I czyt. Dn 12,1-3; Ps.16; II czyt. Hbr 10,11-14.18; Ew. Mk 13,24-32

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Liturgia słowa dzisiejszej, przedostatniej już niedzieli roku liturgicznego, ukazuje nam przemijalność ziemskiego świata i zachęca do ukierunkowania codziennych decyzji w perspektywie życia wiecznego. Każdy z nas stanie kiedyś na sądzie przed Bogiem i odpowie za wszystkie czyny, jakich dokonał w obecnym życiu. Trzeba więc otwierać się na słowo Boże i według niego tak ukierunkowywać swoją codzienność, aby zasłużyć na szczęśliwą wieczność. Taką postawą kierowała się Błogosławiona Karolina Kózkówna, której rocznicę śmierci dziś obchodzimy. Wsłuchując się w nauczanie Kościoła, całkowicie zawierzyła Bogu, który po ziemskim życiu nagrodził ją chwałą nieba.

Zanim będziemy wsłuchiwać się w słowo Boże, które dziś Kościół kieruje do nas, przeprośmy naszego Stwórcę i Pana za wszelkie słabości, zwłaszcza za to, że nie zawsze chcieliśmy kierować się Jego wolą.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest sędzią żywych i umarłych, zanieśmy pełni ufności nasze pokorne modlitwy przez wstawiennictwo Błogosławionej Karoliny.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Błogosławiona Karolino przedstaw Bogu naszą prośbę.

1.Módlmy się za Kościół święty, aby przez wytrwałe głoszenie Dobrej Nowiny prowadził wszystkie narody do Niebieskiej Ojczyzny.

2.Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby przypominając wiernym o przemijalności ziemskiego życia, ożywiali w nich nadzieje i pragnienie świętości.

3.Módlmy się za współczesnych chrześcijan, aby wsłuchując się w słowo Boże i przystępując do sakramentów świętych byli czytelnym znakiem miłości Kościoła.

4.Módlmy się za naszych rodaków, przebywających poza granicami naszej Ojczyzny, aby na drogach emigracyjnego życia troska o dobra doczesne nie przysłoniła im ostatecznego celu doczesnej pielgrzymki.

5.Módlmy się za naszych zmarłych, aby zostali przyjęci do grona zbawionych w królestwie niebieskim.

6.Módlmy się za nas samych, aby uczestnictwo w dzisiejszej Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba, ożywiło w nas ducha gorliwości w podążaniu drogą zbawienia.

Boże, Ojcze pełen miłosierdzia, który swój sąd przekazałeś Jednorodzonemu Synowi, aby jako przybywający na obłokach niebieskich na końcu czasów sądził żywych i umarłych, wysłuchaj nasze pokorne prośby, które w duchu troski o wieczne zbawienie zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Eucharystia to nasze osobiste spotkanie z Chrystusem w Kościele. Niech nasza miłość do niego otwiera nasze serca na przekazywane w imieniu Jezusa słowa, aby jak najlepiej wykorzystać czas doczesnego życia i móc zakończyć je szczęściem wiecznym w domu naszego Ojca w niebie. Niech zachęca nas do tego przykład Błogosławionej Karoliny i wspomaga Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół swój”

Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”

Na uwielbienie – „O, niewysłowione szczęście”

Na zakończenie – „Błogosław Panie, nas”

I czyt. Dn 7,13-14; Ps 93, II czyt. Ap 1,5-8; Ew. J 18,33b-37

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Oddajemy dzisiaj cześć Chrystusowi jako Królowi Wszechświata. Niezwykła jest Jego królewskość: Głowę Jego wieńczy korona z cierni, jego tronem jest krzyż, Jego władzą i mocą jest miłość i przebaczenie.

Za to, że nie zawsze odpowiadaliśmy na Jego miłość, przeprośmy, abyśmy mogli godnie sprawować Najświętszą Ofiarę.

Modlitwa wiernych

Obchodząc uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, skierujmy do Ojca Niebieskiego nasze pokorne prośby:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby w trosce o zbawienie wszystkich ludzi rozszerzał królestwo Boże, aż po krańce ziemi.

