Rok liturgiczny 2017/2018 otwiera dwuletni cykl programu duszpastersko-homiletycznego, zatytułowanego „Duch, który umacnia miłość”. Ma on kontynuować refleksję nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, podjętej już w poprzednim, czteroletnim, cyklu, poświęconym sakramentowi chrztu świętego. Istnieje bowiem duża potrzeba ukazania tych sakramentów (chrztu, bierzmowania, Eucharystii) w pewnej wzajemnej zależności od siebie.
Program duszpasterski na rok 2017/2018, osnuty wokół biblijnego hasła: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4), skłania do refleksji na temat daru Ducha Świętego w życiu chrześcijanina i w misji Kościoła. Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę wzywa do zastanowienia się nad zobowiązaniem wynikającym z przyjęcia przez naród polski daru Ducha Świętego nie tylko w wymiarze indywidualnym, lecz także w wymiarze społecznym, a nawet narodowym.

I. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Wybrany jako motto programu duszpasterskiego na rok 2017/2018 werset Pisma Świętego musi być umieszczony we właściwym kontekście, a mianowicie w opowiadaniu o wydarzeniach z dnia Pięćdziesiątnicy. Pierwszy werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich precyzuje, że w tym dniu „znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu”. Jest wysoce prawdopodobne, że owym miejscem był Wieczernik lub jakieś pomieszczenie do niego przylegające (por. Dz 1,13). Od razu zauważamy tutaj ścisłą więź, jaka istnieje między misterium Pięćdziesiątnicy i Eucharystii. Wydaje się przy tym bardzo znaczące, że Duch Święty objawia się jako Ten, który jest od samego początku związany ze świętym miejscem, w którym po raz pierwszy świat zobaczył coś, czego nie byłby w stanie wymyślić ludzki intelekt: transsubstancjację eucharystyczną i sakramentalną celebrację pasji Jezusa. Eucharystia i krzyż to dwie rzeczywistości podwójnie powiązane z Duchem Świętym, tak jak On sam jest z nimi podwójnie związany. W rzeczy samej, wzywamy Ducha Świętego podczas epiklezy nad darami eucharystycznymi, a kapłan, trzymając nad nimi wyciągnięte ręce, zwraca się do Boga Ojca: „Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium”. Dary ofiarne przemienią się w Chrystusa, a nastąpi to przez wszechmocne działanie Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej, której imienia wzywamy nad nimi, kiedy spoczywają na ołtarzu Jezusowej ofiary. Z tego właśnie powodu tajemnica Ducha Świętego zostaje nam przekazana przede wszystkim w odniesieniu do misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z drugiej strony, powszechnie wiadomo, że na krzyżu Jezus „wyzionął Ducha” (Mt 27,50), a po zmartwychwstaniu tchnął na uczniów, mówiąc im: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Obydwa wspomniane teksty ewangeliczne jeszcze bardziej uwypuklają istniejącą więź pomiędzy Duchem Świętym a wszystkimi innymi sakramentami, nie tylko z Najświętszą Eucharystią. Któż z nas nie wierzy głęboko, że sakramenty wypłynęły z Chrystusowego boku przebitego na krzyżu? Kto nie pamięta, że kiedy Zmartwychwstały tchnął Ducha Świętego na swoich uczniów, nadał im munus odpuszczania grzechów, czyli nakazał sprawować to, co dziś nazywamy sakramentem pojednania i pokuty? (por. Sobór Trydencki, DS 1703).

