I czyt. Rdz 14,18-20; Ps 110; II czyt. 1 Kor 11,23-26; 
Ew. Łk 9,11b-17

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kiedy razem się schodzimy”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, Ojcze, Hostię białą”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Chwała i dziękczynienie”
Na zakończenie – „Boże, coś Polskę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Bóg jest nieprzebrany w swojej dobroci! To On przygotował dla nas ucztę eucharystyczną i zaprosił nas na nią. Msza Święta jest bezkrwawym uobecnieniem tego, co dokonało się podczas świąt paschalnych. „Uczta Pańska jest pamiątką tej Wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany” – śpiewaliśmy wspólnie przed chwilą. Ale Chrystus nie tylko wydał się za nas, ale wciąż daje się nam cały i z nami zamieszkał tu: „Ludzkim sercom się powierzył, bo do końca umiłował, aby człowiek tu na ziemi nosił w sobie ślady Boga”. Gromadząc się w tę piękną i podniosłą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej chcemy oddać należną cześć Najświętszemu Sakramentowi, adorując Ciało Chrystusa. Do tego zachęciła nas pieśń na wejście: „Sławmy Ciało Chrystusowe z Matki czystej narodzone, które za nas ofiarował na swym krzyżu umęczone”. Ale zwróćmy także uwagę na słowa ostatniej zwrotki, która zachęca do tego, by przyjęcie Komunii Świętej przemieniło nas wewnętrznie i zewnętrznie: „Za przykładem swego Pana, czyńmy razem dziękczynienie, niechaj nowe przykazanie serca nasze tu przemieni”. Oby tak się stało! O to módlmy się podczas tej Eucharystii!

Duch Święty źródłem dobroci

Orędzie: W Eucharystii Duch Święty upodabnia nas do Chrystusa, który jest dla ludzi dobry jak chleb.
Cel: Zachęta do czerpania z Eucharystii siły potrzebnej do codziennego czynienia dobra.

Modlitwa wiernych

Dobremu Bogu przedstawmy nasze wspólne prośby:

  1. O gorliwość w głoszeniu Ewangelii dla wszystkich wierzących w Chrystusa.
  2. O odwagę pójścia za Chrystusem dla powołanych do szczególnej służby Bożej.
  3. O wzajemną miłość i dobroć pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi.
  4. O łaskę oglądania Boga w wiecznej chwale dla zmarłych z naszych rodzin oraz polecanych w tej Mszy Świętej.
  5. O potrzebne łaski dla naszej wspólnoty trwającej na modlitwie w tej świątyni.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony od swego Kościoła za wszelkie dary Twojej dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Papież Franciszek powiedział podczas jednej z audiencji: „Jakież to piękne, kiedy nie żyje się dla siebie samego czy dla siebie samej, ale żyje się po to, aby iść i czynić dobro!” (Franciszek, Audiencja generalna, 7.07.2013 r.). W tych słowach streścił przesłanie Ewangelii Chrystusa. Nie żyjmy więc tylko dla siebie, ale także dla innych! Idźmy i czyńmy dobro! A błogosławieństwo, które przyjmujemy, niech nas w tym zadaniu umacnia!

Ks. Piotr Jaworski

­