2.Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, pasterzy Kościoła, naszego Biskupa (NN), aby modlitwą i ofiarną pracą przyczyniali się do wzrostu królestwa Bożego.

3.Módlmy się za tych, którzy zamykają swoje serca na panowanie Boga, aby odkryli, że przyjęcie Chrystusa jest wejściem do Jego królestwa prawdy i życia.

4.Módlmy się za biednych i chorych, aby spotykali się z życzliwością i miłosierdziem otaczających ich ludzi.

5.Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się radością w wiekuistym królestwie Chrystusa.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy byli zawsze wierni zasadom królestwa Chrystusowego.

Boże, Ojcze Wszechmogący, przyjmij prośby modlącego się Kościoła i spraw, abyśmy z radością wołali: „Przyjdź królestwo Twoje”. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Otwórzmy szeroko nasze serca na Chrystusa Króla przychodzącego do nas z prawdą i życiem, świętością i łaską, sprawiedliwością i miłością, przyjmując Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Chryste, Królu”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Cóż Ci, Jezu damy”
Na uwielbienie – „Gdzie miłość wzajemna”
Na zakończenie – „Chrystus Wodzem”

I czyt. Pwt 6,2-6; Ps 18; II czyt. Hbr 7,23-28; Ew. Mk 12,28b-34

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii. Jezus jest obecny w naszej wspólnocie i przypomina nam, że miłość jest najważniejsza w życiu każdego chrześcijanina. Rozpoczynając nasz udział w świętych obrzędach popatrzmy teraz na siebie nawzajem. Czy my darzymy siebie miłością? Jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami? Czy spokojnie możemy powiedzieć, że naprawdę kochamy Boga cały swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą?

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca, który zawsze nas kocha i pragnie być kochany przez nas, zanieśmy teraz nasze prośby i modlitwy:

1.Módlmy się za cały Kościół święty, aby w świecie rozdartym przez brak miłości był znakiem Bożej dobroci i wszystkim ludziom ukazywał piękno Chrystusowej nauki.

2.Módlmy się za kapłanów, by kochali ludzi powierzonych ich duszpasterskiej opiece i by byli czytelnymi znakami wskazującymi drogę do nieba.

3.Módlmy się za ludzi żyjących w nienawiści, by zrozumieli, że bez miłości nie można osiągnąć wiecznego zbawienia i przebywać w niebie.

4.Módlmy się za rodziny, aby wzrastały na fundamencie miłości i były wspólnotami, które prowadzą swych członków na spotkanie z Chrystusem.

5.Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby w pełni cieszyli się uczestnictwem w chwale zbawionych w niebie.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Boże, Tobie polecamy nasze sprawy i nas samych. Wspieraj nas swoją łaską i tak nas prowadź po drogach naszego życia, byśmy spotkali się z Tobą w chwale nieba. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Jezu Chryste, Panie mój i Boże mój! Wierzymy mocno, że Ty, Bóg, który mieszkasz w niebie, jesteś tutaj z nami obecny, widzisz nas, słuchasz nas. Adorujemy Cię ze czcią i dziękujemy Ci za Twoją pośród nas obecność. Dziękujemy Ci za to, że dzięki Twojemu Kościołowi odnajdujemy drogę do nieba. Przepraszamy Cię za nasze grzechy i Tobie ofiarujemy owoce tej modlitwy.

Panie Jezu, który zwyciężyłeś grzech, pokonałeś śmierć i przyoblokłeś się w chwałę i światło nigdy niegasnące, daj nam łaskę, byśmy z Tobą kiedyś zmartwychwstali. Daj nam łaskę, byśmy z Tobą już tutaj na ziemi żyli. Daj nam życie nowe, jaśniejące blaskiem Ewangelii, życie święte. Czyń w naszych sercach rzeczy wielkie, które zaprowadzą nas do nieba i innym pozwolą odnaleźć, dzięki naszemu świadectwu, drogę do Boga. Spraw, by nasz duch się odnowił. Przemień nasze życie. Niech pośród nas da się słyszeć radosny śpiew ludzi zakochanych w Tobie i mających nadzieję spotkania się z Tobą w niebie. Ty, który otworzyłeś ludziom swoim zwycięstwem nad śmiercią przyszłość pełną miłości i łaski, wzbudź w naszych sercach pragnienie nieba. Daj nam gorliwość w szerzeniu Twojego Królestwa tutaj na ziemi, w miejscach gdzie mieszkamy, pracujemy i odpoczywamy. Nasyć nas Twoim pięknem i spraw, by każdy z nas zawsze z Tobą był złączony.

