Rok liturgiczny 2017/2018 otwiera dwuletni cykl programu duszpastersko-homiletycznego, zatytułowanego „Duch, który umacnia miłość”. Ma on kontynuować refleksję nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, podjętej już w poprzednim, czteroletnim, cyklu, poświęconym sakramentowi chrztu świętego. Istnieje bowiem duża potrzeba ukazania tych sakramentów (chrztu, bierzmowania, Eucharystii) w pewnej wzajemnej zależności od siebie.

Program duszpasterski na rok 2017/2018, osnuty wokół biblijnego hasła: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4), skłania do refleksji na temat daru Ducha Świętego w życiu chrześcijanina i w misji Kościoła. Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę wzywa do zastanowienia się nad zobowiązaniem wynikającym z przyjęcia przez naród polski daru Ducha Świętego nie tylko w wymiarze indywidualnym, lecz także w wymiarze społecznym, a nawet narodowym.

 1. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Wybrany jako motto programu duszpasterskiego na rok 2017/2018 werset Pisma Świętego musi być umieszczony we właściwym kontekście, a mianowicie w opowiadaniu o wydarzeniach z dnia Pięćdziesiątnicy. Pierwszy werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich precyzuje, że w tym dniu „znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu”. Jest wysoce prawdopodobne, że owym miejscem był Wieczernik lub jakieś pomieszczenie do niego przylegające (por. Dz 1,13). Od razu zauważamy tutaj ścisłą więź, jaka istnieje między misterium Pięćdziesiątnicy i Eucharystii. Wydaje się przy tym bardzo znaczące, że Duch Święty objawia się jako Ten, który jest od samego początku związany ze świętym miejscem, w którym po raz pierwszy świat zobaczył coś, czego nie byłby w stanie wymyślić ludzki intelekt: transsubstancjację eucharystyczną i sakramentalną celebrację pasji Jezusa. Eucharystia i krzyż to dwie rzeczywistości podwójnie powiązane z Duchem Świętym, tak jak On sam jest z nimi podwójnie związany. W rzeczy samej, wzywamy Ducha Świętego podczas epiklezy nad darami eucharystycznymi, a kapłan, trzymając nad nimi wyciągnięte ręce, zwraca się do Boga Ojca: „Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium”. Dary ofiarne przemienią się w Chrystusa, a nastąpi to przez wszechmocne działanie Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej, której imienia wzywamy nad nimi, kiedy spoczywają na ołtarzu Jezusowej ofiary. Z tego właśnie powodu tajemnica Ducha Świętego zostaje nam przekazana przede wszystkim w odniesieniu do misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z drugiej strony, powszechnie wiadomo, że na krzyżu Jezus „wyzionął Ducha” (Mt 27,50), a po zmartwychwstaniu tchnął na uczniów, mówiąc im: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Obydwa wspomniane teksty ewangeliczne jeszcze bardziej uwypuklają istniejącą więź pomiędzy Duchem Świętym a wszystkimi innymi sakramentami, nie tylko z Najświętszą Eucharystią. Któż z nas nie wierzy głęboko, że sakramenty wypłynęły z Chrystusowego boku przebitego na krzyżu? Kto nie pamięta, że kiedy Zmartwychwstały tchnął Ducha Świętego na swoich uczniów, nadał im munus odpuszczania grzechów, czyli nakazał sprawować to, co dziś nazywamy sakramentem pojednania i pokuty? (por. Sobór Trydencki, DS 1703). 

 1. Duch Święty w procesie komunikacji między Bogiem a człowiekiem

Chcąc określić działanie Ducha Świętego w przepowiadaniu objawienia Bożego w Kościele, należy zastanowić się kolejno nad Jego obecnością i działaniem w samym głoszonym słowie, w kaznodziei lub katechecie oraz w sercach słuchaczy.

Słowo Boże przez samego Chrystusa jest traktowane jako ziarno. Istnieje zatem możliwość działania samego słowa bez odniesienia do człowieka, który je wypowiada. Głoszący je tylko „rzuci”, a ono już swoją mocą rozwija się i sprawia to, co zamierzył Bóg.

Duch Święty może więc posłużyć się samym słowem, którym „uderza” w serca, umysł lub wolę słuchacza. Ma to często miejsce w ostatnich etapach procesu nawrócenia, gdy człowiekowi potrzebny jest impuls przejścia na nowy, Boży sposób myślenia, co stanowi istotę nawrócenia. Przykładem takiego działania Bożego słowa jest opis, jaki zostawił nam w swych Wyznaniach św. Augustyn. Koroną długiego procesu jego nawrócenia były dwa słowa, jakie usłyszał: „Bierz i czytaj”. Nie potrafił nawet określić, od kogo one pochodziły. Podejrzewał, że od dzieci, które bawiły się w pobliżu. Dla niego jednak był to rozkaz Boga otwarcia leżących na stole listów św. Pawła. I w nich trafił na werset Listu do Rzymian: „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom” (Rz 13,13n.).

Mamy tu do czynienia ze słowem skierowanym do człowieka poszukującego odpowiedzi na dręczące go pytanie o drogę życia. Pierwsze słowa są narzędziem, jakim posłużył się Duch Święty, by wezwać Augustyna do otwarcia tekstu natchnionego. Drugie, to tekst święty, w którym syn św. Moniki odkrył światło i moc potrzebną do podniesienia całego życia na nowy poziom. Tym światłem i tą mocą był obecny w słowie natchnionym Duch Święty.

Tego typu działania Ducha Bożego przez samo słowo, zwłaszcza natchnione, nigdy nie wolno lekceważyć, ale i nie wolno nadużywać, co ma miejsce – przy niewłaściwej lekturze Biblii – w pewnych szkołach charyzmatycznych.

Znacznie częściej mamy do czynienia z działalnością Ducha Świętego przez człowieka, który jest pośrednikiem w przekazywaniu słowa Bożego. Ponieważ człowiek jest obdarzony wolnością, może świadomie i dobrowolnie współpracować z Duchem Świętym w przekazie prawdy objawionej i w związku z tym głoszone przez niego słowo wydaje pierwszy owoc w jego sercu. Jest głosicielem i odbiorcą. Słuchacze odkrywają tę harmonię jego słowa z życiem, a więc autentyzm przepowiadania. Takie słowo przyjmują łatwiej, ponieważ jest ono wsparte świadectwem mówiącego.

