdr 18,6-9; Ps 33; II czyt. Hbr 11,1-2.8-19; 

Ew. Łk 12,32-48

Proponowane pieśni:

Na wejście: „Kochajmy Pana”
Na przygotowanie darów: „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na komunię: „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie: „O niewysłowione szczęście zajaśniało”
Na zakończenie: „Być bliżej Ciebie chcę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Życie nasze jest pełne niebezpieczeństw. Często gubimy się w sprawach doczesnych i przemijających. Stojąc przed ołtarzem wierzymy, że udział w Najświętszej Ofierze Jezusa, pełen wiary i nadziei, wskaże nam prawdziwy kierunek naszych myśli i decyzji życiowych i da siłę, aby się tego trzymać codziennie. 

Duch Święty źródłem czystości

Orędzie: Duch Święty obdarza nas czystością serca, która jest warunkiem udziału w uczcie zbawionych.
Cel: Zachęcić, aby w rozwiązywaniu problemów życia codziennego mieć zawsze przed oczyma życie, jakie czeka nas po śmierci.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który przez Ducha Świętego wprowadza ład i harmonię w nasze życie wewnętrzne, zanieśmy pokorne prośby:

  1. Aby nauczanie Kościoła było powszechnie przyjmowane jako głos Chrystusa, który go ustanowił.
  2. Aby sprawujący władzę stwarzali dogodne warunki dla ewangelicznej działalności Kościoła dla dobra całego narodu.
  3. Aby każdy będący w jakiejkolwiek potrzebie znalazł we wspólnocie Kościoła braterską pomoc i oparcie.
  4. Abyśmy zawsze pamiętali, że ci, którzy odeszli do wieczności, w tajemnicy świętych obcowania czekają na naszą modlitewną pomoc.
  5. Abyśmy nigdy nie zapominali, że przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię tworzymy rodzinę dzieci Bożych zjednoczonych wiarą i miłością.

Panie nieba i ziemi, otwieraj nasze serca na działanie Twojej łaski i spraw, aby budowała w nas „królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Amen (z prefacji o Jezusie Chrystusie Królu Wszechświata).

Przed rozesłaniem

Na kolejnym tygodniu naszego życia i na wszystkim, co w tym czasie przeżywać będziemy, niech spocznie Boże błogosławieństwo.

Ks. Franciszek Kostrzewa

­