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, dobry jak chleb”

Panie, w tych dniach stajemy nad grobami naszych bliskich. Czasem przytłacza nas myśl o śmierci. Potrzeba nam chrześcijańskiej nadziei, by zobaczyć niebo, które nam obiecałeś. Chcemy teraz wsłuchać się w słowo Boże zaczerpnięte z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Pobudź nasze umysły i działaj w naszych sercach, by ta lektura wzmocniła naszą wiarę w życie wieczne. „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6, 3-11)

W ciszy teraz chcemy rozważać usłyszane przed chwilą Twoje słowo.

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Kto się w opiekę”

Panie Jezu, Ty znasz nasze pragnienia i wiesz, co kryje się w naszych sercach. Przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię o wiarę która nadaję sens ludzkiemu życiu.

Będziemy powtarzać: PRZYMNÓŻ NAM WIARY!

– Kiedy brakuje nam chrześcijańskiej nadziei…

– Kiedy popadamy w zwątpienie…

– Kiedy zapominamy o radości zbawionych w niebie…

– Kiedy nie szukamy królestwa Bożego…

– Kiedy zapominamy o Tobie w naszej codzienności…

– Kiedy nie myślimy o końcu naszego ziemskiego życia…

– Kiedy zapominamy o modlitwie za naszych bliskich zmarłych…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Pan wieczernik przygotował”

Panie, nasz Zbawicielu! Tobie ofiarujemy całe nasze życie. Wiemy, że od Ciebie otrzymujemy życie wieczne. Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata i nie ma innego, przez którego ludzie mogliby osiągnąć niebo. Cieszymy się z tego, że przez łaskę chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi i już teraz dziedziczymy niebo. Utwierdzaj nas w wierze, dawaj nadzieję
i rozlewaj w naszych sercach miłość. Przyjmij nasze uwielbienie, które teraz chcemy Tobie wypowiedzieć.

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone Jej święte i niepokalane poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych! Amen.

Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”

Przed rozesłaniem

Wielu z nas, wprost z tej świątyni uda się na cmentarz, aby jeszcze raz odwiedzić groby bliskich i zyskać odpust zupełny. Dzisiaj, przez cały listopad i przez całe życie, pamiętajmy, że cmentarz to nie jest koniec drogi życiowej naszych bliskich. Cmentarz to etap w drodze do wieczności. To oczekiwanie zmartwychwstania. Na wytrwałe kroczenie drogą do nieba przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

I czyt. 1 Krl 17,10-16; Ps 146; II czyt. Hbr 9,24-28; Ew. Mk 12,38-44

 Wprowadzenie do Mszy Świętej

Chociaż w sensie liturgicznym dzisiejsza niedziela nosi miano niedzieli zwykłej, to jednak dla naszego narodu jest ona wielkim świętem związanym z kolejną, 94. rocznicą odzyskania niepodległości. Ojczyzna i jej wolność to dwa wielkie zadania, które stawia przed nami Boża Opatrzność, abyśmy je jako naród i jako poszczególni jego członkowie raz jeszcze z miłością przyjęli i pomnożyli dla dobra nas żyjących i przyszłych pokoleń, które po nas przyjdą.

Rozpoczynając tę Eucharystię w Święto Niepodległości przeprośmy Boga za wszystkie grzechy, a szczególnie za te, które godzą w dobre imię naszej Ojczyzny i naszego Narodu.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski oraz świętych patronów naszej Ojczyzny zanieśmy wspólne prośby:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby zawsze w naszej Ojczyźnie cieszył się wolnością oraz szacunkiem ze strony władzy państwowej.