Może jednak istnieć sytuacja, w której kaznodzieja lub katecheta otrzymuje charyzmat przepowiadania i ubogaca nim innych, ale sam z bogactw, jakie przekazuje, nie korzysta. Mówi o tym jasno Jezus w kazaniu na górze: „Wielu powie mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy oświadczę im: «nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość»” (Mt 7,22n.). Jest tu mowa o skutecznym działaniu charyzmatyka, o twórczym wykorzystaniu darów Ducha Świętego dla innych, bez odniesienia z nich korzyści przez samego przepowiadającego.

Możemy przeprowadzić pewną analogię, jaka istnieje między udzielaniem sakramentów a przepowiadaniem. Wiadomo, że ważność sakramentów nie zależy od świętości szafarza. Jest tak z racji troski Boga o przyjmujących sakrament. Nie mogą oni tracić z powodu niegodnego szafarza. Coś podobnego ma miejsce w przepowiadaniu słowa Bożego. Dobro słuchaczy jest pierwsze i dlatego Duch Święty przez dar, czyli charyzmat przepowiadania, może ich ubogacać, niezależnie od postawy religijno-moralnej przepowiadającego. Nie zwalnia to jednak kaznodziei z odpowiedzialności (por. E. Staniek, Duch Święty a Słowo Boże, w: Duch Święty i Jego obecność w Kościele. Program duszpasterski na rok 1997/98, Katowice 1997, s. 136-145). 

III. Tematyka programu przepowiadania

Duch Święty, posłany przez Ojca i Syna – pochodzący od Nich przez tchnienie miłości – to podstawowa tajemnica naszego zbawienia. Duch Święty stał się przez owo tchnienie źródłem Bożego życia dla każdego wierzącego. Warto w tym miejscu przypomnieć wymowne słowa św. Augustyna, które przypomniał nam Sobór, że „ile ktoś miłuje Kościół, tyle ma Ducha Świętego” (por. KFD 9). Stwierdzenie to oddaje istotę więzi, jaka zachodzi między Duchem Świętym a Kościołem, a więc każdym ochrzczonym przynależącym do wspólnoty Ludu Bożego.

Bierzmowanie będące sakramentem wtajemniczenia Chrystusowego wraz z chrztem i Eucharystią bywa często nazywane wprost sakramentem Ducha Świętego. Coraz częściej jednak daje się zauważyć, iż wielu osobom ochrzczonym brakuje głębszej świadomości przyjętego sakramentu bierzmowania i obowiązku chrześcijańskiego świadectwa na miarę udzielonego im daru Bożego Ducha.

Najważniejszym skutkiem bierzmowania jest dar Ducha Świętego, pełne Jego wylanie na ochrzczonego, tak jak został On udzielony apostołom i wierzącym w dniu Pięćdziesiątnicy. Katechizm wylicza także te skutki, które dotyczą wzrostu i pogłębienia łaski wcześniej przyjętego chrztu, a więc głębsze zakorzenienie w godności synostwa Bożego, mocniejsze zjednoczenie z Chrystusem, pomnożenie darów Ducha Świętego, udoskonalenie związku ochrzczonych z Kościołem, udzielenie bierzmowanym „specjalnej mocy Ducha Świętego”, aby słowem i czynem krzewili wiarę i bronili jej jako odważni świadkowie Chrystusa, trwając przy Jego krzyżu (por. KKK 1303, 2044).

Refleksja nad sakramentem Ducha Świętego wydaje się być potrzebą współczesnych czasów, zważywszy na fakt, iż coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z przyjęcia tego sakramentu, a znaczna ich część przyjmuje go z bardzo małą świadomością. Intencją programu przepowiadania jednak nie jest tylko zainteresowanie tematem bierzmowania młodzieży, ale także dorosłych, gdyż, jak wynika z obserwacji, sakrament ten zamarł w wielu osobach dojrzałych. Dlatego cały wysiłek homiletyczny w nadchodzącym roku winien być skoncentrowany na tym, aby pomóc osobom ochrzczonym odkryć dar Ducha Świętego udzielony im przez samego Jezusa w sakramencie bierzmowania oraz ukazać fakt, że Duch Święty, sam będąc darem Zmartwychwstałego, również przynosi ze sobą dary, udzielając każdemu, jak chce. Dzięki pieczęci Ducha, którą otrzymuje się w sakramencie bierzmowania, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie, angażując się poprzez wiarę żywą, czynną i apostolską. Bierzmowany winien mieć świadomość istotnego sensu tego sakramentu w misji i posłannictwie Kościoła, w którym jest obecny i działa Duch Święty.

Oprac. ks. dr Jan Bartoszek

I czyt. Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80; II czyt. 1 Kor 1,3-9; Ew. Mk 13,33-37

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Grzechem Adama”
Na przygotowanie darów – „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana”
Na uwielbienie – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na zakończenie – „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą działał tyle dla tego, co w nim pokłada ufność” (Iz 63,19) – te słowa usłyszymy dziś u proroka Izajasza. Prośmy więc na początku tej Eucharystii o wielką ufność wobec naszego Boga. On jej potrzebuje, by móc działać w naszym życiu, dla naszego prawdziwego dobra, w sposób, jakiego sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić.

Nadchodzi Odkupiciel – czuwajcie 

Orędzie: Bóg nie porzuca nas, grzeszników, lecz przybliża się w Jezusie Chrystusie, aby odnowić nas mocą Ducha Świętego.

Cel: Przekonanie słuchających o konieczności wzbudzenia tęsknoty za Chrystusem, który sam chce się spotkać z człowiekiem w Duchu Świętym. 

Modlitwa wiernych

Bóg pragnie spotkać się z każdym człowiekiem. Przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, prośmy, byśmy potrafili tęsknić za Bogiem, tak jak On tęskni za nami:

 1. Prośmy, aby cały Kościół był miejscem spotkania serc i umysłów wierzących z przychodzącym Odkupicielem.
 2. Prośmy, aby pasterze Kościoła sami doświadczali łaski odkupienia i żyjąc nią na co dzień, umacniali w niej wszystkich wiernych.
 3. Prośmy, aby pozostający w niewoli kłamstwa i samowystarczalności potrafili usłyszeć wyzwalający głos Chrystusa i otworzyli się w pełni na prawdę Ewangelii.
 4. Prośmy za żyjących w grzechu, aby doświadczyli łaski przemiany serc w sakramencie spowiedzi.
 5. Prośmy za nas samych, abyśmy pamiętając o naszym ostatecznym powołaniu, wytrwale z Bożą pomocą czuwali, oczekując przyjścia naszego Zbawiciela.