II. Duch Święty w procesie komunikacji między Bogiem a człowiekiem
Chcąc określić działanie Ducha Świętego w przepowiadaniu objawienia Bożego w Kościele, należy zastanowić się kolejno nad Jego obecnością i działaniem w samym głoszonym słowie, w kaznodziei lub katechecie oraz w sercach słuchaczy.
Słowo Boże przez samego Chrystusa jest traktowane jako ziarno. Istnieje zatem możliwość działania samego słowa bez odniesienia do człowieka, który je wypowiada. Głoszący je tylko „rzuci”, a ono już swoją mocą rozwija się i sprawia to, co zamierzył Bóg.
Duch Święty może więc posłużyć się samym słowem, którym „uderza” w serca, umysł lub wolę słuchacza. Ma to często miejsce w ostatnich etapach procesu nawrócenia, gdy człowiekowi potrzebny jest impuls przejścia na nowy, Boży sposób myślenia, co stanowi istotę nawrócenia. Przykładem takiego działania Bożego słowa jest opis, jaki zostawił nam w swych Wyznaniach Święty Augustyn. Koroną długiego procesu jego nawrócenia były dwa słowa, jakie usłyszał: „Bierz i czytaj”. Nie potrafił nawet określić, od kogo one pochodziły. Podejrzewał, że od dzieci, które bawiły się w pobliżu. Dla niego jednak był to rozkaz Boga otwarcia leżących na stole listów Świętego Pawła. I w nich trafił na werset Listu do Rzymian: „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach  i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom” (Rz 13,13n.).
Mamy tu do czynienia ze słowem skierowanym do człowieka poszukującego odpowiedzi na dręczące go pytanie o drogę życia. Pierwsze słowa są narzędziem, jakim posłużył się Duch Święty, by wezwać Augustyna do otwarcia tekstu natchnionego. Drugie, to tekst święty, w którym syn Świętej Moniki odkrył światło i moc potrzebną do podniesienia całego życia na nowy poziom. Tym światłem i tą mocą był obecny w słowie natchnionym Duch Święty.
Tego typu działania Ducha Bożego przez samo słowo, zwłaszcza natchnione, nigdy nie wolno lekceważyć, ale i nie wolno nadużywać, co ma miejsce – przy niewłaściwej lekturze Biblii – w pewnych szkołach charyzmatycznych.
Znacznie częściej mamy do czynienia z działalnością Ducha Świętego przez człowieka, który jest pośrednikiem w przekazywaniu słowa Bożego. Ponieważ człowiek jest obdarzony wolnością, może świadomie i dobrowolnie współpracować z Duchem Świętym w przekazie prawdy objawionej i w związku z tym głoszone przez niego słowo wydaje pierwszy owoc w jego sercu. Jest głosicielem i odbiorcą. Słuchacze odkrywają tę harmonię jego słowa  z życiem, a więc autentyzm przepowiadania. Takie słowo przyjmują łatwiej, ponieważ jest ono wsparte świadectwem mówiącego.
Może jednak istnieć sytuacja, w której kaznodzieja lub katecheta otrzymuje charyzmat przepowiadania i ubogaca nim innych, ale sam z bogactw, jakie przekazuje, nie korzysta. Mówi o tym jasno Jezus w kazaniu na górze: „Wielu powie mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość»” (Mt 7,22n.). Jest tu mowa o skutecznym działaniu charyzmatyka, o twórczym wykorzystaniu darów Ducha Świętego dla innych, bez odniesienia z nich korzyści przez samego przepowiadającego.
Możemy przeprowadzić pewną analogię, jaka istnieje między udzielaniem sakramentów a przepowiadaniem. Wiadomo, że ważność sakramentów nie zależy od świętości szafarza. Jest tak z racji troski Boga o przyjmujących sakrament. Nie mogą oni tracić z powodu niegodnego szafarza. Coś podobnego ma miejsce w przepowiadaniu słowa Bożego. Dobro słuchaczy jest pierwsze i dlatego Duch Święty przez dar, czyli charyzmat przepowiadania, może ich ubogacać, niezależnie od postawy religijno-moralnej przepowiadającego. Nie zwalnia to jednak kaznodziei z odpowiedzialności (por. E. Staniek, Duch Święty a Słowo Boże, w: Duch Święty i Jego obecność w Kościele. Program duszpasterski na rok 1997/98, Katowice 1997, s. 136-145).

III. Tematyka programu przepowiadania
Duch Święty, posłany przez Ojca i Syna – pochodzący od Nich przez tchnienie miłości – to podstawowa tajemnica naszego zbawienia. Duch Święty stał się przez owo tchnienie źródłem Bożego życia dla każdego wierzącego. Warto w tym miejscu przypomnieć wymowne słowa Świętego Augustyna, które przypomniał nam Sobór, że „ile ktoś miłuje Kościół, tyle ma Ducha Świętego” (por. KFD 9). Stwierdzenie to oddaje istotę więzi, jaka zachodzi między Duchem Świętym a Kościołem, a więc każdym ochrzczonym przynależącym do wspólnoty Ludu Bożego.
Bierzmowanie będące sakramentem wtajemniczenia Chrystusowego wraz z chrztem i Eucharystią bywa często nazywane wprost sakramentem Ducha Świętego. Coraz częściej jednak daje się zauważyć, iż wielu osobom ochrzczonym brakuje głębszej świadomości przyjętego sakramentu bierzmowania i obowiązku chrześcijańskiego świadectwa na miarę udzielonego im daru Bożego Ducha.
Najważniejszym skutkiem bierzmowania jest dar Ducha Świętego, pełne Jego wylanie na ochrzczonego, tak jak został On udzielony apostołom i wierzącym w dniu Pięćdziesiątnicy. Katechizm wylicza także te skutki, które dotyczą wzrostu i pogłębienia łaski wcześniej przyjętego chrztu, a więc głębsze zakorzenienie  w godności synostwa Bożego, mocniejsze zjednoczenie z Chrystusem, pomnożenie darów Ducha Świętego, udoskonalenie związku ochrzczonych z Kościołem, udzielenie bierzmowanym „specjalnej mocy Ducha Świętego”, aby słowem i czynem krzewili wiarę i bronili jej jako odważni świadkowie Chrystusa, trwając przy Jego krzyżu (por. KKK 1303, 2044).
Refleksja nad sakramentem Ducha Świętego wydaje się być potrzebą współczesnych czasów, zważywszy na fakt, iż coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z przyjęcia tego sakramentu, a znaczna ich część przyjmuje go z bardzo małą świadomością. Intencją programu przepowiadania jednak nie jest tylko zainteresowanie tematem bierzmowania młodzieży, ale także dorosłych, gdyż, jak wynika z obserwacji, sakrament ten zamarł w wielu osobach dojrzałych. Dlatego cały wysiłek homiletyczny w nadchodzącym roku winien być skoncentrowany na tym, aby pomóc osobom ochrzczonym odkryć dar Ducha Świętego udzielony im przez samego Jezusa w sakramencie bierzmowania oraz ukazać fakt, że Duch Święty, sam będąc darem Zmartwychwstałego, również przynosi ze sobą dary, udzielając każdemu, jak chce. Dzięki pieczęci Ducha, którą otrzymuje się w sakramencie bierzmowania, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie, angażując się poprzez wiarę żywą, czynną i apostolską. Bierzmowany winien mieć świadomość istotnego sensu tego sakramentu w misji i posłannictwie Kościoła, w którym jest obecny i działa Duch Święty.