2.Módlmy się za polskich biskupów i kapłanów, aby pozostali zawsze wierni swojemu narodowi i jego pięknej tradycji.

3.Módlmy się za władzę ustawodawczą i wykonawczą, aby stanowione i realizowane przez nią prawa były zawsze zgodne z najwyższym prawem Bożym.

4.Módlmy się za polską młodzież i dzieci, aby nigdy nie wstydzili się ojczystej mowy, historii i kultury.

5.Módlmy się za poległych w obronie wolnej i suwerennej Polski, aby ich ofiara życia owocowała patriotyzmem współczesnych Polaków.

6.Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy naszymi drobnymi ofiarami budowali pomyślność naszej Ojczyzny i naszego Kościoła.

Boże Wszechmogący, usłysz głos modlącego się Kościoła i obdarz go darem pełnej wolności w wolnej i suwerennej Polsce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Pełni radości i dumy z wolnej i suwerennej Polski idźmy do naszych domów, szkół i zakładów pracy, aby pomnażać ojczyste dobro i utwierdzać wolność, która jest dana od Boga i wymodlona przez całe pokolenia w Kościele, który jest naszym domem.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pod Twą obronę”

Na przygotowanie darów – „Weź w swą opiekę”

Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”

Na uwielbienie – „Gdzie miłość wzajemna”

Na zakończenie – „Boże, coś Polskę”

I czyt. Hi 19,1.23-27a; Ps 27; II czyt. 1 Kor 15,20-24a.25-28; Ew. Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to nie tylko dzień, w którym odwiedzamy cmentarze, aby wspominać naszych bliskich zmarłych. Jest to dzień, w którym modlimy się za nich ze szczególną nadzieją. Nadzieję tę czerpiemy z wiary w zmartwychwstanie. Wiarę tę budujemy na Eucharystii, która jest dla nas wyrazem miłości Chrystusa i uobecnieniem Jego zmartwychwstania. Z tą wiarą weźmy więc udział w tajemnicy Eucharystii.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który obiecał nam życie wieczne, prośmy z zaufaniem naszego najlepszego Ojca w niebie:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby z mocą głosił nadzieję na życie wieczne ludziom pogrążonym w smutku i rozpaczy po stracie bliskich.

2.Módlmy się za ludzi pokładających nadzieję w dobrach tego świata, aby odczuli w swych sercach tęsknotę za wiecznością.

3.Módlmy się za bezdomnych i usiłujących powrócić do własnych domów, aby już tu na ziemi mogli doświadczyć ciepła i bezpieczeństwa własnego domu.

4.Módlmy się za poległych za Ojczyznę, męczenników za wiarę i tych, którzy oddali życie za drugiego człowieka, o wieczną nagrodę dla nich.

5.Módlmy się za naszych bliskich zmarłych i za tych, za których nie modlą się ich bliscy, aby otwarły się przed nimi bramy nieba.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie zapominali o obietnicy Chrystusa, który przygotował dla nas mieszkania w niebie.

Dobry Boże, który jesteś Dawcą życia wiecznego, wejrzyj na nasze pokorne prośby i w swym miłosierdziu otaczaj nas swą łaską na naszej ziemskiej drodze ku Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Oto dobiegła końca Przenajświętsza Ofiara Jezusa Chrystusa, która daje nam już tu na ziemi przedsmak nieba. Niech błogosławieństwo, które za chwilę przyjmiemy, będzie dla nas znakiem tego, że rzeczywistość, w której uczestniczyliśmy, trwa nadal. Nadal możemy żyć nadzieją na wieczne szczęście. Idźmy z tą nadzieją, aby stanąć nad grobami naszych bliskich. Zyskajmy w ich intencji odpust zupełny, jak nam to umożliwia dzisiejsze wspomnienie. I dzielmy się tą nadzieją z naszymi bliźnimi.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Zwycięzca śmierci”

Na przygotowanie darów – „Światłości wieczna, Jezu Mój”

Na komunię – „Lud Twój, Panie”

Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”

Na zakończenie – „Dziś, Chrystus Król, wiecznej chwały”

I czyt. 1 Krl 8,22-23.27-30; Ps 84; II czyt. Ef 2,19-22; Ew. J 2,13-22

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy dzisiaj uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. Pragniemy razem, jako wspólnota parafialna, wielbić Boga i składać Mu dziękczynienie za dar tego kościoła, w którym się gromadzimy, aby doznać tajemnicy bliskości Boga. Z wdzięcznością módlmy się za budowniczych i fundatorów żyjących i nieżyjących. Polecajmy osoby zatroskane o wystrój i porządek domu Bożego. Prośmy o potrzebne łaski dla nas i całej parafii.