Boże, w Trójcy Jedyny, bądź pochwalony teraz i na wieki wieków. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem” (Iz 64,7) – pokrzepieni tym Izajaszowym zapewnieniem o Bożym ojcostwie i przekonani, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich ukochanych dzieci, nawet jeśli upadają, wyruszajmy na drogi naszych codziennych obowiązków i zajęć z głęboką pewnością, że towarzyszyć nam będzie nieustannie Ojcowskie błogosławieństwo.

Nadchodzi Odkupiciel – czuwajcie

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O, zbawcza Hostio”

„Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem” (Iz 63,16b). Jak dobrze jest wiedzieć, że nie jestem sierotą, Panie. Mam Ojca. Mam Ojca, który nie jest tylko jak ojciec. On jest Ojcem, ponieważ chce swoje dzieci! Ty mnie chcesz, Panie. Nie jestem sierotą. „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego” (1 Kor 1,3). Jako Twoje dziecko, Boże, czuję się dowartościowany przy Tobie. Dajesz mi łaskę – kochasz mnie bowiem za darmo. Dlatego jestem, istnieję, ponieważ mnie kochasz. I dajesz mi pokój – czuję się przy Tobie bezpiecznie, zanurzony w Twoim pokoju, którego świat dać nie może, ale i zabrać nie potrafi. To nie jest stracony czas – trwać w bliskości Ojca, który daje mi łaskę i pokój, miłość i bezpieczeństwo. Jednocześnie wiem, że inni też trwają tu jako Twoje dzieci. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie!

Będziemy powtarzać:

BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONY, OJCZE!

 • Bogu mojemu dziękuję wciąż za was…
 • Dziękuję za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie…
 • W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko…
 • Świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was…
 • Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski…
 • On też będzie was umacniał aż do końca…
 • Wierny jest Bóg, który nas powołał do współuczestnictwa z Synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem naszym…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Być bliżej Ciebie chcę”

„Odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne” (Iz 63,16b). Wierzę, Panie Jezu, że to Ty jesteś moim Odkupicielem. Wierzę, że to Ty, mój Odkupiciel, patrzysz teraz na mnie. I wierzę, że mogę powiedzieć Ci teraz wszystko, co leży mi na sercu. Tak więc
powtarzam za prorokiem Izajaszem, ośmielony jego odwagą: „Czemu, o Panie, pozwalasz nam błądzić, z dala od Twoich dróg, tak że serca nasze stają się nieczułe na bojaźń przed Tobą?” (por. Iz 63,17). Ja nie chcę Cię obrażać, nie chcę wędrować po manowcach grzechu, a jednak wciąż to czynię. Nie chcę upadać, bo wiem, że jesteś dla mnie wciąż łaskawy i miłosierdzie Twoje nie zna granic, a jednak potrafię zapomnieć o tym i być tak perfidny.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE JEZU!

 • Grzeszyliśmy przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani…
 • Wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata…
 • Wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście…
 • Nasze winy poniosły nas jak wicher…
 • Nikt nie wzywał Twojego imienia…
 • Nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie…
 • Oddałeś nas w moc naszej winy…

„A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich” (Iz 64, 7). Prosimy Cię – stwarzaj nas na nowo!

(Chwila ciszy) 

Pieśń – „Upadnij na kolana”

„Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63,19c)

Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę bliskości z Tobą – teraz i na co dzień. Moje grzechy zasłaniają mi Twoje oblicze. Ale Ty potrafisz zerwać tę zasłonę i sprawić, że Cię zobaczę i usłyszę. „W Tobie bowiem jestem wzbogacony we wszystko: we wszelkie słowo i poznanie” (por. 1 Kor 1,5). Twoje spojrzenie i słowo, Panie Jezu, dają mi to, czego potrzebuję, aby żyć – miłość i mądrość. Daj mi teraz oczy otwarte i uszy słuchające, abym – dosłownie tylko przez trzy minuty, na tyle mnie przecież stać – zechciał popatrzeć i posłuchać w ciszy, jak na mnie patrzysz i co do mnie mówisz. Jakie słowo swoje do mnie teraz skierujesz? Jakim wzrokiem na mnie patrzysz? Konkretnie do mnie. Teraz. Proszę, Panie…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Pójdźcie błogosławić Pana”

ks. Artur Ważny

I czyt. Rdz 3,9-15; Ps 98; II czyt. Ef 1,3-6.11-12; 
Ew. Łk 1,26-38

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Witaj Święta i Poczęta”
Na przygotowanie darów – „Matko niebieskiego Pana”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na uwielbienie – „Magnificat”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Często szukamy wzorów, z którymi możemy się identyfikować. My, chrześcijanie, mamy wzór jedyny, z którym możemy się utożsamiać, który nigdy nie zawiedzie. Jest nim Jezus Chrystus. A obok Niego – Maryja, Jego Matka; doskonała dzięki Jego łasce – a jednocześnie tak prosta i bliska jak nasza Matka. Wspominając dziś dzień Jej pojawienia się na świecie pod sercem Jej mamy, prośmy Boga, by przez Jej wstawiennictwo i na Jej wzór uczył nas zjednoczenia z Bogiem.

Oblubienica Ducha Świętego doskonale zjednoczona z Bogiem

Orędzie: Jezus Chrystus oczyszcza nas z grzechów, abyśmy nie uciekali od Boga, lecz – jak Niepokalana – żyli z Nim w radosnej komunii, której źródłem jest Duch Święty.
Cel: Rozbudzić w słuchających tęsknotę za Bożym pięknem i pięknym życiem. 