Oprac. ks. dr Jan Bartoszek

I czyt. Jl 2,12-18; Ps 51; II czyt. 2 Kor 5,20-6,3;  Ew. Mt 6,1-6.16-18 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź mi litościw”
Na obrzęd posypania głów – „Posypmy głowę popiołem”
Na przygotowanie darów – „Z tej biednej ziemi”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Któryś za nas cierpiał rany” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Udziałem w dzisiejszej liturgii Środy Popielcowej rozpoczynamy w Kościele święty czas czterdziestodniowego postu. Gestem wyrażającym naszą gotowość na wejście w czas umartwienia i pokuty będzie przyjęcie na nasze głowy popiołu. Pokornie prośmy Pana, abyśmy stali się bardziej wrażliwi na nawoływanie Kościoła o nawracanie się i w tym okresie Wielkiego Postu zwrócili naszą szczególną uwagę na grzechy przeciw Duchowi Świętemu. Niech szczególnie wyraźnie wybrzmią dzisiaj słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”!

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

Orędzie: Wielki Post jest czasem zbawienia, w którym Bóg pragnie działać w nas mocą Ducha Świętego. Grzesząc przeciw Duchowi Świętemu, zamykamy się na Boże działanie, co ostatecznie prowadzi do zamknięcia się na dar zbawienia. Będąc posłuszni Duchowi Świętemu, otwieramy się na dar zbawienia. KKK 1037; 1864.
Cel: Chrześcijanin żyje pragnieniem zbawienia, dokonanego w Chrystusie i wyraża gotowość otwarcia się na dary Ducha Świętego, odrzucając grzechy przeciwne trzeciej Osobie Trójcy Świętej.

Modlitwa wiernych
Nasz Bóg jest miłosierny. Na progu świętego czasu Wielkiego Postu zanieśmy przed Boży tron nasze wspólne prośby i błagania:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby z odwagą mówił dzisiejszemu światu o konieczności nawrócenia i pokuty.
 2. Módlmy się za pasterzy owczarni Chrystusowej, aby niestrudzenie przypominali wszystkim ludziom prawdę o grzechu, Bożej sprawiedliwości i sądzie.
 3. Módlmy się za chrześcijan żyjących w krajach bogatych, aby nie zamykali swoich serc i pomocnych dłoni dla biednych i potrzebujących.
 4. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby zechcieli odnaleźć się na bezdrożach życia i powrócili na drogę nawrócenia.
 5. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy przejęli się dzisiejszym wezwaniem do podjęcia dzieł pokuty i przemiany swoich serc.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i daj nam godnie przeżyć czas Wielkiego Postu, abyśmy w ten sposób przygotowali się na Święta Paschalne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Na znak rozpoczętego czasu pokuty przyjęliśmy popiół na nasze głowy. Usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa nawoływanie do podjęcia dzieł umartwienia i miłosierdzia. Bóg ofiarowuje nam swoją miłość w Duchu Świętym i dar zbawienia. Zechciejmy z tego skorzystać, abyśmy kiedyś mogli osiągnąć życie wieczne. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Ks. Bartosz Bąk

I czyt. Rdz 9,8-15; Ps 25; II czyt. 1 P 3,18-22; Ew. Mk 1,12-15

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Panie, ufam miłosierdziu Twemu”
Na przygotowanie darów – „Z tej biednej ziemi”
Na komunię – „Jezu, miłości Twej”
Na uwielbienie – „O Krwi najdroższa”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Rozpoczęliśmy Wielki Post. Ten święty czas, który uświadamia nam konieczność nawrócenia, ilość naszych grzechów, ale przede wszystkim bezgraniczną miłosierną miłość Boga. Jak na kartach Starego Testamentu Bóg zawarł przymierze z Noem, tak w Nowym Testamencie zawiera wieczne przymierze z nami przez krzyż swojego Syna. Pobudźmy nasze serca do serdecznego żalu za każdy grzech, który obciąża nasze sumienie.

Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże

Orędzie: Bóg zawarł z człowiekiem przymierze, przez które przyrzekł troszczyć się z miłością o niego. Dlatego w Jezusie Chrystusie staje w obronie człowieka podejmując walkę ze złem, które mu zagraża. Nie ma więc takiego grzechu, którego Bóg nie byłby w stanie pokonać. Rozpacz jest postawą z gruntu niechrześcijańską (KKK 844; 2091).
Cel: Człowiek wierzący chce podejmować walkę ze złem, nie ulegając grzechowi rozpaczy bądź zwątpienia w miłosierdzie Boże.

