I czyt. Pwt 30,10-14; Ps 69; II czyt. Kol 1,15-20; 
Ew. Łk 10,25-37

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza”
Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na komunię – „Jam jest chlebem żywym”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielnej Mszy Świętej, aby podziękować Bogu za wszelkie łaski i dary, jakimi nas na co dzień obdarza. Chcemy także prosić Wszechmocnego o siłę w pełnieniu uczynków miłosierdzia wobec naszych bliźnich, o czym usłyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Przykład miłosiernego Samarytanina ma być dla nas punktem odniesienia, jeśli chodzi o nasze relacje z innymi ludźmi. Mamy więc iść do wszystkich, szczególnie do tych najbardziej potrzebujących, i zanieść im prawdziwą miłość, która ma swe źródło w Bogu. Niech ta dzisiejsza Eucharystia uwrażliwi nasze serca na potrzeby innych, abyśmy potrafili dawać szczęście innym, stając się w ten sposób miłosiernymi samarytanami.

Duch Święty źródłem wspaniałomyślności 

Orędzie: Chrystus pochylając się nad nami jak miłosierny Samarytatin napełnia nas Duchem wspaniałomyślności wobec potrzebujących.
Cel: Ponowne przypomnienie wiernym o konieczności okazywania życzliwości i pomocy wobec bliźnich.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który obdarza nas miłością bezinteresowną, skierujmy nasze prośby: 

  1. Za Kościół święty, by zawsze przypominał o miłości Boga do człowieka, która najpełniej objawiła się w Chrystusie.
  2. Za ludzi, którzy utracili nadzieję, by odnaleźli ją w Bogu.
  3. Za bezrobotnych, aby ich poszukiwania pracy zakończyły się sukcesem.
  4. /Za V Synod Diecezji Tarnowskiej, aby przyniósł owoce w postaci pogłębienia wiary ludu tej ziemi./
  5. Za zmarłych, aby dostąpili szczęścia nieba.
  6. Za nas samych, abyśmy na co dzień przyjmowali postawę miłosiernego Samarytanina i potrafili zdecydowanie opowiedzieć się w naszym życiu za Jezusem.

Miłosierny Boże, z ufnością uciekamy się do Ciebie, wierząc, że wysłuchasz tego, o co prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Chrystus zachęca nas dziś do przyjmowania postawy Samarytanina, przestrzegając równocześnie przed postępowaniem, jakie reprezentował uczony w Prawie. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do okazywania miłosierdzia i zwyczajnej troski o drugiego człowieka. Na tym bowiem polega miłość bliźniego. Wpatrzeni w postać Samarytanina miłujmy się wzajemnie, bo także i przez to ukazujemy naszą przynależność do Jezusa. Niech błogosławieństwo Boże będzie dla nas umocnieniem i wsparciem w okazywaniu miłości i miłosierdzia innym.

Ks. Tadeusz Michalik

­