Za grzechy i zaniedbania, zwłaszcza brak troski o kościół parafialny, przeprośmy Boga, abyśmy mogli godnie uczestniczyć we Mszy Świętej.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w tej świątyni, której rocznicę poświęcenia obchodzimy, wszyscy razem zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby dla współczesnego świata był znakiem obecności Boga wśród ludzi.

2.Módlmy się za wspólnoty parafialne, które budują nowe kościoły, aby podejmowane prace, ofiary i trudy, które są wyrazem ich wiary, przyniosły spodziewane owoce.

3.Módlmy się za fundatorów, budowniczych i ofiarodawców naszego kościoła, aby dobry Bóg wynagrodził ich poświęcenie obfitymi łaskami.

4.Módlmy się za tych, którzy lekceważą świętość kościoła, okradają, profanują świątynie, aby poznali swoje błędy, za nie pokutowali i nawrócili się.

5.Módlmy się za wszystkich modlących się w tym kościele, aby zostali wysłuchani, jeśli taka jest Boża wola.

6.Módlmy się za nas uczestniczących w Eucharystii, abyśmy dziękując Bogu za dar tej świątyni otrzymywali potrzebne łaski.

Wszechmogący Boże, prosimy z wiarą, wysłuchaj nasze prośby, które zanosimy dziś do Ciebie i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

W dniu, kiedy szczególnie cieszymy się darem naszego kościoła, przyjmijcie Boże błogosławieństwo, abyście troszcząc się
o utrzymanie i piękno widzialnego przybytku, stawali się świątyniami Boga.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół Twój”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „Twoja cześć, chwała”

Na uwielbienie – „Pójdźcie błogosławić Pana”

Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

I czyt. Ap 7,2-4.9-14; Ps 24; II czyt. 1 J 3,1-3; Ew. Mt 5,1-12a

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Uroczystość Wszystkich Świętych wprowadza nas w tajemnicę nieba. Oto Najświętszy Bóg staje się mieszkaniem dla ludzi, którzy w ziemskim życiu podjęli „ryzyko” wiary. Wpatrujemy się z podziwem w rzeszę zbawionych i prosimy ich o wstawiennictwo, aby nasza wiara wzrastała i miała swoje przedłużenie w konkretnych czynach.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który z miłości uczynił nas swoimi dziećmi, skierujmy ufne prośby:

1.„Błogosławieni ubodzy w duchu”. Módlmy się za członków Kościoła świętego, aby potrafili rezygnować z bogactwa materialnego na rzecz budowania wspólnoty serc.

2.„Błogosławieni cisi”. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, biskupów i kapłanów na całym świecie, aby ich wytrwała posługa przyniosła owoce zbawienia powierzonym im ludziom.

3.„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”. Módlmy się za posłów i senatorów odpowiedzialnych za nasz kraj, aby pragnęli sprawiedliwości i o nią zabiegali.

4.„Błogosławieni, którzy się smucą”. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w bólu i cierpieniu, aby potrafili szukać pocieszenia w Bogu i Jemu zaufać.

5.„Błogosławieni czystego serca”. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby odziani w białe szaty stanęli w domu Ojca przed tronem Baranka.

6.„Błogosławieni miłosierni”. Módlmy się za nas zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy umieli stawiać ponad wszystko życie zgodne z Bożą nauką i przez to dążyli przez świętość do domu naszego Ojca.