Modlitwa wiernych
Na początku świętego czasu Wielkiego Postu wznieśmy nasze pokorne prośby do Boga, ufając, że zostaniemy wysłuchani:

 1. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby zechcieli dostrzec w krzyżu Chrystusa swoje ocalenie i wybawienie.
 2. Módlmy się za Kościół święty, aby z mocą głosił współczesnemu światu potrzebę nawrócenia i pojednania z Bogiem i ludźmi.
 3. Módlmy się za wszystkich, którzy prowadzą rekolekcje wielkopostne, aby wspierała ich łaska i mądrość Boża.
 4. Módlmy się za ludzi, którzy poddali się rozpaczy lub zwątpili w Boże miłosierdzie, aby w tym świętym czasie dostrzegli przychodzącego do nich Pana z łaską przebaczenia i miłością.
 5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za polecanych w tej Mszy Świętej (śp. N.N.), aby w domu Ojca znaleźli miejsce wiecznego odpoczynku.
 6. Módlmy się za nas samych, aby prawda płynąca z dzisiejszej Ewangelii była dla nas siłą w przezwyciężaniu pokus szatana i nieuleganiu rozpaczy.

Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie, wysłuchaj naszych pokornych próśb i przyjdź nam z pomocą. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Kończąc składanie Najświętszej Ofiary w I niedzielę Wielkiego Postu, chcemy wyjść ze świątyni umocnieni Bożym słowem  i posileni Ciałem Pańskim. Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy wobec wszystkich naszych braci i sióstr byli autentycznymi świadkami Bożej miłości. Na trwanie w dobrych postanowieniach niech Pan nam obficie błogosławi.

Ks. Bartosz Bąk

I czyt. Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116; II czyt. Rz 8,31-34;  Ew. Mk 9,2-10 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pokładam w Panu”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o najświętszy Panie”
Na komunię – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na uwielbienie – „Jezusa ukrytego”
Na zakończenie – „Krzyżu święty”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Apostołom, którzy każdego dnia towarzyszyli Jezusowi i byli świadkami Jego nauczania i cudów, trudno było uwierzyć, że pewnego dnia ich Mistrz zostanie wydany na śmierć krzyżową. Aby przygotować ich na te tragiczne wydarzenia, Chrystus chce wzmocnić ich wiarę, przemieniając się na górze Tabor. W ten sposób pokazuje im swoje bóstwo oraz umacnia ich chwiejne serca. Podczas dzisiejszej liturgii Mszy Świętej pokornie prośmy Pana o wrażliwość naszych serc na głos Kościoła i sumienia, mówiącego o potrzebie żalu i skruchy za popełniane zło. Dlatego na początku tej Eucharystii przeprośmy Pana za nasze grzechy, słabości i wszelkie zaniedbania.

Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia

Orędzie: Mimo niewierności człowieka Bóg pozostaje wierny Przymierzu. Wydaje na śmierć swego Jednorodzonego Syna, abyśmy pociągnięci okazaną nam miłością, słuchali głosu Chrystusa (rozbrzmiewającego we wspólnocie Kościoła oraz w naszym sumieniu) i odwrócili się od wszystkiego, co nas oddala od Pana (KKK 1859; 1864).
Cel: Wzbudzenie w sercach ludzi wierzących postawy żalu za popełniane grzechy oraz postawy wrażliwości na Boże napomnienia, które słyszą w nauczaniu Kościoła oraz własnych sumieniach.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, zanieśmy do Boga wspólne prośby i błagania, wołając: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 1. Módlmy się za ojca świętego Franciszka i całe duchowieństwo, aby ich wiara była umocnieniem dla całego ludu Bożego.
 2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pośród zawirowań tego świata pozostawała zawsze wierna Bogu, Kościołowi oraz wartościom chrześcijańskim.
 3. Módlmy się za ludzi, którzy mają zatwardziałe serca na Boże napomnienia, aby czas Wielkiego Postu stał się dla nich kolejną okazją do podjęcia procesu nawrócenia.
 4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia mogli cieszyć się bez końca w chwale Ojca niebieskiego.
 5. Módlmy się za nas, otaczających ołtarz Chrystusa, abyśmy troszczyli się o wrażliwość naszych serc na święte natchnienia i upomnienia, jakie Bóg kieruje do nas w nauczaniu Kościoła.

Wszechmogący Boże, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Spraw, abyśmy stawali się do Ciebie podobni we wzajemnej miłości i wrażliwości na głos sumienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Ofiara, którą Bóg nakazał złożyć Abrahamowi ze swojego jedynego syna Izaaka, stała się zapowiedzią ofiary Syna Bożego. Każda Msza Święta jest bezkrwawą pamiątką ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa. Wdzięczni za tak wielką miłość, zasłuchani w głos Boży, rozbrzmiewający w nauczaniu Kościoła i naszych sercach, chciejmy odwracać się od tego wszystkiego, co prowadzi nas do zła, a przez to oddala od Pana. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Ks. Bartosz Bąk

I czyt. Wj 20,1-17; Ps 19; II czyt. 1 Kor 1,22-25; Ew. J 2,13-25

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bliskie jest królestwo Boże”
Na przygotowanie darów – „Przepuść, Panie, przepuść”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Witam Cię, witam”
Na zakończenie – „Krzyżu Chrystusa”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Podczas Wielkiego Postu w sposób szczególny analizujemy nasze życie religijne. Pytamy siebie, jak mamy żyć, postępować, aby nie pozostawać w sprzeczności z prawdami wiary. Chcemy powrócić do Dziesięciu przykazań Bożych, które Pan dał Mojżeszowi na górze Synaj, i w ten sposób oczyścić świątynię naszego serca z brudu grzechu, na wzór Chrystusa, wyrzucającego kupców ze świątyni jerozolimskiej. Odpowiedzmy sobie równocześnie na pytanie, czy naszej religijności nie traktujemy jako supermarketu wiary, z którego wybieramy tylko te treści, które mam odpowiadają? A za wszystkie grzechy w naszym życiu, które sprzeciwiały się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, przeprośmy teraz pokornie dobrego Boga. 