Modlitwa wiernych

Módlmy się do Boga Ojca, który przez Chrystusa zrodzonego z Maryi zezwolił nam uczestniczyć w swoim planie zbawienia:

 1. Za Kościół, Oblubienicę Chrystusa, aby zawsze pozostawał znakiem Bożej obecności wśród nas.
 2. Za ojca św. Franciszka, aby Jego posługa pasterska wydawała obfite owoce, a Jego samego umocniła w zdrowiu i radosnym posługiwaniu Kościołowi.
 3. Za rządzących narodami, aby budowali świat oparty na braterstwie, gdzie panuje pokój i miłość – owoce Bożej obecności.
 4. Za młodzież i dzieci, aby odkrywali wciąż na nowo postać Maryi – wiernej uczennicy Pańskiej, aby Ją pokochali i wzięli za wzór w swoim życiu.
 5. Za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby wpatrując się w Maryję, Matkę Bożą, umieli odkryć w Niej autentyczny wzór miłości i poświęcenia wobec dzieci i młodzieży.
 6. Za nas tu obecnych, byśmy za przykładem Maryi, naśladowali Jej prostotę, byli czuli na słowo Boże i otwarci na wypełnianie Jego woli w naszym życiu.

Panie, Boże nasz, który zechciałeś zamieszkać wśród ludzi i stałeś się jednym z nas za przyczyną Maryi, spraw, byśmy odczuwali Twą obecność i bliskość oraz osiągnęli owoce zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Potrzebujemy Bożego światła, by móc dostrzegać piękno i smak w codzienności. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, byśmy stali się – tak jak Maryja – mistykami dnia powszedniego.

ks. Artur Ważny

 I czyt. Iz 40,1-5.9-11; Ps 85; II czyt. 2 P 3,8-14; Ew. Mk 1,1-8

PROPONOWANE PIEŚNI:

Na wejście – „Głos wdzięczny z nieba”
Na przygotowanie darów – „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy”
Na komunię – „Jezu drogi, Tyś miłością”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Niebiosa rosę”

WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ

„Pan sam obdarzy szczęściem” (Ps 85) – będziemy dzisiaj słyszeć te słowa psalmu. Każdy z nas pragnie szczęścia – na różne sposoby je rozumie, do niego dąży. Ale prawdziwe szczęście jest Bożym darem – „Pan sam obdarzy szczęściem” – i jest owocem nawrócenia i pokoju serca. Prośmy podczas dzisiejszej Eucharystii o dar nawrócenia naszych serc i umysłów, byśmy mogli doświadczać prawdziwego, głębokiego szczęścia.

DUCH ŚWIĘTY ŹRÓDŁEM NAWRÓCENIA

ORĘDZIE: Jezus Chrystus zanurza nas w Duchu Świętym, który pobudza i uzdalnia do nawrócenia.
CEL: Przekonanie słuchających o konieczności zmiany myślenia poprzez łaskę Ducha Świętego, a nie tylko postępowania. 

MODLITWA WIERNYCH

Z ufnością skierujmy nasze modlitwy do Boga, który przebacza grzechy i obdarza łaską nawrócenia wszystkie swoje dzieci.

 1. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby wszędzie mógł głosić Ewangelię o zbawieniu i przebaczającej miłości Boga.
 2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby przez jego posługę świat poznał prawdziwe, ewangeliczne spojrzenie na Boga.
 3. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w mrokach niewiary i grzechu, aby powrócili do Boga, który miłuje i przebacza.
 4. Módlmy się za narody skłócone, aby przez przebaczenie oraz pokojowe układy doszły do pojednania i pokoju.
 5. Módlmy się za spowiedników, aby z pokorą i miłością łączyli ludzi z Bogiem w sakramencie pojednania.
 6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dzięki łasce Ducha Świętego zmienili nasze myślenie i szczerze się nawrócili.

Boże, wysłuchaj naszych modlitw, abyśmy powstali ze śmierci grzechu i żyli zawsze w Twojej łasce, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

PRZED ROZESŁANIEM

„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym” (Mk 1,1) – tymi słowami rozpoczynała się dzisiejsza ewangelia. Jezus pragnie, abyśmy naszym życiem pisali dalszą część Dobrej Nowiny, a do tego potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. 

ks. Artur Ważny

 

I czyt. Iz 61,1-2a.10-11; Ps: Łk 1,46-48.49-50.53-54; 
II czyt. 1 Tes 5,16-24; Ew. J 1,6-8.19-28

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Głos wdzięczny z nieba wychodzi”
Na przygotowanie darów– „Oto Pan Bóg przyjdzie”
Na komunię – „Przygotuję Ci serce, o Chryste”
Na uwielbienie – „Przykazanie nowe daję wam”
Na zakończenie – „Matko Odkupiciela”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę” (Iz 61,1) – to jest nasze zadanie jako chrześcijan. Głosić Ewangelię radości. Za dużo jest na co dzień złych, smutnych nowin. „Pan mnie namaścił” – potrzebujemy Bożego namaszczenia, by przełamać złe nowiny, i Bożej łaski, by ogłaszać radość w Duchu Świętym. Prośmy więc podczas tej Eucharystii o Boże namaszczenie i odwagę do stawania się świadkami Ewangelii radości.

Duch Święty źródłem radości

Orędzie: Duch Święty wzbudza w nas radość ze zbawienia otrzymanego dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Cel: Przekonanie słuchających o możliwości wdzięcznego i radosnego życia w Duchu Bożym.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który przychodzi z darem radości, zanośmy wspólne błagania:

 1. Módlmy się za Kościół Boży, aby głosząc światu Dobrą Nowinę, utwierdzał wśród ludzi sprawiedliwość, zgodę i pokój.
 2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby w głoszeniu Ewangelii radości Bóg hojnie go obdarzał swoją łaską i mocą.
 3. Módlmy się za ludzi, którzy szczerze szukają Boga, aby światło łaski oświeciło ich dusze i doprowadziło do prawdziwej wiary.
 4. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, aby wielu wybranych radośnie prowadziło ludzi do poznania Jezusa.
 5. Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni łaską w naszej pielgrzymce wiary, mocno przylgnęli do Boga, który jest źródłem prawdziwej radości.