Boże Ojcze, w Jezusie Chrystusie dajesz pokrzepienie zagubionym sercom, odbierając ich trudy i obciążenia, prosimy, nie bądź obojętny i na nasze wezwania, lecz racz ich wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Kiedy zmarł Błogosławiony Jan Paweł II zaczęto w Kościele częściej używać zwrotu: „Wrócił do domu Ojca”. Wierzymy, że wszyscy wracamy do domu Ojca, ponieważ z niego wyszliśmy. Od Boga pochodzimy i do Boga zmierzamy, dlatego nie szukajmy szczęścia poza Bogiem.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ludu kapłański”

Na przygotowanie darów – „Chwalcie Pana wszyscy”

Na komunię – „Przyjdźcie do mnie wszyscy”

Na uwielbienie – „Ciebie, Boga wysławiamy”

Na zakończenie – „Bóg nad swym ludem zmiłował się”

I czyt. Iz 53,10-11; Ps 33; II czyt. Hbr 4,14-16; Ew. Mk 10,35-45

Materiały zostaną przesłane Przez Krajowy Sekretariat Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Warszawie 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, zmiłuj się nad nami”

Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”

Na komunię – „Jezu, Jezu do mnie przyjdź”

Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie”

Na zakończenie – „Idźcie na cały świat”

I czyt. Lb 11,25-29; Ps 19; II czyt. Jk 5,1-6; Ew. Mk 9,38-43.45.47-48

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przychodzimy na Eucharystię, aby przez słuchanie słowa Bożego i przyjęcie Komunii Świętej umocnić się w życiu chrześcijańskim. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli zachęca nas do współdziałania w dobrym, niezależnie, od kogo ono pochodzi, i ostrzega przed odpowiedzialnością za zgorszenie, które może stać się skutkiem naszego złego postępowania.

Stając przed Bogiem, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy przez nasze niewłaściwe słowa, zachowania i czyny nie jesteśmy odpowiedzialni za grzechy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są powierzeni naszej trosce.

Za wszystko, co w naszym życiu było sprzeczne z Bożą wolą wyrażoną w przykazaniach, przeprośmy na początku Mszy Świętej, byśmy mogli godnie ją sprawować.

Modlitwa wiernych

Stojąc w obliczu Pana, powierzajmy Bożej dobroci nasze wspólne prośby, ufając, że zostaną wysłuchane:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby wiernie głosił niezmienne prawo Boże wyrażone w przykazaniach i nie ustawał w gorliwości o chwałę Bożą i zbawienie wszystkich ludzi.

2.Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów
i kapłanów, aby nie wahali się upominać błądzących i z odwagą przypominali o odpowiedzialności przed Bogiem za grzechy osobiste i cudze.

3.Módlmy się za rządzących państwami, aby mieli świadomość skutków tworzonego prawa i kierowali się prawym sumieniem w tworzeniu struktur życia społecznego.

4.Módlmy się za wszystkich, którzy stali się ofiarą zgorszenia i na skutek złego przykładu popadli w grzechy i nałogi, aby nie zwątpili w miłosierdzie Boże i z pomocą dobrych ludzi powstali do dobrego życia.

5.Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili łaski przebaczenia grzechów popełnionych w życiu ziemskim i osiągnęli chwałę nieba.

6.Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy w naszych środowiskach umieli dawać przykład chrześcijańskiego życia i nie ulegali negatywnym wpływom otoczenia.

Panie, który jesteś Bogiem wiernym, wysłuchaj naszej modlitwy. Chroń nas przed ułudą szczęścia, które proponuje świat,
i umacniaj swoją łaską w wiernym wypełnianiu obowiązków naszego powołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Pańskim idźmy w naszą codzienność świadomi odpowiedzialności za nasze słowa i czyny. Oby zawsze owocowały dobrem w naszym życiu osobistym i tych, których spotkamy. W tej nadziei przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Na stopniach Twego upadamy tronu”

Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o Najświętszy Panie”

Na komunię – „O święta uczto”

Na uwielbienie – „Niechaj z nami będzie Pan”

Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

I czyt. Rdz 2,18-24; Ps 128; II czyt. Hbr 2,9-11; Ew. Mk 10,2-16

Materiały zostaną przesłane przez Caritas Polska

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, lud Twój”

Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję”

Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”

Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”

Na zakończenie – „Kto się w opiekę”

­