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Orędzie:Człowiek ma skłonność do wybiórczego traktowania prawd i praw Bożych. Jego religijność staje się „supermarketem wiary”, z którego wybiera sobie to, co mu odpowiada. W ten sposób przestaje być ona przestrzenią spotkania z prawdziwym Bogiem, które prowadzi do szczęścia. Dlatego Jezus oczyszcza tę religijność (taj jak świątynię jerozolimską), aby prawdziwie stała się miejscem spotkania z Bogiem (KKK 2088).
Cel: Człowiek wierzący nie traktuje w sposób wybiórczy swojej wiary, ale przyjmuje ją komplementarnie, jako całość Bożego objawienia, które prowadzi do osiągnięcia zbawienia, dokonanego w Jezusie Chrystusie.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który dał nam swoje przykazania, abyśmy postępowali drogami wiary, zanieśmy nasze ufne błagania, wołając: Boże, zbaw nas przez swoje słowo.

 • Niech cały Kościół słowem i przykładem życia głosi prawdę Chrystusa, naszego Zbawiciela.
 • Niech ci, którzy na ziemi stanowią prawa, kierują się wolą Bożą objawioną w Dekalogu.
 • Niech ci, którzy łamią Boże prawa i traktują je w sposób wybiórczy, uznają przed Panem swoje grzechy.
 • Niech ci, którzy przez swoją pracę, modlitwę i ofiary troszczą się o piękno naszych świątyń, cieszą się Twoim obfitym błogosławieństwem.
 • Niech ci, którzy odeszli już do wieczności, dostąpią radości oglądania Twojego, Boże, oblicza.
 • Niech nasza wspólnota eucharystyczna dobrze wykorzysta czas Wielkiego Postu do poprawy swojego życia i wejścia na drogę nawrócenia.

Boże, Twoja dobroć jest nieogarniona, usłysz nasze wołanie i przyjdź nam z pomocą. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dziękując Bogu za udział w bezkrwawej Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa, nieśmy światu orędzie Bożej mądrości, objawionej w Dekalogu, który jest dla nas fundamentem wiary. Troszczmy się także o gorliwość w sprawach Bożych, o zachowywanie Jego przykazań i przyjmowanie ich jako całości depozytu wiary, który Pan złożył w swoim Kościele.

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Trwając w tym świętym czasie czterdziestodniowego postu, uwielbiamy Cię za nieskończoną miłość do każdego i każdej z nas. Za miłość ukrytą, która sprawiła, że pozostałeś z nami pod postacią Chleba, którym możemy posilać nasze dusze. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa z Księgi Wyjścia, że Mojżesz otrzymał na górze Synaj Dekalog – Dziesięć przykazań, które stały się miernikiem postępowania dla narodu wybranego. My również jesteśmy dziedzicami owego Przymierza. Również nam Dekalog wyznacza podstawy naszego życia i postępowania względem Boga i drugiego człowieka. Czy jednak zawsze tak jest? Przypomnijmy sobie teraz te wszystkie chwile, w których nie byliśmy wierni Bożym przykazaniom, kiedy traktowaliśmy je w sposób wybiórczy, jakbyśmy znaleźli się w „supermarkecie” naszej wiary. Dlatego uznając naszą słabość i grzeszność będziemy powtarzać:

PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • Za lekceważenie Bożych przykazań…
 • Za wybiórcze traktowanie prawd naszej świętej wiary…
 • Za ospałość w praktykach religijnych…
 • Za nieuczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej…
 • Za niepodejmowanie dzieł miłosierdzia i pokuty w czasie Wielkiego Postu…
 • Za zły przykład naszego życia, przez który innych oddalamy od Ciebie…
 • Za wszelkie zło, wyrządzone drugiemu człowiekowi… 

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Dzisiejsza Ewangelia według Świętego Jana zaprowadza nas do świątyni jerozolimskiej, gdzie jesteśmy świadkami Twojego świętego gniewu, Panie Jezu, na widok kupców handlujących w miejscu oddawania czci Bogu. „Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów,  a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie” (J 2,15-17). Świadomi, Panie Jezu, Twojej gorliwości o chwałę Ojca i troski o nasze zbawienie, dziękujemy Ci w pokorze naszych serc.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE!

 • Za Twoją nieskończoną miłość do człowieka…
 • Za Twoją gorliwość o sprawy Boże…
 • Za Twoją ofiarę z własnego życia dla naszego zbawienia…
 • Za uczynienie nas na nowo dziećmi Bożymi…
 • Za Twoją obecność eucharystyczną…
 • Za Twoją miłość, która przebacza wszelki grzech…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Święty Paweł w Liście do Koryntian poucza nas, abyśmy szukali chwały jedynie w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy głosili chwałę Chrystusa, który „jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan (…). Dla tych zaś, którzy są powołani (…) mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,22-24). Wiemy, że przez sakrament chrztu świętego zostaliśmy wszczepieni w Ciebie, Chryste. Jesteśmy Twoimi uczniami, głoszącymi wobec świata tajemnicę Twojego krzyża. Znaku, który zamiast hańby, stał się znakiem zbawienia, puklerzem naszej wiary. Dlatego pragniemy Cię, Jezu, uwielbiać za Twój krzyż i obdarzanie nas swoją Boską miłością. Prosimy, abyśmy byli godni nazywać się chrześcijanami i naszym życiem potwierdzali przynależność do Ciebie i Kościoła.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE!