Boże, który posługujesz się ludźmi w realizowaniu swych planów i zamierzeń, wysłuchaj prośby Twoich dzieci zatroskanych o prawdziwe dobro swoje oraz wszystkich mieszkańców ziemi i udziel nam swojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5,17). Zakończyliśmy Eucharystię, która jest dziękczynieniem. Wolą Boga jest, by to dziękczynienie rozciągało się na całą naszą codzienność. By tak mogło się stawać, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

ks. Artur Ważny

I czyt. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89; II czyt. Rz 16,25-27; Ew. Łk 1,26-38 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Archanioł Boży Gabriel”
Na przygotowanie darów  - „Mądrości, która z ust Bożych wypływasz”
Na komunię – „Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”
Na uwielbienie – „Już gościsz, Jezu, w sercu mym”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź, Maryja” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„On będzie wołał do Mnie: «Ty jesteś moim Ojcem»” (Ps 89) – to Bóg sprawia, że ta prawda, iż jest naszym Ojcem, może wybrzmieć teraz, podczas Eucharystii. To w Chrystusie, Synu Bożym, możemy być naprawdę i jesteśmy dziećmi Bożymi, dzięki Duchowi Świętemu. Zgromadzeni na celebrowaniu Bożych tajemnic, prośmy Boga, byśmy przyjęli Jego darmową ojcowską miłość i chcieli nią dzielić się radośnie z innymi. 

Duch Święty uobecnia Chrystusa 

Orędzie: Duch Święty uobecnia w nas Chrystusa i przemienia nas w Niego.
Cel: Przekonanie słuchających o możliwości życia w Chrystusie na co dzień. 

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który daje nam siłę i pomoc, abyśmy mogli być świadkami Jego obecności pośród świata, przez wstawiennictwo Matki Bożej, zanośmy modlitwy do Boga, który jest Miłością:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby naśladując pokorę i służbę Chrystusa z radością służył wszystkim ludziom.
 2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby Bóg podtrzymywał jego apostolską gorliwość, darząc go zdrowiem i potrzebnymi siłami.
 3. Módlmy się za naszego biskupa diecezjalnego, aby był świadkiem Bożej miłości i obecności pośród świata, broniąc uciśnionych, dodając otuchy wątpiącym i pocieszając strapionych.
 4. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby ich modlitwa i autentyczne świadectwo wiary były dla dzieci i młodzieży źródłem radości i duchowej mocy.
 5. Módlmy się za naszych dobrodziejów, aby cieszyli się trwałym pokojem i błogosławieństwem Chrystusa.
 6. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy umocnieni słowem i ciałem Chrystusa byli radosnymi świadkami Jego obecności i miłości wśród ludzi.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i spraw łaskawie, abyśmy radośnie służąc naszym bliźnim dawali w życiu świadectwo Twojej obecności i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Ave Maria – raduj się, Maryjo” (Łk 1,27) – takie słowa obwieszczające Jej zjednoczenie z Bogiem – usłyszała Maryja. Potem bez wahania oznajmiła, że chce być Służebnicą Pańską. Wtedy odszedł od niej anioł, by pokornie nie zatrzymywać na sobie uwagi, by sam Chrystus był w centrum życia Maryi. Taka jest też nasza droga. Do tego potrzebujemy Bożej łaski i błogosławieństwa.

ks. Artur Ważny

Msza Święta o północy
I czyt. Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; II czyt. Tt 2,11-14; Ew. Łk 2,1-14 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wśród nocnej ciszy”
Na przygotowanie darów – „Bóg się rodzi”
Na komunię :
„Lulajże, Jezuniu”
„Cicha noc”
„Pójdźmy wszyscy ”

Na uwielbienie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”
Na zakończenie – „Do szopy, hej pasterze”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką” (Iz 9,1). Tymi słowami rozpoczynają się dzisiejsze nocne, pasterkowe czytania mszalne. Pasterze stanowili małą, ubogą cząstkę narodu wybranego. My dzisiaj stanowimy w tej świątyni sporą część naszej wspólnoty parafialnej. W domach zostały małe dzieci, chorzy i starsi oraz niewierzący, a także ci, którzy nie potrafili przezwyciężyć lenistwa czy wygodnictwa. Przyprowadził nas dziś do świątyni ten sam Duch Święty, który w Maryi sprawił, iż poczęła z Ducha Świętego, który wszedł w nasze życie w sakramencie bierzmowania, który jest patronem obecnego roku duszpasterskiego, który natchnął autorów tak licznych kolęd, jakie dzisiejszej nocy śpiewamy z radością.

Chrystus wyprowadza nas z ciemności

Orędzie: Duch Święty uobecnia Zbawiciela, który wyprowadza nas z duchowych ciemności.
Cel: Wzbudzić lub umocnić w słuchaczach świadomość, że stosunek do życia nienarodzonych to sprawdzian dojrzałości chrześcijańskiej.

Modlitwa wiernych

Jako wspólnota miłośników i obrońców życia, módlmy się do Boga, Pana i dawcy życia:

 1. Za Kościół św., aby spełniając swoją funkcję macierzyńską bronił życia zarówno dzieci nienarodzonych, jak i ludzi starszych i nieuleczalnie chorych.
 2. Za papieża Franciszka, aby jego troska o ubogich umacniała nadzieję rodzin, które boją się nowego życia.
 3. Za matki, aby wpatrzone w Maryję, od Niej uczyły się miłości macierzyńskiej.
 4. Za ojców, aby byli obrońcami życia swoich nienarodzonych dzieci.
 5. Za lekarzy, aby byli wierni nie tylko etyce zawodowej, ale Ewangelii, z której ta etyka powinna wynikać.
 6. Za nas obecnych na pasterce, abyśmy jak pasterze z Betlejem, byli wrażliwi na znaki obecności Boga w świecie.

Wszechmogący Boże, dawco życia. Prosimy Cię, spraw, aby w naszej parafii żadne istnienie ludzkie nie zostało zniszczone z powodu naszej słabej wiary oraz tchórzostwa i małoduszności. Boże, który dałeś nam swojego Jednorodzonego Syna, a nas uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, daj nam silną wiarę, wielką nadzieję i miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Przed nami dni radosnego świętowania. Niech owocem przeżycia tej Eucharystii będzie miłość wzajemna w rodzinach i wszystkich środowiskach naszej parafii, a Boże błogosławieństwo niech nas umocni.

ks. Tadeusz Bańkowski COr

Msza Święta w dzień

I czyt. Iz 52,7-10; Ps 98; II czyt. Hbr 1,1-6; Ew. J 1,1-18

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Dzisiaj w Betlejem”
Na przygotowanie darów - „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”
Na komunię:
„Lulajże, Jezuniu”
Na uwielbienie – „W żłobie leży”
Na zakończenie – „Bóg się rodzi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

„(…) gdy Kościół czyta Stary Testament, zgłębia w nim to, co Duch Święty, który mówił przez proroków, chce nam powiedzieć o Chrystusie” (KKK 702). Te słowa Katechizmu Kościoła katolickiego uświadamiają nam ścisły związek Ducha Świętego z Chrystusem. Duch Święty już w Starym Testamencie przygotowywał nas na przyjście Jezusa, a po Jego odejściu do nieba, zstąpił na Kościół jako dar Ojca i Syna.

