I czyt. Iz 66,10-14c; Ps 66; II czyt. Ga 6,14-18; 
Ew. Łk 10,1-12.17-20

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadząc się na niedzielnej Mszy Świętej, chcemy w sposób szczególny doświadczyć obecności Boga i Jego miłości pośród nas. Aby tak było, musimy otworzyć nasze serca na Jego słowo, jakie skieruje On dzisiaj do nas, oraz godnie przyjąć Jezusa w Komunii Świętej. Niech zatem nasz udział w tym wyjątkowym spotkaniu pozwoli nam również otwierać nasze serca na drugiego człowieka i uzdalnia do prawdziwego przebaczenia i pojednania oraz będzie źródłem prawdziwego pokoju.

Duch Święty źródłem pokoju 

Orędzie: Duch Święty prowadzi nas do przebaczenia i pojednania.
Cel: Uświadomienie, że to Duch Święty uzdalnia nas do przebaczenia i jest źródłem pokoju.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni wokół ołtarza Jezusa Chrystusa, skierujmy nasze wspólne modlitwy do naszego Ojca w niebie:

 1. Za Kościół święty, aby zawsze głosił ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu.
 2. Za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, aby ich posłudze nieustannie towarzyszyła łaska Ducha Świętego.
 3. Za tych, którzy pogubili się na drogach życia, aby mogli na nowo doświadczyć Bożej obecności w swoim życiu.
 4. Za tych, którym brak prawdziwego pokoju w sercu, aby przy pomocy Ducha Świętego mogli go na nowo doświadczyć.
 5. Za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia mogli radować się oglądaniem Boga twarzą w twarz.
 6. Za naszą wspólnotę parafialną, aby nasze serca zawsze były otwarte i gotowe na dar prawdziwego przebaczenia i pojednania.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy do Ciebie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Umocnieni Bożym słowem i posileni Ciałem Chrystusa starajmy się, aby nasze życie zawsze było przepełnione Bożą obecnością. Prośmy także, aby Duch Święty nieustannie wypełniał nasze serca swoim pokojem i abyśmy tym pokojem umieli też dzielić się z innymi. Niech nas w tym wspiera Boże błogosławieństwo.

„Duch Święty źródłem pokoju” Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Jezu, w Hostii utajony”

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Klękamy przed Tobą i wielbimy Cię za ogrom Twego miłosierdzia, jakie okazujesz każdemu z nas. Pragniemy pośród naszej codzienności zatrzymać się na chwilę przed Tobą, aby wyrazić naszą wdzięczność za Twoją żywą obecność pośród nas; za to, że posyłasz nam Ducha Świętego, który jest źródłem pokoju naszych serc i uzdalnia nas do wdzięczności za wszelkie dary, jakie od Ciebie każdego dnia otrzymujemy. To z miłości posłałeś Go do nas i to dzięki Niemu możemy powiedzieć, że Ty jesteś naszym Panem – naszą Drogą, Prawdą i Życiem.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, JEZU!

 • Za sakrament chrztu świętego, dzięki któremu staliśmy się dziećmi Bożymi…
 • Za włączenie nas do wspólnoty Kościoła…
 • Za Twoją obecność w słowie Bożym i sakramentach
  świętych…
 • Za Twoje Ciało i Krew, które dają nam życie wieczne…
 • Za to, że posłałeś nam swojego Ducha, który przychodzi z pomocą naszej modlitwie…
 • Za Twoją miłość, której nam udzielasz…
 • Za wszystkie łaski nam i innym udzielone…

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Dzięki, o Panie”

Panie Jezu Chryste! Jesteśmy świadomi tego, że nie zawsze nasze życie i czyny były takie, jak być powinny. Wielu z nas czuje, że gubi się na drogach swojego życia. Nasze oczy niejednokrotnie są przesłonięte, albo całkiem zamknięte na Ciebie i Twoje dary, jakie nam ofiarujesz. Dlatego prosimy Cię: daj nam zapał i natchnienia Ducha Świętego, abyśmy na nowo znaleźli drogę do Ciebie i zobaczyli Twoje miłosierne spojrzenie zwrócone ku nam. Świadomi naszych słabości i ograniczeń, pragniemy Cię teraz ze szczerego serca przeprosić.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • Za pokusę wywyższania się nad innych…
 • Za bark wiary w naszych sercach…
 • Za chwile zwątpień i odejścia od Ciebie…
 • Za brak modlitwy w naszym życiu…
 • Za życie i postępowanie niezgodne z Twoją Ewangelią…
 • Za brak konkretnego świadectwa o Tobie i Twojej Ewangelii…
 • Za zaniedbywanie praktyk religijnych…
 • Za brak pokoju w naszym sercu i wywyższanie się nad innych…
 • Za wszystkie nasze niewierności i słabości…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

„Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14,6). Słowa te, Jezu, dają nam pewność, że wybrawszy Ciebie, nigdy nie pogubimy się na drogach naszego życia. Jeżeli będziemy wierni Tobie, to możemy być pewni, że droga, którą idziemy, jest właściwa, gdyż jest Drogą, którą Ty jesteś, Panie. Nasza misja w Kościele bez Ciebie, Panie Jezu, traci swój sens i nie przynosi żadnych owoców. Dlatego pragniemy Cię prosić o to, abyśmy w tym, co robimy, nigdy nie szukali poklasku i swojej własnej chwały, ale zawsze byli godnymi głosicielami Twojej świętej Ewangelii.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, JEZU!

 • O prawdziwą miłość do Ciebie, ukrytego w Najświętszym Sakramencie…
 • O umocnienie w nas darów Twojego Ducha…
 • O dar szczerej modlitwy i otwarcia się na Twoje dary…
 • O wytrwanie w wierze, pomimo różnych przeciwności…
 • O wierne wytrwanie przy Tobie do końca naszych dni…
 • O autentyczne świadectwo naszego życia i postępowania…
 • O prawdziwą miłość do Ciebie…

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Być bliżej Ciebie chcę”

Panie Jezu Chryste! Chwila naszego szczególnego spotkania z Tobą dobiega końca. Ale nie kończy się Twoja obecność w naszych sercach. Pragniemy, abyś tam zamieszkał na zawsze i nigdy nie opuszczał tego mieszkania. Wiemy, że Ty nieustannie pukasz do drzwi naszych serc, chociaż my nie zawsze chcemy je otwierać dla Ciebie. Pomóż nam zrozumieć, że bez pomocy Ducha Świętego i współpracy z Jego darami, nie będziemy mogli otworzyć się na Twoją miłość i Twe miłosierne spojrzenie. Daj nam, Jezu, czyste serce i pomóż zawsze walczyć o możliwość spotkania z Tobą w sakramentach świętych. Niech nigdy nie będzie w nas egoizmu i pychy, ale zawsze otwartość i gotowość naszych serc, aby iść i głosić Twoją świętą Ewangelię ze skromnością i pokorą bez wynoszenia i wywyższania się nad innych. Niech nas w tym wspiera Twoje błogosławieństwo i łaska Ducha Świętego, którą otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Robert Dytko

­