 • O dochowanie wierności Ewangelii i krzyżowi…
 • O zachowywanie Bożych przykazań w naszym życiu…
 • O potwierdzanie czynami głoszonych przez nas słów…
 • O chrześcijańskie życie naszych rodzin…
 • O dobre wykorzystanie czasu Wielkiego Postu…

Panie Jezu! Dziękujemy Ci za ten czas modlitwy adoracyjnej. Prosimy o zachowanie w nas świętych pragnień, którymi przepełnione są nasze serca w czasie Wielkiego Postu. Niech nauka płynąca dzisiaj ze spotkania z Tobą w słowie Bożym i komunii świętej stanie się dla nas autentyczną siłą do przezwyciężania słabości i umacniania w nas tego, co dobre. Błogosław nam, Panie.

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Ks. Bartosz Bąk

I czyt. 2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137; II czyt. Ef 2,4-10;  Ew. J 3,14-21

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Jużem dość pracował”
Na przygotowanie darów – „Najdroższy Jezu”
Na komunię – „O Krwi najdroższa”
Na uwielbienie – „Niech będzie chwała i cześć”
Na zakończenie – „Krzyżu święty”
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jezus Chrystus, posłany z miłości Ojca na świat, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła naszego odkupienia. Eucharystia, której sprawowanie rozpoczęliśmy, przypomina nam tę prawdę. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie chcemy oddawać chwałę Bogu, który pragnie naszego zbawienia. Wdzięczni za tę niewysłowioną tajemnicę łaski, chciejmy podejmować pracę nad sobą, pokutując za nasze grzechy i zaniedbania.

Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie

Orędzie: Bóg Ojciec posyła swojego Syna do nas, grzeszników, nie po to, żeby nas potępić, lecz zbawić. Jednak, choć odkupił nas bez nas, to nie zbawi nas bez nas. Dlatego człowiek, który uporczywie odkłada nawrócenie się do Chrystusa i nie pokutuje, trwa w ciemności grzechu i sam skazuje siebie na potępienie i samotność bez Boga (KKK 2094).
Cel: Chrześcijanin wierzy w zbawczą moc Chrystusa, który dokonał dzieła naszego odkupienia, lecz potrzebuje naszej współpracy w dziele naszego zbawienia. Stąd konieczność ciągłego nawracania się i nieodkładania pokuty i nawrócenia aż do ostatnich chwil życia.

Modlitwa powszechna
Przez Jezusa Chrystusa, wywyższonego na krzyżu dla naszego zbawienia, zanieśmy do Boga Ojca naszą wspólną modlitwę:

 1. Za Kościół święty, aby nieustannie umacniał serca swoich wiernych poprzez słowo Boże i życie sakramentalne.
 2. Za ludzi, którzy oddalili się od Boga i uporczywie trwają  w ciemnościach grzechu, aby uznali swoją słabość i weszli na drogę zbawienia.
 3. Za narody rozdarte wewnętrznymi konfliktami, aby odzyskały utraconą wolność, pokój i zgodę.
 4. Za wszystkich, którzy już odeszli do Pana, aby za swoje dobre życie i poświęcanie się dla swoich bliskich otrzymali zasłużoną nagrodę nieba.
 5. Za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusa, aby tegoroczny Wielki Post przyniósł autentyczne pogłębienie naszej wiary i zmianę życia.

Boże, Ojcze miłosierdzia, wysłuchaj naszych próśb i przywróć pokój naszym sercom. Niech ten czas pokuty i nawrócenia będzie dla nas prawdziwie czasem łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

Przed rozesłaniem
„Raduj się, Jerozolimo (…). Cieszcie się wy, którzy byliście smutni (…)”. Te słowa towarzyszyły nam dzisiaj od początku Mszy Świętej. Niech również stanowią one życzenia dla nas wszystkich, abyśmy przykładem własnego życia świadczyli wobec innych ludzi o niepojętej miłości Boga. Módlmy się również za tych wszystkich, którzy odkładają czas swojego nawrócenia, aby odnaleźli w sobie na nowo godność dzieci Bożych. Niech na dawanie chrześcijańskiego świadectwa wiary, Pan nam hojnie błogosławi.

Ks. Bartosz Bąk

I czyt. Jr 31,31-34; Ps 51; II czyt. Hbr 5,7-9; Ew. J 12,20-33 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Króla wznoszą się znamiona”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Już gościsz, Jezu, w sercu mym”
Na zakończenie – „Ach, mój Jezu”
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przychodzimy do świątyni jako wspólnota Ludu Bożego. W tym świętym czasie Wielkiego Postu oczyszczamy nasze serca poprzez pokutę i umartwienie, poprzez słuchanie Bożego słowa oraz posilanie się Ciałem i Krwią Pańską. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa Chrystusa, które jak apostołów, tak i nas mają przygotować na dzień Jego męki i śmierci krzyżowej, poprzez którą zawrze z Bogiem Nowe Przymierze. Otwórzmy zatem nasze serca na przemieniający dar Bożego Miłosierdzia, które każdego człowieka chce doprowadzić do radości nieba.

Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego

Orędzie: Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest znakiem nieskończonego miłosierdzia Ojca wobec grzeszników. Nie jest ono zachętą do bezkarnego grzeszenia, lecz do naśladowania Chrystusa poprzez umieranie dla grzechu, aby powstawać do nowego życia w świętości (KKK 2092).
Cel: Wzbudzenie w sercach wiernych postawy wdzięczności Bogu za okazywane nam miłosierdzie oraz konieczności kształtowania własnych sumień do wrażliwości na grzech.

Modlitwa wiernych
Jako lud Nowego Przymierza, zgromadzony na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, zanieśmy do Boga ufną modlitwę, wołając: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 1. Prośmy za wszystkich wyznawców Chrystusa na całym świecie, aby nie oddalali się od Boga przez grzech i nieposłuszeństwo wierze.
 2. Prośmy za naszego papieża Franciszka, aby cieszył się potrzebnym zdrowiem i siłami do przewodzenia owczarni Chrystusa.
 3. Prośmy za wszystkich chorych, aby w krzyżu Chrystusa odnajdywali potrzebną siłę do znoszenia swojego cierpienia  i ofiarowania go za zbawienie świata.
 4. Prośmy za ludzi, którzy zuchwale grzeszą w nadziei miłosierdzia Bożego, aby chcieli dostrzec swoje błędy i podjęli dzieło nawrócenia.
 5. Prośmy za naszych bliskich zmarłych, aby obmyci Krwią Chrystusa Pana z radością weszli w bramy nieba.
 6. Prośmy za nas samych, abyśmy dochowywali wierności Bogu i z godnością nieśli krzyż swoich doświadczeń.

Boże, Twój Syn przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Niech nie opuszcza nas nadzieja na szczęśliwe życie wieczne z Tobą w królestwie niebieskim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Prorok Jeremiasz zapowiadał zawarcie Nowego Przymierza. Dokonało się ono przez ofiarę krzyża Jezusa Chrystusa. Jako Jego uczniowie jesteśmy zobowiązani do zachowywania wierności temu przymierzu. Grzesząc zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego narażamy nasze dusze na utratę szczęścia wiecznego w królestwie niebieskim. Nakarmieni Ciałem Pańskim chciejmy odnajdywać w sobie siłę do posłuszeństwa wierze na wzór Jezusa, naszego boskiego Mistrza.

Ks. Bartosz Bąk

I czyt. Iz 50,4-7; Ps 22; II czyt. Flp 2,6-11; Ew. Mt 14,1 – 15,47

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy”
Na przygotowanie darów – „Ogrodzie Oliwny”
Na komunię – „Ludu, mój ludu”
Na uwielbienie – „O Krwi najdroższa”
Na zakończenie – „Króla wznoszą się ramiona”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsza Niedziela Męki Pańskiej wprowadza nas w czas Wielkiego Tygodnia. Słyszymy, jak mieszkańcy Jerozolimy wołają radośnie na cześć Chrystusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Za kilka dni ten sam tłum będzie krzyczał wobec Sanhedrynu i Piłata: „Na krzyż z Nim”. W naszych świątyniach czytany jest opis Męki Pańskiej według Świętego Mateusza. W ten sposób liturgia Kościoła przygotowuje nas do przeżycia Triduum Sacrum – tajemnic Wielkiego Czwartku, Piątku i Wigilii Paschalnej. Przystępując do sprawowania Najświętszej Ofiary, już dziś okażmy naszą wdzięczność Zbawicielowi za podjęte dla nas dzieło odkupienia i za wszelkie łaski, jakich nam nieustannie udziela.

Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej

Orędzie: Chrystus umarł na krzyżu za każdego człowieka bez wyjątku (nawet za tego najgorszego). Dlatego nie możemy buntować się przeciw pragnieniu Boga, by zbawić każdego człowieka i sprzeciwiać, kiedy za darmo przebacza tym „najgorszym” (KKK 2538-2540).
Cel: Zbudzenie w serach wiernych postawy wdzięczności za dzieło odkupienia, dokonane w Chrystusie oraz za danie każdemu człowiekowi możliwości zbawienia i osiągnięcia radości nieba.

Modlitwa wiernych
Do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa wywyższonego na krzyżu, zanieśmy pokorne błagania, ufając, że zostaniemy wysłuchani:

 1. Boże, ty chcesz zgromadzić wszystkich ludzi w jedności Kościoła. Doprowadź ich do świętowania Paschy w nowej ojczyźnie w królestwie niebieskim.
 2. Boże, oświeć umysły i serca narodu wybranego, z którego pochodził nasz Zbawiciel, niech uznają w Nim oczekiwanego Mesjasza.
 3. Boże, spraw, niech ci, którzy rządzą i kierują narodami na ziemi, pamiętali o konieczności wykonywanej przez siebie władzy w duchu służby.
 4. Boże, spraw, aby najbardziej cierpiący i potrzebujący znaleźli odpowiednią dla siebie pomoc ze strony instytucji państwowych, kościelnych i prywatnych osób.
 5. Boże, spraw, niech nasi bliscy zmarli, a szczególnie polecani w tej Mszy Świętej (N.N.), dostąpią radości przebywania z Tobą w wieczności.
 6. Boże, spraw, abyśmy każdego dnia brali swój krzyż na ramiona, naśladując Twojego Syna i nikomu nie odmawiali prawa do Twojej, Boże, miłości.