W roku, którego hasło brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, dziś, w Boże Narodzenie, dziękujemy za Jezusa nie tylko Ojcu, ale i Duchowi Świętemu.

Chrystus czyni nas dziećmi Bożymi

Orędzie: Syn Boży stał się człowiekiem, aby człowiek dzięki mocy Ducha Świętego stał się synem Bożym.
Cel: Wzbudzić w słuchaczach poczucie własnej godności i własnej wartości płynącej z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi, módlmy się z ufnością i pokorą.

 1. O światło Ducha Świętego dla papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, diakonów.
 2. Za ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, aby nie popadali w kompleksy i nie tracili ufności.
 3. Za dzieci, aby były chciane, kochane, dobrze traktowane i dobrze wychowywane.
 4. Za młodzież, aby nie marnowała daru młodości.
 5. Za osoby konsekrowane, aby były żywymi ikonami Chrystusa ubogiego.
 6. Za nas samych, aby święta Bożego Narodzenia umocniły nas na drodze przeżywania godności dzieci Bożych.

Boże, Ojcze Jezusa i Ojcze nasz, uświęć nas w prawdzie, ubóstwie, pokorze i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Pasterka oraz Msza w dzień, która się kończy, to etapy, na których Kościół spotyka się z Chrystusem narodzonym. Przedłużeniem naszego świętowania niech będą spotkania w rodzinach, przeżywane w atmosferze godnej dzieci Bożych. Na to świętowanie przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

ks. Tadeusz Bańkowski COr 

I czyt. Syr 3,2-6.12-14; Ps 128; 
II czyt. Kol 3,12-21; Ew. Łk 2,22-40

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bóg się rodzi”
Na przygotowanie darów – „Dzisiaj w Betlejem”
Na komunię – „Gdy śliczna Panna”
Na uwielbienie:
„Ach, witajże, pożądana”
„Pasterze mili”
„Lulajże, Jezuniu”

Na zakończenie – „Tryumfy Króla Niebieskiego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą niedzielę wpatrujemy się w Najświętszą Rodzinę z Nazaretu. To w niej Jezus, otoczony miłością, „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). Podczas tej Eucharystii pragniemy modlić się za nasze rodziny w ostatnim dniu kalendarzowego roku. Prośmy, aby stawały się one miejscem odkrywania miłości samego Boga, który poprzez sakrament umacnia małżonków na drodze ich życia, pomaga w zachowaniu wierności i sprzyja otwartości na przyjęcie nowego życia. Polecajmy dziś także rodziny przeżywające trudności, niech łaska Boża pozwoli pokonać w nich wszelkie przeszkody. Oby wszystkie rodziny stawały się miejscem ofiarowania i przyjmowania miłości, która jest darem samego Boga. Za wszystkie słabości i grzechy, zwłaszcza te raniące nasze rodziny, przepraszajmy teraz, byśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę.

Na mszach świętych będzie odczytywany list Episkopatu Polski

 Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest miłością i który obdarza nas miłością oraz gromadzi nas wszystkich w jedną rodzinę, zanośmy nasze ufne prośby:

 1. Za Kościół święty, aby z mocą ukazywał wszystkim Ciebie, Boże, który jesteś miłością.
 2. Za instytucje społeczne i polityczne, aby chroniły i wspierały rodziny w wypełnianiu ich powołania.
 3. Za rodziny przeżywające kryzys, aby dzięki Twojej, Panie, łasce odnalazły drogę do jedności i prawdziwej miłości.
 4. Za rodziny zastępcze, adopcyjne oraz rodziny oczekujące potomstwa, aby otwarcie na dar życia przynosiło błogosławione owoce w ich sercach.
 5. Za młodych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby potrafili w swojej miłości odkrywać odblask Twojej, Boże, miłości.
 6. Za nas samych, abyśmy otoczeni Twoją, Panie, miłością stawali się jej świadkami w naszych rodzinach i w naszym środowisku i byli lepsi w nadchodzącym roku.

Wysłuchaj, Boże, modlitw, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Broń nasze rodziny od wszelkich niebezpieczeństw i spraw, aby żyły w miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Przed rozesłaniem

Rodzina ma stawać się głęboką wspólnotą życia i miłości. Na odkrywanie i przeżywanie tej prawdy w naszych rodzinach, na to, by stawały się one miejscem wzrostu w mądrości i w łasce u Boga oraz u ludzi, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Duch Święty przypomina nam dobrodziejstwa otrzymane od Boga i uzdalnia do dziękczynienia

Z miłosierdzia Bożego kończymy kolejny rok, który był darem dobrego Boga. To Bóg nam daje czas. Nie jesteśmy władcami czasu, ale jego dzierżawcami, otrzymujemy go jako zadanie zlecone nam przez jedynego Pana wieków. Od nas zależy, czym wypełniamy ten czas. Aby nam pomóc go wypełnić dobrą treścią, Bóg w kończącym się roku przygotował dla nas swoje dary. Dzielił się z nami – dawał nam miłość, karmił nas swoim słowem, przebaczał, uczył, prowadził, formował i przemieniał. Ale czas szybko płynie i sprawia, że łatwo zaciera się wspomnienie minionych faktów i zdarzeń. Bywa i tak, że kiedy jesteśmy skoncentrowani na sobie, to łatwo sobie samym przypisujemy zasługi. Wówczas trudno nam jest uznać, że wszystko, co nas spotyka, jest darem dobrego Boga.

Co robić, by nie zagubić właściwej miary w patrzeniu na miniony czas? By dostrzegać Boże dary i być za nie wdzięcznym? Potrzebujemy Ducha Świętego. To Duch Święty jest stróżem pamięci i nauczycielem życia chrześcijańskiego. Jest też najlepszym nauczycielem wdzięczności. Prośmy zatem Ducha Świętego, by nam przypominał dobrodziejstwa otrzymane od Boga i uzdolnił nas do dziękczynienia. 

