I czyt. Rdz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51; II czyt. Rz 5,12-19 lub
Rz 5,12.17-19; Ew. Mt 4,1-11

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bliskie jest królestwo Boże”
Na przygotowanie darów – „Wstanę i pójdę”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Oto święte Ciało Pana”
Na zakończenie – „Pokładam w Panu”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Na początku czterdziestodniowego okresu postu przypatrujemy się Jezusowi, który własnym przykładem uświęca czas pokuty i umartwienia, podejmując walkę z szatanem. Przystępując do sprawowania Eucharystii, powinniśmy uznać przed Panem, że niejeden raz ulegamy słabościom ludzkiego życia i podszeptom złego ducha. Pragniemy dzisiaj pogłębić swoją wiarę, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Świętowanie niedzieli jest jednym z tych momentów w naszym życiu, w którym tę prawdę sobie uświadamiamy.
Zatem uznajmy przed Panem nasze grzechy, prosząc Go pokornie o miłosierdzie nad nami.

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
23.04.2017
I czyt. Dz 2,42-47; Ps 118; II czyt. 1 P 1,3-9; Ew. J 20,19-31

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O miłosierdzia”
Na przygotowanie darów – „Chrystus zmartwychwstan jest”
Na komunię – „Alleluja! Jezus żyje”
Na uwielbienie – „Bądź uwielbiony, miłosierny Panie”
Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jako uczniowie Chrystusa, zgromadzeni w naszym parafialnym wieczerniku na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam, często żyjącym w lęku i doświadczającym różnorakich utrapień. Dziś, rozpoczynając Tydzień Miłosierdzia, pragniemy w sposób szczególny poprzez udział w Eucharystii dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – uobecnianych we Mszy św., a zwłaszcza poprzez sakrament pokuty i pojednania.
Za nasze grzechy, niewierności i zaniedbania w czynieniu dobra przeprośmy teraz Boga, wzywając nad nami Jego miłosierdzia. 

Materiały zostaną przesłane przez Caritas Polska

I czyt. Rdz 12,1-4a; Ps 33; II czyt. 2 Tm 1,8b-10;  Ew. Mt 17,1-9 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O miłosierdzia”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o najświętszy Panie”
Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”
Na uwielbienie – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na zakończenie – „Przepuść, Panie”

 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W tym szczególnym czasie naszego przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego chcemy poprzez pokutę i umartwienie przybliżyć się do Boga. Liczymy na Boże miłosierdziei działanie Jego przemieniającej łaski. Patrząc dzisiaj na Chrystusa Przemienionego, uznajemy naszą grzeszność oraz prawdę, że to w sakramencie pokuty i pojednania Pan odpuszcza nam grzechy, obdarza łaską uświęcającą i przywraca godność dzieci Bożych.
Uczestnicząc w Eucharystii, przybliżmy się do samego źródła – męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.

I czyt. Dz 2,14.22-28; Ps 16; II czyt. 1 P 1,17-21; Ew. Łk 24,13-35

Na wejście – „Alleluja. Biją dzwony”
Na przygotowanie darów – „Wstał Pan Chrystus”
Na komunię – „Nie zna śmierci Pan żywota”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża nasze pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie” (Ps 98,9), buduje się i umacnia szczególnie, kiedy karmiona jest słowem Bożym.
Stańmy zatem z radością przed dwoma ołtarzami naszej świątyni: ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoją świętą Krwią i Ciałem, i ołtarzem słowa Bożego, z którego otrzymamy dobrą nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne.
Abyśmy z czystym sercem mogli słuchać słowa Bożegoi złożyć tę Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania.

Materiały zostaną przesłane przez Dzieło Biblijne

I czyt. Wj 17,3-7; Ps 95; II czyt. Rz 5,1-2.5-8; Ew. J 4,5-42 lub J 4,5-15.19b-26.39a.40-42

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, w dobroci”
Na przygotowanie darów – „Przez chrztu świętego”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Krzyżu Chrystusa”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W starożytności chrześcijańskiej okres Wielkiego Postu był czasem, w którym katechumeni przygotowywali się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Pewną pozostałością po tej tradycji są trzy tzw. niedziele chrzcielne. Dzisiejsza III niedziela Wielkiego Postu jest właśnie jedną z nich. Wysłuchamy Ewangelii, w której Chrystus rozmawiać będzie z Samarytanką na temat pragnienia wody żywej. Pragnienia duszy, które dzisiaj może ugasić tylko przyjmowanie Jezusa w Komunii św., która jest źródłem wody żywej.
Przystępując zatem do sprawowania świętych tajemnic naszej wiary, prośmy Pana, aby oczyścił nasze serca i pozwolił godnie przyjąć Jego słowo i Ciało.

Eucharystia źródłem mocydo chrześcijańskiego świadectwa

Orędzie: Eucharystia stanowi dla wierzących źródło autentycznej siły do dobrego życia, dlatego należy dbać o częste przystępowanie do Komunii św.
Cel: Wzbudzenie postawy duchowego pragnienia, aby często przystępować do Komunii św., nie tylko w okresie wielkanocnym.

Słyszeliśmy we wprowadzeniu do obecnej Mszy św., że trzecia niedziela Wielkiego Postu była w starożytności chrześcijańskiej pierwszą z tzw. niedziel chrzcielnych. Dlatego też tematem naszego zamyślenia będzie woda, o której słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa.

