I czyt. Iz 50,5-9a; Ps 116A; II czyt. Jk 2,14-18; Ew. Mk 8,27-35

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Po tygodniu pracy gromadzimy się w dzień Pański tu, w tej świątyni, by spotkać się z Jezusem obecnym w Eucharystii. Dziś – jak niegdyś Apostołów – Jezus pyta nas: za kogo Mnie uważacie? Niech czynne uczestniczenie w tych świętych obrzędach uobecniających zbawczą Ofiarę Jezusa będzie wyrazem naszej wiary w Jego Bóstwo, a obchodzona dziś w Kościele Niedziela Środków Społecznego Przekazu niech nam uświadomi rolę i znaczenie mediów w naszym życiu oraz pomoże świadomie i odpowiedzialnie z nich korzystać.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który nieustannie komunikuje się z nami poprzez swoje Słowo, zanieśmy nasze pokorne prośby:

1.Módlmy się za Kościół powszechny, aby w dzisiejszej dobie globalizacji umiał przekonywująco i skutecznie kierować do świata Orędzie zbawienia.

2.Módlmy się za rządzących państwami, aby szanując wolność religijną obywateli, dawali wierzącym możliwość dzielenia się swoją wiarą w środkach społecznego przekazu.

3.Módlmy się za media katolickie: prasę, radio i telewizję, aby bez przeszkód mogły się rozwijać i dokonywać dzieła ewangelizacji społeczeństwa.

4.Módlmy się za rodziców, aby nie tylko słowem, ale i przykładem wychowywali swoje dzieci do właściwego korzystania ze współczesnych zdobyczy nauki i techniki.

5.Módlmy się za uzależnionych od Internetu, telewizji i gier komputerowych, aby znaleźli siłę i motywację do wyrwania się ze zgubnego nałogu.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy nie ulegali manipulacji przekazów mass mediów, ale potrafili zawsze umieć w nich odróżniać prawdę od fałszu.

Wszechmogący Boże, Twój Syn jest Drogą, Prawdą i Życiem. Prosimy Cię, racz wysłuchać naszych błagań i uświęć nas w Prawdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dobiega końca nasze niedzielne spotkanie z Jezusem. Posileni Jego Ciałem i Krwią oraz pokrzepieni Jego słowami wracamy do naszych domów. Niech życie każdego z nas będzie dawaniem świadectwa żywej wiary, pełnej dobrych uczynków, i głoszeniem, iż tylko Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego, Zbawicielem całego świata.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kiedy razem się schodzimy”

Na przygotowanie darów – „Ofiaruję Tobie, Panie mój”

Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”

Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”

Na zakończenie – „Barka”

­