1. Wdzięczność za 100-lecie objawień w Fatimie

Jakie łaski mijającego roku przypomina nam Duch Święty? Pewno najważniejszym wydarzeniem w kończącym się roku była 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Przeżycie tej rocznicy uświadomiło nam wszystkim, że Fatima jest również dzisiaj aktualna, a orędzie, z jakim przyszła Maryja sto lat temu, ma odniesienie do naszych czasów i do naszego życia. W roku 2010 papież Benedykt XVI w Fatimie powiedział wymowne słowa: prorocka misja Fatimy trwa! Nic tu nie jest zakończone! Na czym ta misja dziś polega? Przypomnijmy sobie, o co prosiła Maryja w Fatimie. Błagała o ratowanie ludzi uwikłanych w grzech przed wiecznym potępieniem, przed piekłem. Nasze zbawienie, wieczność – o to właśnie toczy się nieustanna walka, która rozstrzygnie się dopiero w momencie naszej śmierci. Maryja przypomina nam te fundamentalne prawdy naszej wiary. Ale daje nam też receptę na zło. Maryja żąda prostych rzeczy, aby ratować świat. Poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu już się dokonało i spełniło oczekiwania Maryi. Zostało jeszcze jedno życzenie Maryi nie do końca spełnione. Chodzi o nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi w duchu wynagrodzenia za grzechy. To jest istota orędzia z Fatimy na dziś.

Niech każdy teraz siebie zapyta: czy mnie stać na to, by przez pięć pierwszych sobót miesiąca poświęcić półtorej godziny dla wynagradzania Jezusowi i Maryi? Każdy z nas ma za co wynagradzać. Również dzieci. Hiacynta miała 7 lat jak Maryja jej pokazała piekło. I od razu razem z pozostałą dwójką podjęła wezwanie Maryi do zadośćuczynienia za grzechy ludzi. Gdyby to nabożeństwo pierwszych sobót stało się powszechne w naszych parafiach, byłby to najpiękniejszy owoc 100-lecia objawień. O taki owoc chodzi przede wszystkim, ponieważ Fatima sprowadza się do jednego słowa: wynagradzajcie! 

2. Wdzięczność za akt ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi

Duch Święty przypomina nam ważny dzień w mijającym roku, jakim było ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Najpierw ten akt był dokonany przez Episkopat Polski 6 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Następnie został ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 września 2017 roku, w uroczystość Narodzenia Matki Bożej. Był to jeden z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Głównym jego przesłaniem była troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet. To jest ważny akt, w którym oddajemy Maryi to, co jest najbardziej dla nas najbardziej cenne, czyli naszą wolność. Mówimy, Maryjo, rób ze mną, co chcesz, godzę się na wszystko. Masz wolną rękę. Chcę być Twoim posłusznym narzędziem. Warto akt ofiarowania się Sercu Maryi ponawiać w nowym roku.

3. Wdzięczność za 140-lecie objawień w Gietrzwałdzie

Duch Święty przypomina nam inną ważną rocznicę, jaką było 140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Poprzez te objawienia Maryja kolejny raz zwracała się do nas z prośbą o modlitwę różańcową, którą daje nam jako narzędzie ratowania świata. Ale różaniec ma przede wszystkim moc zmieniać serca, dusze, a co za tym idzie także ludzkie biografie. Może uratować z największego zagrożenia, jakim jest zło, grzech. Ale Duch Święty pobudza nas do odpowiedzi na pytanie: czy bierzemy do ręki różaniec, ile się na nim modlimy, czy go nie wypuszczamy z rąk? Czy klękamy z różańcem w ręku w rodzinach? Właśnie w rodzinach. Jak rodzice przekażą dzieciom świadectwo modlitwy w domu, to im to zostanie na całe życie. Pamięć zostanie na całe życie. Nikt dzieciom pamięci nie odbierze.

4. Wdzięczność za rok św. brata Alberta Chmielowskiego

Duch Święty przypomina nam też, że mijający rok był poświęcony św. bratu Albertowi Chmielowskiemu. 100. rocznica jego śmierci była okazją nie tylko, by przywołać niezwykłe świadectwo służby najuboższym, jakie nam zostawił św. brat Albert. Przykład życia, w którym miłość i ludzka dobroć staje się czymś tak oczywistym jak chleb codzienny, ma siłę rozpalać serca do podobnych postaw. Wszyscy pragniemy miłości i dobroci. Umiejmy dostrzec i z wdzięcznością przyjąć każdy gest dobroci, jaki okazali nam ludzie w tym roku. Niech przykład św. Alberta Chmielowskiego skłoni nas także do postawienia sobie pytań: jaka była w minionym roku moja miłość? Ile serca okazałem bliskim w rodzinie? Ile czasu ofiarowałem bliźnim, ile mnie kosztowało bycie uczynnym, pomocnym, życzliwym? Ile rzeczy zrobiłem bezinteresownie?

5. Wdzięczność za dar modlitwy

Wspomniane wielkie rocznice i wydarzenia były wyjątkowym darem dla nas. Przez nie Bóg hojnie rozlewał na nas swoje łaskie. Ale obok tych wielkich rocznic, każdy z nas codziennie doświadczał dobroci Boga. Duch Święty na te dary otwiera nam oczy, byśmy zobaczyli, że Bóg działa w każdej chwili. W każdej chwili, w każdej sekundzie Bóg nam okazuje swoje miłosierdzie. Dzieli się z nami swoją miłością, pomocą, łaską, swoim światłem, swoją osobą. Jak to czyni? Wtedy kiedy poświęcamy Mu swój czas i uwagę. Czyli wówczas, gdy się modlimy, gdy się Jemu ofiarujemy, gdy wołamy do Niego.

Od modlitwy, w której jesteśmy sam na sam z Bogiem, będzie najbardziej zależało, na ile otworzymy się na dobroć Boga. Modlitwa to odkrywanie, że Bóg jest nam życzliwy, i otwarcie się na to, co Bóg chce nam dać. Modlitwa to podstawa naszego umocnienia. Dziękujemy za tę łaskę, że możemy codziennie z Bogiem rozmawiać twarzą w twarz, że możemy czerpać siłę i pociechę, zapał i pokój serca, nadzieję i ufność. Ale też pytajmy się o naszą modlitwę osobistą w tym roku. Ile czasu na modlitwę, tyle Boga w naszym życiu. Ile angażujemy serce w modlitwę, tyle pozwalamy, aby Bóg angażował się w nasze życie. Dajmy świadectwo absolutnego pierwszeństwa modlitwy wobec dzieci. Przypominajmy o modlitwie dzieciom, które wyjeżdżają za granicę. Życie bez modlitwy – to życie bez Boga, dzień bez modlitwy – to dzień bez Boga. Praca bez modlitwy – to praca bez Boga.