I czyt. Dz 2,14a.36-41; Ps 23; II czyt. 1 P 2,20b-25; Ew. J 10,1-10

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O Panie tyś moim pasterzem”
Na przygotowanie darów – „Nie zna śmierci Pan żywota”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Alleluja, Jezus żyje”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Nie zawsze czujemy się w pełni odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła. Dzisiejsza niedziela daje nam jednak taką właśnie okazję. Dzisiaj bowiem przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Podczas swojego ziemskiego życia Jezus zachęcał słuchaczy: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Mamy zatem wspaniałą okazję, by prosić Pana żniwai Pasterza owczarni Kościoła o kapłanów, którzy idąc Jego śladami, będą poprzez swoją służbę troszczyć się o Kościół. Msza św. to najwspanialsza modlitwa, ale pamiętajmy też o naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach, które czerpać możemy z wielkiego skarbca naszej religii. 

Materiały zostaną przesłane przez Dzieło Powołań 

I czyt. 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23; II czyt. Ef 5,8-14; Ew. J 9,1-41 lub J 9,1.6-9.13-17.34-38

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Ludu, mój ludu”
Na przygotowanie darów – „Krzyżu Chrystusa”
Na komunię – „O Panie, Tyś moim Pasterzem”
Na uwielbienie – „O Krwi najdroższa”
Na zakończenie – „Ach, mój Jezu”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Pan Bóg przenika nasze serca i je zna. Patrząc w nie, czyta najtajniejsze ludzkie myśli i wie o nas wszystko. O tej prawdzie usłyszymy również w dzisiejszej liturgii słowa. Tylko z czystymi sercami możemy przystąpić do sprawowania Najświętszej Ofiary. Niech zatem zajaśnieje nam Chrystus, przywracając sercom wzrok duszy, który pozwala dostrzec całe bogactwo łaski, jakiej Pan nam udziela. A za wszelkie ciemności naszego życia przepraszajmy teraz Boga, wołając: zmiłuj się nad nami, Panie.

Post otwiera oczy na nadprzyrodzony wymiar życia człowieka

Orędzie: Post w życiu człowieka to sposób na kształtowanie codziennego życia.
Cel: Obudzić pragnienie zachowywania postu oraz okresów pokutnych, w celu większego doskonalenia samego siebie i nieustannego otwierania się na Boga.

I czyt. Iz 50,4-7; Ps 22; II czyt. Flp 2,6-11; Ew. Mt 26,14 – 27,66 lub Mt 27,11-54

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Ludu mój, ludu”
Na przygotowanie darów – „O Krwi najdroższa”
Na komunię – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „Jezu Chryste, Panie miły”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiaj wspólnie stajemy pod krzyżem, na którym podczas tej Eucharystii umrze za każdego z nas Chrystus. Wspomnimy mękę Jezusa sprzed dwóch tysięcy lat. Mękę, która jednak dokonuje się także każdego dnia – nieustannie. Bóg bowiem nie przestał nas dostrzegać, nie przestał nas kochać, mimo że odeszliśmy może kolejny raz. On umiera codziennie z miłości, abyśmy mogli w każdej chwili rodzić się do nowego życia w łasce uświęcającej, by mógł w nas żyć.

I czyt. Dz 2,1-11; Ps 104; II czyt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; Ew. J 20,19-23 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O Stworzycielu Duchu”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Bóg stał się kiedyś jednym z nas”
Na uwielbienie – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na zakończenie – „Wesel się Królowo miła” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12,7) – będziemy dzisiaj słyszeć te słowa św. Pawła. Wszyscy obecni tutaj otrzymali Ducha Świętego i Jego dary. Potrzebujemy te dary i charyzmaty rozpoznać, aby nimi służyć innym. One nie są tylko dla nas. Duch Święty uzdalnia nas do rzeczy, których sami byśmy nigdy nie potrafili uczynić. Namaszcza nas swoją miłością, mocą i mądrością. Proś Ducha Świętego, by teraz przyszedł i odnowił w tobie swoje dary. 

I czyt. Jl 2,12-18; Ps 51; II czyt. 2 Kor 5,20-6,3;
Ew. Mt 6,1-6.16-18

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź mi litościw, Boże nieskończony”
Na obrzęd posypania głów – „Posypmy głowy popiołem”
Na przygotowanie darów – „Bliskie jest królestwo Boże”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Z tej biednej ziemi”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Rozpoczynamy dzisiaj święty czas Wielkiego Postu. Każdy początek niesie z sobą nowe nadzieje, postanowienia, plany na przyszłość. Uczestnicząc w liturgii Środy Popielcowej, na znak podjęcia decyzji o wielkopostnej pokucie posypiemy głowy popiołem. Niech będzie on wyrazem dobrego wejścia w okres Wielkiego Postu, złożonych postanowień dobrego przeżycia tego czasu.

Wielki Post – od osobistego nawrócenia do wspólnotowego świadectwa

Orędzie: Nawrócenie jest procesem, który ma swoją dynamikę. Zaczyna się od wolnej decyzji i ma prowadzić do pogłębienia więzi z Bogiem.
Cel: Zachęcenie do owocnego przeżycia okresu Wielkiego Postu poprzez podjęcie twórczej refleksji nad swoim życiem.

­