Boże, Ojcze miłosierdzia, niech dotrze do Ciebie nasza modlitwa, aby ci, których polecamy Tobie, otrzymali potrzebne im łaski do prowadzenia życia godnego chwały nieba. Przez Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Nasze uczestnictwo w liturgii Niedzieli Palmowej jest pamiątką wielkich wydarzeń. Ta niedziela na sześć dni przed Paschą przypomniała nam zarówno uroczysty wjazd do Jerozolimy, jak również płacz Jezusa nad miastem, które nie poznało czasu swego nawiedzenia. Prosząc Pana o błogosławieństwo na zakończenie tej Mszy Świętej, prośmy równocześnie o umiejętność rozpoznawania chwil, w których Chrystus przychodzi do nas ze swoją łaską, odczuwając autentyczną radość z nawrócenia każdego człowieka.

Ks. Bartosz Bąk

Msza Wieczerzy Pańskiej
I czyt. Wj 12,1-8.11-14; Ps 116; II czyt. 1 Kor 11,23-26;  Ew. J 13,1-15

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na procesję przeniesienia
Najświętszego Sakramentu – „Sław, języku, tajemnicę”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Sacramentum caritatis – tak Święty Tomasz z Akwinu określił Najświętszy Sakrament w swojej Summie teologicznej (por. św. Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, III, q. 73, a. 3). Tymi słowami papież Benedykt XVI zatytułował i rozpoczął swoją adhortację apostolską poświęconą Eucharystii będącej „źródłem i szczytem życia i misji Kościoła”.
Istotnie, Najświętszy Sakrament jest „sakramentem miłości” – znakiem i wyrazem nieskończonej i niecofającej się przed niczym miłości Boga do człowieka. Najświętszy Sakrament jest znakiem rozpoznawczym „Boga, który jest miłością” (por. 1 J 4,8). Eucharystia jest „sakramentem miłości” – znakiem i pokarmem człowieka pragnącego naśladować swego Mistrza. Eucharystia jest znakiem rozpoznawczym wszystkich chrześcijan, którzy z niej pragną czerpać siłę do okazywania miłości Bogu i bliźnim. Najświętsza Eucharystia jest więc sakramentem powstałym z miłości i uzdalniającym do miłości.
Sprawując tę Przenajświętszą Ofiarę – Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej – dziękujmy Bogu za Jego miłość do nas i prośmy o naszą miłość do Niego i bliźnich.

Mocą Ducha Świętego „czynimy tak, jak Jezus uczynił”

Orędzie:W Eucharystii otrzymujemy dar Ducha Świętego, który wyprowadza nas z niewoli egoizmu i uzdalnia do naśladowania Chrystusa w miłości do braci. Jak Duch Święty przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, tak też przemienia nas na Jego obraz i podobieństwo.
Cel: Zaproszenie wiernych do naśladowania Chrystusa w czynnej miłości względem drugiego człowieka.

Modlitwa wiernych

Wszechmogący Boże, wysłuchaj próśb, jakie w ten wieczór wspólnie zanosimy do Ciebie:

 1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby wytrwale dawał wobec świata czytelne świadectwo miłości Chrystusa do każdego człowieka.
 2. Módlmy się za Ojca świętego, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby będąc wiernymi szafarzami Najświętszego Sakramentu sami coraz goręcej miłowali Chrystusa Eucharystycznego i tej miłości uczyli powierzony sobie lud.
 3. Módlmy się za wszystkich odczuwających w swym sercu głos powołania kapłańskiego, aby szczerze i ochotnie odpowiedzieli na wezwanie do służby Bogu i człowiekowi.
 4. Módlmy się za zmarłych, którzy za życia karmili się Ciałem Pańskim, aby mieli również udział w uczcie niebieskiej.
 5. Módlmy się za nas zgromadzonych wokół ołtarza pańskiego, abyśmy w naszym codziennym życiu znajdowali czas na adorację Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz czynną miłość wobec naszych bliźnich.

Boże, nasz Ojcze, który do końca nas umiłowałeś i zostawiłeś nam widzialny znak swojej miłości w Najświętszej Eucharystii, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu
„Zostań tu i ze Mną się módl! Razem czuwajmy, razem czuwajmy!”– niech te słowa będą zaproszeniem do pozostania we wspólnocie modlitwy z Chrystusem i naszymi braćmi i siostrami! Niech połączy nas wspólna modlitwa wdzięcznej miłości i uwielbienia!

Ks. Piotr Jaworski

I czyt. Iz 52,13 – 53,12; Ps 31; II czyt. Hbr 4,14-16;5,7-9;  Ew. J 18,1 – 19,42

„Skłoniwszy głowę oddał ducha”

Orędzie: Dar Ducha Świętego, który został zesłany „na odpuszczenie grzechów” (formuła rozgrzeszenia), wypływa z ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu. Krzyż jest więc ceną naszego odkupienia. Przystępując do spowiedzi świętej, otrzymujemy Ducha Świętego, który rozlewa w naszym sercu przebaczenie i pokój wyjednane nam przez ofiarę Chrystusa.
Cel: Ukazanie teologicznej głębi słów ewangelisty: „Skłoniwszy głowę oddał ducha” (J 19,30) i ich konsekwencji dla życia chrześcijanina.

 

Ks. Piotr Jaworski

­