 6. Wdzięczność za Boże przebaczenie

Duch Święty pokazuje, że Bóg dawał nam swoje miłosierdzie zwłaszcza w sakramencie, który ze swej istoty jest sakramentem miłosierdzia. Jednak spowiedź to również „sakrament radości”, ponieważ uwolnienie od zła, od ciężaru winy, od własnych nieprawości, od błędów i grzechów jest źródłem najprawdziwszej radości. Serce wolne od trucizny i ciężaru zła jest szczęśliwe. Jakże winniśmy być wdzięczni, że możemy uklęknąć u kratek konfesjonału, by potem powstać jako człowiek wolny i odbudowany, z nadzieją na nowe, lepsze życie.

Co nam pozostanie, jeśli nie będziemy zrzucać swoich grzechów, wad, braków czy problemów na Jezusa Miłosiernego? Mamy tylko dwa wyjścia, albo będziemy dźwigać sami to brzemię winy, ciężar nieudanego życia, zmarnowanych szans, albo przerzucimy odpowiedzialność za ten ciężar na innych. Dziękujmy za to, że Bóg chce brać na siebie nasze problemy, bo drugi człowiek tego nie udźwignie, ponieważ jest zbyt kruchy i niedoskonały.

7. Wdzięczność za łaskę chrztu

Bóg okazał nam swoje miłosierdzie, gdy nas przyjął za swoje dzieci. To jest powód do chluby i dumy. Jesteśmy Jego dziećmi, Jego domownikami. Choć się różnimy między sobą, to jedno nas łączy – jesteśmy dziećmi Boga. Kiedyś wszystkie różnice między nami znikną, pochodzenie, wykształcenie, posiadanie, inteligencja, ale jedna rzecz będzie nas łączyć – nasze dziecięctwo Boże. W tym roku w życie nadprzyrodzone zostało włączonych (…) dzieci. Dziękujmy za ten dar.

8. Wdzięczność za miłosierdzie w godzinie śmierci

Duch Święty przypomina nam, że miłosierdzie Boże ogarnia nas w każdej chwili. Również wtedy, gdy Bóg zabiera z tego świata nas lub naszych bliskich. Pojawia się czasem takie myślenie, zwłaszcza w przypadku śmierci ludzi młodych, umierających nagle, że Bóg jest niemiłosierny, wręcz okrutny, bo zabiera człowieka z tego świata. Słowo Boże mówi: „i w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8). To znaczy, że i życie jest dowodem miłosierdzia, ale również śmierć. Bóg zabiera nas w najlepszym momencie, gdy człowiek jest najbardziej sposobny i dojrzały na spotkanie ze Stwórcą. Tak też próbujmy patrzeć na śmierć naszych bliskich, a kiedyś na swoją własną.

9. Wdzięczność za dar Eucharystii

Bóg miłosierny to Bóg, który ciągle chce się nam udzielać i przychodzić do nas. Miłość ma to do siebie, że nigdy się nie zamyka w sobie, ale chce się dzielić. Tak się dzieje w czasie każdej Eucharystii. Bóg przychodzi do nas i mówi: przyjmij moje słowo, uwierz mi, bierz i jedz moje ciało. To jest najwyższy dowód miłości, kiedy ktoś mówi do nas: jestem całkowicie dla Ciebie. Niedziela to jest dzień najważniejszego w tygodniu spotkania z Jezusem. Powinniśmy wszyscy boleć, gdyby spadała ilość uczestników niedzielnej Eucharystii. Jednak równie ważne jest świadectwo naszej pobożności, wiary, naszej obecności w każdy Dzień Pański, by pokłonić się Bogu, by Go adorować. Bo Boga należy najpierw adorować – wszystko inne jest pochodną tej pierwszej, najbardziej podstawowej postawy. Dla dzieci, które dorastają, uczą się wierzyć, bardzo ważny jest w tym miejscu przykład, jaki dają ojcowie. Przykład adoracji i oddania należnej chwały Bogu.

 10. Wdzięczność za życie małżeńskie i rodzinne

Rok, który właśnie mija, był czasem darów Boga dla naszych rodzin. To rodzina jest miejscem, gdzie toczy się nasze życie. Kiedy rodzina jest zdrowa, kiedy więzi łączące członków rodziny są autentyczne, pełne szacunku i miłości, to wtedy człowiek jest szczęśliwy i wiele zniesie, na wiele się zdobędzie. Człowiek został stworzony do budowania więzi miłości i życzliwości w kochających się małżeństwach i rodzinach. Nie do zbierania rzeczy, nie do gromadzenia dóbr materialnych. Trzeba dziś bardzo czuwać nad tym, by priorytetem nigdy nie stało się zbieractwo i gromadzenie rzeczy, kosztem zaniedbywania więzi między małżonkami, między rodzicami a dziećmi. Niech nad tym czuwają młode małżeństwa, które w tym roku rozpoczęły budowanie więzi na fundamencie sakramentu małżeństwa w liczbie (…) par.

Dziękujmy Bogu za miłość, jakiej doświadcza człowiek w rodzinie. Za każdy najdrobniejszy gest życzliwości, wsparcia, przebaczenia, ofiarności, wysłuchania drugiego, za każdą chwilę, jaką ktoś nam poświęcił w rodzinie. Każdy gest dobroci, jaki otrzymujemy, albo jaki okazujemy drugiemu, jest bladym obrazem tego, jak Bóg jest dobry dla nas. Jest też świadectwem i obietnicą, jaką dajemy sobie nawzajem: skoro ja słaby człowiek okazuję ci trochę dobroci, to jak dobry musi być Bóg, który jest samą miłością. Niech dzisiejszy dzień będzie okazją do wyrażenia sobie wdzięczności za miłość w naszych domach i rodzinach.

 ks. Stanisław Cyran

­